Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
10 minutes reading time(2004 words)

بیاییدباهمدنیاراتغییردهیموبهبوددهیم CIWT

https://www.directdemocracys.org/

آیامیخواهیددنیاراتغییردهیدوبهبوددهید؟

اگرپاسخشمامثبتاستومیخواهیدآنرابهطورمشخصانجامدهید،بهشماتوصیهمیکنماینپیامرابادقت،بدونتعصب،بدونسطحینگریوبادیدبازبخوانید.

تنهاراهتغییرجهانازطریقسیاست،ازطریققوانینیاستکهبهنفعکلمردموضعشدهاست.

تنهاراهبهبودجهانبا DirectDemocracyS،نوآوریسیاسیما،جایگزینیبرایآنچهقبلازماوجودداشت،است.

شمامیتوانیدبهتغییراحزابسیاسیادامهدهید،یااغلبچهرههایسیاسیمرجعخودراتغییردهید،همچنینمیتوانیدایدئولوژیسیاسیخودراتغییردهید،اماهرگزتغییرنخواهیدکرد،وهرگزشاهدبهبودروشقدیمیانجامسیاستنخواهیدبود.تنهاروش،داشتنیکسیاستعادلانهاستکهدرآنکلمهبرابریهمیشهبهکلمهشایستهسالاریپیوندمیخوردکهدرآنصداقتهمیشهمتحداست،بهشایستگیکهدرآنوجوددارد: آزادیودموکراسیاصیل.همهما،حتیدرکشورهایغربی،دریکدموکراسیکاذبزندگیمیکنیم،دموکراسینماینده،کهدرآنشمابارایخود،احزابسیاسیونمایندگانسیاسیآنهارامجبوربهتصمیمگیریدرموردهمهقوانینمیکنید،کههمهقوانینهستند،کهخودشما،شمابایددنبالشود.شمابهاحزابرایمیدهیدوآنهابهجایشماتصمیممیگیرند.شمابهآنهاقدرتتصمیمگیریمیدهیدوبرایچندینسالدیگراهمیتیندارید.

ازسویدیگر،مانقش‌هاراتغییرمی‌دهیمومعکوسمی‌کنیم،همچنیندموکراسینمایندگیرابهیکدموکراسیواقعیتبدیلمی‌کنیم،ازطریقاجرایروشیبدیعوجایگزینکهبهرایدهندگانمااجازهمی‌دهدتاازطریققوانینبسیاردقیق،کنترل،تصمیم‌گیری،هدایتونفوذداشتهباشند.هرفعالیتوهرتصمیمنمایندگانسیاسیآنها،قبل،حین،وبرایاولینباردرجهان،حتیپسازانتخابات.

سازمانسیاسیمامردمرادرموقعیتتصمیمگیریقرارمیدهدونمایندگانسیاسیماهردرخواسترایدهندگانمارااجراوعملیمیکنند.هرکسنمایندهمادرنهادهاباشد،خدمتگزارتنهااربابیعنیمردمخواهدبود.یکیازویژگی‌هایماایناستکهعلاقه‌مندیکلجمعیتراافزایشدهیموهمیشهازمردمومشاغلیشروعمی‌کنیمکهبیشترینمشکلرادارند.پسازآنبههمهکمککنیم،بدوناینکههرگزچیزیازافرادثروتمندوقدرتمندبگیریم،بهروشیاخلاقی،قانونی،بدوندزدی،تقلب،بدوندروغگویی،بدوناستثمارکارگرانشان،وبدونتخریبیاآلودهکردنسیارهما.مبارزاتطبقاتی،نفرت،جنگ،تفرقه،آنهارابهسیاستقدیمیواگذارمیکنیم،ماهمیشهترجیحمیدهیمدرتنوعمتحدباشیموحمایتکنیم.

کنترلکاملاعضایما،تاسیاستراوادارکنیمتادقیقاًبهنفعکلجمعیتعملکند،ازطریقدموکراسیمستقیمما.بههرحال،بااینکنترلانتخابکنندگانبرمنتخبان،ماکاریجزمعنابخشیدنومعنایواقعیبهکلمهدموکراسینمیکنیم،کهقدرترادردستانودرذهنمردمقرارمیدهد.

بسیاریازآنهامیپرسند،اگرمردمخوبانتخابنکنندچه؟حقباشماست،همهشهرونداندرهمهجورموضوعاتمتخصصنیستند.امامایکراهحلساده،ایمنوبدونخطاداریم.ماسال‌هاستکهبابسیاریازذهن‌هایدرخشانوبدونسازشباسیستم‌هایقدیمیسیاسی،اقتصادیومالیتماسگرفته‌ایم،اکنونتماسگرفته‌ایم،ودرآیندهنیزدوبارهباآنهاتماسخواهیمگرفت.اینذهنهایدرخشانرابههمراهسایراعضایخوددرگروههایمتخصص،آزاد،مستقل،تاییدشده،صادق،صادق،شایستهوقابلاعتمادقراردادهایم.بنابراین،جمعیتدرگروه‌هایمختلفجغرافیاییوهمچنینتکتکنمایندگانسیاسیماکارشناسانیخواهندداشتکههموارهآنهارابهطورکاملدرموردمسائلمختلفباارائههمهگزینه‌هایممکنوپیامدهایپیش‌بینیشدهبهآنهااطلاعمی‌دهند.برایهریکازاحتمالاتمختلفبدیهیاستکههمهاعضایمادرگروههایمختلفجغرافیاییهمیشهتصمیمخواهندگرفت.علاوهبراین،ماازشمایکسوالمی‌پرسیم: آیاواقعاًمتقاعدشده‌ایدکهاحزابسیاسیسنتیونمایندگانسیاسیآنهاواقعاًآماده،بافرهنگوراه‌حلبرایهمهمشکلاتهستند؟آیاسیاستقدیمشایسته،آزاد،مستقلازنظاماقتصادیومالیاست؟آیاسیاستقدیمیبهتماموعدههایخودعملمیکند؟آیاسیاستقدیمیدرواقعهمهبرنامههایخودراعملیمیکند؟آیاسیاستقدیمیدرخدمتمنافعهمهاست،یافقطبخشیازآن،اغلبثروتمندوقدرتمند؟

هریکازاعضایرسمیمابراساسآمادگی،تحصیلاتوکارهاییکهانجاممیدهددرگروههایمتخصصوهمچنیندرگروههایویژهقرارمیگیرند: ادارهومدیریتهمهفعالیتهایما،دربخشهایویژه.گروههایامنیتیوکنترلودرهرگروهکاری.بهاینترتیب،هریکازاعضایمادرگروههاییکهدرآنکارخواهندکرد،میتوانندهرگونهنادرستیکوچکرابررسی،گزارشیااصلاحکنند.هرکسیکههمهچیزراکنترلمیکند،بااینهمهذهندرخشان،وباکارکم (مفیدبرایهمه)،توسطهمه،مانمیتوانیمشکستبخوریم.

وگوییاینکافینیست،همهاعضایماصاحبانانحصاری،باسهمواحد،فردی،غیرتجمعیوغیرقابلانتقال،ازسازمانسیاسیما،وبسایتما،هریکازاجزایما،وهمهماهستند.فعالیتهای. .بازهم،برایاولینباردرجهان،رایدهندگانیکهبهمامیپیوندند،مالکان،«سهامداران»هرچیزیکهماخلقمیکنیمخواهندبود.بهاینترتیبماازتأثیراتمالیواقتصادیدرسیاستخودجلوگیریخواهیمکرد،همانطورکهمتأسفانهگاهیاوقاتدرسیاستسنتیاتفاقمیافتد.علاوهبراین،ازآنجاییکههمهچیزمتعلقبههمهاست،هرکسیعلاقهمنداستکهسازمانسیاسیخودرابهکارببرد.

بااینحال،ماتصمیمگرفته‌ایمتادرهربخش،نهتنهادرسیاست،بلکهدراقتصاد،مالی،اطلاعات،آموزش،مطبوعاتوهرنوعفعالیتینوآوریکنیم،ودرنهایتیکفضایآزاد،مستقل،منصفانهوباامکاناتیکسانبرایهمهایجادکنیم.پاداشدادنبهشایستهترینهرکسیکهیکایدهبرندهونوآورانهداشتهباشدکهمفیدتلقیشود،میتواندآنراهمراهباهمهمااجراکند.

مامخالفسیاست،اقتصاد،علیهمالیویاعلیهنظامنیستیموهرگزنخواهیمبود.بهایندلیلساده،ایناستکهماهمیشهجایگزین،ناسازگاروکاملاًنوآورهستیم،باهرآنچهتاکنونوجودداشتهاست.

باتولدمابالاخرهراهیجدیدوجودداردکههمهباهم،باحقوقیکسانوباتکالیف،بدونهیچتبعیضیپیشبرویم.

ماهرگزعلیهکسییاعلیهچیزیسیاستنخواهیمکرد،بلکههمیشهبهنفعهمهاستوبهترینفرصترابرایهمهایجادمیکنیمتاپتانسیلفردیوگروهیخودرابیانکنند.

شمامطمئناًیکایدئولوژیسیاسیداریدکهآنرادوستداریدوازآنحمایتمیکنید،تقریباًمانندیکطرفدارورزش.

اگربهشمابگوییمکهدرمیاناعضایخود،برخیازبهترینسیاستگذاراندرسطحجهانیازکشورهایبسیاریراداریم،چه؟اینکارشناسانهربخشکوچکمثبتومفیدیراازهرایدئولوژیونیرویسیاسیقدیمیکهدرطولتاریخبشروجودداشتهاستگرفتهاندوهربخشمنفی،هرخطاواغلبهروحشتیراازبینبردهاند.اینکارشناسانما،اعضایرسمیما،ایدئولوژیسیاسیعملاًکاملماراایجادکردهاند.هنگامیکهشروعبهکشفآنچهکهمابهمدتبیشاز 14 سالمخفیانهخلقکرده‌ایم،قبلازاینکهآنرابهافرادبسیارکمیازافرادمنتخبمعرفیکنیم،شگفت‌زدهخواهیدشد.

هریکازپروژه‌هایما،هریکازفعالیت‌هایمامبتنیبرمنطق،عقلسلیم،ارزش‌ها،آرمان‌ها،اصول،روش‌هاوقواعداستکههمهآن‌هامی‌توانندتوسطهرکسیکهبهمابپیوندندبهاشتراکگذاشته،حمایتومورداحترامقرارگیرند.هریکازکاربرانماراهحلمارابرایتماممشکلاتجهان،کهعبارتاستاز: احتراممتقابل،برایهمهمردم،درعملبهکارمیبرند.

شایدبرایدرکپتانسیلعظیمآنچهکهماخلقکرده‌ایموآنچهدرحالایجادآنهستیم،تلاشکنیدوامیدواریمکهباشمابهایجادومدیریتادامهدهیم.برایاینکار،بهشماتوصیهمیکنیمکههرگونهاطلاعاتعمومیراکهبهصورترایگانوبدونهیچگونهتعهدیدروبسایترسمیماقابلمشاهدهاست،حتیچندینباربادقتمطالعهکنید.

وبسایتمابهزبانانگلیسینوشتهشدهاست،اماشمافقطبایدزبانراتغییردهید،درفرمما،درکنارلوگویما،زباندلخواهخودراانتخابکنید،درمنویکشوییکهبازمیشود،رویانگلیسیکلیککنیدودرعرضچندثانیههرقسمتراانتخابکنید.بهزبانانگلیسی،وهریکازصفحاتمابهبیشاز 120 زبانترجمهشدهدردسترسخواهدبود.ماهمچنینیکوبلاگ،صفحاتعمومیوگروههاییبهزبانهایمختلفداریمکهباکلیکبررویدستهزبانخودوسپسرویعنوانهرمقاله (پست)،میتوانیدمطالبرامطالعهکنید.مااطلاعاتزیادیمنتشرکرده‌ایم،اماآنچهدروب‌سایتمامی‌بینید،فقطنوککوهیخاست.کارواقعیوعظیمدرمناطقرزروشدهباتماماقداماتایمنیوآرامشانجاممیشودتابتوانبهخوبیکارکرد.ماترجیحمی‌دهیمفقطمواردیراکهدرمناطقممنوعهموردبحث،رأی‌گیریوتصمیم‌گیریتوسطافرادمستقیماًدرگیربودهاست،عمومیکنیم.

دوستان،برایمستقلبودن،آزادبودنواجتنابازسانسور،لغو،مسدودکردنیااتلافوقت،ماتمامفعالیتهایخودرافقطومنحصراًدروبسایترسمیخودانجاممیدهیموخودرابهحضورحداقلی،فقطاطلاعرسانی،درشبکههایاجتماعیمحدودمیکنیم.شبکهوسایروبسایتها

مابایکبخشکوچکنتیجهمیگیریمکهخیلیهاآنرادوستندارند.دنیاتغییرنمیکندوبهخودیخودبهبودنمییابدوماازهریکازکاربرانخودیکیازمهمترینچیزهاییراکههمهماداریمانتظارداریم.بخشکوچکیازاوقاتفراغتشما.آماردانانمامحاسبهکردهاندکهبرایدستیابیبهنتایجمفید،هرفردبهحدود 20 دقیقهدرروزوبهطورمتوسطحدود 2 ساعتدرهفتهنیازدارد.اینتنهاچیزیاستکهازهمهکاربرانخودانتظارداریم.

کارهاییکهمیتوانیدبامادرپروژهسیاسیانجامدهیدمتنوعاست،مانندرایدادنبهتصمیماتمختلف،مدیریتگروههایما،کمکبهسایرکاربران،ودردسترسقراردادندانشخوددراختیاردیگران.

ازآنجاکههریکازما،بنابراینشمانیز،می‌دانیمکهچگونهیککارخوبانجامدهیم،شمامهارت‌ها،علایقو"تخصص"خودرادارید.

ازاینگذشته،همهمازمانزیادیراصرفشکایتکردن،بیهوده،میکنیمومیگوییمکههمهچیزبدپیشمیرود،که 20 دقیقهدرروزبرایتغییروبهبودآنها،بهطورمشخص،بهنفعهمهبهنظرنمیرسد.فداکاریبیشازحد

اگرپیشنهادمارادوستدارید،پسازاطلاع،بهمابپیوندیدواینپیامراتاحدامکانمنتشرکنید،آرمهایماراقراردهید (شمامیتوانیدآنهارادرشبکههایاجتماعیمختلفپیداکنید)،درتصاویرجلدخوددرشبکههایاجتماعی،درموردماصحبتکنید.بااقوام،دوستانومخاطبینخود

تقصیر،برایدنیاییماننددنیاییکهدرآنزندگیمیکنیم،برگردنهمهماست،پسهمهباهم،بایدآنراتغییردهیموبهبوددهیم.ماوظیفهاخلاقیداریمکهاینکاررابرایخودمانوبراینسلهایآیندهانجامدهیم.مابهانتقادواشارهبهمشکلاتبسندهنمیکنیم،بلکهبهحلهمهمشکلاتیکهنتوانستهایمازآنهادوریکنیم،بسندهمیکنیم.ماشماراتمدیدمیکنیم،سوالما.آیامیخواهیددنیاراتغییردهیدوبهبوددهید؟بهمابپیوندیدومارابهدیگرانمعرفیکنید.

باارادتواحتراموباامیدبهاینکهصریحبودهایم،بهترینآرزوهاودرودهارابرایشماارسالمینماییم.

DirectDemocracyS،سیاستبدیعوجایگزینشما،واقعاًبهتماممعنا!

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Mari kita mengubah dan memperbaiki dunia bersama-s...
آئیےملکردنیاکوبدلیںاوربہتربنائیں CIWT
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu