Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
עִברִית Hebrew

עִברִית Hebrew

Webportal

מימממןאותך? HFY

מתיתספרלנו, למיהיההרעיון, ליצור DirectDemocracyS? מתיתספרלנובדיוק, ובפרטהכיקטן, איךהתרחשוהאירועים? ואם לאתעשהאתזה, לפחותספרלנומימממןאותך?

Continue reading
Webportal

הנציגים הפוליטיים שלנו OOR

תפקידם שלנציגים פוליטיים הואיסודבארגוןהפוליטישלנו.

קיבלנושאלותרבות, ובמאמרזהנענהעלכולןבקצרה.

כברראינוכיצדנבחרים הנציגים הפוליטיים שלנו, ואנחנומסכמים זאת, לשם הבהירות.

Continue reading
Webportal

בואונשנהונשפריחדאתהעולם CIWT

https://www.directdemocracys.org/

האם אתהרוצהלשנותולשפראתהעולם?

אם תשובתךחיובית, ואתהרוצהלעשותזאתבאופןקונקרטי, אניממליץלךלקרואהודעהזובעיון, ללאדעותקדומות, מבלילהיותשטחיים ובראשפתוח.

הדרךהיחידהלשנותאתהעולם היאבאמצעותפוליטיקה, באמצעותחוקים שנעשולטובתהאוכלוסייהכולה.

הדרךהיחידהלשפראתהעולם היאביחדעם DirectDemocracyS, החדשנותהפוליטיתשלנו, אלטרנטיבהלזושהייתהקיימתלפנינו.

Continue reading
Webportal

קצתמידע SI

כלמישנרשם ויוצרפרופילאישיבאתרשלנו, ואזמצטרףאלינו, עושהזאתבדרךכללמתוךסקרנותפשוטה, כדילראותאם הארגוןהפוליטישלנויפהמבפנים כמושהואמבחוץ.במקום זאת, אלהשמחליטים לאלהצטרףאלינומקבלים אתההחלטההזו, בשלחוסראמוןמובן, אךלאמוצדק.

Continue reading
Webportal

שלום עם כניעה PWS

מאילוסיבות, האם נהיהמוכנים להילחם, תוךסיכוןלמות?

Continue reading
Webportal

איךנרשמים HEB

https://www.directdemocracys.org/social/registration

כלהמשתמשים החדשים מחויבים לכבדאתכלהכללים שלנו, ואתכלההנחיותהמתפרסמותבאתרים שלנו.לפניההרשמה, קראבעיון, אפילוכמהפעמים, אתכלהמידעשלנו.אתהצריךלהיותבטוח, תואם וכשירכדילהשתתףבפעילויותשלנו.

הקלנועלההרשמהויצירתהפרופילהאישישלך.

עליךלעקובאחרכלההנחיות, במאמרהמודיעלךכיצדלהירשם, ולהצטרףאלינו.

כלמהשאתהצריך, כדישתוכללהירשם, הואשתהיהלךכתובתאימיילאישית, בחרשם משתמשוסיסמה.אנוממליצים לכתובאתנתוניהגישהשלךבצורהנכונהעלדףניירולאחרשתסיים להירשם, אחסןאותם במקום בטוח.כדילבצעפעילויותמסוימות, לאחרההרשמה, יהיהשימושישיהיהלךגם סמארטפון.

Continue reading
Webportal

האידיאולוגיהשלנו OI

israel rettangolareconddrd

מאמרזהשלנו, מסבירבקצרהאתהסיבותללידהשלנו, ואתמהותקיומנו. DirectDemocracyS, הואהארגוןהפוליטיהבינלאומישלנו, המבוססעלדמוקרטיהישירה, שכמובן, אם כיעם האוטונומיותהמקומיותהנכונות, יהיהזהה, בכלהגיאוגרפיים, הטריטוריאליים, היבשתיים, הלאומיים, הממלכתיים, האזוריים, הפרובינציאליים, המחוזיים והמקומיים שלנו.אותם כללים, אותם ערכים, אותם אידיאלים, אותןשיטות, המבוססותעלשכלישר, ועלמריטוקרטיה.

אנוממליצים לךלקרואהכל, בזהירותרבה, אפילוכמהפעמים, כדילהביןבמהמדובר.

לקריאתהמאמרכולו, פשוטלחץעלהכותרת, או, לאחרהקדמהקצרהזו, לחץעל: המשךקריאה.אתהיכולגם להגיבעליו, באנגלית, אבלכדילהגיבעליובשפותהראשיותבעולם, תצטרךלעבורלתפריטהראשי, שלמישמבקראותנומהסמארטפונים, מוצגבלחיצהעל 3 קווים אופקיים, אובתחתיתהעמודתמצאואתהתפריטהראשיהמלא, עם פריטיהתפריטהאופקיים, נפתח, בפריטתפריטהשירות, עבורלבלוג, בקטגוריותבלוג, בחרבקטגוריות, אתקטגורייתהשפה , והשפהשלך, וחפשאתהמאמרשכותרתו: האידיאולוגיהשלנו.זהנשמעמסובך, אבלזהסופרפשוט.אנאפעלבקפידה, וכבד, אתכלההנחיותשלנו, עלמנתלהשתמשבאתרשלנובצורההטובהביותר.

כדילראותאתכלהחלקים באנגלית, שלהאזורהציבורישלהאתרשלנו (ולחברינוגם האזורהפרטי), פשוטלחץעלמודולהשפה, בחלקהעליון, שלכלעמודבאתרשלנו, עלהכתובת" -אנגלית-“, ולאחרמכןבתפריטהנפתח, עליךללחוץעלהשפההמועדפת.תוךשניותתראהאתכלהחלקים באנגלית, בשפהשלך.לחלופין, בתחתיתדףהאינטרנטשלנו, לחץעלהדגלשלהשפהשלך, או, מתחתלדגלים, בחראתהשפהשלך, עלידילחיצהעליה, מהתפריטהנפתחשנפתח, עלידילחיצהראשונהעל: בחראתהשפה. תוךשניות, כלחלקבאנגליתיתורגם לשפההמועדפתעליך.שימולב, המתרגמים האוטומטיים שלנו, לעתעתה, מתרגמים רקאתכלהחלקים באנגלית, בלמעלהמ-100 שפות, ולאמשפהאחתלאחרת.

דמוקרטיהפירושהכוחלעם.

Continue reading
Webportal

אנחנווהם UT

ישמדינותשבהןדיקטטורמחליטבשם כלהעם, ואזמציע, מאשרומטילאתהכללים, שנקראים חוקים, שכולם חייבים לפעוללפיהם.הןהדיקטטורות, שבמקרים מסוימים הופכותלאוליגרכיות.

Continue reading
Webportal

מדיניותנוער YP

בכמהמאמרים קודמים, דיברנועלהארגוןהפוליטישלנו, ועדכמהאנחנוחדשניים, במאמרים הבאים ניכנסלפרטים, שלהתוכניתהפוליטיתהבינלאומיתשלנו, אותהישלכבד, ולשלב, עלידיכלהיבשת, הלאומיתשלנו, מדינה, ארגונים.אזורי, פרובינציאלי, מחוזומקומי.

Continue reading
Webportal

פוליטיקה, כלכלה, פיננסים, ביחד PEFT

המדיניותהישנההוכיחהאתעצמהלאפעם כשולטתעלידיכוחותכלכליים ואינהפועלתבאוטונומיהמלאה.מפלגותפוליטיותתחילה, ונציגיהןהפוליטיים, לאחרשנבחרו, לאתמידמחליטים, לטובתכללהאוכלוסייה, אלאלרובעוזרים רקלחלקעשירמאוד, לרעתהאנשים הפחותאמידים, אועלידיהעדפהבלבדקטגוריותמסוימות, מבלילכבדאתהקטגוריותהאחרות.היו, ואפילועכשיו, בכלהעולם, שערוריותרבות, עם מקרישחיתות, עסקים לאחוקיים, פעילויותמיניות, סחיטה, ועם הרבהפוליטיקאים, חשודים ולעיתים מורשעים.

DirectDemocracyS, במאמרים רבים, הסבירלכולם, איךמתקבלותהחלטותפוליטיותעלידנו, ואיך, עם הרבהחדשנות, היאתוציאאתהדמוקרטיההאותנטיתלפועלבפעם הראשונהבעולם.

Continue reading
Webportal

תודה Ty

לאחרכמעטשנהשלפעילותציבורית, גם ללאכלפרסום, ללאארגוןכלסוגשלאירוע, ללאפרסום בתקשורת, ללאמצגותרשמיות, בעיתונים, ברדיוובטלוויזיה, ללאיותרמדיפרסום ברשתותהחברתיות, למעטכמהדפים, וקבוצותמצגות, ברשתחברתיתאחת, בכ-30 שפות, עם שינויים שונים באתר, ועם בדיקותטכניותרבות, אנוגאים וגאים להציגאתהדוחהשנתיהראשוןשל DirectDemocracyS ושלכלהפרויקטים הקשורים אליו. 

Continue reading
Webportal

מושלם מבחינהפוליטית Politically perfect

ראינובמאמרים האחרים שלנו, בהזדמנויותשונות, ובפירוטמספיק, כמולאורךההיסטוריהשלהאנושות, היואנשים רבים, אשרמתוךכוונהלשלוט, ולכווןאתהפעילותשלנו, ואתחיינו. , הם תמידהיו.חילקאותנו: עם שפות, תרבויות, דתותולאומים, כולם שונים ומגוונים.בואוננתחביחדבקצרה, למההם עשואתזה?

Continue reading
Webportal

דףהבית HE

ברוכים הבאים לאתרהרשמישל DirectDemocracyS.home ISRAEL

פתחואתהראשלחדשנותאמיתית, לארקפוליטית, אלאכלכליתוחברתית.

אלתתחיללקרואאם אתהלאבטוחשאתהיכוללחכותלפנישמתחיללבקר.

נאלאלפחדמאורךהמאמרים שלנו, כיעבורך, ועבורעתידך, עדיףלהיותמיודע, מאשרלאמיודע, אואפילוגרועמכך, לאמיודע.

עלינולרשום אתהדברים, בבירור, כדישיהיהלךאתהצדשלנובסיפור.

נשנה, ונשפראתהעולם, בצורהאיטיתאךבלתינמנעת.

נעשהזאתבצורהחכמה, משתמשאחדבכלפעם.

Continue reading

Discover our Latest News

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...

Why are you called DirectDemocracyS? Why don't you have a name, translated, in every language? Many do not know how to p...

Read More...

Your rules are in certain cases strange and unusual, for example, I don't understand how your method of communicating wo...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu