Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Pashto پښتو

Pashto پښتو

Webportal

څوکتاسوسرهتمویلکوي؟ HFY

تاسوبهکلهموږتهووایاستچېدمستقیمډیموکراسۍرامینځتهکولولپارهچانظردرلود؟کلهبهتاسوموږتهپهریښتیاووایاست،اوپهکوچنيتوضیحاتوکې،پیښېڅنګهترسرهشوې؟او،کهتاسودانهکوئ،لږترلږهموږتهووایاستچېڅوکتاسوتمویلکوي؟

Continue reading
Webportal

زموږسیاسياستازي OOR

دسیاسياستازورولزموږپهسیاسيسازمانکېبنسټیزدی.

موږډیریپوښتنېترلاسهکړې،اوپدېمقالهکېبهموږپهلنډهتوګهټولوتهځوابووایو.

موږدمخهلیدليچېزموږسیاسياستازيڅنګهغورهکیږي،اوموږیېدوضاحتلپارهلنډیزکوو.

Continue reading
Webportal

راځئچېپهګډهنړۍتهبدلونورکړواوښهکړو CIWT

https://www.directdemocracys.org/

ایاتاسوغواړئنړۍتهبدلونورکړئ،اوښهکړئ؟

کهستاسوځوابهووي،اوتاسوغواړئداپهسمهتوګهترسرهکړئ،زهتاسوتهمشورهدرکومچېداپیغامپهدقتسرهولولئ،پرتهلهتعصب،پرتهلهسطحياوپهخلاصذهنسره.

دنړۍدبدلونیوازینۍلاردسیاستلهلارې،دټولوخلکوپهګټهجوړشويقوانیندي.

دنړۍدښهکولویوازینۍلارد DirectDemocracyS سرهیوځایده،زموږسیاسينوښت،دهغهبدیلچېزموږڅخهمخکېشتوندرلود.

Continue reading
Webportal

ځینې ​​​​معلومات SI

هرهغهڅوکچېزموږپهویبپاڼهکېشخصيپروفایلثبتوياوجوړوي،اوبیازموږسرهیوځایکیږي،پهعموميتوګهدسادهتجسسلهمخېداکارکوي،ترڅووګوريچېایازموږسیاسيسازمانلهدننهڅخهڅومرهښکلیدیلکهڅنګهچېدابهردی.پرځاییې،هغهڅوکچېموږسرهدیوځایکیدوپریکړهکويداپریکړهدپوهیدووړ،مګرغیرعادلانه،دباورنشتواليلهاملهکوي.

Continue reading
Webportal

پهتسلیمکولوسرهسوله PWS

دکومودلایلولپاره،ایاموږبهجګړېتهچمتویو،دمرګپهخطرکې؟

Continue reading
Webportal

زموږنظریه OI

pashtu rettangolareconnomesito

زموږدامقالهپهلنډهتوګهزموږدزیږونلاملونهاوزموږدوجودماهیتتشریحکوي. DirectDemocracyS،زموږنړیوالسیاسيسازماندی،چېدمستقیمډیموکراسۍپربنسټوالړدی،چېپهښکارهډول،دسمېسیمهایزوخپلواکۍسرهسره،زموږپهټولوجغرافیه،سیمهایز،براعظم،ملي،ریاست،سیمهایز،ولایتي،ولسوالۍاومحليکېبهیوشانوي.ورتهاصول،ورتهارزښتونه،ورتهنظریات،ورتهطریقې،دعقلپربنسټ،اودوړتیاپربنسټ.

موږتاسوتهلارښوونهکووچېداټولولولئ،پهډیردقتسره،حتیڅوځله،پوهشئچېداڅهدي.

دټولېمقالېلوستلولپاره،یوازېپهسرلیککلیکوکړئ،یا،ددېلنډېپیژندنېوروسته،کلیکوکړئ: لوستلوتهدوامورکړئ.تاسوکولیشئپهانګلیسيکېهمپهدېباندېتبصرهوکړئ،مګردنړۍپهاصليژبوکېدتبصرېکولولپاره،تاسوبایداصليمینوتهلاړشئ،کومچېدهغوکسانولپارهچېموږلهسمارټفونونوڅخهلیدنهکوي،پهکلیککولوسرهښودلکیږي. 3 افقیکرښې،یادپاڼېپهپایکېبهتاسوبشپړاصليمینوومومئ،دافقیمینوتوکوسره،ښکتهکړئ،دیوټیلټيمینوتوکيکې،بلاګتهلاړشئ،دبلاګکټګوریوکې،پهکټګوریوکېغورهکړئ،دژبېکټګورۍ،اوستاسوژبه،اودمقالېلپارهلټونوکړئ: زموږنظریه.داپیچلېښکاري،مګرداخوراسادهده.مهربانيوکړئزموږټولېلارښوونېپهدقتسرهتعقیبکړئاودرناویوکړئ،ترڅوزموږویبپاڼهپهغورهطریقهوکاروئ.

زموږدویبپاڼېدعامهساحېټولېبرخېپهانګلیسيکېلیدلولپاره (اوزموږدغړولپارههمشخصيساحه)،یوازېدژبېماډلباندېکلیکوکړئ،زموږدویبپاڼېدهرېپاڼېپهسرکې،پهلیکلوکې". -انګلیسي-"،اوبیاپهډراپ-ډاونمینوکې،تاسوبایدپهغورهژبهکلیکوکړئ.پهڅوثانیوکې،تاسوبهټولېبرخېپهانګلیسيکېوګورئ،ستاسوپهژبهکې.یا،زموږدویبپاڼېپهپایکې،دخپلېژبېبیرغباندېکلیکوکړئ،یا،دبیرغلاندې،خپلهژبهغورهکړئ،دهغېپهکلیککولوسره،دډراپ-ډاونمینوڅخهچېخلاصیږي،لومړیپهکلیککولوسره: ژبهغورهکړئ.. تاسوبهپهثانیوکېولرئ،هرهبرخهپهانګلیسيکې،ستاسودخوښېژبېتهژباړلشوی.پاملرنه،زموږاتوماتژباړونکي،داوسلپاره،یوازېټولېبرخېپهانګلیسيکې،په 100 ژبوکېژباړي،نهلهیوېژبېڅخهبلېته.

ډیموکراسيدخلکودواکپهمعنیده.

Continue reading
Webportal

موږاودوی UT

داسېهیوادونهشتونلريچېیودیکتاتوردټولوخلکوپهنومپریکړهکوياوبیادقوانینوپهنومقوانینوړاندیزکوي،تصویبوياوپليکوي،چېهرڅوکیېبایدتعقیبکړي.دویدیکتاتورۍدي،چېپهځینومواردوکېپهاولسيحکومتونوبدلیږي.

Continue reading
Webportal

دځوانانوتګلارې YP

پهځینوپخوانیومقالوکېمودخپلسیاسيسازمانپهاړهخبرېوکړې،اوموږڅومرهنوښتګریو،پهراتلونکومقالوکېبهدخپلنړیوالسیاسيپروګرامپهاړهجزئیاتوتهورسیږو،چېبایددخپلوټولوبراعظمونو،ملي،ملياونړیوالولهخواورتهدرناویوشي.ریاست،سازمانونه،سیمهایز،والیتي،ولسوالۍ،اومحلي.

Continue reading
Webportal

سیاست،اقتصاد،مالیه،یوځای PEFT

پخوانۍپالیسيډیریوختونهځانداقتصاديځواکونولخواکنټرولشویاوپهبشپړخپلواکۍکېعملنهکوي.سیاسيګوندونهلومړیاوددویسیاسينمایندګانلهټاکلکېدووروستهتلدټولولسدښېګڼېلپارهپرېکړهنهکوي،بلکېاکثرهوختیوازېدیوېشتمنېبرخېسرهمرستهکوي،چېدلږوشتمنوخلکوپهزیانوياویایوازېداحسانپهخاطر.ځینېکټګورۍ،پرتهلهدېچېنوروکټګوریوتهدرناویوکړي.پهټولهنړۍکې،دفساد،غیرقانونيسوداګرۍ،جنسيفعالیتونو،تورونو،اودډیریسیاستوالو،شکمنواواکثرومحکومینوسرهډیریدسیسېشتونلري،اواوسهمشتونلري.

DirectDemocracyS،پهډیرومقالوکې،ټولوتهتشریحکړه،چېڅنګهسیاسيپریکړېزموږلخواکیږي،اوڅنګه،پهډیرنوښتسره،دابهپهنړۍکېدلومړيځللپارهمستندډیموکراسيپهعملکېراولي.

Continue reading
Webportal

مننه Ty

دشاوخوایوکالعامهفعالیتوروسته،حتیپرتهلهکوماعلاناتو،پرتهلهکومډولپیښوتنظیمکولو،پهرسنیوکېداعلاناتوپرته،پرتهلهرسميپریزنټشنونو،پهورځپاڼو،راډیواوتلویزیونونوکې،پرتهلهدېچېپهټولنیزوشبکوکېډیراعلانونهشتونولري.ځینېپاڼې،اودپریزنټیشنګروپونه،پهیوهټولنیزشبکهکې،پهشاوخوا 30 ژبوکې،دویبپاڼېدمختلفوبدلونونواوډیریتخنیکيازموینوسره،موږویاړواوویاړوچېد DirectDemocracyS،اوټولواړوندوپروژولومړیکلنیراپوروړاندېکوو. 

Continue reading
Webportal

پهسیاسيلحاظکامل Politically perfect

موږپهخپلونورومقالوکېپهمختلفووختونوکېاوپهکافيتوضیحاتوکېلیدليدي،لکهڅنګهچېدبشردتاریخپهاوږدوکې،ډیریخلکشتونلري،چېزموږدفعالیتونو،اوزموږدژونددکنټرولاولارښوونېارادهلري.موږویشليیو: دژبو،کلتورونو،مذهبونو،اوملیتونوسره،ټولمختلفاومتنوع.راځئچېپهلنډهتوګهپهګډهتحلیلکړو،دویولېداسېوکړل؟

Continue reading

Discover our Latest News

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...

Why are you called DirectDemocracyS? Why don't you have a name, translated, in every language? Many do not know how to p...

Read More...

Your rules are in certain cases strange and unusual, for example, I don't understand how your method of communicating wo...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu