Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
11 minutes reading time(2100 words)

راځئچېپهګډهنړۍتهبدلونورکړواوښهکړو CIWT

https://www.directdemocracys.org/

ایاتاسوغواړئنړۍتهبدلونورکړئ،اوښهکړئ؟

کهستاسوځوابهووي،اوتاسوغواړئداپهسمهتوګهترسرهکړئ،زهتاسوتهمشورهدرکومچېداپیغامپهدقتسرهولولئ،پرتهلهتعصب،پرتهلهسطحياوپهخلاصذهنسره.

دنړۍدبدلونیوازینۍلاردسیاستلهلارې،دټولوخلکوپهګټهجوړشويقوانیندي.

دنړۍدښهکولویوازینۍلارد DirectDemocracyS سرهیوځایده،زموږسیاسينوښت،دهغهبدیلچېزموږڅخهمخکېشتوندرلود.

تاسوکولیشئسیاسيګوندونوبدلولوتهدوامورکړئ،یاډیریوختخپلسیاسيشخصیتونهبدلکړئ،تاسوکولیشئخپلسیاسينظریههمبدلهکړئ،مګرتاسوبههیڅکلهبدلونونهمومئاوتاسوبههیڅکلهدسیاستکولوپخوانیطریقهښهنهوینئ.یوازینۍلاره،دعادلانهپالیسيدرلودل،چېپهکېدمساواتکلمهتلدمیرټکراسۍکلمهپورېتړلېوي،پههغهکېصداقتتلمتحدوي،وړتیاته،پهکومکېچېشتونلري: آزادياومستندډیموکراسي.موږټول،حتیپهلویدیځوهیوادونوکې،پهغلطهډیموکراسۍکېژوندکوو،هغهاستازی،چېتاسویېپهخپلهرایهسره،سیاسيګوندونهاوددویسیاسينمایندګاندټولوقوانینوپهاړهپریکړهکوي،کومچېټولقوانیندي،کومچېتاسو،تاسو.بایدتعقیبشي.تاسوګوندونوتهرایهورکوئ،اودویستاسولپارهپریکړهکوي.تاسودویتهدپریکړېکولوواکورکړئ،اودډیروکلونولپاره،تاسونورمهمنهیاست.

لهبلېخوا،موږرولونهبدلوواوبیرتهراګرځوو،دنمایشيډیموکراسۍریښتینېډیموکراسۍرامینځتهکوو،دیونوښت،بدیلمیتودپليکولولهلارېچېزموږرایهورکوونکوتهاجازهورکويچېدخورامفصلومقرراتولهلارېکنټرول،پریکړه،مستقیم،اونفوذ،ددویدسیاسياستازوهرفعالیت،هرهپریکړه،مخکې،پهجریانکېاوپهنړۍکېدلومړيځللپاره،حتیدټاکنووروسته.

زموږسیاسيسازمانخلکدتصمیمنیولوپهحالتکېنیسي،اوزموږسیاسياستازيبهزموږدرایېورکوونکوهرهغوښتنهعملياوعمليکړي.څوکچېزموږنمایندګيکوي،پهاداروکېبهدیواځينيبادارخادموي،چېولسدی.زموږدځانګړتیاووڅخهیوهدادهچېدټولنفوسګټوتهودهورکړي،تلدخلکواوسوداګرۍسرهپیلکويچېپهخورالویمشکلکېدي.بیادهرچاسرهمرستهکول،پرتهلهدېچېهیڅشیواخلي،دهغهچاڅخهچېبډایهاوځواکمندي،پهاخلاقي،قانونيطریقه،پرتهلهغلا،خیانت،دروغپرته،پرتهلهخپلوکارګرانوڅخهناوړهګټهپورتهکوي،اوپرتهلهدېچېزموږسیارټویجاړیاککړکړي.طبقاتيمبارزې،کرکې،جګړې،تفرقې،موږهغهپخوانيسیاستتهپریږدو،موږتلپهتنوعکېمتحداوملاتړياوسو.

زموږدغړوبشپړکنټرول،زموږدمستقیمډیموکراسۍلهلارې،دټولنفوسدګټوپهسمهتوګهپالیسيتهمجبورولولپاره.پههرصورت،پهټاکلشویورایهورکوونکوباندېددېکنټرولسره،موږدډیموکراسۍکلمېتهدمعنیاومستندمعنیورکولوپرتهبلڅهنهکوو،کومچېواکدخلکوپهلاسونواوذهنونوکېدی.

ډیری،دویبهپوښتنهوکړي،کهچیرېخلکښهانتخابنهکړينوڅهبهوي؟تاسوسمهیاست،ټولهیوادوالدهرډولموضوعاتومتخصصنهدي.مګرموږیوساده،خوندي،اوناسمحللرو.لهډېروکلونوراهیسېمواړیکهنیولې،اوسهماړیکهونیسواوپهراتلونکيکېبهبیاهملهپخوانیوسیاسي،اقتصادياوماليسیستمونوسرهډېرتکړهذهنونهاوجوړجاړیونهکړو.داځلاندهذهنونهدخپلونوروغړوسرهیوځایموږدمتخصصینوپهګروپونوکېځایپهځایکړي،آزاد،خپلواک،تصدیقشوي،مخلص،صادق،وړاودباوروړ.نولههمدېاملهبهپهمختلفوجغرافياييګروپونوکېخلک،بلکېزموږانفراديسياسياستازيهممتخصصينولري،چېتلبهيېدبېلابېلومسايلوپهاړهپهبشپړهتوګه،هرډولممکنهبديلونهاودوړاندوينېپايلېوړاندېکوي.دهریولپارهمختلفامکانات.پهښکارهډول،زموږټولغړي،پهمختلفوجغرافیایيګروپونوکې،تلبهپریکړهوکړي.سربیرهپردې،موږلهتاسوڅخهیوهپوښتنهکوو: ایاتاسوواقعیاباوريیاستچېدودیزسیاسيګوندونهاوددویسیاسينمایندګانپهریښتیاچمتودي،کلتورلرياودټولوستونزوحللري؟ایاپخوانیسیاستداقتصادياوماليسیسټمونووړ،آزاد،خپلواکدی؟ایاپخوانۍپالیسيخپلېټولېژمنېساتي؟ایاپخوانۍپالیسيپهحقیقتکېخپلټولپروګرامونهپهعملکېاچوي؟ایاپخوانیسیاستدهرچاګټوتهخدمتکوي،یایوازېیوهبرخه،ډیریوختونهبډایهاوځواکمندي؟

زموږهریورسميغړیدهغهدچمتووالي،دهغهدزدهکړېاودکارپربنسټدمتخصصینوپهډلوکېځایپرځایکیږي،بلکېپهځانګړوګروپونوکې: زموږدټولوفعالیتونوادارهاومدیریت،پهځانګړيډول.امنیتيډلې،اوکنټرول،اوپههرهکاريډلهکې.پهدېتوګه،زموږهرغړی،پههغهګروپونوکېچېدویبهکاروکړي،ددېوړتیاولريچېهرډولکوچنۍنیمګړتیاوېوګوري،راپورورکړي،یاسمکړي.هرڅوکچېهرڅهکنټرولوي،دډیروتکړهذهنونوسره،اودلږکارسره (دهرچالپارهګټور)،دهرچالخوا،موږنشوکولیناکامشو.

اولکهڅنګهچېداکافينهو،زموږټولغړيیوازینیمالکیندي،زموږدسیاسيسازمان،زموږویبپاڼې،زموږهرېبرخې،اوزموږدټولوبرخویوواحد،انفرادي،غیرمجموعي،نهلیږدولووړونډېسره.فعالیتونه..یوځلبیا،پهنړۍکېدلومړيځللپاره،هغهرایهورکوونکيچېموږسرهیوځایکیږيدهرهغهڅهمالکین،"شریکلرونکي"ويچېموږیېرامینځتهکوو.پهدېتوګه،موږبهپهخپلسیاستکېدمالیېاواقتصادلهاغیزوڅخهډډهوکړو،لکهڅنګهچېلهبدهمرغهکلهناکلهپهدودیزسیاستکېپیښیږي.سربیرهپردې،داچېهرڅهدهرچاپورېاړهلري،نوهرڅوکبهدخپلسیاسيسازمانکارکولوکېلیوالتیاولري.

پههرصورت،موږپریکړهکړېچېهرسکتورنوښتوکړو،نهیوازېسیاست،بلکې: اقتصاد،مالیه،معلومات،تعلیم،مطبوعات،اوهرډولفعالیت،پهپایکېدهرچالپارهدورتهامکاناتوسرهآزاد،خپلواک،عادلانه،ترټولومستحقانعامورکول.هرهغهڅوکچېګټونکي،نوښتګرمفکورهلري،کومچېګټوروګڼلشي،موږبهیېپهګډهپليکړو.

موږدسیاست،اقتصاد،مالیې،یادنظامپرضدنهیو،اونهبهیو.دسادهدلیللپاره،چېموږیو،اوتلبهیو،بدیل،نامناسب،اوپهبشپړهتوګهنوښتګر،دهرهغهڅهسرهچېتراوسهشتونلري.

زموږدزیږونسره،پهپایکېیونویسړکدی،چېټولپهګډه،دورتهحقونو،اوورتهوظایفوسره،پرتهلهکومتوپیرپرته.

موږبههېڅکلهدچاپرضداویاهمدیوڅهپرضدسیاستونهکړو،بلکېتلبهدهرچاپهګټهوي،هرچاتهبهدخپلفردياوګروپيظرفیتدڅرګندولولپارهغورهفرصتبرابروو.

تاسویقینایوسیاسينظریهلرئچېتاسویېمینهلرئاودکوملپارهچېتاسویېملاتړلرئ،تقریبادسپورتمینهوالوپهڅیر.

څهکهموږتاسوتهووایو،چېموږدخپلغړیتوبپهمنځکې،دنړۍپهکچه،دډیروهیوادونوڅخهځینېغورهپالیسيجوړونکيلرو؟دغوکارپوهانولههرېایډیالوژۍاوزاړهسیاسيځواکڅخهچېدانساندتاریخپهاوږدوکېشتونلريهرهوړهوړهمثبتهاوګټورهبرخهاخیستې،هرهمنفيبرخه،هرهتېروتنهاوبالاخرههروحشتیېلهمنځهوړیدی.زموږدغوکارپوهانو،زموږرسميغړوزموږپهعمليتوګهپورهسیاسيایډیالوژيجوړهکړېده.تاسوبهحیرانشئکلهچېتاسوهغهڅهومومئچېموږیېپهخورامحرمیتکې،له 14 کلونوراهیسېرامینځتهکوو،مخکېلدېچېخورالږوغورهخلکوتهیېوپیژندلشو.

زموږهرهپروژه،زموږهرهکړنهدمنطق،عقل،ارزښتونو،ایډیالونو،اصولو،میتودونواوقواعدوپربنسټولاړهده،داټولدهرهغهچالخواشریک،ملاتړاودرناویکیدیشيچېموږسرهیوځایکیږي.زموږهرکارونکيدنړۍټولوناروغیولپارهزموږحلپهعملکېاچوي،کومچېدادی: متقابلدرناوی،دټولوخلکو.

شاید،تاسوبهدهغهلویظرفیتدپوهیدولپارهمبارزهوکړئچېموږیېرامینځتهکړي،اوهغهڅهچېموږیېرامینځتهکوو،اوموږهیلهلروچېتاسوسرهیوځایجوړاوادارهکولوتهدوامورکړئ.ددېلپاره،موږتاسوتهمشورهدرکووچېپهاحتیاطسرهولولئ،حتیڅوځله،هرډولعامهمعلومات،پرتهلهکوممکلفیتڅخه،زموږپهرسميویبپاڼهکېلیدلکیږي.

زموږویبپاڼهپهانګلیسيکېلیکلشوې،مګرتاسواړتیالرئچېژبهبدلهکړئ،زموږپهبڼهکې،زموږدلوګوترڅنګ،دخپلېخوښېژبهغورهکړئ،پهډراپ-ډاونمینوکېچېخلاصیږي،پهانګلیسيکلیکوکړئ،اوپهڅوثانیوکېهرهبرخه.پهانګلیسيکې،اوزموږهرهپاڼهبهشتونولري،په 120 ژبوژباړلشوي.موږپهډیروژبوکېیوبلاګ،عامهپاڼېاوګروپونههملرو،چیرېچېدخپلېژبېدکټګورۍپهکلیککولوسره،اوبیادهرېمقالې (پوسټ) پهسرلیککې،تاسوکولیشئمینځپانګهولولئ.موږډیرمعلوماتخپارهکړي،مګرهغهڅهچېتاسوزموږپهویبپاڼهکېګورئیوازېدیخبرګیوهبرخهده.ریښتیني،لویکارپهخونديسیموکېترسرهکیږي،دټولوخوندیتوباقداماتو،اوآرامۍسره،دښهکارکولوتوانلري.موږترجیحورکووچېیوازېهغهشیانخپارهکړوچېپهمحدودوسیموکېپهمستقیمډولدښکیلوکسانولخوابحثشوي،رایهورکړلشوې،اوپریکړهشوې.

ملګرو،دخپلواک،آزاد،اودسانسور،لغوهکولو،بلاکونو،یادوختضایعکولوڅخهمخنیويلپاره،موږخپلټولفعالیتونه،یوازېاویوازېپهرسميویبپاڼهکېترسرهکوو،خپلځانلږترلږهشتونپورېمحدودکړو،یوازېمعلوماتي،پهټولنیزوشبکوکې.شبکه،اونورېویبپاڼې.

موږدیوېکوچنۍبرخېسرهپایلهکوو،کومچېډیرییېنهخوښوي.نړۍنهبدلیږي،اوداپخپلهودهنهکوي،اوموږتمهلرو،زموږدهرکارونکيڅخه،یولهخورامهمشیانوڅخهچېموږټوللرو.ستاسودوړیاوختیوهکوچنۍبرخه.زموږاحصایهکونکومحاسبهکړېچېدګټوروپایلوترلاسهکولولپاره،هرڅوکپهورځکېشاوخوا 20 دقیقوتهاړتیالري،اوپهاوسطډولپهاونۍکېشاوخوا 2 ساعته.دایوازینیشیدیچېموږیېدخپلوټولوکاروونکوڅخهتمهکوو.

هغهدندېچېتاسویېزموږسرهپهسیاسيپروژهکېترسرهکولیشئمختلفدي،لکهدمختلفوپریکړولپارهرایهورکول،زموږدګروپونوادارهکول،دنوروکاروونکوسرهمرستهکول،اونوروتهستاسوپوههچمتوکول.

ځکهچېموږهریو،لههمدېاملهتاسوهمپوهیږئچېڅنګهیوڅهښهترسرهکړئ،تاسوخپلمهارتونه،خپللیوالتیا،او"ځانګړتیاوې"لرئ.

پههرصورت،موږټولډیروختپهشکایتکولو،بېګټې،اوویلوکېتیرووچېشیانغلطرواندي،چېدورځې 20 دقیقېددویدبدلوناوپرمختګلپاره،پهحقیقتکې،دټولودښهواليلپاره،داسېنهښکاري.ډیرهقرباني.

کهتاسوهغهڅهخوښکړئچېموږیېوړاندیزکوو،لهخبرتیاوروسته،موږسرهیوځایشئاوداپیغامدامکانترحدهخپورکړئ،زموږلوګو (تاسویېپهمختلفوټولنیزوشبکوکېموندلیشئ)،پهټولنیزوشبکوکېستاسودپوښعکسونوکې،زموږپهاړهخبرېوکړئ،دخپلوخپلوانو،ملګرواواړیکوسره.

ګناه،دداسېنړۍلپارهچېموږپهکېژوندکوو،لهموږټولوسرهپروتدی،نوټولپهګډه،موږبایددابدلکړواواصلاحیېکړو.موږاخلاقيمکلفیتلروچېدازموږلپارهاودراتلونکونسلونولپارهترسرهکړو.موږپهنیوکېاودستونزوپهګوتهکولوراضينهیو،مګردټولوستونزوپهحلکولوسرهچېموږیېمخنیوینهشوکولی.موږتاسونويکوو،زموږپوښتنه.ایاتاسوغواړئنړۍتهبدلونورکړئ،اوښهکړئ؟لهموږسرهیوځایشئ،اونورموهمخبرکړئ.

پهدرنښت،درناوياوپهدېهیلهچېموږروښانهشويیو،موږتاسوتهخپلېنیکېهیلېاونیکېهیلېوړاندېکوو.

مستقیمډیموکراسي،ستاسونوښتګر،بدیلپالیسي،پهریښتیا،پههرمعنیکې!

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Poďme spolu zmeniť a zlepšiť svet CIWT
Хамтдаадэлхийгөөрчилж, сайжруулцгаая CIWT
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu