Accessibility Tools

Translate

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
1 minute reading time (171 words)

اروپا PS

موږپهځینومقالوکېپهلنډهتوګهداروپا،اروپايياتحادیې،اروپاييپارلمان،اروپاييکمیسیونپهاړهخبرېکړېدياوپهدېلیکنهکېدنیوکېترڅنګتاسوتهوایوچېپهخپلمنځکې،موږیوهنوېاروپارامنځتهکوو،یوریښتینی.یو،ریښتینی،بشپړ،موازي،اوبدیل،موجودهته.

مګرلومړی،دتلپهڅیر،یواساس.

دځینوسطحيخلکولپاره،داروپاپهاړههغهڅهلوستلچېموږیېلیکو،داطبیعيخبرهدهچېووایو: مستقیمډیموکراسي،داداروپاخلافدی.موږلهتاسوڅخهپوښتنهکوو: ایاتاسوواقعیاباورلرئچېموږدیوڅهمخالفیو،یادیوچاپروړاندې؟یاتاسولوستلنشئکولی،یاتاسوهغهڅهنهپوهیږئچېتاسویېلولي.موږهيڅکلهدچاپرضدنهيواونههمدچاپرضد.کهڅههم،کهموږخپلنظرووایو،نیوکهوکړویاهغهشیانپهګوتهکړوچېغلطوي،یوڅوکناراضهکړي،یادبلچاپلانونهخرابکړي،موږبهپههرصورتخپلنظرونهاوخپلحلونهوړاندیزکوو.

اروپاشتوننلريکهچیرېداځینېهیوادونهپریږدي،اولههرڅهپورته،کهدادخلکواروپانهوي،دټولوخلکو.

اوسنۍاروپا (دروغ،چېځانمتحداعلانوي)،داوږدېمودېلپاره،ډیریهیوادونه،اوټولخلک،ددلیلونولپاره،ډیریوختونهځانګړيدي،چېهیڅمعنینلري.خودسیاستدمنافقتپهاړه،پههرهکچه،موږپخواهمځینېمقالېکړېدي،اوموږبهځینېوقفمقالېوکړو.همدارنګهددېلپارهچېتاسوپوهکړئ،ټولهغهدروغچېدویموږتهوایي،عادلانه،آزاد،ډیموکراتیکښکاري،اوهغهشیانوتهدنورمالیتاحساسورکويچېنهدي.

مګردپیلکولودمخه،د "خراب" لیست،یونویبنسټ،پهاساسکې.

یوسیاسيځواک،لوییاکوچنی،پههرهکچه،بایدداعتباروړوياوبایددټولولپارهښهمثالوټاکي.دتاریخپهاوږدوکې،ټولزاړهسیاستخپلټول "ارزښت" اوخپلټولاعتبارښودلیدی.

ددېلپارهچې "درسونه" ورکړلشي،پههرمعنیکې،نوروټولوسیاسيځواکونوته،مستقیمډیموکراسيبایدداعتباروړوي.نن،دفبروريپه 18، 2023،موږپهټولوهیوادونوکېیوکوچنیسیاسيځواکیو،پهدوامدارهتوګهودهکوو،مګرډیراغیزمننه،اولاهمپریکړهکونکینهدی.موږخوراګړندیودهکوو،زموږدغورهنظرونوڅخهمننه.پهښکارهډول،موږپهبیړهکېنهیو،موږبایدپهکنټرولکېودهوکړو،ترڅوهیڅغلطیونهکړو.نوموږتاسوتهپهواضحډولووایو،موږنشوکولینیوکهوکړو،کهموږډاډهنهوایچېموږدهغهچاپهپرتلهتوپیرلرو،اوغورهیو.هرڅوکچېزموږمقالېلوليښهپوهیږيچېموږیو.ځکهداوسلپارهاوپهراتلونکيکېبههمهغهتېروتنېاوسترېبېعدالتۍونهکړوچېدپخوانیوسیاستونوسیاسيګوندونواوسیاسياستازوکړېدي.

موږلهصفرڅخهپیلکړی،موږدنوروسیاسيځواکونواوددویدننهدنوروسیاسينمایندهګانوپهچلندکېځانملامتنهکوو.موږ،موږهرحقلرو،خپلځانمجرموګڼو،ځکهچېزموږنوښتژرترژرهنهدیرامینځتهشوی،زاړهسیاستتهاجازهورکويچېناوړهچلندوکړي.نومهربانيوکړئموږتهپیغامونهمهلیږئ،چیرېچېتاسوموږتهووایاست: تاسوچیرېوئکلهچېپیښشوي،هرڅهچېپیښشوي.

مخکېموشتوننهدرلود،موږنشوکولیدکوچنیوشیانومخالفتوکړوچېترسرهشوي.

موږتاسوتهیوازېداضمانتدرکولایشوچېموږبهورتهتېروتنېونهکړواوزموږدننهبهبدخلکنهوياوکهپهاتفاقسرهدویلهموږسرهیوځایشينوموږتاسوتهتضمیندرکووچېدویبههیڅغلطکارونهکړي.موږدهرڅهوړاندوینهکړې،اوموږټولوسایللرو،چېمساواتاووړتیاپهعملکېواچوو.

ددېلپارهچېدناوړهتاثیراتوڅخهمخنیویوشي،ځکهچېتاسوموږنهپیژنئ،اوتاسو "کریسټالبال" نلرئ،زموږپهاړهوړاندوینېمهکوئ،تاسوبهزموږدوړتیاارزولوکېستاسودنشتواليلهاملهمایوسهشئ.موږبههیڅکلهدزاړهسیاستسرهورتهیاورتهنهیو،اونههمد "ډیموکراتیکواوآزادو" ډلوسرهچېهڅهکويزموږنقلکړي،ځینېخلکباورلريچېدویزموږسرهبرابریاغورهدي،اوهغهڅوکچېزموږکارکوي،لکهڅنګهچېموږکوو،داوږدېمودېلپاره.دوختپهتیریدوسره،دویبهیوازېددېتوانولريچېزموږپایلېتهورسیږي،ددېتواننلريچېموږتهدرسیدوهیلهوکړي،یالهموږڅخهتیرشي،پههرڅهکې،موږبهتلدډیروکلونولپارهددویڅخهمخکېوي. موږنهډارېږو،اونهنفرتکوو،هغهڅوکچېزموږکاپيکوي،موږیوازېپهدویرحمکوو،اوموږددویپهناکامۍډاډهیو.

موږهيڅکلهدروغنهديويلي،هيڅکلهموغلانهدهکړې،هيڅکلهموهيڅوعدهنهدهکړې،پرتهلههريوعدېموپورهکړيدي.هرهغهڅهچېموږلیکليدي،دژوندلهلومړۍثانیېڅخهترننورځېپورې،موږیېدرناویکړی،اوموږقسمکووچېموږبهدتللپارهوي.موږداسېسیاسيځواکنهیوچېدکمېټپهڅیرلهفضاڅخهتیرشياوبیاورکشي.زموږپهلوګوکې،کومچېدشیدولارېکهکشاناستازیتوبکوي (هغهکهکشانچېموږیېپهکېوینو)،ډیریستوريشتونلري،دادی: موږبهپاتېکیږو،اوموږبهیوښهکاروکړو،ترهغهچېزموږوروستیستوریلهمنځهلاړشي.کهکشانزموږداصولواوزموږدطریقېپهمننه،موږبههیڅکلهونهتوانیږوچېدخپلوټولوحوزوټولوژمنواوټولوهیلوسرهخیانتوکړو.موږداپهزرګونوځلهتکرارکړیدی: موږخپلټولفعالیتونهپهمنطق،عاماحساساودټولوخلکومتقابلدرناويپربنسټیو.لههمدېامله،موږهیڅکلهورته،یامطابقتنهشوکولی،مګریوازېدپخوانۍپالیسۍڅخهتوپیر،بدیل،اوغوره.

داروپاتېروتنې.

داعجيبښکاري،مګردنومکارولپهبشپړهتوګهغلطدي (اخلاقي،اوجغرافیه)،دویبایدسمدلاسهخپلنومبدلکړي: جزویاروپا (دسم،اواعتباروړوي).اوموږدادټوکېپهتوګهنهوایو،دایواشتباهنهده،مګریوهریښتینې،مناسبهرسميغوښتنهده.

تردېچېداروپاهرهیواداوهروګړي،دایبیریاټاپووزمېڅخهتریورالغرونوپورې (مګرداسانتیالپاره،موږدسایبریاپهګډوندروسیېفدراسیونټولهبرخه) پهګډهکېشاملهده.اروپا،بایدداروپانوموکاروي،مخکېیاوروستهدکلمې (دژبېپورېاړهلري) "جزوی".کهنهنودویدروغوايي،پوهیږيچېدویدروغدي.تاسوڅنګهوایئ؟آه،تاسودېتهعادتشويیاست،دویدزرګونوکلونولپارهستاسوسرهملنډېوهي،اوترهغهبهدواموکړيچېدمستقیمډیموکراسۍوختراشي.پههرصورت،دویبایددهرڅهپهاړهتاسوتهدروغونهوايي.

کهڅوکپهدېباورويچېموږدنومپهاړهسمیو،زموږددېمقالېلوستلوتهدوامورکړئ،کهتاسوددېپرځایباورلرئچېموږغلطیو،موږدلتهالوداعوایو،خپلقیمتيوختمهضایعکوئ،لوستلوتهدوامورکړئ.کهتاسودوامورکړئ،تاسوبهدتلپهڅیرمجبوریاستچېزموږسرهموافقهوکړئ.

نوکهدویموږتهدنومپهاړهدروغوايي،دویدبلڅهپهاړهدروغوايي؟پههرڅهکې،دویتاسوتهیوریښتیانهوايي،اوهیڅکلهپهبشپړهتوګه،دویغواړيچېعادلانه،دیموکراتیکاوآزادښکاري،مګردویغلطپیلټکيلري.

موږټولدمتحدهاروپاپهاړهپوهیږوچېداڅهپیښشوي: پهسوداګرۍ،اقتصادکې،موږټولهکیسهنهلیکو،مګریوازېیوڅوکرښې،ترڅوپوهشوچېموږدڅهپهاړهخبرېکوو.

اروپاییاتحادیهچېپهلنډهتوګه EU تهویلکیږي،یو "سیاسي" اواقتصادياتحادیهدهچېدسوپرنیشنلطبیعتدیچېاوسمهال 27 غړيهیوادونهلري.

داروپاداقتصاديټولنېپهتوګهزیږیدلی،د 1957 کالدمارچد 25 درومدتړونسره،دیوواليدیوېاوږدېپروسېپهجریانکې،دنویوغړوهیوادونودالحاقسره،اود 1992 دماستریچتړونپهګډوندډیریتعدیلاتوتړونونولاسلیککولوسره،د 2007 کالدلیزبونتړونسرهاوسنۍجوړښتپهغاړهواخیست.

یواړخیزهاروپا،داداروپااقتصاديټولنهبللکیده،نوموږټولپوهیږو،چېداڅهپربنسټوالړدی.تاسویېنهديترلاسهکړي؟داداقتصاد،مالیې،دڅوګټوپربنسټ،دډیریخلکودژوندکنټرولاوادارهکولدي.موږدیوڅوکسانو (اروپایيکمیسیون) پهاړهخبرېکوو،چېدسلګونومیلیونوخلکوژوندادارهکوي،پرتهلهدېچېهیڅډولمخالفتیاکنټرولولري.

دسیاسيارګانونوسرهداقتصادياتحادیېسمبالول،یوهنوېټوکهوه.دیوېرښتینې،سیاسياروپاييټولنېدجوړولولپاره،بنسټایښودونکيپلرونه،داروپادټولوجغرافیایيهیوادونوپهشمول،پرتهلهکومتبعیضڅخه،لومړیبایدداروپامتحدهایالاتجوړکړي.خوپامکوه،داسېهېوادونهشته،چېلږشتمناوډېرهوښيار،خوخودغرضهدي،چېنهغواړيپههرقیمتلههېوادونوسرهیوځایشي،یوڅهبېوزله.نو،دویپیرامیټرونهاوقواعدایجادکړل،ټولداقتصاديګټوپربنسټ،دعادلانه،ډیموکراټیکقواعدوپهتوګهدآزادۍپربنسټوالړ.دغړیتوبلپارهدېمعیارونومختلفهیوادونهاړکړلچېځینېعادلانهاودمنلووړبدلونونهرامینځتهکړي،اونورچېدمنلووړندي،دځینودودونواوکلتورونوڅخه.لههمدېامله،پهډیروهیوادونوکې،جزویاروپالادمخهدډیریاوسیدونکولپاره،حتیدخپلهیواددالحاقڅخهدمخهدزغموړنهوه.

اوسنۍبرخهاروپا،سیاسي،هیڅنهلري.مګرداهیڅنهلري،حتیاقتصادي،کهنهدځینوګټو،دیوڅوپیاوړي،دډیروکمزوروپهمقابلکې.پهیومتحداروپاکې،ورته،کهپهسمهتوګهورتهنهوي،مالیېتهاړتیاوي.دمالیاتوپهشرایطوکې،دابایدلږترلږهورتهوي.دامریکامتحدهایالاتددولتونوریښتینېاتحادیهده،پهکومکېچېفدراليمالیهاوددولتمالیهشتونلري،ددولتاودولتترمنځلږتوپیرلري.پهاروپاکې،کهدویداریښتینيمالياواقتصادياتحادیهترلاسهکړېوي،بډایهاوپیاوړيهیوادونه،بلکهیوازې "سمارټ" خلکبهدمالیېلهاملهد "قانونيفریب" سره،لویپلازمینېراجلبنهکړي.سیسټمارزانه،پهځینوهیوادونوکې،دنوروپهپرتله.موږنهغواړوډیرتخنیکياصطلاحاتوتهلاړشو،موږبهیېتاسوتهپهسادهټکوکېتشریحکړو.ددېلپارهچېسرمایهترلاسهکړي،نودپیسوترلاسهکولولپاره،لهستونزمنوهیوادونوڅخه،یاسمارټهیوادونوته،داکافيدهچېشرکتونوتهټیټمالیهوړاندېکړي،اوهرلوییاکوچنیشرکتداروپاپهمشترکهبازارکېدخپلمالیاتودفترلیږدوي،یالیږدوي) انتخابپهاروپاکېدیوڅومالیاتو "خونديځایونو" څخهدی) پههغهځایکېچیرېچېداخورالویګټېترلاسهکوي.پههرحالتکې،هیڅخنډونهشتوننلري،اوهرڅوک "وړیا" ديترڅوحرکتوکړيچیرېچېدویمناسبوي.حتیکهپهدېتوګه، "ضعیف" هیوادونهنورهمضعیفشي (دډیروپیسونشتوالی)،اوپیاوړيهیوادونهنورهمپیاوړياوبډایهکیږي.

پهدېوختکېبهډېرخلکحيرانشي،چېپهدېټولوپيسواوسرمايوڅهکوي؟پهسادهډول،دویبېوزلواوکمهوښیارهیوادونوتهپهمختلفولاروپورورکوي،پهځانګړېتوګهددولتيبانډونوپهاخیستلوسره،بلکېدمختلفوپورونوپهواسطه،دډیریسیاستوالولهبشپړېبېکفایتۍاواسانهفسادڅخهګټهپورتهکوي،بلکېبزدلهمدي.دلږځواکمناوکمچالاکههیوادونولهضعفڅخهګټهپورتهکول.

لههمدېامله،پههیوادکېمختلفمالیات،مګردګمرکونوسمدستيلغوهکول،لهدېاملهدګمرکيمالیاتو،چېدتولیدونکوهیوادونولپارهیوازینۍلاروه،یاپهخاموموادوکېبډایه،دیوڅهترلاسهکولولپاره،اجازهورکويچېاجازهورکړي.سرمایهولري،دهرڅهپیرودلولپاره،پهګټه،پرتهلهدېچېڅهشیترلاسهکړي،پهستونزوکېهیوادونوته.همدارنګهددېپهاړهچېاروپاڅنګهاجازهورکړېاواوسهماجازهورکوي،ځینېبډایهمتشبثین،معمولادځینوهیوادونوڅخه،دلږوپیسوپهبدلکېدنوروهیوادونودشتمنیولویهبرخهواخلي،یوازېدسیاستدښکیلتیااوفسادڅخهپهګټېاخیستنېسره.موږبهپهراتلونکيکېاوږدېمقالېوکړو،دډیریشواهدوسره،کومچېټولهغهحقایقڅرګندويچېموږیېپهاړهخبرېکوو.دویداپههوښیارۍسرهترسرهکوي،دهغومقرراتوسرهچېپليکولیېستونزمندي،پهحقیقتکېډیرینفوسخپلوګونډوتهراوړي،حتیدټیټمنځنۍکچېدپیرودځواککمولوسره،مګردبډایهخلکوڅخههم.

ځینېبهموږتهووایي،تاسوسمیاست،مګردجزویاروپاڅخهمننه،موږکولیشولهیوهیوادڅخهبلهیوادتهپرتهلهپاسپورټ،دسادهشناختکارتسرهسفروکړو.سمهده،مګرډاډهاوسئ،چېاروپايياتباعدسودسرهتادیهکوي،داګټه،چېحتیپهورتهوختکې،دمالياواقتصاديعدالتسره،چېهیڅلومړیتوبنلري،ترلاسهکیدیشي.

دجعلياروپالویهاونهبښونکېتېروتنهداوهچېځینېهیوادونهاوټولخلکدنوروپهپرتلهلږمینهاوکمدرناویاحساسوي.دلومړۍکټګورۍهیوادونهاوخلک،اونورددویمېاودریمېکټګورۍ.داطریقه،دټولولپاره،بایدژرترژرهودرولشي.پههرصورت،موږبهیېژرپایتهورسوو.

جعلياروپاحتیدفاعنهلري،لههمدېاملهپهګډهنظامي،مګرهرهیواددخپلدفاعلپاره،داخلياوبهرهمدناټولهلارېپیسېورکوي.ټولهاروپابهپهنظاميلحاظمتحدوي،دناټوتړونبهبیالیکي،اودمتحدهایالاتواواروپاترمنځبهدځواکونوتوازنبدلکړي،پهنظاميتوګهمتحد.موږټولپوهیږوچېځینېخلکداټولنهغواړي.لهپوځيیوواليپرته،جزیرهاروپاکمزورېده،اوپهنظامي،بلکېپهمالياواقتصاديکچهدهیڅشیلپارهحسابنهکوي،ځکهچېنشيکولیدمتحدهایالاتو،چیناونوروهیوادونودچالاک،استخباراتواوځواکسرهسیاليوکړي.هیوادونهپولیس،ټولمختلفاوغیرهمغږيشوي،پټخدمتونه،ویشلشوياوپهعمليتوګهشتوننلري.تاسوبهټولپهدېپوهشويیاستچېلومړیدجزویاروپاګټېنهکولپخپلهجزویاروپاده.اوداټولدځینولپارهاسانهدي،اوداستونزمنهندهچېاټکلوکړيچېدویڅوکدي،هغهڅوکچېلهدېڅخهعایدترلاسهکوي.

بهرنۍپالیسيپههرڅهنهشيویشلکیدی.ضعیفاولهلږترلږهاعتبارپرتهدمختلفوهیوادونوپهلورپاتېشول،چېنهیوهګډهمفکورهلرياونههملږترلږهګډهستراتیژي.

پهدروغواوجزئياروپاکېهیڅشیمشترکنهدی،نهمشترکعدالت،نهګډقانون،خوپهډیرومواردوکېتحمیلشوي،تلدمالياواقتصاديګټوسره،چېدوی،اروپایيبیوروکراټان،داروپاییمقرراتوسرهتوجیهکوي،چېدوییېلیکي.ددویهرچلندتوجیهکول.پهحقیقتکې،دویهوښیاردي،دویډاډترلاسهکړیچېداروپاپریکړېپهزیاتیدونکيډولمهمدي،اوکولیشيدانفراديدولتونوپریکړېلهپامهوغورځوي.نهیووالی،نهحتیحاکمیت،دمختلفوهیوادونوچېداترکیبکوي.

دجزویاروپاییاتحادیېبیرغپهروښانهتوګههغهپاماودرناویښیېچېجزویاروپادنوروهیوادونولپارهلري،چېدوختپهتیریدوسره،دډیروهڅو،جوړجاړي،پیرامیټونواوخبرواترواودنهمنلووړبندیزونوسره،دلومړي 12 غړوهیوادونوسرهیوځایشوي.پهحقیقتکې،دنویواستحصالشویوهیوادونولپاره،حتیپهبیرغکېداضافيستوريځاینشته.متحدهایالاتیوستوریلري،دورتهاندازې،اوورتهاهمیت،دهردولتلپاره،لهلویڅخهترکوچنیوپورې،لهبډایهڅخهترخوراغریبپورې.کهبنسټایښودونکياوددویاکثرانااهله،جانشینان،دجزویاروپادمتحدهایالاتونقلکولغواړي،دویکولیشيداکاروکړي،حتیپهدرناويسره،دمختلفوهیوادونولپاره،دامساويیالږترلږهدامریکاسرهورته.. دمتحدهایالاتوپهبیرغکې،د 50 ستورولپارهځایشتونلري،اوممکندویبه 51 شي (کهیونویدولتداخلشي) ،په "تمدن" زاړهاروپاکې، 27 ستوريمناسبندي، 12 کافيدي.نور: تاسوښهراغلاستیاست،مګردلتهستاسوګټېنهشمیرلکیږي،موږ 12 هیوادونهلرو،چېدیوڅهلپارهحسابکوي،کومچېمسؤلدي،تاسومختلفیاست،تاسویوازې "بالست" یاست،اوتاسوبېارزښتهیاست.دویدومرهخودغرضهاولالچیديچېنهغواړيڅوڅوځلهدخپلبیرغاوسمبولونوبدلولولپارهپیسېمصرفکړي (دپیسوپهشمول) څوځله (پهنويهیوادونوپورېاړهلريچېیوځایکیږي).دابهکافيويچېداروپاټولهیوادونهاوخلکلهپیلڅخهپهکېشاملکړي،دویټولوتهپهورتهډولدرناویوکړياوهرهیوادتهخپلستوریورکړي.کهتاسوکافينلرئ،موږبهتاسوتهیوڅهپوردرکړوچېزموږپهلوګوکېښودلشوي.موږزموږدهرکارونکيلپارهستوریلروچېزموږسرهیوځایکیږي،تاسودهرهیوادلپارهیوستورینلرئ.دازموږاودپاتېسیاستترمنځیوتوپیردی.

انتقادونه،ټولسم،مستند،اوناپاکدي،دواملري،اوشایدموږبهپهراتلونکيکې،دنوروجزیاتوسره،چېډیرییېپوهیږي.

مخکېلهدېچېتاسوتهخپلحلونهدرکړو،کومچېموږبههغهوختعمليکړوکلهچېداروپاټولخلکموږتهپهټولوهیوادونوکېاکثریتراکوي،موږغواړولهتاسویوهپوښتنهوکړو.

کهټولاروپاییهیوادونه،ټولیوځای،دبشپړېاروپاییاتحادیې (دترکیېاوروسیېپهګډون)،یاداروپامتحدهایالات (هغویتههغهڅهووایی) چېورتهاقتصاد،مالیه،مالیه،وسلهوالځواکونه،پولیسسرهیوځایشویوی.داخليسیاستونه (پهځانګړېتوګهدمهاجرینوپهاړه)،بهرنۍتګلارې،اودباوروړاومتحدسیاسياداروسره،ایاپهپخوانۍیوګوسلاویاکېجګړېشتوندرلود؟اوپهقبرسکېدیوناناوترکانوترمنځجګړه؟پهاوکراینکېدروسیېداوسنيیرغلپهاړهڅه؟پهښکارهډول،دلتهبهنهجنګونه،نهمرګونه،نهتاوتریخوالی،نهویجاړتیااودومرهډیردردونه.مګربیا،څوکبهوسلېواخلي،اوڅوکبهوکاروي؟چابهدمختلفوویجاړوهیوادونولهبیارغونېڅخهګټهاخیستېوي؟پههرصورت،مړیکهددویخپلوانیېښخکړي،بیوروکراټاناوهغه "سړي" چېپیسې،پیسېاوځواکترلاسهکوي،دخلکوپهدردباندېپیسېنهورکوي.

پهدېوختکې،ډیریبهموږتهووایي: ډیریهیوادونهدنوروهیوادونوسرهیوځایکیدولپارهمناسبندي.پهحقیقتکېدځینوهېوادونوتګلارې،دهغویدودونه،کلتورونهددېجزیرېاروپالهظلماوباطلسرههمغږينهدي،پهکومکېچېکهتاسودیوڅوکسانولهتأسیساتوسرهموافقیاست،نوتاسوژوندکوئ،یاژونديپاتېشئ،کهتاسوهڅهوکړئ.خپلسرپورتهکولولپاره،دویبهیېپرېکړي.یوازېوګورئچېدویدیونانسرهڅنګهچلندوکړ،اودنوروهیوادونوځینېواکمنانو،چېدسجدهکولولپارهخورالیوالتیانهلري.داستونزمنهنهدهچېدرسنیویاقضایيکمپاینپهلارهواچولشيترڅونرم،تقریبادنهمنلووړجزوي "کودتاه" ترسرهکړي (کومچېپههرهغهچااغیزهکويچېدبروکسلبیوروکراټانوتهنهسپاري).دویهڅهوکړه،حتیدانګلستانسره،چېدوختپهتیریدوسرهراوتلیو،ددېتوانونشوایکولیچېپهدوامدارهتوګهتحمیلکړي،پرتهلهدېچېپهبدلکېتقریباهیڅشیترلاسهکړي.پههرصورت،موږډاډهیوچېښهجزوياروپابهدانګلستانپهماليتوګهغلبهوکړي،یوکمپاینتنظیمکړي،پهمطبوعاتواورسنیوکې،ترڅو " ورکشويپسونهبیرتهپټېتهراولي".کهدویبریاليشيیانه،موږبهژروګورو.

پهدېوختکې،ځینېبهلهځانهوپوښتي: مګرداڅوکدیچېدافعالیتتنظیموي،کهداوي،لکهڅنګهچېموږیېتشریحکوو،دریښتینې "جنایيټولنې" پهڅیربهوي؟

یوازېتاریختهلږشاتهوګوره،پهوروستیودوو "کردارو" کېچېهڅهیېکولهپهزورسرهاروپافتحهاومتحدکړي.یوپهکورسیکاکېزیږیدلیواوبلیېپهاتریشکېو،یویېدفرانسېدامپراتورۍتاجکېښود،بلیېدجرمنيچانسلروټاکلشو،چېدهغهجنایتکاررژیمیېپهنفرتباندېولاړو.دویدواړوهڅهوکړه،دبدېپایلېسره،نهیوازېددویلپاره،بلکېدټولېنړۍلپاره.راځئچېروښانهشو،موږدنوروټولوپهڅیردخپلوفرانسوياوآلمانکاروونکوسرهمینهاودرناویکوو.مګرموږتاسوتهډیریمثالونهوړاندېکولیشو،چېپهدېوروستیوکېځینېهیوادونهپاتېوو،دانرژۍبیلونهاوګاز،پهلویونرخونوکېتادیهکول،پداسېحالکېچېفرانسهاټوميانرژيدآلمانسرهپهمناسبهبیهعرضهکوله،اوآلمانفرانسېتهاجازهورکړهچېپیرودواخلي.ګازپهمناسبقیمت.ددوستوهیوادونوترمنځیولهبلسرهمرستهکولبلکلحقدیاوهرڅوکخپليګټيکوي،موږقضاوتنهکوو،خولهځانهپوښتنهکوو،کهدټولوهیوادونودرناویوشياوپههمدېډولمرستهوشي،پهدېدروغجنهاروپاکې؟کهځوابنهوي،نویوڅهغلطدی،ځکهچېدابهقواعدنهوي.

هرڅوکچېوګټي،ښکارهده،زموږټولدرناویلري،اوڅوکچېبایلل،زموږټولپیوستونلري.مګرکهدلتهحتییوشیهمويچېموږیېلیکوهغهنهو،پهغمجنهتوګهریښتیا،موږبهدرواغوای.

خوشبختانهددویلپارهموږدومرهلویاوځورونکينهیو،مګرهغهشیبهبهراشيچېموږبهشیانیوڅهروښانهکړو،اوټولحقیقتبهدهرچاپهپوهیدواوپوهشي،اوډیریخلکبهوي،چېدویبایدبخښنهوغواړي،شایدمحاکمېوي،اوشایدځینېقناعتولري.انتظاروکړئ،لادمخهدفسادډیریدسیسېشتونلري،چیرېچېد MEPs ادعاکیږيچېځانونهپهبهرنیوهیوادونوپلورلي،اولهنغدوپیسوډکېکڅوړېلري.یوښهمثال،دهغوکسانولپارهچېباورلري،غواړيګډونوکړي،اووسپاري.پههرصورت،دویپهنویوهیوادونوکې،کلهچېدویپخپلهدتحقیقاتو،تورونواونیولکیدوسرهسم،پهنويهیوادونوکېفسادنهزغمي،اوفسادنهزغمي.داروپاییکمیسیوندرییسېاروسولاواندیرلاینیادونهمهکوئ،څوکچېد COVID 19 پروړاندېدواکسینونوپیرودټولېپیسېپټساتي.جزویاروپا،چېځانشفافاعلانوي،ډیریشیانپټويچېموږټولاغیزهکوي.دروڼتیابلښهمثال،پټشوی.موږتقریباډاډهیوچېډیرینورېدسیسې،اوناڅرګندشیانبهڅرګندشي،اویوازېبهدیخبرګبرخهوي.یوڅوک،شایدډیری،بایدبخښنهوغواړي،موږنه،مګردجنګونولهاملهدوژلشویو،ټپیانو،جنسيتیریو،رنځونولهکورنیواوملګروڅخه،چېداروپاریښتینېواحدرامینځتهکولومخهنیولکیدیشي.

زموږدحللارې.

پهنهایتکېریښتینياروپارامینځتهکړئ،بشپړاومتحد.دهیوادونو،اوخلکو،دټولوهیوادونو،اودټولوخلکواروپا.داسېاروپاچېهروګړییېلهبلسرهبرابروي،دحقوقواودندولهنظره،دارزښتاودرناويلهلحاظه،دافرادواودخپلوهیوادونواوخلکولپاره.

پهکومکېچېهرهیوادخپلستوریلري،خپلدرناويوقارلري،پهکومکېچېعادلانهقوانینوي،دټولولپارهبرابروي.پهکومکېچېمالیهتقریبامساويوي،پهکومکېچېاقتصاداومالیههمدستونزوسرهمخهیوادونواړتیاوېپهپامکېنیسي.

یواروپا،دریښتینېنظامي،دفاعياتحادیېسره،چېکولیشيدټولوخلکوګټوتهخدمتوکړي،پرتهلهدېچېتسلیمشي،مګرپرتهلهدېچېنورهیوادونهتسلیمکړي.

یواروپا،دمتحد،صادقانهاووړپالیسۍسره،چېدخلکوګټوتهخدمتکوي،نهیوازېداقتصاداومالیې.

اروپادعدالتسرهدخلکوتابعوي،نهدمالي،اقتصادياوسیاسيقدرتونو.

دپیوستوناروپا،چېپوهیږيچېڅنګهدخپلټولنفوسسرهمرستهوکړي،اوټولنفوس،پهورتهډول،پرتهلهغورهتوبونو،تلدخلکواوسوداګرۍسرهپهخوراسختۍکېپیلکوي.

یوهاروپاچېدیوواليپربنسټداخليپالیسيولري،دمهاجرینوپهاړهدباوروړاوعادلانهپالیسۍسرهدیووالياومتقابلاحترامپربنسټولاړوي.

داروپامتحدېبهرنۍتګلارېچېپهنړۍکېهرڅوکچېداروپاپهاستازیتوبخبرېکويستاینهکیږي،درناویکیږياوډاریږيلکهڅوکچېدمتحدهایالاتو،چیناونوروهیوادونوپهاستازیتوبخبرېکوي.

یوهاقتصاديپالیسيچېداحتراماوپیوستونپربنسټولاړهوي،پههغهکېورتهمالیاتشتونولري،اوهیڅداخلي "مالیهځایونه" شتوننلري.همدارنګهدبهرنیومالیاتودپټنځایونودلهمنځهوړلولپارهمبارزهوکړئ،ترڅوهرڅوکمالیهورکړي،پهورتهډول،اوپههغههیوادونوکېچېګټهیېترلاسهکیږي.

اوډیرینورنوښتګر،سمنظرونهچېدټولونظرونوڅخهپراختیاتهاجازهورکوي.

ایاتاسوفکرکاوهچېتاسوکولیشئداووایاستچېموږداروپامخالفیو؟کههرڅهمولوستلياوپوهیدليوي،بیابهفکروکړي.دهغوکسانوپهاړهفکروکړئچېیوازېلومړۍبرخهیېلوستلېده.کومغلطفهمۍ،تاسوبهجوړکړيوي.

دهغوکسانوپهڅیرچېداروپااودمالياواقتصاديقدرتونولهغچڅخهویرهلري،موږدهیچاڅخهنهویرهلرو،هیڅوکزموږدټولوغړوپهاستثناسرهموږکنټرولنهکوي.موږبه،هرهخبره،هرهژمنهعمليکړو.موږبهیوهاروپاجوړهکړوچېدټولولپارهمتحد،عادلانهاومینهولري.

کهتاسولهځانهوپوښتئ،ایاتاسوبهداکاروکړئ،حتیلهپوتینسره،اولهروسیېسرههم؟موږډاډهیوچېپخپلهپوتیناودروسیېخلکبهزموږپهګډهاروپاکېلهګډونڅخهډډهونهکړي.کهلهدویسرهبهدنوروټولودولتونو،هیوادونواوخلکوپهڅیرچلندوشي.اوموږتاسوتهتضمیندرکووچېموږدهیچاسرهتبعیضنهکوو،ځکهچېموږخپلټولفعالیتونهپهمنطق،عقلاومتقابلاحترامدټولوخلکولپارهبنسټیزکوو.

پهپایکې،دالنډهمقاله،اوتاسوتهددېلپارهچېموږڅنګهفکروکړو،موږځینېتورونوتهراځو،کومخلکچېډیرهوښیارنهدي،دننورځېاروپاجوړوي،کومچېظالماندي.

دځینوچلندونو،منطقي،عاماحساساومتقابلدرناويغوښتنهکول،لکهقومي،ژبني،کلتوري،جنسي،مذهبياقلیتونوتهدرناوي،دتمدننښهده.

لکهڅنګهچېدځینېخواړوځانګړتیاوتهدرناویدی،مګرهیڅکلهاجازهنهورکولکیږيچېدسیمېځانګړتیاوتهزیانورسوي.دهرچادروغتیاساتلولپارهسختمقرراتښهدي،مګردمختلفوهیوادونودودونولهمنځهوړلوپرته.

دحشراتوپربنسټدخوړوپهاړه،لکهدمشهوراومتنازعملخانواوړه،زموږپهاند،دناپوهۍپربنسټیوسپیڅلی،احمقانهتناقضدی.کهچیرېپهمختلفوخواړوباندېروښانهلیبلونهشتونولري،دادسختاروپایيقواعدوڅخههممننهده.هیڅوکدېتهمجبورنهکړيچېددویدخوښېخلافخواړهوخوري.پهدېځانګړېقضیهکې،موږپهمستقیمډیموکراسيباورلروچېدپریکړېکولوآزاديبایدانفراديوي.زموږلپاره،هیڅښهیابدخواړهشتوننلري،اوکهموږواقعااړتیاولرو،هغهمشورهچېموږهرچاتهورکووهغهداديچېخبرتیاترلاسهکړئ،اوهڅهوکړئچېحتیعجیبخواړهوخورئ،ستاسودغورهتوبونوپراساس.کهموږلهتاسوڅخهوغواړوچېزموږدنوښتپالیسۍپهاړهخلاصذهنولرئ،تاسوبایددخواړوپهاړههمخلاصذهنولرئ.لږترلږههڅهوکړئ،یونظرترلاسهکړئ.دا،البته،مشورهده،لکهدمتنوعرژیمدرلودل،پرتهلهدېچېاړینتوکيشاملکړي.موږبیاتکراروو،دامشورهده،لکهداروپاپهڅیر،چېهیڅوکنهمجبورويچېوخوريیاهغهشیانوخوريچېدوییېنهخوښوي.

دمصنوعيغوښېپهاړه،یاپهلابراتوارکېجوړشوي،پرتهلهدېچېدڅارویوقربانيشي،مګردورتهغذاييموادوسره،زموږمشورهدادهچېخوندواخلئ،اوکهتاسویېغواړئغورهکړئ،هغهچاتهچېډیریڅارويقربانيکیږي.مګرداپدېمعنینديچېموږنور "دودیز" غوښهنهخورو،ځکهچېموږدحیواناتوپروټینونهدښهروانيفزیکيروغتیالپارهمهمګڼو.لکهڅنګهچېدحشراتوپهڅیر،موږمشورهورکوو،اوهیڅوکنهمجبورويچېخلاصذهنولري،اوهغهشیانوخوريچېدوییېنهخوښوي.

پههرصورت،زموږمشورهدادهچېدهیڅشیپربنسټشخړېمهکوئ.دځینوخواړودکارولواجازهورکولپدېمعنینديچېیوڅوکیېوخوري.پهاوړوکېدتیتلیانواودښکليکاټرپلریادونهمهکوئ،لهدېڅخهداښکليتیتلیانزیږیدليدي،چېتلپهاوړو،حبوباتو،پاستااوډیریمحصولاتوکېشتونلري،چېموږیېپرتهلهاندیښنېخوړلو.دتجربېپهتوګه،هڅهوکړئچېپهدېبېضررکیټرپلرونوکېزومکړئ.تاسوبهوګورئچېدویډیرډاډمننهښکاري،اودویهیڅکلهچاتهزیاننهدیرسولی.

لکهڅنګهچېپهټولوذوقونوکې،موسیقي،جنسي،هنري،حتیدخوړوذوقونهبحثنهکیږي.هرڅوکوړیادی،اوبایدوي،یوازېهغهڅهوخوريچېدویباورلري،اویوازېهغهڅهچېدوییېغورهکوي.زموږلپاره،دنوروپهپرتلههیڅښهذوقشتوننلري،لکهڅنګهچېدنوروڅخهغورهخلکشتوننلري.خلکیوازېپهدوهکټګوریوویشلشوي،ښهیابد.پخوانیکولیشيلهموږسرهیوځایشياودنړۍدبدلوناوپرمختګلپارهزموږسرهکاروکړي.وروستنۍ،بد،یوازېهغهوختزموږسرهیوځایکیدیشيچېدویبدلشياوښهشي،کهنهنودویبهلهموږسرهدکارکولوفرصتونهلري.

جزویاروپا،پهځینومواردوکې،پهماليسختۍکېهمسمهوه.دهرچاتمهکولچېخپلحسابونهپهترتیبسرهولريدهغوکسانوپهوړاندېمکلفیتدیچېځانګړيپیرامیټروتهدرناویلري.تېروتنېزیاتې،توپیرونهاولهټولوڅخهپورتهغورهتوبونهدي.

عجیب،ریښتیا،موږهمدهغېپهاړهښهخبرېوکړې،پهیوڅوشیانوکې،پهپایکې.څوکپوهیږيچېڅومرهیېهرڅهلوستلي،اوزموږدمقالېپایتهرسیدلي.چاچېداکارکړیويزموږدسیاستپهیوهبلهکوچنۍبرخهبهپوهشويوي.

موږورتهمیتودپليکووچېموږپهټولهنړۍکېداروپالپارهکاروو.

دټولوستونزوموندلاودټولوغورهحللاروموندلدسیاستدندهده.یوازېشعارونهجوړول،اوداویلچېهرڅهغلطرواندي،پرتهلهدېچېسمبدیلونهوړاندېکړي،یوازېدوختضایعکولدي،اوزموږدډیریاوډیریاوږدمقالوسرهسره،موږدوختضایعکولنهخوښوو.کهموږیوڅهتشریحکړو،پهتفصیلسره،موږتلدټولوغورهنیتلرو،اوموږهیڅکلهداسېکارنهکوو،پرتهلهکومدلیل،چېدهرچالپارهګټوروي.

1
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Európe SK
Европ MN
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Saturday, 01 April 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Our contact forms, in the main contact menu item, on our website, are the only way to get in touch with us, with our wor...

Read More...

A stupid person can never have good ideas, and an ignorant person can never create anything useful. To create and imple...

Read More...

Let's talk a little about money, with a brief introduction. Very often, the old politics has accustomed us to political...

Read More...

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Select your preferred language, and click on the audio file you want to listen to. Happy listening! If you want to crea...

Read More...

To all women. Best wishes, and all the love and respect, not just March 8th. DirectDemocracyS

Read More...

https://www.directdemocracys.org/ Global Forum, on Modern Direct Democracy, Mexico City 2023. Official message from Di...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module


Chat Module

Polls Categories

Blog - Categories Module

All menu