Accessibility Tools

Translate

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
1 minute reading time (103 words)

دشرمکال

د 2022 دفبروري 24 راهیسې،نړۍنورورتهنهده.ددردکال،دټولېنړۍلپاره.

هغهڅهچېبایدوای،دروسانولهخوادکودتادملاتړاوبدلونلپارهیوګړندی (یوڅوساعته،څوورځېخبرېوشوې) اوبزدلانهیرغل (یوځواکمنهېوادچېپریوهکمزوريهېوادبریدکوي).داوکرایینیواړخیزډیموکراټیکرژیم،داوکراینپهسرکېدیوروسپلوه،پهیقینيډولدیکتاتوراواستبداديحکومتپهځایکولوسره،ځانپهیوهلازیاتېغمجنېشخړېبدلکړیدی،چېمختلفهیوادونهپکېداخلشويدي.

داوکراییندویاړلواوزړوروخلکومقاومتهرڅوکبېځایهکړي،پهځانګړېتوګهروسان،بلکېمتحدهایالاتاولویدیځهم،چېدمخهیېباوردرلودچېدویبایدداوکراینولسمشرلهکییفڅخهوتښتي.

ولادیمیرزیلینسکيداوکراینولسمشرپاتېشو،اودهغهحکومت (دځینوبدلونونوسره) پهټینګهاوزړورتیاسرهپهواککېپاتېشو.یوعصري،اوغمجن،ډیویډدګولیاتپهوړاندې.

دبهرنيسیاستپهاړهزموږپهوروستۍمقالهکې،پهوروستۍبرخهکې،موږداوکرایندستونزمنوضعیتپهاړهیوځلبیاخبرېوکړې.موږتاسوتهبلنهدرکووچېداپهدېلینککېولولئ:

https://www.directdemocracys.org/law/programs/international-politics/international-relations/the-old-foreign-policy

موږپهدېاړهخبرېوکړې،دخلکودپوهولولپاره،دروغجناودځینوسیاسينمایندګانووړتیا،پرتهلهکومارزښته،دتړونونودرناوینهکول.موږپهښکارهډولددېټولومرګونواوویجاړیواصليمجرمتهاشارهکوو.دروسیېولسمشر،ولادیمیرپوتین،دبوداپستیادداشتتهدرناوینهدیکړی،مخکېلهدېچېپه 2014 کېدکریمیاداشغالسره،دامریکااولویدیځسره،چېداوکراینسرهدمرستېلپارهیېګوتېنهپورتهکړې.دملګروملتونوپهګډونټولهنړۍپهبشپړهتوګهدځانپهوړاندېماتېخوړلېده،پرتهلهدېچېدغندنېنورجرئتونهکړي،داشغالپهغندلوکېځانونهمحدودکړي.حتیهغوکسانوچېداوکرایند۱۹۰۰څخهدزیاتواتوميوسلودپرېښودلوپهبدلکېیېروسانوتهد«منحلکیدو»پهبدلکېداوکرایندحاکمیتاوځمکنۍبشپړتیاضمانتورکړیو،پهګډهیېروسیېته،یعنېامریکا،متحدهایالاتوتهضمانتورکړیو.سلطنت،اواروپا.مګرموږنهغواړوچېورتهشیانتکرارکړو،نوموږتاسوتهدغمجنېکیسېپهاړهزموږدځینومقالولینکونهلیږو،موږتاسوتهلارښوونهکووچېپهدقتسرهولولئ:

https://www.directdemocracys.org/law/programs/international-politics/russian-invasion-of-ukraine/russian-invasion-of-ukraine

https://www.directdemocracys.org/law/programs/international-politics/russian-invasion-of-ukraine/peace-with-surrender

https://www.directdemocracys.org/law/programs/international-politics/russian-invasion-of-ukraine/let-s-talk-about-donbass

https://www.directdemocracys.org/law/programs/international-politics/russian-invasion-of-ukraine/our-solution-to-the-conflict-in-ukraine

اوموږددېپهاړهپهنورومرکو،وقفشویومقالو،اورسميپوستونوکېخبرېکړېدي،اوموږډاډهیوچېتاسوبهډیرپهزړهپوريمعلوماتومومئ.

دنړۍبهرنۍپالیسيپهدېډولکارکوي،هغهځواکمنهیوادونهچېنړۍکنټرولويپهترتیبسرهدرېدي،امریکا،روسیهاوچین.یوازینی،یوڅهډیموکراتیک،لههمدېاملهدآزادۍاوحقونوپهبرخهکې "غوره" متحدهایالاتدي.نوریېدیکتاتور،اولیګارچیکروسیه،اولیګارچیکاو "کمونیست" چیندي.

لههمدېاملهګرانوملګرودپوتین "مینهوال" یادلمردلمرتابعین،کهیوڅوکغورهکړيچېڅوکیېتابعکړي،څوکچېمتحدهایالاتغورهکويدروسیېاوچینپهپرتلهښهاوآزادژوندکوي (کهداونهمنيچېتاسودروغیاست،اودرواغجن).داتلدآزادۍاوجزويډیموکراسۍپهلورمشورهورکولکیږي،تلدخپلواکۍمطلقنشتوالياوتضمینشويدیکتاتورۍتهترجیحورکولکیږي.لهبدهمرغهنړۍلهجاهلانوډکهده،چېنهشيکولایلهبشپړشرڅخهدجزئيښېګڼېتوپیروکړي،ترټولوپورتهدمایوسۍ،دامریکاضداودپانګوالۍضد،یوازېپهجزويتوګههڅولشويدي.مګرموږدمخهددېمسلوپهاړههمخبرېکړېدي.

دادرېهیوادونهپریکړهکويچېڅوکحکومتکوي،پهمختلفوهیوادونوکې،دویدمختلفومطیعحکومتونوپروګرامونهټاکي.هرڅوکبایدترلاسهشويامرونوتهدرناویوکړي،دځینوسوداګریزوشرکتونوسرهمرستهوکړي،وسلېواخلياوبازارومومي.دویتهدنفوذساحهویلکیږي.تاسوبایدپریکړهوکړئچېکوماړخواخلئ،اودچاسره.

مګردنړۍ 3 مشران،هروختاوبیاهڅهکويیوهیوادلهبلڅخه "غلا" کړي،لکهدخطریوهغمجنهلوبهکې.

موږتاسوتهدمخهتشریحکړیچېڅنګهدخلکورایېاوپریکړېدکومخلکولپارههیڅشینهشمیرلکیږي.پهټولهنړۍکې،حتیپهډیموکراټیکوهیوادونوکېداولیګارچیکګوندسیسټمشتونلري.موږتاسوتهداهمویليچېپخوانیسیاستتقریباتلدمالياواقتصاديقدرتونوتابعدی.

هغهاړخچېموږبهیېننپهاوکراینباندېدروسیېدبېرحمهیرغللهپیلڅخهیوکالوروستهپهګوتهکړو،دادیچېڅنګهدمتحدهایالاتوسیاست،دځواک،اوځواک (مالي،اقتصادي،اونظامي) یاسوپرسیاستڅخهبرخمندی.روسیهاوچیندنوروټولوهیوادونوبرخلیکټاکي.ټولهنړۍددویده.

رسميتړونونه،نړیوالقوانین،او "رسمي" ډیپلوماسيدهیڅشیلپارهنهشمیرلکیږي،دوییوازېیومخدی،اوهیڅوکورتهدرناوینهکوي.پهدغونړیوالوقوانینوکېځینېداسېهمدي،چېدشخړودوړاندوینېاومخنیويهڅهکوي.مګردنړۍدسیاستددریوزبرځواکونو (متحدهایالات،روسیهاوچین) لهټولوپروپاګندونو،دروغواوباطلوموخوسرهدهغویپليکولپهعمليتوګهناممکندي.

متحدهایالاتدانګلستان،فرانسېاونورومتحدینوسرهپهګډهدغلطوشواهدودجوړولوڅخهډډهکوي،دصادرولولپاره،دهرچالخواناغوښتلشوي،ددویدروغ،اوجزوی "ډیموکراسي" صادروي.دوی "آزادشوي" خلکدسپیڅليکلمېڅخهکرکهکوي،هیڅکلهیېددویلخوا "ډیموکراسي" نهعمليکوي.دلویدیځلخواتربریدلاندېټولهیوادونهحیرانديچېایا "ډیموکراسي" دبمباریو،حتیدملکيخلکو،روغتونونو،ډیریمړو،ټپیانو،درد،درداوویره،اودنوروضعیفواومطیعورژیمونوسرهدبدلونونو،تحریفکولواوډیریوختونودجوړولووړاندوینهکوي.دټولوخلکوژوندخرابدی.موږهملهځانهپوښتنهکوو،کهجاپانیان (چېپهتاریخکېیېلومړیځلووچېپهدووګڼمېشتوښارونوکېیېدوهاټومبمونهتجربهکړل) پوښتنهوکړه،کهشماليکوریا،کیوبا،ویتنام،افغانستان،لیبیا،عراقاونوروډېروایالتونوکې؟پهنړۍکې،چیرېچېڅوکتابعنهو،پهښهاخلاقوسره،یاپهبېرحمهبندیزونو (غیرانسانياوظالمانه) سره،چېلوږهیېکمهکړېاوټولخلکیېځورولي،یاپهبمباریو،پوځيیرغلونو،مړو،ټپیانوسره،اوډیرهویره،اودرد.نو "لویدیځ" سیاستهیچاتهداخلاقواوانسانیتدرسنهشيورکولی.بندیزونه،اودخلکولوږېاوناامیدۍتهدخلکوکمول،دکودتادترسرهکولولپاره،دخلکولخوا،یاداردولخوا،دشرموړدی،لکهڅنګهچېهرډولتاوتریخوالی،هرډول "هوښیار" بمباريوي.مګرتاسوپوهیږئ؟دویدویته "سمارټ" بمونهوايي،داهوښیار،لالچی،خودغرضهاووحشي،دروغجندروغجندي.دیادولووړنهده،ډلهایزقبرونه،پهځینومواردوکېاختراعشوي،اټوميوسلې،اعلانشوي،اوهیڅکلهنديموندلشوي.هیڅوکبههیڅکلهپههغههیوادبریدونهکړيچېواقعیااتومبملري،لکهڅنګهچېدایرانلخواښودلشوي (چېتیلاوګازلريپهزړهپوري،مګرخطرناک،داسراییلسرهدنږدېکیدولهاملهچېدمتحدهایالاتومتحددی) اوپدېوروستیوکېدشماليکوریالخوا (چېلري.هیڅشتمني،اوهیڅوکپروانهکوي).هرڅهکیږي،یوازېدبمونوغورځولو،اوهوایيبریدونوترسرهکول.پههرصورت،تیل،طبیعيشتمني،دځینوهیوادونوستراتیژیکموقعیتونه،دهرچاپهګټهدي،لکهڅنګهچېدادهرچالپاره،دټولوهیوادونوکنټرول،اودهرډولقاچاقکنټرول،حتیغیرقانوني،غیراخلاقياواخلاقيدغندلووړدي.دپوځيیرغلونویادونهنهکول،کومچېوسلېمصرفوي،چېبیابهیېدډیروقیمتيوسلوسرهبدلشي.دجنګونوسره،تاسودوسلوسره (څوکچېدویتولیدوياوپلوري،هرچاتهښه،لویکمیشنونهورکوي)،دواړهدټولوهیوادونوپهویجاړولواودهغهڅهپهبیارغولوکېچېویجاړشويوي.

روسیهدامریکاپهڅیرپهډیربېرحمۍسرهورتهکارکوي.دابریدونهکوي،بمباريکوي،وژني،ټپونه،جنسيتیري،لوږه،حتیپهخپلومتحدینو.ددېخپلخورهیوادونهچېدلوی،افلاس،یوټوپیانکمونیستيامپراتورۍبرخهوه.دهغهګاونډیانلکهفنلنډ،افغانستان،چیچنیا،ګرجستاناوپهدېوروستیوکېاوکرایناوموږپهدېباوریوچېژرمالدووا،ښهپوهیږوچېڅومرهغدار،ظالماوشریرروسي "ملګري" دي (موږتلدروسیېسیاستتهاشارهکوو،اوهیڅکلهدویاړونوپهلورنه. تابع،استثمارشوياودروسیېخلکوسرهخیانتشوي).دویپهخورابدهطریقهدرواغوايي (دتبلیغاتواوتاریخيتعدیلسره)،دمختلفوتړونونو،هرډولتړون،اوپخوانیومتحدینوسرهخیانتکوي.لههمدېامله،ورتهخبرېددویپهاړههمپليکیږي،داستبداديدیکتاتورۍلهکړکیچنحالتسره،دډیرومخالفینووژلواوزندانيکولو،حتیدهغوکسانولپارهچېد "جګړې" کلمهکاروي.لهتخنیکيپلوه،دویپهحقهدي،دجګړېاعلاننشته،ددوی "ځانګړيپوځيعملیات" دبشرپهتاریخکېیولهشرمهډک،ظالمانهاوبېحسهکاردی.دملګرواوګاونډیانوپهتوګهدروسیېدرلودلهیڅکلهخوښنهدي،ځکهچېدویخوراغیرمتوقعدي.ټولهغههیوادونهچېدروسیېپهشاوخواکېديپههرهطریقههڅهکويچېدناټویامتحدینوسرهیوځایشيترڅودهغوکسانولخوادبریدمخهونیسيچېددویدفاعیېکړې.

متحدهایالاتولږترلږهپهدیکتاتورانوبریدوکړ،ډیریوختونهبېرحمه،اوډیریوختونه،حتیدیوڅهدپوهیدووړ،اویوڅهریښتیا (کهڅههمتلپهلوړهکچهسیاسيشوي) هڅونېسره.موږبهتلاحتجاجکوواوتلبهدهغوکسانوپهڅنګکېیوچېتربریدلاندېراځياولهځانهدفاعکوواوهېڅکلهبههمدهغوکسانوخوانهکېږوچېبریدکوي.

داوسلپاره،چینترجیحورکويچېسیاستوالوتهرشوتورکړي،داړتیاپهسلوکې 10 پهارزښتپیرود.ورو،ورو،پهیووختکېیوهیواد،موږټوللویدیځ،افریقا "پیروو".ددېترڅنګچېدامریکااونوروهېوادونودعامهپورونونږدېدریمهبرخهیېله«آزادبازار»څخهاخیستېده،ترڅوپهنړۍکېدچالهځورولوپرتهکاروکړي.موږبهوګوروچېدویپهتایوانکېڅهکوي،ځکهچېموږتهداسېښکاريچېدویبدنیتلري.راځئامیدوکړوچېموږغلطیو.

موږتاسوتهپهلنډهتوګه،دنړۍدسیاست 3 مخکښانوړاندېکړلچېدیوڅهلپارهحسابکوي.

موږغواړویوڅهاختراعکړو،موږبهتاسوتهووایو: داټولدرواغوو،دهغهڅهڅخهچېموږلیکليیوڅهریښتیاندي.لهبدهمرغهدهرچالپاره،موږهیڅکلهدروغنهبولو،اوهرڅهچېلیکوهغهریښتیادي،ځکهچېموږ: خپلواک،آزاداوپهبشپړډولدهغوظلمونواوباطلوبدیلیوچېنږدېټولزاړهسیاستونهتاسوسرهعادتشويدي.ډیریشیان،کومچېموږلیکلي،دډیریخلکولخواپیژندلشوي.پهښکارهډول،هرڅوکتاسوتهیوازېهغهبرخېواييچېدویتهمناسبوي،داپروپاګند،اوسیاسيګټېبللکیږي.نورتاسوتهدحقیقتیوازېبرخهوايي،ځکهچېدویدتارلیږدترلاسهکوي،دمالیېپهځایونوکې.هغهسیاستوال،ژورنالیستاناومشهورشخصیتونهچېدحقیقتلهویلوپرتهلهیوېخوایابلېخواتهغاړهکیږدي،اکثرهفاسداوسیاسيګټېلري.ددېموضوعاتوڅخهډیریبهخپلهموردلږشهرت،واکاویادلږېشتمنۍلپارهپلوري.لهدویڅخههیلهکووچېدومرهاحمقاوجاهلنهويچېحقاوباطلونهپیژني.هیڅوکنشيکولیشخړهوکړي،حتیدهغهڅهیوهکلمهچېموږیېلیکو،زموږپههرهمقالهکې.دهغوکسانوپهخلافچېدلیوالتیالهمخېلیکي،موږهرڅهګورو،په 360 °کې،اوموږمعتبرمستندسرچینېاومتخصصینلرو،چېموږیېپهړندوباورلرو.

بیلابیلانګیزېچېممکندځینوناروغذهنونولپارهتوجیهکړي،یویرغل،لکهروسیه،لکهپهاوکراینکېدتوکمیزولږکیوناورینحالت (نهیوازېروسیه)،یانوربېاحساسهدلایل،یوازېدهڅولوهڅېدي.مطلقبد.یولویدردچېددېدریوهیوادونودجنایيبهرنۍسیاستونوڅخهمننهکوي: متحدهایالات،روسیهاوچین،ترټولولوړاحساسکوي،ملکيخلکاوهغهسرتیريچېدخپلهیوادددفاعلپارهوژلکیږي.لهبدهمرغهددویلپارهدوژلشویواواشغالګروکورنۍهمځوریږي.خوکههغهڅوکچېدخپلهیواد،خپلحاکمیت،خپلېخاورېاولهټولوڅخهدخپلېازادۍڅخهپهخپلژونددفاعکوي،اتلانوي،هغهڅوکچېبریدکوي،یرغلکوياووژلکیږي،یولږبدمرغهدی.

هرډولجنګونهاوتاوتریخوالیتلدزورواکولخواتنظیمیږي،دبېګناهخلکوپهژونداودردباندې.

تاریخنشيایجادکیدی،اونړیوالتړونونهبایدتلاودهرچالخوادرناویوشي.

موږدیوپیغاماومعلوماتوسرهپایتهورسوو،چېموږهیڅکلهتاسوتهنديدرکړي.

مستقیمډیموکراسيپهزاړه،فاسداوناکامسیاستنیوکهنهخوښوي.موږدخوښۍاحساسنهکوواودادانتقادڅخهمننهنهدهچېډیرژربهدځمکېټولهوښیاراوښهخلکزموږسرهیوځایشياوزموږنوماندانوتهبهرایهورکړي.موږشیانوایو،ددېلپارهچېتاسوپوهشئچېنورڅهکوي،اوتاسوتهووایاستچېموږبهداڅنګهوکړو.موږتاسوتهتضمیندرکوو،اوتاسوتهقسمدرکوو،چېموږبهخامخادټولوپخوانیوسیاستونوڅخهمختلفاوغورهیو.تاسوبهلیدليويچېموږبهددویپهپرتلهدښهکولولپارهخورالږهڅېوکړو.داپهحقیقتکېناشونېدهچېددویپهپرتلهبدترشي.

پهخلاصذهنسرههرهغهڅهولولئچېموږیېخپروو،اوکهتاسوزموږدوړاندیزونواونظرونوسرهمناسباومطابقتاحساسکړئ،اوتاسودنړۍدبدلوناوپرمختګلپارهچمتواحساسکوئ،لهموږسرهیوځایشئ،اوراځئچېداکاروکړو،ټولیوځای.انسانیتبهوګټي،موږ،متحد،بهیېوګټو.

1
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Rok hanby SK
Ичгүүртэй жил
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Friday, 24 March 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Select your preferred language, and click on the audio file you want to listen to. Happy listening! If you want to crea...

Read More...

To all women. Best wishes, and all the love and respect, not just March 8th. DirectDemocracyS

Read More...

https://www.directdemocracys.org/ Global Forum, on Modern Direct Democracy, Mexico City 2023. Official message from Di...

Read More...

Since February 24, 2022, the world is no longer the same. A year of pain, for the whole world. What was supposed to be,...

Read More...

There are 2 types of possibilities to join us: free, in which anyone can join us, based on detailed rules, or, on the ba...

Read More...

DirectDemocracyS, in the first periods of its existence, can be compared to an elevator. If too many people get on it, ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module


Chat Module

Polls Categories

Blog - Categories Module

All menu