Accessibility Tools

Translate

Login Join Us

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
1 minute reading time (171 words)

عشقدرنگاهاول LFS

وقتیشخصیبرایاولینباردرموردمامیشنودیایکیازمقالاتمارامیخواندیابرایاولینبارازوبسایتمابازدیدمیکند،آنچهراکهمیشنودباورنمیکندوبهچشمانخودباورنمیکند.

هرفردیدر DirectDemocracyS بالاخرهیکسازمانسیاسیبدیع،بدیلوناسازگارباهمهچیزدراطرافپیدامیکند.بهتر،همان،یابدتر؟یقینامتفاوتومنحصربهفرد،حتیاگرگروههایمختلف،بهخصوصدرشبکههایاجتماعی،سعیدرکپیبرداریازماداشتهباشند،بانتایجبدوبدونهیچگونهامکانآینده.هیچکسبهدنبالنسخهاینیستیانمیخواهد،زیراهرگزشبیهنسخهاصلینخواهدبود.

درنگاهاول،هرکسیممکناستفکرکند: ایدههایعالی،اماآرمانشهراست.هرکسکمیفکرکند،درعوضمیگوید: ایدههایعالی،امابسیاریازمردمبد،حریص،خودخواهوبهدنبالقدرتوپولازفعالیتهایسیاسیهستند،بنابراین DirectDemocracyS نمیتواندکارکند.

هیچکس،درحالحاضرننوشت: ایدههایبد.هیچکسننوشت - پروژهبداست.حتیاگرخیلیهاسطحیفکرکنند: نمیتواندکارکند،آنهابهشمااجازهانجامآنرانمیدهند.سطحیترینازهمه،درعوضسعیکنیدماراباسیاستقدیمیمقایسهکنید.

باخواندنهریکازمقالاتما،حتیچندینبار،بایدهرگونهشکوشبههایازبینبرود.امابرایانجاماینکار،ارادهخوبوهمچنینزمانزیادیلازماست.برایدرک DirectDemocracyS،قبلازشروعخواندن،بایدتمامسیاستهایقدیمیرابهطورکاملفراموشکنید.فقطبایکذهنبازمیتوانیمشروعبهشناختعمیقسازمانسیاسیخودکنیم.

بنابراین،آیاآنهااغلببهمامیگویندکهماآنقدر "زیبا" هستیمکهنمیتوانیمواقعیباشیم؟

اینمقالهماممکناستکمیآشفتهبهنظربرسد،اماشایداولینمقالهایباشدکهدرآنخودرابهجایشمابازدیدکنندگانعزیزقرارمیدهیم.

بسیاریازمردمروشارتباطمارادوستندارند،کهدرآنهمهجزئیاتراتوضیحمیدهیم،حتیبهروشیتکراری،امامااینکاررابهاینصورتانجاممیدهیم،زیرابسیاریازمفاهیم،وبسیاریازموضوعات،بههممرتبطهستند،واگرشمایکدید 360 درجه،شمانمیتوانیدمعنایقوانینمارادرککنید.

دیگرانازپاسخمداوممابههرسؤالیکهممکناستکسیدرموردما،قوانینوروشمابپرسد،خوششاننمیآید.اگرهمهانگیزههایمانراباجزئیاتتوضیحنمیدادیم،بهسختیدلیلبسیاریازانتخابهایمارادرکمیکردید.

برخیدیگربهمامیگویندکهبهگفتهآنها،ازترسازدستدادناجماع،هرگزمواضعخودرادرموردموضوعاتمختلفنمیگوییم.درواقعبرایاینافرادتنهاگفتنایننکتهکافینیست: هرکدامازانتخابهایمامبتنیبرمنطق،عقلسلیم،احتراممتقابلبههمهمردماستوازامروزبههمهاینهایکجملهجدیداضافهمیکنیم: مامبتنیهستیم.برحقیقت،برشواهد،درموردعلم،درموردآموزش،ودرموردتمایزروشنبینخیروشر.جملهقبلیحاویماهیتماستکهبرایبسیاریممکناستمبهم،نامشخصوتوسطافرادینوشتهشدهباشدکهمعتقدندهمهراهحلهارادارند.ماهمهراهحلهارانداریم،امادرصورتلزوم،بهسادگیباپرسشازگروههایمتخصصخود،آنهارابهراحتیپیدامیکنیم.

تقریباًبرایهرموضوعیاسؤالسیاسی،سیاستقدیمشمارابهنیروهایسیاسیعادتدادهاستکهطرفداریامخالفهستندومادراینموردتفاوتزیادینداریم،ماهمیشهخوبراانتخابمیکنیم.برایمانیزچیزهاییوجودداردکهدرستیاغلطهستند،مثلخوبیابدبودنمردم.بااینتفاوتکهسیاستقدیمبرایناستکههمیشهدربرابریکدیگرباشیم.اگریکنیرویسیاسییکچیزیبگوید،حتیمعقولودرست،دیگرنیروهایسیاسیبرایاینکهمتفاوتباشند،ترجیحمی‌دهندکهانتخابنادرستیداشتهباشند،حرفنادرستبزنند،تاشبیهکسانینباشندکهبرایآنهاهستند.دربهترینحالت "دشمنان"،واغلببهعنوان "دشمنان" واقعیدرنظرگرفتهمیشوندوباآنهارفتارمیشود.ماکاملاجایگزینهستیموعلیهکسیکارنمیکنیم.بنابراین،لطفاًبراساسعلایقخود،تنهایکقسمتازهریکازمواضعمارانگیرید.خیلیاوقات،ازیکمقالهبسیارطولانی،فقطجملاتخاصیبراساسعلایقشخصیگرفتهمیشودتامردمچیزهاییراباورکنندکهکاملاًاشتباهونادرستاست.

بگذاریدیکمثالبرایشمابیاوریم،کمیپیشپاافتاده،اماشرایطرابهخوبیتوضیحمیدهد.

اگرماتأییدکردیم: DirectDemocracyS،مخالفاستعمالدخانیاتاست.افرادزیادیخواهندبودکهخواهندگفت: خیلیخوب،بهفکرسلامتیمردمباشید.امادیگرانیخواهندبودکهخواهندگفت: تواحمقی،امامیدانیکهایالتهابامالیاتبرسیگارچقدرپولدرمیآورند.وهنوزدیگران: آیامیدانیدچندنفردرصنایعدخانیاتودرفعالیتهایمرتبطباسیگارکارمیکنند؟بنابراین،موضعمادربرابراستعمالدخانیاتعدهایراخشنودخواهدکردوبرخیدیگرنه.میخواهیدبدانیدموضعمادرقبالسیگارچیست؟

ابتدایکمقدمهکوتاه

ممنوعکردنچیزیهرگزراهحلنیست،مادرمقالاتدیگردرموردآنصحبتکردهایم،حتیدرموردتبلیغاتمنفی.

شهرتبد.

اگربگوییم: کوبیدنسربهدیوار،درددارد.خیلیهاازسرکنجکاویسرشانرامیزنندتاببینندچقدردرددارد،دیگرانبهطرقمختلفتلاشمیکنندوهمیشهکسیپیدامیشودکهبگوید: همیشهدردندارد،بستگیبهاینداردکهچقدرضربهمیزنید.آیتی.دیگرانمیگویندکهپسازانجامآناحساسبهتریدارند.برایهرچیزیهمهمینطور.مثلاًاگرمی‌گفتیمآبمیوهخوبنیست،مکمی‌کند،خیلی‌هاآنرامی‌خرند،می‌چشند،می‌بینندومی‌چشند،اگرواقعاًبداست،وباچشیدنآنمتوجهمی‌شوندکهبدنیستوشایدخیلیهادوستداشتهباشند.تبلیغاتمنفیاغلبمیتواندفروشبهترینسبتبهتبلیغاتمثبتداشتهباشد.

مکانما.

درموردسیگار،واضحاستکهمضراست،امابهجایمنعآن،ایدهاصلیماایناستکهبدونترساندنافراد،بهمردمبفهمانیمکهچهآسیبیایجادمیکند،بلکهسعیدرتغییروبهبودعاداتوذهنیتافراددارد.برایبرخی،براییکهدفخوب،میتوانآنرایک "شستشویمغزی" درنظرگرفت.باجملهقبلیبرخیمارامتهمخواهندکردکهیکشستشویمغزیواقعیهمهمردمانجامدادهایم.تغییروبهبودذهنیتکارسادهاینیست،امامطمئناًهمهکسانیراکهموفقبهانجامآنمیشوندافرادبهتریمیکند.

هماناستدلالیکهدرموردمحصولاتتنباکوارائهمیشوددرموردالکل،موادمخدر،وهرچیزدیگریوبرایهرموضوعیصادقاست.تصمیماتما،ومواضعما،درموردهمهچیز،همهبراساسمنطق،عقلسلیمواحتراممتقابلهمهمردماست،وهمهتوسطگروههایبسیارزیادیازمتخصصان،کههمگیبهچندصد،یاهزاراننفرمیرسند،تصمیممیگیرند.افرادیکهپیشنهادمیکنند،انتخابمیکنند،تصمیممیگیرند،بحثمیکنند،ارزیابیمیکنندودرنهایترایمیدهند،موضعرسمی DirectDemocracyS درموردهرموضوعچگونهخواهدبود.اینروشبهمااینامکانرامیدهدکهاشتباهنکنیم،وهمیشهدرسمتراستباشیم،خوبانتخابکنیم،همیشهبهمنافعجمعیفکرکنیم،همیشهشروعبهکمکبهافرادومشاغلیکنیمکهبیشترینمشکلرادارند.همچنینبرایهریکازکاربرانماازاتلافوقتغیرضروری،جستجویراه‌حل‌هایجایگزین،علیرغمداشتنهرکسی،امکاناعتراض،تصمیماتگروه‌هایمتخصص،باالزامبهارائهاستدلال‌هایمعتبر،جلوگیریمی‌کند.وشواهدواقعیوامن،برایشکایاتخود.درغیراینصورتتصمیمگروههایکارشناسیمعتبروقابلاشتراکبرایهمهباقیخواهدماند.

برایهرموضعیکهمیگیریم،مطمئنهستیمکهخطرازدستدادنبرخیازرأیدهندگانراداریم،اماخیرمردمووضعیتسلامتیآنهابیشترازازدستدادنچندیاتعدادزیادیرأیدهندهمهماست.

همهمامیدانیمکهجمعیت،اگر 2 یابیشترمطالعهتوسطمتخصصانکاملاًمتفاوترامطالعهکنند،همیشهنزدیکترینموردرابهطرزفکرخودانتخابمیکنندکهنظریههایآنهاراتأییدمیکند.یکمثالسادهدوباره،حشیش،برایبرخیمطالعاتآسیبمی‌زندوسلول‌هایمغزرامی‌کشد،برایبرخیدیگر«دارو»استوبرایبرخیدیگریکسرگرمیبی‌ضرر.دربرخیکشورهاودربرخیفرهنگهاممنوعاست،دربرخیدیگرتحملودربرخیدیگرتوصیهمیشود.بهطورکلی،مایکانتخابرابهجمعیتهایمختلفهرمنطقهجغرافیاییواگذارمیکنیم،حتیاگرمواضعروشنیداشتهباشیم،وهمیشهمعتبراست،وبرایهمه،قوانیناساسیوروششناسی.

موضعما،درموردشاهدانه،مانندالکل،روشناست: هرفردمسئولوضعیتسلامتیووضعیتروحیخوداستوهمیشهبراساسهوشخودانتخابمیکند.مشروطبراینکهاینرفتارنتواندباعثآسیبجسمی،معنوییامادیبهافراددیگرشود.اگرفردیتحتتأثیرموادمخدریامشروباتالکلیرانندگیکندوتصادفکندکهدرآنافرادبیگناهجانخودراازدستبدهندیامجروحشوند،آنرارفتاریناپسندوقابلپیشگیریوبهاشدمجازاتمیدانیم.آیاممنوعیتالکلوحشیشمشکلراحلمیکند؟مسلماًنه،اماآموزشدادنبهمردمبرایسالمبودنواجتنابازخطراتغیرضروریبرایخودوافرادبیگناه،نتایجبهتروفوریخواهدداشتومطمئناًدرطولزمانماندگارخواهدبود.

بهمردمبیاموزیدکهمیتوانیدبهروشیکمخطرتربرایخودودیگرانسرگرمشوید،مطمئناًبهترازمنعشدیدبرخیازرفتارهااست.همچنینبرایجلوگیریازاینکهبسیاریازافراد،نهچندانباهوش،همیشهدربرابرهرنوعسیستمیوبرخلافقوانین،دستبهانتخابهایاشتباهبزنند،فقطبرایاینکهاحمقانه "مد" باشند.برای DirectDemocracyS،روشنفکربودنوداشتنتواناییهایذهنیکامل،ضروریاستتابتواندریکجامعهسالمزندگیکرد،جامعهایکهمیداندچگونهازحوادثومشکلاتبالقوهبسیارجدیجلوگیریکند.همیشهبرای DirectDemocracy،بلوغ،و "بزرگسال" بودن،باسیگارکشیدن،نوشیدنومصرفموادمخدرنشاندادهنمیشود.برای DirectDemocracyS،فردازداشتنیکخاطرهروشنوواضحازمهمانیهاولحظاتسرگرمکنندهدریکگروهلذتمیبرد،کهتحتتأثیرموادمخدروالکل،هرلحظهشادیرافراموشمیکند،یاغمگین،وهرلذت.برای DirectDemocracyS،اگرفردیازشخصدیگریخوششمی‌آید،بایدشهامتآنراداشتهباشدکهآنراواضحومستقیمبگویدوبهدنبال«شجاعت»برایاعلامخوددرموادمخدروالکلنباشد.درنهایت،برای DirectDemocracyS،رابطهجنسیخوشایندتراست،اگرشمابیدار،شفاف،وبهخوبیمیدانیدچهکاریانجاممیدهید.امابرایاینکهآنطوریباشیدکهمادوستداریم،بهشخصیتیقوی،جاهطلبیزیاد،خویشتنداریزیادوتواناییوشجاعتنیازداریدتابتوانیدخوبوبدراتشخیصدهیدوهمیشهخوبراانتخابکنید.علاوهبراین،فرهنگ،آموزشمدنیواحتراممتقابلموردنیازاست.بنابراین،مانبایدمنعکنیم،بلکهدلایلمعتبریبرایعملمتفاوتوبهترارائهکنیم.زمانبیشتریطولمیکشد،امامطمئناًنتایجبهتریخواهیدگرفتوایندرطولزمانماندگارخواهدبود.امادرمورداینموضوعات،درمقالاتاختصاصیدیگر،بسیارمفصلصحبتخواهیمکرد.مادرموردرفتارهایفردیوگروهیصحبتمیکنیمکهآنهانیزبسیارمهموظریفهستندکهنمیتوانباآنهابهصورتترکیبیوسطحیبرخوردکرد.

همهشمامتوجهشدهایدکهمامانندسایرنیروهایسیاسینیستیمکهبراییکرایبیشترورسیدنبهاجماعدستبههرکاریبزنیم.شمافقطبایدبهاطرافنگاهکنید،تاباهرکلمهایکهمینویسیم،تمامتاییدیههارابیابید.

ماقبلاًگفته‌ایموتکرارمی‌کنیم، DirectDemocracyS،بهلطفسیاستقدیمی،ازنظرسیاسیکاملاست.ماتماماشتباهاتشان،همهرفتارهایاشتباهشان،همهآرمان‌هایشان،تقریباهمهشکست‌هارابهدقتبررسیکرده‌ایموتقریباًدرتمامفعالیت‌هایمانسعیمی‌کنیمبرعکسکاریکهانجاممی‌دهندیاانجاممی‌دهند،عملکنیم.

مادوستداریمصادقباشیم،همهچیزراباکسانیکهبهمامی‌پیوندندتصمیمبگیریموبههرکسیاینفرصترامی‌دهیمکهقهرمانداستانشود.اخلاصچقدرمهماست؟همهچیزرامستقیمبگوییدوکسیرامسخرهنکنید.مانیازیبهنوازش،شستشویمغزیودروغگوییبهرایدهندگاننداریمتاآنهاراوادارکنیمبهمابپیوندند.مابهشماهدایایینخواهیمداد،اماهرچیزخوبوهرپیشرفتیدرزندگیشما (ومطمئناًبسیارزیادخواهدبود)،بایدازآنعرقکنید،سختتلاشکنید،همراهباهمهما،برایتغییروبهبودجهان.

امابیاییدبهطورخلاصهبرخیتفاوتهایکوچکبین DirectDemocracyS وسایرنیروهایسیاسیراببینیم.

سیاستقدیمیتمامقدرتشمارامیدزددوبرایشماانتخابمیکند.ماتمامقدرترابهشمامیدهیموهمهچیزراباشماانتخابمیکنیم.

سیاستقدیمیبراساسمنافعمالیواقتصادیتصمیممیگیردکهتوسطآنکنترلوتحتتأثیرقرارمیگیرد.مادرخدمتمنافعتمامجمعیتجهان،وهرجمعیتی،درهرقلمروییهستیم،زیرامافقطتحتمالکیت،مدیریت،کنترلونفوذهستیم،وتنهاتوسطهمهرایدهندگانمان.هرجامعهمحلیبرایمنطقهجغرافیاییخودتصمیممیگیردوچندینمنطقهباهمبرایمناطقبزرگترمانندبلوکهایخیابان،محلهها،شهرها،ناحیهها،شهرستانها،استانها،مناطق،ایالتها،کشورها،قارههاوکلسیارهتصمیممیگیرند.آنهاگروههایجغرافیایی،آزادودموکراتیکماهستند.

سیاستقدیمیهرچیزیراوعدهمی‌دهد،برنامه‌هاراتصمیممی‌گیردوتقریباًهرگزآنهاراحفظنمی‌کند،نمایندگانسیاسیآن‌هاکاریراکهدوستدارندانجاممی‌دهند،اغلبخیانتمی‌کنند،دروغمی‌گویند،دزدیمی‌کنند،احزابراتغییرمی‌دهندوبراساسمنافعپنهانتصمیممی‌گیرند. DirectDemocracyS،همهبرنامههایسیاسی،آنهاراهمراهبامؤلفههایخود،براساسپیشنهاداتهمه،کهموردبحث،تصمیمگیریورأیگیریقرارمیگیردوسپسعملیمیشود،توسطهمهنمایندگانسیاسیماکههمهباهمکنترلکاملآنراداریم،میسازد.مانهتقلبمیکنیم،نهدزدیمیکنیم،نهدروغمیگوییموالبتهبراساسمنافعکلمردمتصمیممیگیریم.مامنفعتعمومی،بنابراینهمه،رادراولویتقرارمیدهیم،ومقدمبرصلاحخود،یاعدهکمیممتاز.

سیاستقدیمرهبریداردکهاغلبوقتگرانبهاراتلفمیکندتاباابزارهایکموبیشقانونیبادیگرنیروهایسیاسییابامبارزاتداخلی،برایقدرتوکنترلبینرهبرانجاهطلبمختلفمبارزهکند. DirectDemocracyS یکرهبرواحدندارد،هرکاربردقیقاًهمانکاربردیگریاستوهمهباهم،مایکرهبرواحدهستیمکهتمامفعالیتهایمارامدیریتوکنترلمیکند.ماهمیشهاینشعارراعملیمیکنیم: یکیبرایهمه،همهبراییکی.

می‌توانیمبهتوضیحتفاوت‌هاادامهدهیم،امامقاله‌ایطولانیمی‌نویسیم،کافیاستبگوییمکهبرخلافسیاست‌هایقدیمی،برایما،هرچهمی‌گوییم،می‌نویسیمیانشانمی‌دهیمتعهداتیاستکهدرقبالرأیدهندگانمانانجاممی‌دهیموانجاممی‌دهیم.هرچیزیکهقولمیدهیم

ماقوانینواضحودقیقینوشتهایمکههمهبهآناحتراممیگذارند.باما،هیچ«باهوشی»وجودنداردوهرگزوجودنخواهدداشتکهبتواندازقوانینوروشمابرایمنافعخودسوءاستفادهکند.روشماکارمیکند،ونمیتواندشکستبخورد،زیراماهمهچیزراپیشبینیکردهایم،وازآنجاییکهبسیاریازکاربرانبرایمدتطولانیرویآنسختکارکردهایم.

درنهایت،دلایلیرابرایعدمپیوستنبهمابهشماارائهمیکنیم.بله،درستخواندید،مابهشمادلایلمعتبریارائهمیکنیمتاهرگزبهمانپیوندید.مادیوانهنیستیم،امادوستداریمبهشمابگوییمکهچهافرادیرانمیخواهیمباخودمانباشند.اینواضحترینراهبرایانجامآناست،باارائهدلایلیبرایعدمپیوستنبهما.

دلیلاصلیایناستکهعلیرغموجودبرابریفرصتهاوامکاناتیکسانویکسانبرایهمه،شایستهسالاریهمیشهدراینجاعملیمیشود.فقطکسانیکهواقعاًشایستگیآنرادارند،میتوانندامکانبهدستآوردننقشهایمهم،بامسئولیتهایمهم،درونیوبیرونیراداشتهباشند.سلسلهمراتبواقعیوجودندارد،اماهرفعالیتهریکازکاربرانماتوسطسیستمماوگروههایتخصصیماارزیابیمیشودوفقطبهترینهامیتوانندبهعنوانمثالبهعنواننمایندگانسیاسیمادرانتخاباتشرکتکنندومارانمایندگیکنند.درصورتپیروزیدرنهادها.هریکازکاربرانمابهتنهایییابهصورتگروهیکارمیکنندتاتماممکانیسمعظیممابهصورتهماهنگکارکند.بنابراین،بهطورخلاصه،افرادیکهناتوانیاکسلهستندبهسختیبهمامیپیوندند،بهویژهدرابتدا،زیراآنهاقادربهدرکسازمانسیاسیوپتانسیلعظیممانیستند.

انگیزهدومایناستکههمهمابایدروزی 20 دقیقهیاحداقل 2 ساعتدرهفتهباهمکارکنیم،زیرادنیاتغییرنمیکندوبهخودیخودبهترنمیشود،بلکهنیازبهتعهدمستمراست.توسطهمه،بهطرقمختلف.همهدوستندارندخودودیگرانرامتعهدکنند.حدوددهنفرداشتیمکهبهماگفتند: منبهشمانمی‌پیوندم،چوننمایندگانسیاسیبرایتصمیم‌گیریحقوقمی‌گیرندومننمی‌خواهمکارشانرابخصوصمجانیانجامدهم.ازنظرفنی،حقباآنهاست،اماسوالماایناست: آیاسیاستقدیمیهمیشهخوبتصمیممیگیرد،آیاصادقانه،صادقانه،بهوعدههایخوداحتراممیگذاردوبههرتعهدیکهبامؤلفههایشدادهشدهاست،احتراممیگذارد؟اگرپاسخمثبتاست،کسانیکهبهمانمی‌پیوندندبهخوبیبهسیاستقدیمیپایبندهستند.ازسویدیگر،اگرپاسخمنفیاست،ماحقداریمکهبخواهیمهمهسیاستهارابانوآوریوجایگزینخودتغییردهیموبهبوددهیم.بنابراین،الزامنمایندگانسیاسیبهبهترینانتخاببرایهمه،یکالزاماخلاقیبرایهرکسیاست.ماهرروزکارهایبیهودهانجاممیدهیم،ساعتهایزیادیازدسترفته،بدوناینکهنتیجهمفیدوملموسیبهدستآوریم. DirectDemocracyS اینقدرترابههمهرایدهندگانخودبازمیگرداندتابرحالوآیندهخودمسلطشوند.

دلیلسومایناستکهباما،باهوش‌هایاجاه‌طلب‌ها،کسانیکهبهدنبالقدرتوپولهستند،فقطبرایخودشانشانسیندارندکهبتوانندپستیخودرادرککنند.ازآنجاییکهرهبریوجودندارد،همهکسانیکهخودخواه،حریصوقدرتطلبهستند (لایقآننیستند)،دلیلیبرایپیوستنبهماندارند.اگرتصادفاًموفقشوندبهمابپیوندند،مطمئناًنمیتوانندبامابمانندومطمئناًنمیتوانندسرعتماراکاهشدهندیامانعماشوند.

دلیلچهارمایناستکههمهمیتوانندبرایانجامپروژههایخودبهمامراجعهکنند،اماهیچکسنمیتواندبهماملحقشودتابهمایادبدهدکهچگونهکارکنیم.ماکارکرده‌ایم،کارمی‌کنیموهمیشهتلاشخواهیمکردتاپروژه‌هایمانرابدونتغییر،حتییککلمهیاحتییکقانون،ازابتداوآنهاییکهبهمرورزماناضافهشده‌اند،گسترشدهیم.مانمیخواهیمچیزیراتغییردهیم،زیراهریکازانتخابهایماتوسطاعضایماپیشنهاد،انتخاب،بحثورایگیریشدهاست.هیچرهبروجودندارد،کهتصمیممیگیرد،هرتصمیمیجمعیاست،براساسافرادوگروهها،همههماهنگهستندوبهیکدیگراعتمادواحتراممیگذارند.صدنفرداشتیمکهبهماملحقشدندتاماراتغییردهند،یانام،یاآرم،یابرخیقوانین،کهآنهاباآنموافقنبودند.ماهمهمردمرادوستداریم،حتیکسانیکهفکرمیکنندهمهچیزرامیدانند،امابرایپیوستنبهما،قبلازهرچیزبایدبدانندکهچگونهباقوانین،روشوویژگیهایماسازگاروسازگارباشند.

دلیلپنجمماهیتفنیدارد.ماهزاران (بهزودیدههاهزارنفر) گروههایمتخصصداریم (فقطتعدادبسیارکمیازاینگروههاعمومیهستند)،ازهمهنوع،درهرموضوع،همهمتشکل (بهجزمواردعمومی)،صدها،هزاران (وبهزودیازمیلیون‌هاکاربر،کههرکدامکارکرده‌اند،کارمی‌کنندوکارخواهندکردتاهمهچیزرابراساسموضوعاتمختلف،به‌صورتهماهنگتصمیم‌گیریکنند.شبکه‌هایاجتماعیسنتیبههرکسیاجازهمی‌دهندتادر DirectDemocracyS فعالیت‌هایمختلفیراانجامدهند،صحبتکنندودرموردموضوعاتیکهنمی‌داننداظهارنظرکنندتابهگروه‌هایتخصصیدسترسیداشتهباشند،بایداستادباشد،یامستقیماًکارکند،یاتحصیلکردهباشد،یادربرخیمواردمطالعهکردهباشد.،بانتایجعالیوبانوآوری،هرموضوع،هرموضوعوهرفعالیتی.اینروشبهمااینامکانرامی‌دهدکهکاربرانونمایندگانسیاسیراهمیشهآگاهانه،آزاد،کامل،مستقل،صادقانه،شایستهوبی‌علاقهدرموردهرموضوعیودرموردانتخاب‌هایمختلفباهمهپیامدهایپیش‌بینیشدهبرایهرموضوعیداشتهباشیم.انتخاباینروشماموردپسندکسانینیستکهفکرمیکنندهمهچیزرامیدانند،بدونداشتنمهارتهایمناسبولازم.بهلطفاینویژگی،دراینجا،هرفردیفقطومنحصراًباچیزهاییسروکارداردکهکاملاًمی‌داندوتصمیماتگروه‌هایمختلفرامی‌پذیردوبهاشتراکمی‌گذارد،حتیاگربتواندآنهارابراساسقوانیندقیقبهچالشبکشد.بسیاریدوستدارنددرموردهرموضوعینظرخودرابیانکنندونظرشایستهوصادقانهدیگرانراقبولندارند.اینکمیعیبکسانیاستکهمعتقدندبهلطفموتورهایجستجو،همهپاسخهارادرموردهمهچیزدارند.چیزیکهمادوستنداریمایناستکهنتایجدرستیکهدراینترنتیافتمیشوند،برایکسانیکهمتخصصنیستندبهراحتیازنتایجاشتباهقابلتشخیصنیستند،بنابراین،بسیاریتمایلدارندتصورکنندکهفقطاطلاعاتخوبودرستاست.کهافکارونظریههایخودراکهاغلببراساسشهوداتساده،فرضیات،بدونشواهدواقعی،تضمینشدهوقابلاعتماداست،تأییدمیکنند.

دلیلششمتاحدودیبهدلیلپنجممرتبطاست.جست‌وجویحقیقتاغلبباعثمی‌شودبرخینظریه‌هایخودراحقایقمطلقبدانند.اجازهدهیدبهاختصاراینمفهوماساسیرابااطلاعاتیوچندمثالروشنکنیم.هریکازمقالاتماکهدروبسایتمامنتشرمیشود،درمنویاصلی : قانون،کهحاویاطلاعات،قوانین،دستورالعملهااست،ازنظرتاریخیثابتشدهاستوازنظرعلمیبیعیبونقصاست،بنابراین،هیچکسنمیتواندآنچهراکهمامینویسیم،بدونارائهیکرقمبد،مناقشهکند.. فکرکردنبهیکچیز،یاداشتن،حتییکظنمشروع،برایما،معادلحقیقتمطلقنیست.مافقطاخباریراکهبتوانیمتأییدکنیم،معتبرمیدانیموبهمنابع«تاحدیموثق»تکیهنمیکنیم،کافینیست،زیراخوبمیدانیمکههمهمردمهمیشهحقیقترانمیگویند،ازجملهچندرسانهای،واطلاعات،حتی "رسمی"،بهطورکلی.حتیراههایارائهخبر،برایرسیدنمردمبهنتیجهمطلوب،توسطکسانیکهخبرمیدهند،جزءروشمانیست.مابهگروه‌هایمتخصصخوداعتمادداریمکههدفاساسیآنهاتأییدآنچه«دراطرافمی‌گویند»هستند.بسیاریازافرادیکهزندگیخودرابراساسآنچهدراطرافگفتهمیشود،اغلببراساسفرضیات،بنامیکنند،همانطورکهمانمیخواهیمباخودمان،بهافرادیکهباافتخاربهمامیگویند: فکرمیکنم،باسرخودنیازینداریم.اولبهایندلیلکهشماباسرتانفکرنمیکنید،بلکهبابخشیازمغزتانفکرمیکنید.دوم،زیراکسانیکهفکرمی‌کنندتمامحقایقرامی‌دانند،مطمئناًبهماوپروژهمانیازیندارند.بدونشک،اومیتواندنقشرهبریدرنیروهایسیاسیسنتیرابهدستآورد.ثالثاً،چونمابرخلافکسانیکهابزارفنیوتخصصیبرایتشخیصدرستازنادرستنداریم،همیشهترجیحمی‌دهیمهمهچیز،همهچیزرازیرسؤالببریموآنراتأییدکنیم،واگرچیزیبنویسیم،بگوییمیانشاندهیم،بایدچنینباشد.فقطحقیقت.موتورهایجستجوحقیقترابادروغ،خوبرابابد،درسترابانادرستمخلوطمیکنند.گروه‌هایما،متشکلازمتخصصان،بهماکمکمی‌کنندتاباشایستگی،بدوناشتباه،انتخابکنیم.مامقالاتمختلفیرابهاینترنتاختصاصخواهیمدادکهفقطشاملچیزهایدرستوحقیقتنیستواینکهچگونهمردمیکهفکرمیکنندباهوشهستندنمیتوانندحقیقتراازنادرستتشخیصدهند.ماهمچنیندرموردشیداییشخصیتاصلی،بسیاریازکاربران،شبکههایاجتماعیصحبتخواهیمکرد،کهاحساسمیکنندنیازغیرقابلمقاومتیبرایگفتننظرخودرادارند،درموردهمهچیز،درموردهرموضوعی،اغلب،تأثیربدیایجادمیکنند،نادانیخودرابههمهنشانمیدهند.دربرخیموارد،آنهاکینهتوزی،حسادت،سرخوردگی،نفرترانسبتبههرکسیکهثروتمند،مشهوریابرایکسانیکهدرگیرسیاستهستند،نشانمیدهند.شایدهمهندانندکهسیاستآیینهمردمیاستکهرایمی‌دهندوکسانیکهراینمی‌دهند،امابابیاننکردنخود،سزاوارآنهمهسیاستیهستندکهوجوددارد،زیراانتخابرابهدیگرانواگذارمی‌کنند.دربسیاریازموارد،دوززیادیازضدآمریکاییوجودداردکههمهچیزرابهگردنایالاتمتحدهمیاندازند.دربرخیموارد،ایالاتمتحدهمرتکبقلدری،انتخابهاینادرستواشتباهاتیشدهاست (وماازاشارهبهآنهاابایینداریموهمیشهآنهارامحکوممیکنیم)،امامنفورنیستند،برعکس،بایدبهدقتمطالعهکنیم.کلتاریخ (ونهتنهابخشهاییکهبرایمامناسباست)،وسپسدرنهایت،دورههایطولانیدرمنطقرادنبالکنیم.اغلب،ایالاتمتحدهبهخاطرآرمان‌هایآرمان‌شهریقدیمی،مانندکمونیسمودولت‌گراییکهخوشبختانهبرایهمه،دیگردرهیچکشوریدرجهانوجودندارد،منفوراست،امادرجاییکهوجودداشته‌اند،خاطراتبدواغلبنتایجشرم‌آوریازخودبهجایگذاشته‌اند.غمانگیزبهعنوانمثال،کشورهایاروپایشرقی،اگرچهدربرخیمواردثروتمندهستند،امادرمجموعبیشاز 50 سالدرمقایسهباکشورهایغربیکهتحتحمایتناتووایالاتمتحدهبودند،عقبهستند.یاروسیهکهازتزاریسماستثمارگرکمونیسمیاستثمارگرونالایقداشتوسپسبهدیکتاتوریالیگارشی،استثمارگر،نالایقوبی‌کفایترسید.خودچین،دربسیاریازموارد،دولت‌گراییفاسدراکنارگذاشتهوبهسمتیکنیمهسرمایه‌داریبههماناندازهفاسد،اماعادلانه‌تر (همیشه،باحزبمعمول،ضددموکراتیکوواحد) حرکتکردهاست.ایالاتمتحده،حداقل،بههمهاجازهمیدهدکهحرفبزنند،اعتراضکنندوازآنهامتنفرباشند،حتیازمردمسرخورده،کههمیشهبایدکسیرابهخاطرناتوانیخوددرایجادیکزندگیمناسبسرزنشکنند.اگرمشکلیپیشبیاید،بهجاییافتنراه‌حل‌هاوعملیکردنآن‌ها،ساده‌تروراحت‌ترایناستکهکسییاچیزیرابرایشکست‌هایخودسرزنشکنید.امابدتریناحمقهاکسانیهستندکهخودرابرترمیدانندوسایرشهروندان (کهناآگاهودستکاریشدهتلقیمیشوند) رابرایوضعیتفعلیمقصرمیدانند.اگرازاینافرادکه "عیبیندارند" بپرسیدبهچهکسیرایمیدادند،میگویندایناطلاعاتخصوصیاست.آنهاهمچنینشرمندهنیروهایسیاسیشکستخوردهوناتوانیهستندکهخودشانازآنهاحمایتمیکنند.مثلکسانیکهباهرخبریمیگویند: آیاشمادرمورداینواقعیتصحبتمیکنید؟واضافهمیکنند: اماحقایقمهمدیگریوجودداردکهبایددرموردآنهاصحبتکرد.بهاینافرادبهصراحتتوضیحمیدهیمکهاطلاعات،حتینادرست،ازاخبارمختلف،وقطعاًبهموضوعاتمختلفمیپردازد،حتیآنهاییکهموردعلاقهکاربرانمعترضهستند (فقطجستجوکنیدوهمهچیزراپیداخواهیدکرد)،زیراآنهاعلاقهایبهموضوعخاصیندارددرحالحاضراظهارنظردرمورداخباریکههیچعلاقهایندارنداحمقانهاست،دقیقاًهمانطورکهمیگویند: مننمیخواهماینبرنامهتلویزیونیراتماشاکنمیا: آنراتماشانمیکنم.بنابراینیکنفربایدعلاقهمندباشدکهیکغریبهکاملاًبهبرخیاخباراهمیتنمیدهدیابرنامهخاصیرادرتلویزیونتماشانمیکند.غریبههایکاملیکهدربارههمهچیزقضاوتمیکنندومعتقدندهمیشهحقباآنهاستوهمیشهبهترینچیزهاراترجیحمیدهند.قضاوتآنهابههیچکسعلاقهاینداردوسلیقهکسیبرایهیچچیزموردبحثقرارنمیگیرد.اگرازچیزیخوشماننیامد،کافیاستفقطچیزهاییراکهدوستداریم،بدونقضاوتدرموردسلیقهوعلایقدیگران،نظربدهیم.درهیچچیزهیچسلیقهایبهتروبدتروجودندارد.ودرتلویزیون،دوستانعزیز،خوشبختانهبرنامههایزیادیبرایانتخابدارید (فقطبایدنحوهاستفادهازکنترلازراهدوررایادبگیرید)،یامیتوانیدیککتابخوببخوانید،بدوناینکهکسانیراکهبرنامهخاصیراتماشامیکنند،«حقیر»بدانید.بسیاریبهخودمیبالندکهتلویزیونتماشانمیکنند،و "رسانههایرسمی" رادنبالنمیکنند (البته،بایداعترافکنیم،همهاطلاعاترسمینادرستنیستند).اینافرادبهنادانیخودمیبالند،تلویزیونپرازبرنامههایجذاباعمازفرهنگی،علمیودیگربرنامههایمفیداست.ایننیازبهپروتاگونیسمکهمتخصصانماآنرایکبیماریواقعیوقطعاًیکفوبیایمدرنمیدانند.مطالعاتمهمیوجودداردکهبرخیازآنهاحمایتشدهوحتیتوسطماانجامشدهاستکهنشانمیدهدنیازبهگفتننظرخوددرموردهمهچیزماننداعتیاداست،دربسیاریازمواردمیلبهداشتننظروعمومیکردنآناست.اگرچهدرناخودآگاهشخصمیداندکههیچکساهمیتینمیدهد) ونیازبهداشتنکسیکهبتواندبداندچگونهفکرمیکندوشایدکسیراپیداکندکهحتیبهنظراتبیمعنیپاسخدهد،دیکتهمیشود.دیگرانبهاینمیبالندکهمنابعرسمیاطلاعاتراباورنمیکنند،واگرازآنهابپرسید: حقایقمطلقخودراازکجامیآورید،اغلبپاسخنمیدهند،یابهشماپیوندمیدهند،بهوبسایتهایاگروههایمعتبر،مانندیکدلار 3 دلاری.صورتحسابچهزندگیغمانگیزیبایدداشتهباشند،دیگربههیچچیزباورندارندجزچند "دوست" که "حقیقتشان" رابهآنهامیگویند،همانچیزیکهخودشانمیخواهندبشنوند.متأسفانه،این "آگاهان" تقریباًبهطورکاملغیرقابلبازیابیهستند،آنهادر "دنیایجایگزینغمانگیز" خودزندگیمیکنند.دیگرانحیواناترابیشتردوستدارند (کهقطعاًسزاوارمحبتوحمایتهستند) تاانسانها،زیراآنهاخوداز "نژادبشر" تعمیمهستند.برایاینمردم،انسانیتهمهشراست،همهگناهکاراست،اگراینافرادناامیدباشند،وقطعادروضعیترقتانگیزیهستند.اگرچیزیشماراشکستداد،اگرزندگیتانبداست،بهجایاتلافوقتوبهرخکشیدننادانیخود،قدرتوشجاعتوراهیبرایتغییروبهبودزندگیخودپیداکنید.مطمئناًسختتروخستهکنندهتراست،اماحداقلمشکلاتشماراحلمیکند.هرگزنبایدتعمیمدادوجملاتیازبیمارانروانینوشت: مامستحقانقراضهستیم.بهراستیهرکهاینجملاترابنویسدیارفتارهایخاصیداشتهباشد،سخناندرموردانقراضراتاحدیحقیروحقیرانهوازجانبافرادبیعاطفهبیانمیکند.سپسافرادیهستندکهرویاخبارتکاندهندهشکلکهایخندهدارمیگذارندکهبلافاصلهآنهاراعصبانیمیکند،افراددیگری،شایدهمبههماناندازهاحمق،نظراتاجتنابناپذیریرامینویسند،مانند: اماهرکهخندانمیگذارد،چهمشکلاتیدارد.هرفردیعلاقهمنداستدرموردحماقتوعدمهمدلیدیگراناظهارنظرکند.آدم‌هایخوبهمهستندکهبایدمثلاغلبدرحیناجرایجنسی‌شانهمهرابخندانند.میبینید،حداقلشوخیهایمالبخندمیزند،حتیدرحقیقتغمانگیز.ومطمئناًبهعملکردجنسیخوداشارهنمیکنیم،که،بهاستثنایچندمورد،کههمهمیدانیم،عالیاست.همچنینافرادیهستندکهبراینوشتنبرخیچیزهاپولمی‌گیرند،کهبرایمنافعاقتصادیفروختهمی‌شوند،یادیگرانیکهازنظرسیاسیهمسوهستند،برایانجام«شستشویمغزی»به«ذهن‌هایدرگیر»انجاممی‌دهند.نیروهایسیاسیهستندکهبرایبهدستآوردناجماعورای،نیازحقیرانهایبهایجادنفرتوشورشاجتماعیدارندوپسازبهدستآوردنقدرت،بدترازدیگرانعملمیکنند.همهاینعاداتبد،واتلافوقت،بهشمانشانمی‌دهندکهمادرچهدنیاییزندگیمی‌کنیم،ومابهشمااجازهمی‌دهیمبهیکرازواردشوید.برخیازمابادیدنچهنوعمردمیدراطرافمانکمیناامیدمیشویموبسیاریازماهرازگاهیمیگوییم: اماارزششرادارد،سختتلاشکنیدووقتگرانبهایخودراهدردهیدتادنیاراتغییردهیدوبهترکنید.بهایننوعافراد؟سپس،«محرک‌های»خودراپیدامی‌کنیم،کهبهمامی‌گویند،افرادخوبزیادیوجوددارندکهلایقیکزندگیمتفاوتوبهترهستند،وبدیهیاستکهافرادزیادیوجودخواهندداشتکهباخواندناینمقالهشروعبهرفتارخوبخواهندکرد.اجتنابازرفتارهایاشتباهحتیاگرتعدادزیادیازخواندناینمقالهبهایننقطهنرسند،بسیاریازآنهامنصرفمیشوندوبعدازچندسطراول،بدوناینکهبهاینجابروند،ازخواندندستمیکشند.برایآنهاحیفاست.قبلازاینکهبهدلیلهفتمبپردازیم،میخواهیمتوضیحیوظیفهشناسانهداشتهباشیم.وقتیدربارهنظریه‌هایاایده‌ها،بدونمدرکیابدونسندمی‌نویسیم،کسانیراکهمتفاوتفکرمی‌کنند،برایهیچموضوعیمحکومنمی‌کنیم،برعکس،ماگروه‌هایاختصاصیداریمکهدرآن‌هاهرنظریه،حتیعجیب‌تریننظریه،توسطآنهامطرحمی‌شود.هرکسیکهاینفرصتراداردکهنظریاتخودرابرایهرکسیکهعلاقهمنداستتوضیحدهد.ماآنهارابامتخصصانخودتجزیهوتحلیلمیکنیم،زیراممکناستایدههایخوبیوحقایقیبرایکشفوجودداشتهباشد.امابهصورترسمیچیزهایمطمئنواثباتشدهایمیگوییم،امابرایکسانیکهمارابستهوبدونگشایشذهنیمیدانند،بهصراحتبهشمامیگوییمکهماچیزیرادورنمیاندازیم،هرایده،نظریه،حتیهرتوطئهاحتمالیرا،تحلیلمیشود.اگرشواهدیبرایهرتأییدییافتشود،ازآنخوشحالخواهیمشدوبرایآننیزتلاشخواهیمکرد.حداکثرنگرشباز،مانندآنچهمانیازداریم،ازهرکسیکهبهمابپیوندد.

هفتمیندلیلبراینپیوستنبهماایناستکهبرایبرخیماخودپسندهستیموهمیشههمهپاسخهاراآمادهکردهایم،عصبیهستیم،زیرافکرمیکنیمهمهچیزرامیدانیم.اینبهایندلیلاستکهماافرادشایستهوگروههایمتخصصیرادرکنارخودداریمکهکاربسیارخوبیانجاممیدهندکههمهمابهآنها 100% اعتمادداریم.بنابراین،ماهردلیلیبرایمتکبربودنداریمودرواقعهمهپاسخهاراآمادهکردهایم.وسپس،اگربهکارونتایجخودافتخارمیکنیم،فکرنمیکنیمآنقدرآزاردهندهباشیم.حقیقت،دربرخیموارد،آزاردهندهاست،زیراهرکسیدوستداردایدههایماراداشتهباشد،وسپس،میخواهدهمهاینهاراخلقکند.همیشهمیگویند: روباهیکهبهانگورنمیرسد،میگویدنارساست.کارمایککارجمعیاستوحتینتایجعالیکهباعثافتخارماستبایدبهاشتراکگذاشتهشودواعتباربههمهمامیرسد.همانطورکههزارانبارنوشته‌ایم،مارهبرنداریم (اماهمهمارهبرهستیم)،بههمینترتیب،ایده‌هایمامتعلقبههمهکسانیاستکهباماهستندودرآیندهبهآن‌هاخواهندپیوستوایده‌هایخودشانرااضافهمی‌کنند.پروژههایخوداولینایده‌هایما،ادغامباایده‌هایهرکسیکهبهمامی‌پیوندد،همیشهبزرگ‌ترخواهدبود،تازمانیکهسعینکنیممعناوایده‌هاییکهازابتداداشته‌ایمراتحریفکنیمیاتغییردهیم.اینروشمامیتواندهشتمیندلیلبراینپیوستنبهماباشد.امامابهشمااعترافمیکنیمکهبرایهمیشهازآناستفادهخواهیمکردتاهرگزوبههردلیلیهویتوویژگیهایخودراکهمارامنحصربهفرد،مبتکروجایگزینیبرایبقیهسیاستهامیکند،ازدستندهیم.چندبارکلماتخاصیراهمیشهبهصورتجفتیاگروهیتکرارمیکنیمتاهرکدامازانتخابهایمانوانگیزهمنطقیرابهخوبیتوضیحدهیم.زیراماهیچکاریرابدوندلیلموجهانجامنمیدهیم.مامیتوانیمبهشمااطمیناندهیم.

دلایلزیادیبرایعدمپیوستنبهماوجوددارد.مابسیارنوشته‌ایمتاهمهبفهمندماچگونههستیموبتوانیمآگاهانهانتخابکنیمکهبهمابپیوندیمیابهتراستنباشیم.دربرخیموارد،بسیاریترجیحمیدهندمنتظربمانندتاببینندآیاماتمامموفقیتهاییراکهمطمئنهستیمسزاوارآنهستیمبهدستخواهیمآورد.

دوستان،البتهدلایلپیوستنبهمابیشترومهمترازدلایلعدمپیوستنبهماهستند.

برایدرکهمهچیز،در DirectDemocracyS،برایکشفتمامانگیزههایما،بایدهریکازمقالاتمارابادقت،حتیچندبار،ازابتداتاانتهامطالعهکنید (زمانزیادینیازدارد،صبر،باز- ذهنیت،اماازغافلگیریجلوگیریخواهیدکرد).اینمقالاتمارا "بسیارناخوشایند" میکندوباعثمیشودکسانیکهمعتقدندبتوانندبهمابپیوندندوسازمانسیاسیخودرامطابقباسلیقهوسلیقهخودتغییردهند،مغروربدانیم.هیچچیزتغییرنمی‌کند،چیزهااضافهمی‌شوند،بدوناینکهچیزیراتحریفکنند،زیرابرخلافبسیاریازکسانیکهبهمامی‌پیوندند،همهمابههمهکارهایانجامشدهتوسطکسانیکهطولانی‌ترینمدتدر DirectDemocracyS بوده‌اند،احترامزیادیقائلهستیم.بنابراین،اگرنمی‌توانیداینقوانینواینروشرابپذیرید،کاملاًآزادیدکهبهمانپیوندید،همانطورکهماکاملاًآزادیم،بادقتفراوان،هرکسیراکهمی‌خواهدبهمابپیونددانتخابکنید.اگرعشقدوطرفهنباشد،نمیتواندکارسازباشد،پسبهتراسترابطهراشروعنکنید.

هریکازشما،باخواندنمقالاتما،دلایلزیادیبرای "نفرتازما" پیداخواهیدکرد،امامطمئناًدلایلزیادیبرایدوستداشتنماخواهیدیافت.بنابراین،براساسآنچهفکرمیکنیدبرایشما،حالونسلهایآیندهبهتریناست،انتخابکنید.فقطیکنصیحت،ازصمیمقلبم،مستقیم،باما،یابادیگرانمشغولشویدتاتمامقدرتیکهلیاقتشرانداردبهسیاستقدیمیواگذارنکنید.

ماتنهاجایگزین،معتبروکاربردیرابهشماپیشنهادمیکنیم.جمعیتجهان،درزمانمناسب،همهازوجودمابهطورکاملمطلعخواهندشدوماقطعاًبهروشینوآورانهپیشبینیمیکنیم.هرفردیمیتواندبینماوآنهایکیراانتخابکند.وهمهمامطمئنهستیمکهآنهامیتوانندبهترینسازمانسیاسی،یعنیسازمانما، DirectDemocracyS راانتخابکنند.

 

1
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Cinta pada pandangan pertama LFS
پہلی نظر میں پیار LFS
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Monday, 29 May 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Technology is part of the evolution of the human being, and should be treated and managed by competent people. It should...

Read More...

DirectDemocracyS. Official Rules Group. Disciplinary regulation. Persona non grata. Based on our rules, any user who...

Read More...

Democracy means power to the people. A beautiful word, made up of important words. Power, to the people, has a clear mea...

Read More...

Since May 4, 2023, we have started the 10th phase, of registering new users. Some rules have changed, above all to make...

Read More...

In the life of every human being, there have always been 2 forces, a positive one, which we call good, and a negative on...

Read More...

DirectDemocracyS, Special Administration Group, External Communication Group, Social Network Representation Group and ot...

Read More...

DirectDemocracyS. Law Special Group. Regulation Group. Personal Profiles group. The personal profile, created throug...

Read More...

We have to respond to the many people who are desperate. The reason for their desperation is unfortunately us, and our D...

Read More...
No More Articles

Login Form

Our mailing subscription form

Chat Module

Polling

Which feature of DirectDemocracyS do you prefer?
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Blog - Categories Module

Specials Polls

Do you think it's right, keep out of all our activities, every religion?

All menu