Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
8 minutes reading time(1564 words)

Давайцеразамзмяняцьіпаляпшацьсвет CIWT

https://www.directdemocracys.org/

Выхочацезмяніцьіпалепшыцьсвет?

Калівашадказсцвярджальны, івыхочацезрабіцьгэтаканкрэтна, яраювампрачытацьгэтапаведамленнеўважліва, безпрадузятасці, безпавярхоўнасціізадкрытайдушой.

Адзіныспосабзмяніцьсвет - празпалітыку, праззаконы, прынятыяўінтарэсахусягонасельніцтва.

Адзіныспосабпалепшыцьсвет - гэта DirectDemocracyS, нашапалітычнаяінавацыя, альтэрнатыватой, штоіснаваладанас.

Выможацепрацягвацьмяняцьпалітычныяпартыіцічастамяняцьсваепалітычныяфігуры, вытаксамаможацезмяняцьсваюпалітычнуюідэалогію, алевыніколінезменіцесяініколінеўбачыцепаляпшэннястарогаспосабувядзенняпалітыкі.Адзіныметад - мецьсправядлівуюпалітыку, уякойсловароўнасцьзаўсёдызвязанасасловаммерытакратыя, уякойзаўсёдыаб'ядноўваеццасумленнасць, зкампетэнтнасцю, уякойёсць: свабодаісапраўднаядэмакратыя.Усемы, наватузаходніхкраінах, жывемуфальшывайдэмакратыі, прадстаўнічай, уякойвысваімголасампрымушаецепалітычныяпартыіііхпалітычныхпрадстаўнікоўвырашацьусезаконы, якіяёсцьусеправілы, якіявысамі, выпрыйдзеццапрытрымлівацца.Выгаласуецезапартыі, аянывырашаюцьзавас.Выдаяцеімправавырашаць, інапрацягумногіхгадоўвыбольшнемаецезначэння.

Мы, здругогабоку, мяняемімяняемролі, таксамаробячыпрадстаўнічуюдэмакратыюсапраўднайдэмакратыяйпразукараненнеінавацыйнагаальтэрнатыўнагаметаду, якідазваляенашымвыбаршчыкамздапамогайвельміпадрабязныхправілаўкантраляваць, вырашаць, накіроўвацьіўплывацьнакожнаядзейнасцьікожнаерашэннеіхпалітычныхпрадстаўнікоўда, падчасіўпершынюўсвеце, наватпаслявыбараў.

Нашапалітычнаяарганізацыядаемагчымасцьлюдзямвырашаць, інашыпалітычныяпрадстаўнікібудуцьвыконвацьірэалізоўвацькожнуюпросьбунашыхвыбаршчыкаў.Хтобніпрадстаўляўнас, ваўстановах, будзеслугоюадзінагагаспадара, якімз'яўляеццанарод.Аднойзнашыххарактарыстыкз'яўляеццаспрыяннезацікаўленасціўсягонасельніцтва, заўсёдыпачынаючызлюдзейіпрадпрыемстваў, якіязнаходзяццаўнайбольшайцяжкасці.Затымдапамагацьусім, нічоганеадбіраючы, утых, хтобагатыімагутны, этычным, законнымспосабам, некрадзячы, непадманваючы, нехлусячы, неэксплуатуючысваіхработнікаў, незнішчаючыінезабруджваючынашупланету.Класаваябарацьба, нянавісць, бітвы, падзелы, мыпакідаеміхстаройпалітыцы, мызаўсёдыаддаемперавагубыцьадзінымііпадтрымліваць, уразнастайнасці.

Поўныкантрольнашыхчленаў, кабпрымусіцьпалітыкувыконвацьінтарэсыўсягонасельніцтвапразнашупрамуюдэмакратыю.Урэшцерэшт, такімкантролемвыбаршчыкаўнадабранымімынеробімнічога, акрамятаго, кабнадацьсэнсіаўтэнтычнысэнссловудэмакратыя, якіпрадугледжвае, штоўладазнаходзіццаўрукахіўгаловахнасельніцтва.

Многія, спытаюцьяны, ашто, калінасельніцтвадрэннавыбірае? Вымаецерацыю, неўсеграмадзянез'яўляюццаэкспертаміпаўсіхвідахтэм.Алеўнасёсцьпростае, бяспечнаеібеспамылковаерашэнне.Напрацягумногіхгадоўмыкантактавалі, мыкантактуемзараз, імыбудземкантактавацьзноўубудучыні, змногімібліскучымірозумамі, якіянепайшлінакампраміс, састарыміпалітычнымі, эканамічнымііфінансавымісістэмамі.Гэтыябліскучыярозумы, разамзіншымінашымічленамі, мыразмясцілііхугрупахспецыялістаў, свабодных, незалежных, правераных, шчырых, сумленных, кампетэнтныхінадзейных.Такімчынам, насельніцтваўрозныхгеаграфічныхгрупах, атаксаманашыасобныяпалітычныяпрадстаўнікібудуцьмецьэкспертаў, якіязаўсёдыбудуцьінфармавацьіхупоўнайформепарозныхпытаннях, заўсёдыпрадстаўляючыўсемагчымыяальтэрнатывыіпрадбачаныянаступствы, длякожнайзрозныхмагчымасцей.Відавочна, штоўсенашычленыўрозныхгеаграфічныхгрупахзаўсёдыбудуцьвырашаць.Акрамятаго, мызадаёмвампытанне: цісапраўдывыперакананыя, штотрадыцыйныяпалітычныяпартыіііхпалітычныяпрадстаўнікісапраўдыпадрыхтаваныя, культурныяімаюцьрашэннідляўсіхпраблем? Цістараяпалітыкакампетэнтная, свабодная, незалежнаяадэканамічнайіфінансавайсістэм? Цівыконваестараяпалітыкаўсесваеабяцаньні? Цірэалізуестараяпалітыкаўсесваепраграмы? Стараяпалітыкаслужыцьінтарэсамусіхцітолькічасткі, частабагатайімагутнай?

Кожнызнашыхафіцыйныхчленаў, узалежнасціадягопадрыхтоўкі, адукацыііпрацы, якуюёнвыконвае, уключаныўгрупыэкспертаў, атаксамаўспецыяльныягрупы: адміністрацыяікіраваннеўсёйнашайдзейнасцю, групыбяспекі, ікантролю, іўкожнайрабочайгрупе.Такімчынам, кожнызнашыхудзельнікаўугрупах, уякіхёнбудзепрацаваць, зможаправерыць, паведаміцьабовыправіцьдробныянедакладнасці.Усе, хтокантралюеўсё, зтакойколькасцюбліскучыхрозумаў, ізневялікімпрацай (карыснайдляўсіх), усімі, мынеможампацярпецьняўдачу.

Іякбыццамгэтагабылонедастаткова, усенашычленыз'яўляюццаадзіныміўладальнікамінашайпалітычнайарганізацыі, нашагавэб-сайта, кожнагазнашыхкампанентаўіўсягонашагадзейнасць..Зноўжа, упершынюўсвецевыбаршчыкі, якіядалучаццаданас, стануцьуладальнікамі, «акцыянерамі»ўсяго, штомыствараем.Такімчынам, мыпазбегнемуплывуфінансаўіэканомікіўнашайпалітыцы, як, нажаль, часамздараеццаўтрадыцыйнайпалітыцы.Акрамятаго, паколькіўсёналежыцьусім, кожныбудзезацікаўленыўтым, кабягоўласнаяпалітычнаяарганізацыяпрацавала.

Тымнеменш, мывырашыліўнесціінавацыіўкожнысектар, нетолькіпалітыку, алетаксама: эканоміку, фінансы, інфармацыю, адукацыю, прэсуікожнывіддзейнасці, кабнарэшцезрабіцьсвабодным, незалежным, справядлівым, заднолькавымімагчымасцямідляўсіх, узнагароджванненайбольшзаслужаных.Кожны, укагоёсцьвыйгрышная, наватарскаяідэя, якаябудзепрызнанакарыснай, зможаяерэалізавацьразамзусімінамі.

Мынесупрацьініколінебудземсупрацьпалітыкі, эканомікі, фінансаўцісістэмы.Патойпростайпрычыне, штомыёсьцьізаўсёдыбудземальтэрнатыўнымі, несумяшчальнымііабсалютнанаватарскімізусім, штоіснаваладагэтуль.

Знашымнараджэннем, нарэшце, ёсцьноваядарога, паякойідуцьусеразам, заднолькавыміправаміізаднолькавыміабавязкамі, безякой-небудзьдыскрымінацыі.

Мыніколінебудземрабіцьпалітыкусупрацькагосьціцісупрацьчагосьці, алезаўсёдынакарысцьусіх, ствараючыдлякожнаганайлепшышанецпраявіцьсвойіндывідуальныігрупавыпатэнцыял.

Безумоўна, увасёсцьпалітычнаяідэалогія, якуювылюбіцеіпадтрымліваеце, амальякспартыўныфанат.

Што, калімыскажамвам, штосяроднашыхчленаўёсцьаднызлепшыхпалітыкаўваўсімсвецезтакойколькасцікраін? Гэтыяэкспертыўзялікожнуюневялікуюпазітыўнуюікарыснуючасткукожнайідэалогііістаройпалітычнайсілы, якіяіснавалінапрацягугісторыічалавецтва, ліквідаваўшыкожнуюнегатыўнуючастку, кожнуюпамылкуічастакожныжах.Гэтыянашыэксперты, нашыафіцыйныячлены, стварылінашупрактычнаідэальнуюпалітычнуюідэалогію.Выбудзецездзіўлены, каліпачнецеадкрывацьдлясябетое, штомыствараліўвялікайтаямніцыбольшза 14 гадоў, першчымпаведаміцьпрагэтавельмінямногімвыбранымлюдзям.

Кожнынашпраект, кожнаянашадзейнасцьгрунтуеццаналогіцы, здаровымсэнсе, каштоўнасцях, ідэалах, прынцыпах, метадахіправілах, усіміякіміможападзяліцца, падтрымацьіпаважацькожны, хтодалучыццаданас.Кожнызнашыхкарыстальнікаўпрымяняенапрактыцынашарашэннеўсіхбедсвету, якоезаключаеццаўўзаемнайпавазеўсіхлюдзей.

Магчыма, вамбудзецяжказразумецьвелізарныпатэнцыялтаго, штомыстварылііштоствараем, іспадзяемсяпрацягвацьстварацьікіравацьразамзвамі.Длягэтагамыраімвамуважлівапрачытаць, наватнекалькіразоў, любуюагульнадаступнуюінфармацыю, якаябясплатна, безякіх-небудзьабавязацельстваў, даступнаянанашымафіцыйнымсайце.

Нашвэб-сайтнапісанынаанглійскаймове, алевампростатрэбазмяніцьмовуўнашайформе, побачзнашымлагатыпам, выбраўшыжадануюмову, увыпадальнымменю, якоеадкрыецца, націснуўшынаанглійскую, іпразнекалькісекундкожнаячастканаанглійскаймове, ікожнаянашастаронкабудзедаступнаяўперакладзебольшчымна 120 моў.Унастаксамаёсцьблог, публічныястаронкіігрупынамногіхмовах, дзе, націснуўшынакатэгорыювашаймовы, апотымнаназвукожнагаартыкула (паведамлення), выможацепрачытацьзмест.Мыапублікавалішматінфармацыі, алетое, штовыбачыценанашымсайце, гэтатольківяршыняайсберга.Сапраўдная, велізарнаяпрацаадбываеццаўзарэзерваваныхзонах, ззахаваннемусіхмер бяспекііспакою, кабможнабылодобрапрацаваць.Мыаддаемперавагуабнародавацьтолькітое, штоабмяркоўвалася, галасавалаівырашаласяўзабароненыхзонахасобамі, якіямаюцьнепасрэдныўдзел.

Сябры, каббыцьнезалежнымі, свабоднымііпазбягацьцэнзуры, адменаў, блакіровакімарнаваннячасу, мыправодзімусюсваюдзейнасцьтолькіівыключнананашымафіцыйнымсайце, абмяжоўваючысямінімальнайпрысутнасцю, толькіінфарматыўнай, усацыяльныхсеткахсеткіііншыясайты.

Завяршаемневялікайчасткай, якаямногімнепадабаецца.Светнемяняеццаінепаляпшаеццасампасабе, імычакаемадкожнагазнашыхкарыстальнікаўаднойзсамыхважныхрэчаў, якіяёсцьваўсіхнас.Невялікаячасткавашагавольнагачасу.Нашыстатыстыпадлічылі, штодляатрыманнякарысныхвынікаўкожнамунеабходнакаля 20 хвілінудзень, аўсярэднімкаля 2 гадзінутыдзень.Гэтаадзінае, чагомычакаемадусіхнашыхкарыстальнікаў.

Працы, якіявыможацевыконвацьразамзнаміўпалітычнымпраекце, разнастайныя, такіяякгаласаваннезарозныярашэнні, якіятрэбапрыняць, кіраванненашымігрупамі, дапамогаіншымкарыстальнікаміперадачавашыхведаўіншым.

Тамуштокожнызнас, азначыць, івы, умеецерабіцьнештадобрае, увасёсцьсваенавыкі, сваезахапленніісвае«спецыяльнасці».

Урэшцерэшт, усемытрацімшматчасунадарэмныяскаргіігаворым, штоўсёідзенетак, што 20 хвілінудзень, кабпрымусіцьіхзмяніццаіпалепшыць, упрыватнасці, длядабраўсіх, нездаюццазанадташматахвяр.

Калівампадабаеццатое, штомыпрапануем, пасляатрыманняінфармацыідалучайцесяданасіраспаўсюджвайцегэтаепаведамленнеякмагабольш, размяшчайценашылагатыпы (іхможназнайсціўрозныхсацыяльныхсетках), навокладкахусацыяльныхсетках, расказвайцепранас, звашымісваякамі, сябраміікантактамі.

Віназатакісвет, яктой, уякіммыжывем, ляжыцьнаўсіхнас, тамуўсеразаммыпавіннызмяніцьягоіпалепшыць.Мымаеммаральныабавязакзрабіцьгэтадзелясябеібудучыхпакаленняў.Наснезадавальняекрытыкаіўказванненапраблемы, авырашэннеўсіхпраблем, якіхнамнеўдалосяпазбегнуць.Аднаўляемвас, нашапытанне.Выхочацезмяніцьіпалепшыцьсвет? Далучайцесяданас, ідайцеіншымведацьнас.

Зпашанай, павагайізнадзеяй, штомыбыліяснымі, мыдасылаемвамнайлепшыяпажаданніінайлепшыяпажаданні.

DirectDemocracyS, вашаінавацыйная, альтэрнатыўнаяпалітыка, сапраўды, ваўсіхсэнсах!

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Lad os ændre og forbedre verden sammen CIWT
Եկեքմիասինփոխենքևբարելավենքաշխարհը CIWT
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu