Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
33 minutes reading time(6698 words)

Зариммэдээлэл SI

Манайвэбсайтадбүртгүүлж, хувийнпрофайлүүсгээд, дарааньбидэнтэйнэгдсэнхэнчгэсэнерөнхийдөөсониучзангаасааболоодманайулстөрийнбайгууллагагаднаасаагаднаасаагаднаасаачгаднаасаачдотоодоосооүзэсгэлэнтэйюмуугэдгийгхардаг.Харинбидэнтэйнэгдэхгүйгэжшийдсэнхүмүүсойлгомжтойболовчүндэслэлгүйитгэлгүйбайдлаасболжиймшийдвэр гаргадаг.

Харамсалтайньинтернэторчиндлуйвар, вирус, шантааж, гэмтхэрэг, хуульбусүйлдлүүдийгнуундарагдуулсанолонхүмүүс, программууд, вэбсайтуудбайдаг.

Ихэнхдээонлайндээрэлхэх, биеэүнэлэх, педофилгэхмэтэмгэнэлтэйүр дагавартхүргэдэг.Мөнгө, эдхөрөнгөөрөөхохирсонхүмүүсчолонбайна.Энэньсайнхүмүүсийгхууранмэхэлж, хялбар аргаар мөнгөолохынтулдинтернеташигладагхүмүүсэсвэларилжааныкомпаниудынулмаастохиолддог.

Бидэнтэйнэгдсэнхүнбүрээсбиднийхүсдэгитгэлүргэлжхариуүйлдэлүзүүлдэг.

Хэрэвзалууэсвэлмэргэжлийнхүмүүсвэбсайтыннайдвартайбайдал, аюулгүйбайдлыгхэрхэнтаньж, баталгаажуулахаамэддэгболхуульбусүйлажиллагаанаасхуульёсныүйлажиллагаагхүлээнзөвшөөрөхүндэслэлгүйолонахмадэсвэлтуршлагагүйхүмүүситгэхийнтөлөөтэмцдэг.

Бусадхэрэглэгчдийнүнэлгээ, эсвэлэргэнтойрныхоосонссонзүйлднайдахньүргэлжбаталгаабишюм.Ихэнхдээолонүнэлгээньсөрөгболонэерэгутгаараахудал, хуурамч, хандлагатайбайдаг.

Бидямар чшалгалтаасайдаггүй, бидхуультогтоомж, ухамсрынхувьдэмхцэгцтэйбайгаагэдэгтитгэлтэйбайна.Энэньбиднийгайлгахгүй, ямар чтоймгүй, ялангуяасөрөгбайвал.Эерэгшүүмжүүдбиднийшаргуухөдөлмөрийгүнэлдэгтулбиднийгбаярлуулдаг.Энэбүхнийгбүтээхэдамар байгаагүйгэдгийгбидбаттайхэлжчадна.

Биднийчөлөөт, биедаасанажлынаргабарилньманайулстөрийнбүхтөслүүдийнасар ихнөөцбололцоогоомэддэг, түүгээр чзогсохгүйальболохудаашрахыгэрэлхийлдэгвэбертөнцийнаваргуудадөөрсдийгөөхайрлаж, үнэлэхэдтусболохгүй.Энэүедзогсоохболомжгүйюм.Уулнаасөнхөрчунасанцасанбөмбөлөгзогсоожболомгүйнурангиболжээ.

Вэбийнаваргуудболонхайлтынсистемүүдбидэндтусболохгүй, учир ньбидулстөрийнтөслүүдийнхээхүрээндтэднээсбүхдавуутал, эрхямбабүрийгбулааж, ажилчинтайадилтатвар төлөхийгзорьжбайна.тэтгэвэр авагч, эсвэлжижигдундүйлдвэр.Мөнбидэдгээр вэбаваргуудынорлогобүрдүүлдэгкомпаниудэсвэлхэрэглэгчдийноршинсуудагулсоронбүртягижилхувиар (хүнам, ороннутгийнбизнест) татвар төлнө.Тодорхойболгохынтулдбиддавтанхэлье: тэдашиголдогулсдааягадилхантатвар төлөхёстой.Татварындиваажин, бууралтгэжбайхгүй, учир ньэнэньхүндбайдалдбайгаахүмүүстёсзүйнхувьднийцэхгүйбайна.

Бүхулсорныдайныгустгаж, энхтайван, ахандүүсийнхарилцаа, олонталтэвнэгдэл, дэлхийнбүхардтүмнийгхарилцанхүндэтгэхирээдүйгбийболгоногэжнайдажбайгааньбидэндтусболохгүй.Зэвсэгүйлдвэрлэгчидболонхудалдаачидхүнтөрөлхтнийсайнсайхнытөлөөөөрсдийгөөсүйрүүлж, ашигорлогооүгүйхийхийгхарахдургүйбайдаг.

Бидбүхгэмтхэрэгүйлдлээр өөрсдийгөөүзэняддаг, учир ньбидбүхмафи, бүххуульбусүйлдлийгтагнуулынмэдээллээр, хуульэрхзүйнболомжоор хангаж, хүнбүр баяжихболомжийголгохзорилготойюм.Хуульёсныбайдалньхуульбусбайдлаасилүүаймшигтайюм.Гэхдээбидзөвхөнтоммафи, томхуульбусбизнесүүдээр хязгаарлагдахгүй, хуультогтоомжийгдагажмөрдөж, жижигзүйлээр чгэсэнүүнийгзөрчижбуйаливаажижиггэмтхэрэг, нийгэмдхаршүйлдлүүдийгтасланзогсоохболно.. Ямар чхүчирхийлэлгүй, дарангуйлалгүй, хариноюунухаантай, бодитой, тодорхойтөслүүдтэй.Өөрийгөөбүхталаасньсайжруулахынтулдөөр хувилбар саналболгосноор бидбуруусэтгэлгээболгоныгөөрчилж, сайжруулахболно.Иргэний, ёсзүй, ёссуртахууныүүднээсавчүзвэлжинхэнэхувьсгал.

Бүхтөрлийндарангуйлал, даннам, олигархи, намынулстөр, эрхмэдлийнхулгай, жинхэнэардчиллынэсрэгхуучинболонодоогийнулстөрийнэсрэгтэмцэжбайгааньхүртэлаяндааолонсөрөгүзлийгбийболгожбайна.Барагбүхулстөрийннамууд, тэднийбарагбүхулстөрийнтөлөөлөгчид, хуучинболонодоогийнулстөрийнулстөрийнбүхэрхмэдлийг (энэньонолынхувьд, мөнардчиллыннэрээр хүнамдхарьяалагдахёстой) гартааавдаг.өөрсдөө, үүнийгхүртэхгүйгээр.Хүнамынгараас, оюунухаанаас, сонгуулиасхойшолонжил (мөнардиргэдийнзүгээссаналбодлооилэрхийлэх, буруушийдвэрийгэсэргүүцэхямар чболомжгүй) бүхэрхмэдэлМэдээжийнхэрэгсонгогддоггүй, харинзөвхөнулстөрийннамууд, заримдаасанхүү, эдийнзасгийнашигсонирхлынүндсэндээр сонгогддогулстөрийнтөлөөлөгчдийнгарт, ихэнхдэээрчилсэноюунухаандордог.Тэдардтүмэнсаналаараа (сонгуулийнүр дүнгийнхамт) улстөрийннамууд, тэднийулстөрийнтөлөөлөгчдөдшийдвэр гаргахэрхмэдлийгөгдөггэсэнгайхалтайшалтаггаргаж, жинхэнэардчиллынхулгайгзөвтгөжбайна.Хэдийгээр төлөөллийнардчилалд (дахинхэлэхэднэр ньтодорхойтайлбарлажбайгаа) саналөгөхдөөсонгогчдынхооорондтөлөөллийнэрхмэдлийгөгдөгболохоосбиш, мэдээжийнхэрэгшийдвэрлэхэрхмэдлийгөгдөггүй.Эдгээр ньтөлөөлөл, эрхолгохгэсэногтөөр хоёр ойлголтюм.Санхүү, эдийнзасгийнтогтолцооныүйлчлэгчболсонхуучинулстөрийннамууд, тэднийулстөрийнтөлөөлөгчидтэр бүр амласандаахүрдэггүй, тэр бүр биш, нийтардтүмнийхэээрхашгийгбиелүүлж, саналөгөхөөр очсонхүмүүсийнитгэлээсурвахньолонтаа.Тиймээстэдхууранмэхлэлтээр авсанбүхэрхмэдлийгхүртэхёсгүй.

Тиймээстэдбиднийгхайрладаггүй, харинэсрэгээрээүзэняддаг, хуучинулстөр, хуучинсанхүү (шударгабус, цөөнхэдэнхүнийхяналтадбайдаг), хуучинэдийнзасгийннэгхэсэгболохбүххүмүүсээсайдаг. , үүндихэвчлэнямар чгавьяагүйхүмүүсмашбаян, харингавьяатайхүмүүсзаримтохиолдолдмашядуубайдаг.Ихэнхдээажилчдыгмөлжиж, манайгарагийгбохирдуулдагхүмүүс, арилжааныкомпаниудбайдаг.Гэхдээёсзүйгүйаргаар асар ихмөнгө, баялгийголжавсантаамаглал, луйврыначаар баячуудбасбайдаг.

Тэдбидэнд, тэр байтугайтөрийнбусбайгууллагууд, олонулсынянзбүрийнагентлагууд (НҮБ, Европынхолбооболонбусадхолбогдохбайгууллагууд) дургүйбайдаг, бидүүнийгшинэчилж, илтодболгож, бүххүмүүсийнхарилцанхүндэтгэлийгбодитоор хэрэгжүүлэхийгхүсчбайна.Мөнөөрсдөдөөболонгэр бүлдээхүрэлцэхгүйбайгаахүмүүсчгэсэнхэцүүбайгаахүмүүсийнасуудлыгшийднэгэжсайндураараахандивладгийгбидолжмэдээд, олоннийтэдмэдээлэхийгхүсчбайна.Бүтцийншинэчлэл, бодитой, илтодбайдал.

Тэр биднийгхэндчдавууталгүйгээр эрхчөлөөтэй, хараатбусбайхыгүргэлжхүсдэгмэдээлэлбайтугайбиднийгхайрладаггүй.Тэдихэвчлэнижилмэдээ, янзбүрийннюанстай, өөр олонтаамагласанмэдээгөгдөгбөгөөдэнэньбиднийхүннэгбүрийголох, сонсох, харах, унших, олох, сонсох, үзэх, уншихыгхүсчбуйзүйлээягтагболгодог.Мэдээллийгягболсоншигээхүргэхёстойбөгөөдхэрэглэгчбүртсанааавахэрхчөлөөгүлдээж, сэтгэгдэл, зүйрлэлдавтахгүй, хамгийнголньбиднийбайнгагэрчбайдагтархиугаахгүйгээр.Машолоннюанстай, ижилүнэнтэйтэдихэвчлэнүзэнядалт, нийгмийнхурцадмалбайдлыгбийболгож, доромжлол, бүдүүлэгбайдлыгөдөөдөг.

Төрөлбүрийннууцалбадчбиднийгхайрладаггүй, учир ньтэднийолонхньманайулстөрийнтөлөөлөгчиддэлхийнбүхулсорныянзбүрийнбайгууллагуудадоржирэнгүүтиргэдийнолонжилийнтуршсураггүйбайсанбүхмэдээлэл, үнэнийголоннийтэдмэдээлэхийгхүсдэггүй.жил, магадгүймянганжил.Гэхдээтааламжгүйбайсанчхүмүүстүнэнийгмэдүүлэхньбиднийүүрэг.Иргэнбидбүхнийгмэдэх, байгууллагабүрийгхянах, шалгахэрхтэй.Учир ньтэдболбиднийбайгууллагууд, бидбүгдийнөмчюм.

Биднийхийхзүйлийганархигэжнэрлэдэггүй, ардчилал, эрхчөлөө, хүнийтүүхэндэххамгийнтомлуйврынхамсаатнуудхэлжболохгүйүгс, хуурамчардчилал, эрхмэдлийнхулгайгбийболгодогтөлөөллийнардчилалгэжнэрлэдэг.ардтүмэн, улстөр, улстөрийннамууд, тэднийулстөрийнтөлөөлөгчдөдөгөх.Иймучраасбидцорынганцжинхэнэ, жинхэнэардчилал, шуудардчиллыгамьдралдхэрэгжүүлэхээр шийдсэн.Зөвхөн DirectDemocracyS-тэйлбуцажирдэгхүнамынулстөрийнтөлөөлөгч, үйлчлэгч, дотоод, гадаадажлыншинэлэгаргабарилаар эзэгтэй , голбаатар болжхувирдаг.

Бидбарагямар чшашиндөрөвдөхсэтгэлтэйбайхболно, учир ньбүгдийгньхүндэтгэж, ягадилханбайдлаар, хэрэглэгчдэдээхэннэгэндитгэж, залбирахболомжийголгохынзэрэгцээбидбүхшашнуудтэднийгулстөр, санхүүгийнболонэдийнзасгийн.Тэдзөвхөнөөрсдийнбурхаддааүйлчлэхёстойбөгөөдбиднийболонхэрэглэгчдийнхуультогтоомж, шийдвэрүүдийгтушааж, тэдэнднөлөөлөхёсгүй.

Энгийнбөгөөдхэрэгтэйсэтгэцийндасгалхийжүзээрэй.Хэдэнхүн, институци, арилжааныажахуйннэгж, санхүүгийнкомпаниуд, гэмтхэрэгтнүүд, шашныболоннийгмийнбайгууллагууд, DirectDemocracyS болонманайхолбогдохбүхтөслүүдманайдүрэмжурмыгдагаж, улстөрийнэнгийнүйлажиллагааявууланбухимдуулж, асар томасуудалүүсгэхийгбодоорой. , мөнбиднийарга.

Яахав, бидиймюмболохболовуугэжбодохгүйбайна.Гэхдэээнэньхэзээболохвэгэжхүнбүр өөрөөсөөасууя.

Удалгүйэнэньбиднийхэр хурданөсчтомрох, яажхийхээсхамаарна.

Биднийгтэвчижчадахгүй, ямар чаргаар хамаагүйхуульёсны, тэр байтугайзаримтохиолдолдхуульбусаар зогсоохыгоролдохэнэолонхүмүүс, байгууллагуудбайхадманайанхны 282 гишүүнбайгааггайхаххүмүүсбайсаар байна. 14 гаруйжилганцаарааажиллаж, манайбүхтөслүүдийгбүтээсэнхүмүүснүүр царайгаахаруулахгүй, жинхэнэнэр, овогнэрээолоннийтэдзарладаггүй, зөвхөншифрлэгдсэнкодыглгаргадаг.Өөрсдийгөөхамгаалахынтулдбиш (хэрэвтэдайдастайхүмүүсбайсанболэнэбүхнийгбодохгүйбайхбайсан), харинөөрсдийнхөөбуруугүйгэр бүлээхамгаалахынтулд.

Одообидмашолон, нэгдмэлбайгаатулзогсоохньбарагболомжгүй, магадгүйтэдбиднийгбагазэрэгудаашруулжчадахбайх, үүнийтөлөөбидтэдэндталархажбайна.Тэднийхувьдтодорхойзүйл, тодорхойнотлохбаримт, баримтбичгийгхүчингүйболгохгэжоролдохцагболбиднийхувьдөөрийгөөилүүсайнзохионбайгуулж, бүхболомжооэзэмшиж, өөр, мэдээжийнхэрэгилүүсайнзүйлийгбийболгоходмашхэрэгтэйцагюм.аргазам.Заримзүйлийгустгахньтиймчхялбар бишбөгөөдэрторойхэзээнэгэнцагтүнэнийголжмэдэхболно.

Бидэнтэйнэгдэхэсэхталаар эргэлзэжбуйхэнбүхэндэнгийннэгэнасуултыгасууя: Бидбүгдээрээхуучинулстөр, хуучинсанхүү, хуучинэдийнзасгаатэднээсилүүмуузүйлхийжчадахуу? Бидтандзөвхариултөгччадна.Логик, эрүүлсаруулухаандтулгуурланбүхдүрэмжурмаахүндэтгэжчадвалбидхэзээчтэднээсилүүмуузүйлхийжчадахгүй.

Хэрэвэхэндээолонхэрэглэгчидбүртгүүлээгүй, учир ньтэдбиднийболомжуудыгбүрэнойлгоогүй, бидчтэднийгойлгодогбайсанболодооихэнхньбүртгүүлдэггүй, юунытүрүүндманайтөслийгмаштөвөгтэйгэжүндэслэлгүйгээр итгэдэг, бидтэднийгойлгохгүйбайна.Хүнболгондойлгомжтойэнгийнээр тайлбарлавалэргэлзэххэрэггүй.

Бидасар томтөслөөсөөбагазэрэгтанилцуулсан.Бидолонжилийнтуршхамтдааолсонолоншийдлийнзөвхөннэгхэсгийг, бүхасуудлуудыгилчилсэн.Бидодоочгэсэнолоншийдлийгхамтдаахайжбайна.Мөнбусадолоншийдлүүдийгбидүргэлжхамтдаа, бидэнтэйнэгдсэнхэнбүхэн, тэр байтугайирээдүйдчолохболно.

Манайвэбсайтынбүхшинэлэгаргачлалыгагуулсан, зөвхөншуудхолбогдоххүмүүстхарагдахнийтлэлүүдньилүүуртбөгөөдилүүтодорхоймэдээлэлтэйбайдаг.Манайянзбүрийнажлынхэсгүүдийндүрэмчгэсэнерөнхийдүрмээсгаднахүнбүртижилбайдагтодорхойдүрэм, аргабарилтай, үргэлжөөр өөр, хэрэгцээшаардлага, хамтыншийдвэр дээр тулгуурлангишүүдийнсаналхураалтаар шуудянзбүрийнбүлгүүдэдбайдаг.

Бүхзүйлийгмэдэж, биднийтөслийгхуулбарлахчадвартайболохынтулдолонхүнхичээжбайгаатулганцхүнбүхнасаауншиж, мэдээлэлавч, ойлгож, биднийбүхажлыгдахинбүтээхийгхичээхёстой.Манайянзбүрийнбүлгүүдийнмянгамянганхүмүүсчгэсэнбиднийгхуулбарлахадшаардлагатайбүхмэдээллийгбараголжчадахгүй, учир ньтодорхойдүрэмжурам, тодорхойаргуудньмашцөөхөнитгэмжлэгдсэнхүмүүстзориулагдсанбайдаг.

Мөнэнэбүхнийгбийболгоханхныхөрөнгөоруулалтмаших.Аюулгүй, өргөнцар хүрээтэй, хүчирхэг, хурданбөгөөдажиллагаатайвэбсайттайболоходхүмүүсээсгаднасанаа, дүрэм, мөнгө, аргахэрэгсэлхэрэгтэйбайв.Манайолонхэрэглэгчид, мөннэрээнууцалсанолонзочдынүнэтөлбөргүй, сайндурынхандивыначаар бидшаардлагатайбүхнөөцтэйболжчадсан.Гэхдэээнэбүхэнбидэндхэр ихзардалгардагталаар биддэлгэрэнгүйөгүүллээр ярихболно.

Төслөөсгаднамагадгүйбиднийхамгийнтомбаялагболманайхэрэглэгчид, ялангуяабидэнтэйнэгдсэнанхнызоригтнуудюм.Нэгдмэлбайдлаар, бүрэнэрхчөлөө, биедаасанбайдлаар хамтранажилладагхүмүүс.Нэгдмэл, бүрэнбиедаасан, бүрэнэрхчөлөөтэйбайхньтандболомжгүймэтсанагдажбайнауу? Ор, шалга, тэгвэлтаөөрийгөөитгүүлэхболно, тэр болтолтабиднийүгэндболонбидэнтэйхамтбайгаахүмүүститгэххэрэгтэйболно.Азболоходбиднийтөслөөсхасагдахаасөөр аргагүйдхүрсэнцөөнхүмүүсттаитгэжболно.Тэдбиднийтухайсайнярихгүйньойлгомжтой, гэхдээбидэндтэднийгхасах, заримтохиолдолдперсонанонгратагэжтунхаглахадхүргэсэнбүхнотолгоо, бүхшалтгаанбий.Бидбуруутгасанзүйлбүртбүрэн, шуурхайхариуөгөхийнтулдюучхаядаггүй.Гэхдээбидаюулгүйбайдлынаргахэмжээнийталаар, янзбүрийнхоригаргахэмжээнүүдийнталаар, мөнтүүнчлэнхасагдсанхэрэглэгчдийнхээжишээндээр, мөнүүссэнянзбүрийнасуудлынталаар нийтлэлбичихболно.Бусдыналдаанаассуралцаж, дахиндавтахгүйнтулдсөрөгзүйлийгхүртэлашигтайболгодог.Тэдбарагүргэлжхэрэглэгчидбайсанбөгөөдалдаагаргасныулмаасзаримньсайнболомжбайсанчбидявуулжчадсан.

Биднийг, биднийажил, төсөл, биднийүйлажиллагаа, хэрэглэгчбүрийггутаандоромжлохгэсэналивааоролдлогодбидбайнгынгомдолгаргасанчгэсэнхариуөгөхөөр шийдсэн.Цаашлаадбидёссуртахууныболонзаримтохиолдолдэдматериалынхохирлыгбарагдуулахыгхүссэнбүххудалмэдээлэлдбүрэнхариуөгөхболно.Биднийтөслийгхуулбарлахыгоролдсонбүххүмүүстбидхохирлыгбарагдуулаххүсэлтгаргахижиларгыгашиглахболно.Биданхнаасаахоршоохэлбэрийнарилжааныкомпанийгүүсгэнбайгуулсанбөгөөдманайгишүүнбүр бүртгүүлсэнцагаасааэхлэнбидэнтэйхамтбайххугацаандааэнэхүүулстөр, эдийнзасгийнажахуйннэгжидхувьхүнийхувьэзэмшдэг.манайх.Ингэснээр манайулсынбүртгэлтэйбараанытэмдэгболохтөсөл, санаагхэсэгчлэнчгэсэнхуулбарласанхэнбүхэншударгабусөрсөлдөөн, мөнзохиогчийнэрхийгзөрчсөнхариуцлагахүлээхболно.Зохицуулалтынбусдавуутал, зөвшөөрөлгүйзорилгоор манайтөслүүдийндавууталыгашиглахыгоролддогхүмүүсийнэсрэгүргэлжижиларгыгхэрэглэнэ.Гишүүдийнхэээрхашгийгхамгаалахньбиднийхувьдийморчлонтөслөөсзайлшгүйгарахдавууталыгзөвхөнэрхбүхийхүмүүстлбаталгаажуулахүндсэнсуурьюм.Цаашидтодорхойутгаараамаргаантайбайгааэнэталыгчбиднарийвчланавчүзэхболно.

Хэдийгээр анххарахадмаштөвөгтэй, удаан, хэрэгжүүлэхэдхэцүүмэтболовчбүхзүйлмашэнгийн, ойлгомжтой, хурдан, аюулгүйбөгөөдхамгийнбагахүчинчармайлтаар хүнбүр хамгийнсайнүр дүндхүрэхийнтулдсайнсайхнытөлөөбайдаг.бүгдээс.

Тиймээсхүнбүртөгөхбиднийзөвлөгөөболзөвхөнманайвэбсайтааславлахявдалюм.Чамдзөвлөгөөөгөх, шаардлагатайүедтуслахнайдвартайхүмүүстэйгээхамтхийжчадна.Ялангуяанасандхүрээгүйхүүхдүүд, бидэнтэйнэгдэжбайгааолонхүмүүстабүхэнэцэгэх, хуульёсныасранхамгаалагчтайгааүргэлжхамтбайж, тэднээсбидэнтэйнэгдэхзөвшөөрлийгавч, бидэнтэйнэгдэхзөвшөөрөлавнауу.

Ахмаднастнууднасандхүрэгчидэсвэлзалуухүмүүстэйярилцаж, илүү"төвөгтэй"алхамуудадтусламжавахынтулдөөрсдийнаюулгүйбайдалданхаарлаахандуулж, өөртньтусалдагхүмүүстэймэдээллээхуваалцахаасзайлсхийххэрэгтэй.

Жааханхөдөлгөөнхийж, дадлагахийснээр цагхугацааөнгөрөхөдтабидэнтэйажиллахадмашэнгийнболохыгхарахболно, учир ньбидбүхзүйлийгэнгийн, ойлгомжтой, шуурхайболгохыгхичээсэн.

Тиймээс, хэрэвтандманайтөсөлтаалагдаж, манайбүхдүрэмжурамднийцэжбайгааболбүртгүүлэхийгзөвлөжбайна.Нөгөөталаар тандганцчгэсэнэргэлзээбайгааболбиднийбүхмэдээллийгдахинуншаарай, хэрэвэргэлзээхэвээр байвалбидэнтэйшуудхолбообариарай, биднийтлэлдхариултолоогүйбүхасуултандбаяртайгаар хариулахболно.Биднийнийтэлсэнбүхзүйлийгуншсанчгэсэнтаныэргэлзээтэйбайгаабүхзүйлдбидхариулж, тодруулахболно.

Хэрэвбидтандхариулахгүйбол, эсвэлзөвхөнлинкээр хариулахюмболтаныасуултбүрийнхариултыгнарийвчлантайлбарласаннийтлэлдбүүуурлаарай.Бидөөрсдөдөөиймдүрмийгөгсөн: бидолонасуултыгхүлээжавахаасзайлсхийхийнтулдянзбүрийннийтлэлдальболохолонзүйлийгтайлбарладаг.Бидцагхугацааалдахаасурьдчилансэргийлэхийнтулдбүххүмүүстхарагдахболомжтойбүхмэдээллийгнийтлэхийгилүүдүздэг.Ихэнхмэдээлэлньзөвхөнманайбаталгаажуулсанхэрэглэгчид, тохиолдлындагууалбанёсныгишүүдэдхарагдахболовчэнэтөрлийнхэрэглэгчдэдзориулсандотооддүрэм, ажлынтодорхойаргабарилтайхолбоотойбайдаг.Энэхүүнууцмэдээлэлньтаныбидэнтэйнэгдэхэсэхшийдвэртямар нэгэнбайдлаар нөлөөлжчадахгүй.

Хэрэвбидхуульёсныасуултадчтэр даруйхариуөгөхгүйболэнэньзочдодбүртгүүлсэнхэрэглэгчдээсээилүүудаанхугацаандхариуөгдөгтэйхолбоотойюм.Эдгээр ньбиднийхэрэглэгчдэдсаналболгодогжижигдавууталуудбөгөөдтэдгээр ньбидэндлогик, хэвийнмэтсанагддаг.

Эцсийнэцэст, табиднийхийхийгхүсчбуйзүйлддуртайэсэхээшийдэхийнтулдтаманайалбанёснывэбсайтдээрхэхнийнийтлэлийгуншихадлхангалттай.Сонголтньхэцүүбишюм.

Таалагдсанболцаашньуншаарай, сонирхохгүйбол, эсвэл 100% итгэлтэйбишболхүлээгээддарааньнэгдэхболомжтойбөгөөдзөвхөнхийхийгхүсэжбайгаагэдэгтээитгэлтэйбайгааүедээлнэгдэжболно.

Шийдвэргүйхүмүүсэсвэлбидэнтэйидэвхтэйхамтранажиллахболомжгүйхүмүүс, ялангуяахүнбүр завгүйбайхэхнийүешатандбидэндтусболохгүй.

Бүртгүүлснийдарааямар төрлийнажил, ямар үйлажиллагааявуулжболохталаар олонхүнбиднээсасуудаг.Бүххязгааргүйболомжуудыгилчлэхийнтулдмашурт, тусгайлсан, нарийвчилсаннийтлэлхэрэгтэйболно.Бидэнтэйнэгдэнорсонхүнбүрийнхийхёстойголажлуудыгтовчжагсаалтбичиж, заримтайлбартайгаар хязгаарладаг.Аливаахүнийхувьдбайлцахүүрэгньдарамт, биелүүлэхэдхэтэрхийхэцүүхүсэлтбайхёсгүй.Дэлхийгөөрчлөх, сайжруулахадөдөртойролцоогоор 20 минутбуюудолоохоногтнийт 2 цагзарцуулдаг.Бидмашолонхэрэггүйүйлдлүүдхийж, машихчухалцагийгдэмийүрдэгтулбиднийхүссэнзүйлийгхэнчхүлээнзөвшөөрөхгүй.Мэдээжийнхэрэг, хүнбүр өөрийнүзэмжээр биднийүйлажиллагаа, цагзаваазохицуулдаг.Таманайвэбсайтадилүүихцагзарцуулж, эсвэлбиднийүйлажиллагаанд, тэр чбайтугайгадаа, бидэнтэйхамтилүүихажилхийхболомжтой.Бидэнтэйнэгдэххүнбүр заавалхийхёстойцөөнхэдэнзүйлийгдурдаадлхязгаарлажбайна.Хүнбүрийнхийхёстойхамгийнэхнийзүйлболбусадхэрэглэгчдэдтуслах, дэмжихявдалюм.Энэньтодорхойдүрмийнтайлбар хэлбэрээр, мөнхүнбүр бусадтайхолбогдсон"холбогдсонгинж"хэмээхбиднийшинэлэгаргадсуурилсанхамтынажиллагааюм.хүмүүс, машнарийвчилсандүрэмдүндэслэсэн.Баталгаажсанбүртгэлтэйхэрэглэгчбүр дор хаяжнэгбуюухэдхэдэнмэргэжилтнүүдийнбүлгийннэгхэсэгбайхёстой (эхэндээбидтаныгдээдталнь 3 бүлэгтнэгэнзэрэгорохыгзөвлөжбайна), эсвэлтаныболовсролдүндэслэнэ.ажлынүйлажиллагаа.Мэргэжилтнүүдийнбүлгүүдэдмэргэшсэнбайхёстой, сонирхогчэсвэлэнгийнсониучхүмүүсийгоруулахгүй, гэхдээбидсургалтзохионбайгуулж, хүсэлтэмүүлэлтэйхэнбүхэндтодорхойсэдвүүдэсвэлтодорхойсэдвүүдийгсудлах, мөнкурс, шалгалтындараа, Хэрэвсайнүр дүндхүрсэнболбидтүүндонлайнаар мэргэшсэндипломавч, дарааньтүүнийгхамгийнихтатдагмэргэжилтнүүдийнбүлгүүд, сэдэв, сэдвүүдэдорохболомжийголгоно.Хүсэлтэмүүллээхөгжүүлэх, магадгүйшинэсонирхлыгбийболгохньзөвюмшигсанагддагучраасхүнбүртбүхболомжбий.

Манайалбанёсныгишүүнбүр манайулстөрийнбайгууллагынудирдлага, аюулгүйбайдал, хуульёсныболонбусадтөрлийнтусгайудирдлагынбүлэгбайжболохдор хаяжнэгтусгайбүлэгтбагтахёстой.

Баталгаажсанбүртгэлтэйхэрэглэгчбүр өөрийнсонголт, чадвараасхамаарандор хаяжнэгулстөрийнажлынбүлэгтхамрагдахёстой.

Манайалбанёсныгишүүнбүрийгтухайнулсынтохиолдол, эсвэлгазарзүйнбүхбүлгүүдэд (төрөлбүрийннутагдэвсгэрийндэдхэсгүүдэдүндэслэн) оршинсуугаагазраасньхамаараннэгбуюухэдхэдэнулсадавтоматаар оруулдаг.төрөлт, эсвэлгазарзүйнбүлгүүдийнхувьдсонгохэрх, тухайнтохиолдлындагуунэр дэвшихэрхтэйбүхулс.Манайбүхгишүүдийголонулс, тив, үндэсний, муж, бүснутаг, аймаг, дүүрэг, ороннутгийнгазарзүйнажлынхэсэгторуулна.Заримтохиолдолдтэдгээрийггазарзүйнбайршил, хороололэсвэлгудамжныблокийнбүлэгтавтоматаар оруулахболно.Манайбаталгаажуулсанбүртгэлтэйхэрэглэгчбүр бүртгүүлэхүедээшинэхэрэглэгчбүртманайсистемээссанамсаргүйбайдлаар оноожөгсөнхувийндугаар дээр үндэслэнавтоматаар манайтоонбүлгийннэгхэсэгбайхёстой.Бүлэгтусбүрээсманайхэрэглэгчбүр хийхёстойолонүйлажиллагааголохболно, заримньзаавалбайхёстой (сонгох, саналөгөхгэхмэт), заримньсайндурынүндсэндээр сонгуульднэр дэвших, эсвэлөөрийнсонирхол, сонголтодтулгуурланажиллахгэхмэтянзбүрийнчиглэлээр хийхёстой.ажлынхэсэг, бүлэгбүрийн.

Манайулстөрийнвэбсайтдээрхүйлажиллагаабүр ньэхлээдсайндурынүндсэндээр үнэтөлбөргүйявагддагболовчцагхугацааөнгөрөхөдбидбайнгын, эсвэлбүр бүтэнцагийнхөдөлмөрийнгэрээгээр ажилдавахшийдвэр гаргажболно.манайшилдэгалбанёсныгишүүд.Тэтгэвэр авагчидболоноюутнуудынхувьдбидянзбүрийнулсорныхуультогтоомжийнүндсэндээр тэтгэвэр, тэтгэлэгээалдахгүйнтулд (шагналынүндсэндээр, бэлэнмөнгө, бараа, үйлчилгээ) ажилдорохолонболомжуудтай.болонхувьхүнийсонголт.

Хувьхүнийүйлажиллагаа, хийсэнүйлдэлбүрийгманайхэрэглэгчдийнхяналт-шинжилгээ, үнэлгээнийбүлгүүдсайтар хянаж, үнэлдэг.Хувьхүнийболонхамтынгавьяагсурталчлах, үргэлжшагнажурамшуулахболомжийголгохүүднээсхувьхүнийүр дүн, хүнбүр харьяалагддагбүлгүүдийнүнэлгээнийхамтхамгийнидэвхтэйхэрэглэгчидтэйзэрэглэлтогтооно.Мөнбидхэрэглэгчбүрийнзантөлөвтмашнарийндүншинжилгээхийдэг.

Таныхувьдулстөр хангалттайбишгэжүү? Табасорлогоолохуу, эсвэлхөрөнгөоруулалтхиймээр байнауу, манайдэдийнзасаг, санхүүгийнсалбартолонтөсөлбий.Олонтөсөл, бүгдшинэлэг, хязгаарлагдмалоролцоотой, сайндурынүндсэндээр, бүгд DirectDemocracyS-тэйхолбогдсон.Манайгишүүнбүр биедаасантөсөлсаналболгохболомжтойбөгөөдбидмэргэжилтнүүдтэйгээхамтрандүншинжилгээхийж, үнэлснийдараатэдгээрийгхэрэгжүүлэхболно.

Байлцах, бидэнтэйхамтранажиллах, саналхураалтадоролцохүүрэгньзөвхөнулстөрийнүйлажиллагаатайхолбоотойньойлгомжтой.

Хэрэвтабидэнтэйнэгдвэличижзовоххэрэггүй.

Олонхүмүүс, ялангуяаэхэндбидтэднээстөслөөбусаднайдвартайхүмүүс, хамаатансадан, найзнөхөд, харилцаахолбообүхийхүмүүстмэдүүлэхийгхүсэхэдтэгээгүй.Заримталаарааижилтөстэйтөслийнталаар бусдадмэдэгдэхээсайж, биднийгнэгтгэжбуйэхнийтөслийндавуутал, боломжуудыгхадгалахболомжтойгэжнайдажбайна.

Бусадньхэндчхэлдэггүй, учир ньтэдчухалүүрэггүйцэтгэснээр харилцаахолбоогоосурталчлах, биедаасанбүлгүүдийгбийболгох, биедаанудирдах, хянахчадвартайболногэжнайдажбайна.Энэзангаараатэдманайулстөрийнтөслийнталаар юучойлгоогүйгэдгээхаруулжбайна.

Бидбүгдээрээнэгдмэлбөгөөдбиедаасанбүлэгболгохыгоролдсонхүнэвнэгдэлтэйнийцэхгүйбайгааньбиднийхувьдмашсайнүр дүндхүрэхүндэссуурьюм.Харамсалтайньтэднийолонхньболомжбайсан, одоотэдбидэнтэйсайнажиллахболомжооалдсан.

Нөгөөтэйгүүр бусадньманайвэбсайтаасолоодпрофайлхийчихээдинээхээсбарагичиж, эсвэлайжбайна.Бидтанаасшуудасуултасуужбайна: таюунаасааичижбайнавэ? Таямар айдастайбайнавэ? Чамайгбидэнтэйнэгдлээгэжмуугаар дүгнэжбайгаахэнчбиднийгтанихгүйньлавтай.Гэхдээасуужлавлаж, судлаадүзвэлүүнтэйтөстэйулстөрийнтөслийгтүүндойлгуулсандталархахболно.

Улстөрийнбайгууллагыгмашцөөхөнхүндтаниулж, таниулж, таниулж, таниулж, таниулж, таниулж, ажилэхлүүлснээсхойшхибогинохонхугацаандбидэндиржбайгаацөөнхэдэншүүмжлэлбүгдлогогоошүүмжлэхтөдийлхязгаарлагдмал.эсвэлнэр, эсвэлвэбсайтньтиймчгайхалтайбиш.Өнгөцхөн, чухалбишшүүмжлэл.Номыгхавтасаар ньдүгнэдэгхүмүүсээс.Манайулстөрийнхөтөлбөр, ажлынаргабарилгэхмэттодорхойзүйлдтэдямар чалдааолдоггүй.Хэрэвсанамсаргүйбайдлаар тэдтодорхойгүйжижигзүйл, эсвэлачхолбогдолгүйнарийнширийнзүйлийголжхарвалбидтэдгээрийгтодруулж, шалтгаанаатайлбарлахүедтэдбиднийбүтээсэнзүйлийнасар ихүнэцэнийнталаар эргэлзэхээболино.

Тэдмөнбиднийгшуудярих, бичихаргабарил, ерөнхийдньхэрхэнхарилцажбайгааг, эсвэлбиднийажилхөдөлмөрийгхуваалцдаггүйзаримзанүйл, хүмүүсийгтодорхойлох, шүүмжлэх"шинэлэг"аргабарилыгшүүмжилдэг.Тасайханүгсээр худалхэлж, тохуурхахыгилүүдүздэгүү, эсвэлүнэнийгмэдэхийгилүүдүздэгүү? Хэрэвтахоёр дахьсонголтыгсонговолцаашньуншинауу.Үгүйболэндзогсоо, биднийтухайөөр юучбүүунш, бидэнтэйнэгдэхгүй, бидтанымэдрэмжийггомдоожмагадгүйюм.

Тэдбиднийгзаримнийтлэлдээхараалынүгбичсэнгэжшүүмжилсэнбөгөөдэнэньтэднийүзэжбайгаагаар биднийнэр төр бишюм.Хэрэвтадахинанхааралтайуншвалбиднийбичсэнзүйлийгбидшүүмжилдэг, ялангуяаөөрсдийгөөшүүмжилдэг, бидхэзээчхэннэгнийгсайнавирлаагэждоромжилж, шүүмжилжбайгаагүй, зөвхөнноцтойалдаагаргасангэжшүүмжилдэг.

Аливаазүйлийг, тэр чбайтугайтааламжгүйзүйлийгтодорхой, хүмүүсийннүүрэндээр хэлэхньолонхүмүүстдоромжлол, бүдүүлэгүйлдэлгэжүздэг.Уучлаарай, гэхдээбидүнэнчшударгабайж, бүхзүйлийгтодорхойболгохыгилүүдүздэгбөгөөдингэснээр хүмүүстбиднийсайнсанааныталаар эргэлзээтөрүүлэхгүйбайхболно.

Өгүүлбэр, үгбүрийганхааралтайүнэлж, хэзээчулигболоогүйболгоомжтойсонгожавдаг.

Тахэзээчхэлжчадахгүй, дүрэмтэйтулгараад, эсвэлбүтэлгүйтэлтэйтулгарна: Биүүнийгмэдэхгүйбайсан, эсвэлбиүүнийгхүлээжбайсангүй.

Хэрэвбидхааяаорчуулгыналдаа, эсвэлавтоматзалруулагчаасболжүгүсгийнжижигалдаагаргавалхүлцэлөчье, хэрэвхэнчүүнийгэелдэгээр, агуулга, мөнутгыгньзассанаар гажуудуулахгүй.

Тэдбиднийгбардамзантай, бидөөрсдийгөөтөгсгэдэгтитгэдэг, бидэндбүхшийдэлбэлэнбайнагэжбоддоггэжхэлсэн, гэхдэээдгээр хүмүүсбиднийхийжбуйбүхзүйлийгуншиж, мэдэжбайвалбидэндбүхшалтгаанбайгаагэдгийгойлгохболно.Бидхийсэнажлаараабахархаж, үүнийгсайнхийсэнгэжүзэжбайгаабөгөөдазболоход, эсвэлбиднийачаар биднийбүхшинэхэрэглэгчидүүнийгбаталжбайна.

Бидөнгөрсөнүеийнүзэлсуртал, хуучинулстөрийнөчүүхэнэерэгталбүрийгавч, сөрөгталыгньустгажшинэүзэлсанаагбийболгожчадсан.Бүхзүйлийгнэгтгэхамаргүйбайсанчүүндээр ажиллажбайсан, одоочажиллажбайгааолонзуунхүмүүсийначаар бидулстөрийнхувьдтөгстөгөлдөр болсон.

Манайбүхзочдодилтодбайдагтаныхаржбайгаазүйлболсонирхолтой, маштодорхойүйлажиллагаануудаар дүүрэнулстөрийнтөслийнзөвхөноройнхэсэгюм.Биднийхийсэн, хийжбайгааасар ихажлыгдотроосньхарахгүйболтахаржчадахгүй. Тэгээдцаашдаахийхажилихсэхчэнэхурдаар өсвөлхэсэгхэрэглэгчдээрээолонжижигхэсгүүдэдхуваахучраасхийхэдамар.

Бидэнтэйхамтбидянзбүрийнбүлгүүдэдажилладагбөгөөдхэрэглэгчбүр хамгийнбага, зайлшгүйшаардлагатайүйлдлүүдээсгадназөвхөнөөрийндуртай, хамгийнхэрэгтэйүйлдлүүдээлхийдэг.Бүхзүйлэмхцэгцтэй, цэгцтэй, нямбайявагддаг.

Мэдээжбидбаттай, тодорхой, саналболгосон, шийдсэн, хэлэлцсэн, саналхураасан, баталсанзүйлийгхийсэнхүмүүсч, тусгайхяналтынбүлгүүдээрээчнийтэлдэг.Биднийнийтлэлбүр, биднийдүрэм, саналбүр ньхамтынхөдөлмөрийнүр дүн, янзбүрийнбүлгийнхүмүүсийнүр дүнюм.

Тодорхойбус, тодорхойбус, бүр чмуу, худалзүйлнийтэлсэндбидуучлалтгуйхдургүй, гэхдээиймзүйлтохиолдволбидурьдчилануучлалтгуйж, бидтандбаталгааөгөхболно.хамгийнтүрүүндолоннийтээсуучлалтгуйж, алдаа, алдаагзасчзалруулахболно.Бидүүнийгхэзээ, хэзээ, тохиолдволдавтанхэлдэг.Одоогоор хэнчгомдолложбайгаагүй, алдаадутагдалгараагүй.

Биднийнийтэлдэголонзүйлолонхүн, олонбайгууллагуудыгбухимдуулдагчжинхэнэгэдэгтньитгэлтэйбайваллнийтэлдэг.Ямар чтохиолдолдболомжтойбүхшалгалтыгхийххэрэгтэй.

Бидбүхэхсурвалжаахэдхэдэнудаанухацтай, олонталт, тасралтгүйнягталжшалгадагэнгийншалтгааныулмаасхэнчбиднийгхудалхэлсэнгэжбуруутгажчадаагүй.

Бидзөвхөнбиднийүйлхэрэгтхэрэгтэйхэсгийгнийтлэхээсзайлсхийж, утгагүйтаамаглалдэвшүүлэхгүй, зөвхөнтодорхойбаримтуудыгнийтлэхийгхичээдэг.Хуулийнаргахэрэгсэлашиглахньбиднийхэвмаягбишчёсзүйнхувьдзөвбиш.Бусдыназгүйтэл, алдаагдалимдууланолныталархлыгхүлээгээдбайхдургүй.

Биднийгзолиослоодбиш, харинзөвюмшигсанагдсанучраасбидшүүмжлэлбүрийгнийтэлж, үргэлжтайлбар болгонөгч, сэдэлсанаагааойлгуулдаг.Бидаливаазүйлийг, тэр чбайтугайтааламжгүйэсвэлтохиромжгүйзүйлийгтайлбарласнаар үлойлголцолоосзайлсхийж, шүүмжлэлийгашигланөмнөхнийтлэлүүдэдтодорхойлогдоогүйзаримнарийнширийнзүйлийгзөвмэдээлдэг.

Заримдаабиддавтагддаг, гэхдээиймбайдлаар заримнэгчухалухагдахууныгхэдхэдэнудаадавтсанаар бидэнтэйнэгдсэнхэнбүхэнбиеэхэрхэнавчявах, бидбүгдтэйхэрхэнхамтранажиллахаамэддэг.

Хүмүүсийнтархийгугаах, санааоноогоотулгахньёсзүйгүйүйлдэлучраасбидүүнддургүй.

Хүнболгондүргэлжхүндэтгэлтэйханддагдүрэмжурам, аргабарилыгбидногдуулдаг.

Үзэсгэлэндхүргэхаргазам, цагхугацаа, газраатанилцуулсанболхэнчөөрийнгэсэнсанаагхэзээчүгүйсгэхгүй.

Бидүүнийгбайнгабичдэг, учир ньбидүүндитгэлтэйбайдаг, биднийхүчнэгдэл, олонталтбайдалюм.

Тиймээсбиднийтөсөлбүрийгзорилго, ашигтус, хэвмаяг, аргабарил, өмнөхдүрэм, утгаучрыггажуудуулахгүйгээр сайжруулахсанаа, саналыгхүлээнавахболомжтой.

Харин"тэнгэр хөх"гэжтайлбарлахгэжирсэнхүмүүс, эсвэлөөрсдийнгэсэнаргабарил, дүрмээбидэндтулгаж, биднийдүрэм, саналыгөөрчилдөг, нэгэнтшийдсэн, хэлэлцсэн, саналхураалтадоролцсонхүмүүстдургүй. , хүнбүрийнашигсонирхолднийцнэ.

Хамгийнголнь: нэгболминийхэлснийгхий, үгүйболбиявнагэхмэтхэллэгээр иржбайгаахүмүүсийгбидөрөвддөг.Өөрийгөөболоноюунухаанаагомдоохынзэрэгцээтэрээр хүүхэдшиг, найдваргүйгэдгээбаталдаг.Хэрэвбидхэрэглэгчбүрдээнайдажчадахгүйболиймзанавир гаргадагхүмүүсбиднийзайлшгүйшатлалдчухалүүрэггүйцэтгэдэггүйбөгөөдчухалүйлажиллагаануудхэзээчхийжчадахгүйбайхболно.Мэдээжийнхэрэгхоронсанаа, өсхонзонгийнүүднээсбиш, гэхдээбидэнтэйнэгдэжбайгаабүххүмүүстнайдаж, итгэлүнэмшилньчухалбөгөөдүргэлжхариуүйлдэлүзүүлдэгбайхдуртай.

Бид"бид"гэжулайранбичихньолонтооны maiestatis-аасбиш, харинбид, бидолонхүмүүсучраасэнэнийтлэлийгбичижбайгаачбиднийтөсөлбүр биднийөмчучраасбидянзбүрийнхүмүүс, биднийхийдэгбүхзүйлднэгддэг.

Ер ньбидхуучинулстөрийннэгхэсэгбайсанулстөрчдийгнайдвартайгэжүзэхгүй, хуучин “тогтолцооны” нэгхэсэгболохулстөрийнбусадхүчинтэйтодорхойалбантушаалднэр дэвшижбайсанхүмүүсийгхамтадньдахиннэр дэвшүүлэхийгзөвшөөрдөггүй.бидэнд, ижилдүрүүдийнтөлөө.Гэсэнхэдийчтэдулстөрийнудирдлагынбусадүүрэгтажилдорох, эсвэлөөрсдийгөөсаналболгох, саналболгожболохболовчулстөрийнтөлөөллийнхувьдбишбайжмагадгүйюм.

Хамгийнголньбидөөрсдийнхөөбайр суурийгөөрчилдөгхүмүүстдургүй, тиймчихитгэдэггүй, гэхдээбодлооөөрчлөхньзаримтохиолдолдоюунухаантайижилутгатайболохыгхүлээнзөвшөөрдөг, гэхдэээнэньихэнхдээшийдэмгийбус, найдваргүйбайдал, оппортунизм, хувийнашигсонирхолньхэдийгээр хуульёсныболовчнамаабайнгасольдог, эсвэлхуультогтоохүедулстөрийнхүчнээсурваж, урвадагхүмүүсийнталаар эргэлзээтөрүүлдэг.Тэр тусмаасаналхураалтындараашуудлнамааорхиж, өөрийнхөөдүр төрх, дүр төрхөөр намааолдогхүмүүсттиймчтаатайбайдаггүй.Энэзанбайдалньсонгогчдодхүндэтгэл, хүндэтгэлгүйханддагийгхаруулжбайна.Биднийхувьдбүхсонгогчидариуннандинхүмүүсбөгөөдтэдбарагбүгдээрээманайалбанёсныгишүүдбайхболно, тиймээстэдбүгдманайөргөнуудамгэр бүлийннэгхэсэгбайхболно.Ер ньбид"аягандээрээнулимдаг"хүмүүсийгүзэняддаг.Мэдээжийнхэрэг, үлхамаарахзүйлүүдбайдагбөгөөдсэдэлтэйөөрчлөлтүүдбайдагтулерөнхийдньдүгнэхньбурууюм.Яаранэсвэлбуруудүгнэлтгаргахынөмнөбаримтбүр, шийдвэр бүр, хүнбүрийгерөнхийболонтодорхойнөхцөлбайдалддүншинжилгээхийхёстой.

Бидүнэхээр олонболомжитхэрэглэгчээалдсанэнэуртнийтлэлийгхэдхэнөгүүлбэрээр дуусгаж, магадгүйодообүртгүүлэхбайсансонирхолтойхүмүүсийнөчүүхэнболовччухалхувийгчалдахболно.

Хэннэгэнбидэнтэйнэгдвэлбиднийбүхитгэл, хүндэтгэл, хүндэтгэлийгэдэлдэг.Шинэхэрэглэгчбүр бидэнтэйудаанхугацаандхамтбайсанхүмүүстэйижилүүрэггүйцэтгэдэггүйбайсанччухалзорилгодоохүрэхийнтулдижилболомжуудаасэхэлдэг.Янзбүрийнүешатыгдавантуулахынтулдмашихцагхугацаашаардагддагтултэвчээр, шаргуухөдөлмөрлөж, табиднийбүхдүрэмжурамднийцүүлэнхэрхэнбиеэавчявахаамэддэггэдгээүргэлжхаруулахболно.

Хэрэвхүнжижигалдаагаргавалбидхэрхэнойлголцохыгмэддэг, хэрвэээнэньолонудаадавтагддагболбидхэрхэншийдвэр гаргах, биднийбүхдүрмийгүлхүндэтгэсэнхүмүүсийгшийтгэхийгмэддэг.

Хэрэвхүнноцтойалдаагаргавалмашиххөдөлмөрлөж, үлгэр жишээзанавиртайболмашудаанхугацаанднайдвартайгэдгээнотлохоосөөр аргагүйдхүрсэнтохиолдолдөөрийгөөгэтэлгэхболомжбарагбайдаггүй.Бидхатуухандаж, хэрэглэгчбүрээбайнгашалгажбайгаадхарамсажбайна, гэвчолонтөсөл, тэр байтугайүзэсгэлэнтэйньчдүрэмгүй, зориггүйгээсболжбүтэлгүйтэж, зөрчигчдийгшийтгэдэг.

Бидаливааасуудлаасурьдчилансэргийлэхийгилүүдүздэгбөгөөдэвлэрэлгүйбайхньолонболомжитхэрэглэгчдийгбүртгүүлж, бидэнтэйнэгдэхэдсаадболногэдгийгбидмэднэ.Гэхдээбүхнийтийнсайнсайхнытөлөөбидмашболгоомжтойбайж, аюултайбайжболзошгүйаливааүйлажиллагаанаастатгалзахёстой.

Бидэндитгэж, нэгдсэнанхныхэрэглэгчдэдзориулагдсандавуутал, боломжуудньхүнбүрийнчадвар, үнэнчшударгабайдал, найдвартайбайдал, үнэнчбайдлыгмэдрэхтэр мөчөөсэхэлдэг.Ягтэр мөчидманайүнэлгээнийбүлгүүд, манайхэрэглэгчид, бүлгүүдбүгдчөлөөтэй, хараатбус, хамгийннайдвартайгишүүдээсбүрдсэнхүмүүс"сурталчилж", хүнбүрийгзөвгазартньбайрлуулахаар шийддэг.Гэхдээитгэлцэл, үүрэгхариуцлаганьөдөр бүр ажилхөдөлмөрөөрөө, өөрийнболонбүлгийнүр дүнгээр, хувьхүнийзанбайдал, бүлгээрээдамжууланбатлагдахёстой. Хэрэвшинэхэрэглэгчилүүур чадвартайболтүүнийгилүүчухалүүрэггүйцэтгэхэсвэлманайтөсөлдудаанхугацаагаар оролцсонхэрэглэгчидтэйижилүүрэггүйцэтгэхболомжтой.Угньнэгүүрэгт, эсвэлажлынхэсгийнахлагч, зохицуулагчаар бүр олонхүнолдохньцөөнгүй.Төрөлбүрийнхэрэглэгчидболонманайбүлгүүдийнхоорондэрүүл, шударга, шударга, ашигтайөрсөлдөөнийгбийболгохньөрсөлдөөнийүр дүндүргэлжчухалүр дүндхүрэхболомжийголгодогашигтайүйлажиллагааюм.Бидзөвхөнхохиролучруулдагэрхмэдлийнтөлөөхтэмцэлбиш, сайнсайхнытөлөөхөрсөлдөөнийтухайярьжбайна.Хамгийнголньхувьхүмүүсийналдар нэр бишнийтлэгүр дүнюм.

Тэдбасбиднийгмэргэжлийнбус, хэзээчхэттехникийнаргаар ярьдаггүйгэжхэлсэн.Биднийголонзүйлдбуруутгаж, бүр буруушаахньудахгүйолонхүнийхичээллэх"спорт"болногэдгийгбидмэднэ.Гэхдээөөрсдийгөөтэнэгболгож, ажлаадоромжлохыгоролдохньмэдээжийнхэрэгухаалагзанбишюм.Бидэшлэлийгтөдийлөнхэрэглэдэггүй (бидэнэталаар альхэдийнярьсан), хүнбүртойлгомжтойэнгийнбайдлаар бичдэгньмагтаалгэжхүлээжавдаг.Улстөр төдийгүйсанхүү, эдийнзасагчбидэнтэйойлгоходхэцүүбайдлаар ярьдаг. 2 өгүүлбэрээр тэдзөвхөнцөөнхэдэн"дотоодхүмүүст", ягбиднийтайлбарлажбайгаазүйлийг, хэндч (боловсролмуутайхүмүүстхүртэл) хялбаршуулсан, заримталаараа"шингэрүүлсэн" 10 өгүүлбэрээр тайлбарладаг.Бидбичсэнбүхзүйлээрээбахархдаг, мөнүүнийгбичихаргабарилаараабахархдаг.Тэднийзариммэдэгдлүүдийгбүрэнойлгоогүйзөвгэдэгтитгэдэгучраасхуучинулстөр биднийгхичнээнудаашоолдог.Бидболовсролмуутайхүмүүсийнсанал, дэмжлэгийгавахгүй, энэталдээр чгэсэншинэлэгюм.Биднийгуншиж, сонсож, харжбайгаахэнбүхэндөөрийгөөүргэлжойлгуулахньбиднийүүрэггэжбидүүнийгхийдэг.Бидзөвшилцөж, сонгуульдялахынтулдзөвзүйлхийхгүйбайна.Бидүнэхээр итгэдэгзүйлээлхийдэг.

Бидэнтэйнэгдэжбайгаахүмүүсчгэсэнбиднээсухагдахууныгнэгтгэндүгнэжөгөхийггуйдаг, заримталаарааүүнийгхийжбайгаамессежүүдбидэндирдэг.Тэдөгүүллэгээтовчлохыгөвдөгсөгдөнгуйдаг, бидчүүнийгхийхгэжхичээжбайна.Манайвэбсайтадмашбогинохончгэсэннарийвчилсаннийтлэлүүдбайдгийгтаанзаарсанбайх.Өгүүлбэрүүдийгунш, тухайлбал: танэгтгэндүгнэхёстой, цөөнхэдэнмөрөндчухалбүхзүйлийгбичиххэрэгтэй.Эсвэл: хүмүүсээ, тэдэнддэмийүрэхцагбайдаггүй, тэдгүнзгийрэхдургүйбайдаг.Гэхдээбас: Биэхний 20 мөрийгуншааддарааньунтсан.Энд, сайнбайна, табиднийгнээсэн, бидноцтойдутагдалтай, бидэнд"синтезийнбэлэг"байхгүй.Мөнхэтэрхийудаанүргэлжлэхэрсдэлтэйтулэнэудаадбидөөрсдийнсэдлийгтайлбарлахболно.

Бидбүгдээрээнэгдмэлбайдлаар улстөрдорохоор шийдсэнүеддэлхийдээрхбүхноцтойасуудлуудыгшийдвэрлэхгарцыгхайжолохынзэрэгцээажлынаргабарил, үзэлбодлооилэрхийлэхаргабарилыгсонгоххэрэгтэйболсон.

Товчхондоо, дэлхийнбүхасуудлыншийдлийголсныдараабидбүхзүйлийгхамтадньбайлгаж, олонжижигойлголтуудынасар томмеханизмыгажиллуулахаргазамыгхайжолоххэрэгтэйболсон.Учир ньсайнсанаахүнбүртгарчирдэг, гэхдээдарааньтэдгээрийгажилхэрэгболгож, удаанхугацаагаар хадгалахньилүүхэцүүбайдаг.

Бидзөвхөншийдэхийнтулдбиш, түүнээсурьдчилансэргийлэхийнтулдбүхболомжитасуудлуудыгхэдэнсар, заримтохиолдолдбүтэнжилийнтуршсудалж, шаардлагатайбүхшийдлийголоххэрэгтэйболсон.

Аливаа"санаандоромгүйүйлявдлууд" -аасурьдчилансэргийлэх, шийдвэрлэхийнтулдбидхэдэнарванмянганхуудасбайжболохасуудлууд, хэдэнзуунмянганхуудасшийдэлтэйболсон.

Эдгээр шалтгааныулмаасбид 14 гаруйжилхийсэнажлааолоннийтэдилболгоогүй.

Асуудал, гэнэтийнүйлявдлууд, урьдчилансэргийлэх, шийдвэрлэхаргазамууд. DirectDemocracyS-долонүгнэгөгүүлбэрторсонтохиолдолдлажиллана, зөвхөнбиднийэцсийнзорилгоболохдэлхийгөөрчлөх, сайжруулахтухайбодоорой.Сайжруулахүйлүггүйгээр өөрчлөхүйлүгньдэлхийннийтхүнамдижилашигтустайбайхболно.

Ихэнхдээхэтихмэдээлэлөгдөг, эсвэлзаримтохиолдолдхүнбүртойлгомжгүйбайдагбаримтбайдаггүй.Бидягхэлэхээр төлөвлөжбайсанзүйлээцагтухайднь, урьдчилантаамагласанбайдлаар хэлдэг, уйтгартай, эсвэлхэннэгнийгунтуулахэрсдэлтэй.Унтах, дахингэрлэхньэмгэгшинжчанартайцөөнтохиолдлоосбусадтохиолдолдхэнийгчгэмтээхгүй.Тиймээс, хэрэвбиднийуртнийтлэлүүднойрмоглохнөлөөтэйболтаныэрүүлмэндэдтустайболбидбаяртайбайхболно.Бидэнэбүхүзэлбаримтлалруугааэргэнорохболно, тэр чбайтугайирээдүйдэнэбүгдийгхэрхэнбүтээсэнталаар машуртнийтлэлбичихболно.Биднийгаралүүслийнтухайярихньзөвюмшигсанагддаг.Биднийбүхсэдлийгтайлбарлахньбидэндхэр зөвсанагдажбайна.

Барагбүххүнийсэтгэлийгзовоожбайгаабаснэгзүйлболбиднийбайнгабичдэгөгүүлбэр, хуучинбодлогоньсаналөгөхөөр очсонсонгогчдыгяглтусгадаг.

Хуучинсонгуулийнсонгогчидбидбүгдээрээ (бичдэгбиднар, уншдагтанар гэдэгутгаараа) энэдэлхийдээрхмуумуухайбүхнийголбуруутанньгэдгийгхэнчүгүйсгэжчадахгүй.Яагаадгэдгийгмэдэхүү? Учир ньбидэнэбүхнийгүйлдэлгүйгээр, эстэгвээсямар чхариуүйлдэлүзүүлэхгүйгээр зөвшөөрсөн.

Бидбүгдээрээбүхзүйлдгомдоллож, бүхзүйлд, тэр дундаанийгмийнсүлжээндэххамгийнхэрэггүйзүйлдсэтгэгдэлүлдээж, дарааньхуруугаа, мэдрэлийнэсийгөргөхгүйгээр үргэлжлүүлэнамьдрах, үйлдэлхийх, өөрчлөх, сайжруулахболомжтойболсон.ажиллахгүйбайгаазүйлүүд.

Гомдоллох, тайлбар хийх, хуучинулстөр, санхүү, эдийнзасгийнтогтолцооныэсрэгбайх, баян, алдартайхүмүүстатаархах.

Хамаатансадан, найзнөхөдтэйгээхарилцаж, биезасахгазар, бөөлжих, хордлого, гадагшлуулах, дарагдсануур хилэн, бухимдалзэрэголоннийтийнсүлжээгбидбүгдөөрчилсөн.

Сонирхолтойньхуучинулстөр, санхүү, эдийнзасгийнтогтолцоондбидний “нийгмийнуур хилэн” өчүүхэнчнөлөөлсөнгүй.

Бүтэнцагийнтуршгрупп, хуудас, нийтлэл, сэтгэгдэлүүсгэхийнтулдихбагасонирхолтой, ихбагахуваалцахболомжтой, ашиггүй, өөрчлөгддөггүй, ертөнцийгсайжруулдаггүй.

Гэхдээодооболбидбүгдээрээ"сошиалмедиаддонтогчид", залуухан, тиймчзалуубиш, видеотоглоомындонтогчид, тэдудахгүйэнгийнбайдлаар, виртуалертөнцөдамьдрахыгилүүдүздэгбүххүмүүсбайхболно.Бодитертөнцөөөөрчлөх, сайжруулахынтулдшаргууажиллахынорондтодорхойажилхийж, метаишлэл.Тэдтандүнэгүйэсвэлмашбагамөнгөөр табүгдбаян, алдартай, хүчирхэгбайхвиртуалертөнцийгөгөхболно.Таэрэгтэй, эмэгтэйхүмүүстэйбайхболно, бэлгийнхарьцаандорохынтулдтавилла, тансагмашин, гольфынталбай, бодитамьдралдээр хэзээчөгөхгүйолонзүйлтэйболно.

Тэд, жирийн, хүчирхэгхүмүүс, бодитбайдалдээр амьдарч, таныгмөрөөдлийнертөнцөдамьдруулдаг.

Бидэндболор бөмбөлөгбайхгүйчбидирээдүйгээбодитой, ухаалагхардаг.Үүнтэйхолбоотойгоор одооболбиднийсаяныярьсанирээдүйюм.Энэньзөвүү, бурууюугэдгийгбидшийдэхгүй.Гэхдээбидхар тамхи, согтууруулахундаахэрэглэхийгхэрхэнбуруугэжүзэж, сонирхдогхүмүүстөөрийгөөмэдүүлэхзоригийголж, хар тамхи, согтууруулахундаанынөлөөгөөр бэлгийнхарьцаандорохыгхэрхэнбуруугэжүздэгвэ, яагаадгэвэлэнэньсанахгүйбайна.Бидсайн, маргаашнь, мэдрэмжбүр, ноцтойалдаагаргажболно, бидчбасгүнбуруугэжүзэж, виртуалертөнц, биднийбодитамьдралдээр амьдарчбайна.

Тиймээсбиднийамьдарчбуйновшийнертөнцөдбид, табүгдлбуруутайгэжхудлааярихгүйбайцгаая.Хуучин, ихэвчлэнялзарсантогтолцооньбиднийбүхсулталыгөөрийнталдашиглахынтулдлбуруутай.

Бидэнэбүхнийгурьдчиланхаржбайжажиллахаар шийдсэн.

Мэдээжүгүй, нүүр тулсантулялахямар чболомжбайхгүй, харинчэсрэгээрэээхнээсээялагдахбайсан.Хуучинулстөр, санхүү, эдийнзасгийнтогтолцоогдийлдэшгүйболгохынтулдбүхэлбүтэнмянганжилбишюмаагэхэдолонзуунжилбайсан.

Хэдхэнжилийндотор бидөөр шийдлүүдийголсон.

Тиймээс, хуваалцахсанаанытөлөөтэмцэжчаднагэдэгтитгэдэгтэдгээр "ялагдагчид"бүгдцагхугацаа, бүхтулаанааальхэдийналдсанбайна.

Жинхэнэухаантайбидилүүсайнаргаолсонньцорынганцүр дүнтэйаргаюм.Тодруулбал, хамтдаааялахшинэзамыгбийболгох.Шуудсөргөлдөөнбиш, харинальтернатив, итгэлүнэмшилтэй, бүххүндхэрэгтэй, дүрэмжурам, үнэтзүйл, үзэлбаримтлал, зарчим, бүгдлогик, эрүүлсаруулухаан, бүххүмүүсийнхарилцанхүндэтгэлдсуурилсан.

Бидхэннэгнийэсрэгтэмцдэггүй, ашигтайинноваци (тиймээсбиднийх) эсвэлхуурамч (тэднийх) альньдээр вэгэдгийгбүххүмүүстсонгохболомжийголгоно.

Бидхуучинтогтолцооныдайсанбишхаринөөр хувилбар юм.Хамгийнголньбидаажмаар, гэхдээтасралтгүйөсдөг.Хүнболгондхүндэтгэлтэйханддагхатуудүрэм, алдаагүйаргуудыначаар бидбуруузүйлхийжчадахгүй.Хүнд, уртудаанхөдөлмөрийначаар.

Эдгээр шалтгааныулмаасдэлхийнхүнамыгцаашидзовлонзүдгүүрторуулахгүйнтулдяаравчланхөдлөхшаардлагатайбайсанчбидтайван, болгоомжтой, жижигзүйлбүрийганхаарчүздэг.

Тазулзага, үсээшинээр тайруулсанзургуудааүргэлжлүүлэнбайршуулж, эсэргүүцлээилэрхийлж, хувьсгалхийж, төслүүдээөөрчилж, "систем" -ийнэсрэгонлайнаар, шуудгэртнь (нийгмийнсүлжээболтэднийгэр) тэмцэжбайгаарай.Үнэтцагаадэмийүрж, юугчөөрчлөхгүй, орондньажилладагбидзөвхөнгэртээ (манайвэбсайт) чөлөөтэй, биедаасан, бидбүгдээрээхамтдааажиллаж, өөрчлөх, сайжруулах, жинхэнэертөнц.

Бидөөрчлөгддөггүй, зөвхөнөөрсдийнхөөертөнцийгсайжруулдаг, гэхдээтаныхчгэсэн.

Бидсупер баатруудбиш, эрүүлсаруул, шинэлэгулстөрийнхүчинягюухийхёстойвэгэдэгасуудлыгшийдэхгарцыголдогэнгийнхүмүүс.

Тиймээс, хэрэгтэй, гэхдээойлгомжтойзөвлөгөөөгсөнтабүхэндбаярлалаа, танышүүмжлэл, хэрэвбүтээлчбайвалбиднийгсайжруулахньдамжиггүй, гэхдээбидтандчухалачхолбогдолтойэдгээр бүхнарийнширийнзүйлдхариулахынтулддахинхэзээчүнэтцагаадэмийүрэхгүй.Бидтандсэдэлсанаагаатайлбарлахүедтэдгээр ньхамааралгүйболно.Бидхүчинчармайлтгаргасандбаярлалаа, гэхдээбидсанамсаргүйбайдлаар юучхийдэггүй.

Бидтанарыннэгэнадилтохиолдлоор төрсөн.Гэхдээбиднүдээнээсэндаруйдаазөвхөнөөрсдийнхөөтөлөөбус, бусдынсайнсайхнытөлөөажиллажэхэлсэн.

Энгийн, ойлгомжтойтөслийгхүсчбуйхүмүүстбидэдгээр урт, ойлгомжтой, нарийвчилсаннийтлэлүүдээр хариулахболно.

Ертөнцийгэнгийнбөгөөдтовчхондооөөрчилж, сайжруулжболохгүй, хариннарийнширийнзүйлийганхаарч, түгээндэлгэрүүлэххэрэгтэй.Хэрэвтандтаалагдажбайвалбидэнтэйнэгдээрэй, эсбөгөөсбиднийоршихуйцэвэр бэлгэдлийншинжчанартай, барагямар чүйлажиллагааявуулдаггүйолоннийтийнсүлжээгээр уйлж, гомдоллож, уурлаж, уурлаж, виртуалтөсөлзохиож, зөвлөгөөөгөөрэй.

Бидэнддэмийүрэхцагбайхгүй, байхгүйчболно.

Сүүлчийнуулзалтындараадэлхийнбүхулсорныүндэснийтөлөөлөлтэйуулзаж, бидхэзээчхэрэглэгчээбусадулстөрийнхүчин, бусадбүлэглэлүүд, олоннийтийнсүлжээ, бусадвэбсайтадхуваалцахгүйбайхаар шийдсэн.Товчхондоо, бидэнтэйхамтулстөр хийжбайгаахүмүүсүүнийгзөвхөнбидэнтэйхамтхийж, манайвэбсайтдээр хийдэгболохоосбусадулстөрийнхүчнүүд, бусадбүлэглэлүүд, бусадвэбсайтууд, олоннийтийнсүлжээнүүдээр хийдэггүй.

Бидболомжитхэрэглэгчидтэйгээямар чшалтгаанаар хэзээчбүлгийнгэрээхийхгүй, харинзөвхөнганцаарчилсангэрээбайгуулна.Үүнийорондбидалбанёснытөлөөлөгчдийнхөөзаримыгбусадболомжитхэрэглэгчидтэйхолбоотогтоохынтулдтөлөөлөхболомжтой, гэхдээүргэлж, дангаар нь, хэзээчбусадулстөрийнбүлгүүдийнхүрээнд.

Шалтгаанньойлгомжтой, бидцаашиддэлгэрэнгүйярихболно.

Мэдээжийнхэрэг, танийгмийнсүлжээболонбусадвэбсайтууддээр үлдэх, зугаацах, харилцахболомжтойболовчөмнөньзөвшөөрөлавалгүйгээр улстөрийнүйлажиллагааявуулахшаардлагагүйбөгөөдзөвхөнтодорхойхугацаандхязгаарлагдмалүйлажиллагааявуулахболомжтой.Бидэнтэйхамтранажиллахыгхүссэнхэнбүхэндутгагүйхүсэлтбишбололтой.

Бидтөсөлдөөхатуу, машхаалттаймэтсанагддаг, гэхдэээнэбүхэнньхуучинулстөр шигтогтворгүй, тиймчноцтойбиш, бүхзүйлийгажилхэрэгболгохчухалталюм.

Олонхүмүүсбиднийгтиймчхүртээмжтэйбиш, хэтэрхийсонгомолгэжүздэгчзөвцагтдэлхийдээрхбүхсайнхүмүүсбидэнтэйнэгдэхболомжтойболно.

Бүгдхамтдаабиш, зөвцагт, зөвхүмүүс.

Ингэснээр дэлхийнхүнамын 99 хувьньбидэнтэйнэгдэхболомжтойболно.Учир ньмуухүмүүсийнцөөнхувьньбиднийүйлажиллагаатайхэзээчнийцэхгүй.

Анхныхэрэглэгчдээанхааралтайсонгохыгшаарддагбиднийгүнсэдэлийнталаар бидбусаднийтлэлүүдэдярихболно.Биднийолонсонголтодманайгарагийгхамгаалах, янзбүрийнсэдэлзэрэголонхүчинзүйлнөлөөлдөгбөгөөдэнэньтаныгурьдынадилгайхшруулахболно.

Манайнийтлэлдтанилцуулсанэдгээр ньбүгдбиднийсонголтбөгөөданхааралтайүнэлэгдэж, олонхүндтаалагдахгүйбайсанчмашхэрэгтэйгэжүздэг.Харинбиднийхувьдхамтынсайнсайханньзаримболомжитхувьхэрэглэгчээсилүүчухалбайдаг.

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

ځینې ​​​​معلومات SI
Roinnt eolais SI
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu