Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
22 minutes reading time(4340 words)

Нашіполітичніпредставники OOR

Рольполітичнихпредставниківєфундаментальноювнашійполітичнійорганізації.

Миотрималибагатозапитань, івційстаттімикоротковідповімонавсі.

Мивжебачили, якобираютьнашихполітичнихпредставників, іпідсумовуємодлянаочності.

Наосновіреальнихвиборівірізнихдоступнихролейвінституціяхвнутрішні, закритіпервиннівибориорганізовуютьсянавітьнабагаторанішенанашомувеб-сайті.

Усінашіофіційнічлениздоброюрепутацієютасплатоющорічноговнескуможутьпретендуватинабудь-якурольполітичногопредставництва.

Устарійполітицісамеполітичніпартії, абоїхнілідери, абодуженевеликакількістьлюдей, аболишедуженевеликігрупилюдей, частофінансистів, абобагаті, частовідомі, чивпливовілюдивирішують, хтоможебалотуватисяяккандидати, інаякуполітичнуроль.

ВізьмемодляприкладупрезидентаСполученихШтатівАмерики, якправило, лишепраймеріздвохосновнихполітичнихпартійвизначаютьіменасвоїхкандидатів, ізазвичайминамагаємосявисуватилишеіменалюдей, якіможутьперемогти.Одержимийпошукконсенсусутаголосіввиборцівєоднієюзголовнихпричинпровалувсієїстароїполітики.Цечастоспричиняє, нажаль, такожусуненнянаселеннявідполітичногожиття.Цетому, щобагатохорошихлюдейневідчуваютьсебепредставленимичинавітьзахищеними, і, першзавсе, їхмайженіколинеслухаютьінеповажають.

Якіувсійфальшивій«демократії», івцьомувипадкумолодимамериканцямфальшивопояснюють, щобудь-хтоможестатипрезидентомСполученихШтатів.Технічноцеправда.Отже, американськамрія —цереальність? Категоричноні.Амивідповідаємовамзапитанням: виколи-небудьчулипропрезидентаСполученихШтатів, якийбувобранийшляхомвиборуабсолютнонезнайомоїлюдини? Іщеоднезапитання: чивіритеви, щопротягомвсієїісторіїпрезидентстваСполученихШтатівАмерикизавждиобиралисянайкращікандидати?

Мивідповідаємовам, відДжорджаВашингтона, 30 квітня 1789 року, донинішньогопрезидентаобиралисялишевідомі, могутні, багатілюди, якімалипідтримку, фінанси, економіку, арміютаіншіважливіінституції.Івсівонибули, дотогоякстатипрезидентом.Звичайно, минезаперечуємочиїсьдобрінаміри, вміннятачесність, алемистверджуємо, впевнені, щомаєморацію, щонайкращихнеобирали.

Просталюдина, навітьдужерозумна, звідмінноюосвітою, чеснаізвеликимиздібностями, ніколинезможебалотуватися, аотже, бутиобраною.Зтієїпростоїпричини, щопотрібнівеликігрошінавітьнапраймеріз, напершихетапах.Нампотрібні«зв'язки», ачастолюди, установи, комерційнікомпанії, фінансовіустанови, навітьблагодійніорганізації, журналіститаважливіЗМІ, якіпідтримуютьрізнихкандидатів.Очевидно, щотакимчиномвтрачаєтьсябагатодужехорошихкандидатів, якінечинятьопір інеможутьрухатисявперед.Будутьщасливівсіті, хтоненавидитьСША, хтозможесказати: бачите, навітьу«демократичній»країнікращихнеобирають? Тутабсолютнооднаковийдискурсвусіхкраїнах, незалежновідтого, чиєвони«частководемократичними», як-от«західні», якіминазиваємоолігархічнимипартократіями, удиктатурах, волігархічнихкраїнахчитам, деєоднапартія. , аленавітьубагатьохполітичних«силах», яківважаютьсебевільнимиідемократичними, частоєлишеодинкандидат.

Щобнезнущатисязних, томущовониможутьцеробитидужедобренавітьсамі, алемичастобачимо, щокандидатівобираютьназборах, томущоєакламації, аботількиодинкандидат, заякогообов’язковопотрібнопроголосувати.Томувдеякихвипадкахперемагаєтой, хтомаєбагатодрузівізсильнимголосом, ієкандидатом, авдеякихвипадках«обраний»перемагаєістаєкандидатом.

Визрозумієте, щонайкращініколинеперемагають.Ніколиневиграютьті, хтобувбикориснийнаселенню.Перемагаютьбагаті, знамениті, обрані.

Зновужтаки, миальтернативні, інноваційнітаабсолютновідміннівідусіхстарихполітиків.

По-перше, давайтеуточнимоосновнепоняття, длячогопотрібні 12 єврорічноїплати?

Гроші, отриманівіднашихофіційнихчленів, нетількидозволятьнамвиживати, роститазабезпечуватироботувсьогонашогомеханізму, атакождозволятьнамдозволититадопомогтибудь-кому, хтоєкомпетентнимічесним, дозволяючиїмподатизаявкунанайважливіше, звсішансинаперемогу.

DirectDemocracyS тавсіпов’язанізнеюпроекти, завдякиквотамнашихучасників, ніколинематимутьекономічнихчифінансовихпроблем.Тесаместосуєтьсябудь-кого, хтоєчастиноюнашихпроектів, томущоєдинийспосібусунутинезаконнетанесправедливефінансуванняфінансівтаекономікиповідношеннюдополітики –цедозволитинашійорганізаціїматидостатньокоштівякдлясебе, такідлявсіхнашихполітичнихпредставників.Фактично, черезважливуфінансовутаекономічнудіяльність, якавжетривалийчасведетьсявбагатьохсекторах, нашіполітичніпредставники, наприкінцісвоєїполітичноїпредставницькоїдіяльності, матимутьможливістьпрацюватиуважливихсекторахнашихпов’язанихпроектів.

Намдовелосяповністюусунутиспокусукорупції (типовудляоднієїчастинистароїполітики), томущомивсіінноватори.Жоденізнашихполітичнихпредставниківніколинебудекорумпованим, шантажованимчипідвпливомзовнішніхфакторівзтієїпростоїпричини, щомипропонуємонашимчленам, відповіднодоїхніхздібностей, важливіролівуправліннінашоюполітичноюорганізацією, атакожуфінансовихпроектах , іекономічні, вусіхсекторах.Такимчином, доіпісляполітичноїдіяльностівониматимутьчеснутадобреоплачувануроботу.

Алецьогонедостатньо, унасєконтроль, повнийізавждиактивний, уякомунашіучасники (якієнашимивиборцями) черезспеціальнігрупибезпеки (учасникамиякихможебутибудь-хто) перевіряютькожнудіяльність, кожензаписікоженвитрата, власнихполітичнихпредставників.Завдякицимдужеінноваційнимзасобамконтролюмиможемогарантувати, щополітичніпредставникиніколинебудутькорумпованіабопідвпливомзовнішніхфакторів.

Яквизнаєте, мивиключилирелігіїтарелігійніправилазусієїнашоїдіяльності.Таксамодавайтевиключимофінанситаекономікузнашоїполітики.Здаєтьсядивнимінеможливимневіддатиперевагунашомубізнесу, адженашіучасники, окрімспільноїполітики, нагромадськихзасадахтакожзаймаютьсябізнесом.Натомістьмиможемогарантувативам, щомитримаємокоженізнашихпроектівокремо, іминіколинеухвалимозакон, якийсприятимелишенашомубізнесу, якийнепотребуєфаворитизму, єінноваційнимімаєдужечіткіправила.Оскількимибезумовноєполітичнодосконалими, мидосконалітакожізфінансово-економічноїточкизору.Алещобзрозумітикожензнашихпроектівізнатиіншідеталі, виповиннібутийогочастиною.Нашаосновнаполітичнаконцепція: небутиоднаковимичинавітьподібнимидостароїполітики.

Унасвсеґрунтуєтьсяналогіці, здоровомуглузді, науцітавзаємоповазівсіхлюдей.

Тепер мивідкриваємотаємницю, якунерозуміютьті, хтозамежаминашоговсесвіту.

Чизнаєтеви, якмиробимоце, іпереконайтеся, щоминеможемозазнатиневдачі?

Томущобагатозапитуютьнас, якпереконатися, щовинезазнаєтеневдачі?

Надодатокдоправильнихлюдей, правильногомісця, жорсткихправил, інноваційнихтаальтернативнихметодів, яківсіповажають, унасєнеписанеправило, якекоженприймаєзпершоїсекунди, коливирішуєприєднатисядонас.

Унасніхтонеможебутирозумним.Ніхтонеможевикористовуватинашіправилатанашудіяльністьдляотриманнянезаслуженихпереваг, якінеєбездоганнимизетичноїточкизору.Дотих, хтозапитуєнас, якусунутиабозаблокуватирозумних? Дужепросто, мипропонуємобагатоперевагізручностейдлякожного, заснованінакомпетентностітачесності.Миробимоце, завждивтілюючинашідваосновніслованапрактиці.Рівністьімеритократія.Дваслова, якірідкозустрічаютьсяразом, водномуреченнітавтихсамихполітичнихсилахусієїстароїполітики.

Поговоримопропрограми.

Очевидно, щовсінашічленипочинаютьзоднаковимишансами, алепроцесвідборутарізніетапизавждизабезпечуватимутьнайкращимкандидатам.Тесаместосуєтьсягосподарськоїтафінансовоїдіяльності.Тойсамийметод, тісамірезультати.УкожнійгалактицінашоговеличезногоВсесвіту.

Єконкретніправиланомінацій, деякімивжепояснили, іншінезабаромбудеопубліковано.Основнаконцепціятака: виможетевисунутисебеабовиможетебутикандидатомвідіншихлюдей, звичайно, визавждиможетевирішитиприйнятичивідмовитися.

Єгеографічнікандидати, атакожчислові (щеодненашенововведення), інашізакритіонлайн-праймерізвідбуваютьсяпостійно, згідноздетальними, вільнимитадемократичнимиправилами.

Єдиними, хтомаєправовпливатинавибір нашихполітичнихпредставниківівизначатиїх, єлюди, якіїхобираютьінадаютьїмповноваженняпредставлятиїхурізнихдержавнихустановах.

Демократіянепередаєінедаєвладу (яканалежитьлишенароду) політичнимпартіямчинавітьполітичнимпредставникам.Демократія, справжня, обов’язковоповиннаматитривалість, безперервнувчасі.Нелишепідчасвиборівчикількохреферендумів.Виборцізавждимаютьвирішувати, інакшемовайденепродемократію, апропартійнуполітикутаолігархію.Мипроцеговорили, алецезавждивартопам'ятати.Представницькадемократіяєшахрайствомікрадіжкою, якщовонанезробленатак, якми.Однакмипоясниливамвіншихстаттях, якірадимоуважнопрочитати, томущонеможливозмуситистаруполітикуробититак, якми.Такожмипоясниливам, чомунеможнанадативсьомунаселенню (алишеокремо, виборцямкожноїполітичноїсили) «право»вирішувати, добречипоганополітичнийпредставниквиконуєсвоюроботу.Коженповиненкерувати, впливати, контролювати, аможливоікаратисвоїхполітичнихпредставників, обранихсвоїмиголосами.Інакше, якщомидозволимовсьомунаселенню«позбавитидовіри»всіхполітичнихпредставників (будь-якоїіншоїполітичноїсили), мистанемосвідками«полюваннянавідьом», уякомупоганілюдиможутьвикористовуватирізнізасоби, навітьнезаконні, некоректнізетичноїточкизору. , івласноговпливу, щоб«усунути»правильних, компетентнихіхорошихполітичнихпредставників.Наведемовамприклад, якийєтакимпопулярним, «інфлюенсери»змільйонамиабодесяткамимільйонівпідписників.Якщохтосьізнихвирішитьусунутиполітичногопредставникачерезнеприязнь, череззаздрістьчичерезте, щовіннестворюєзаконів, якіподобаютьсяцим«персонажам», вониможутьцезробити, простотому, щомаютьбагато«послідовників».Зцихпричинкоженвиборець, кожнагрупавиборців, кожнаполітичнасиламожеконтролювати, впливатитазмінюватилишетихлюдей, заякихвонивіддалисвійголос.Осьякцепрацюєунас, повнийіповнийконтрольнашихвиборцівнаднашимиполітичнимипредставниками, заснованийнадужежорсткихідетальнихправилах.

Наприклад, унаслишегрупи (користувачів, географічнихчичисельних), уякихполітичнийпредставникперемігабоотримавправобутикандидатомнареальнихвиборах, можутьконтролювати, впливати, нагороджувати, карати, ізміни, їхніполітичніпредставники.Тотальнийконтроль, впершепідчасівпершевсвітінавітьпіслявиборів.

Якщохтосьзапитає: аякби"інфлюенсер"ійогопідписникизареєструвалисянанашомусайтіітакимчиномконтролювалирішеннявсіхнашихполітичнихпредставників? Іякбиполітичні, фінансові, економічнісилимогликонтролювати, такимжечином, задопомогоюінфільтратів, рішеннявгеографічнихічисельнихгрупах? Мивідповідаємовам, питанням.Алесправді, видумаєте, щоминепередбачилицього?

Щобзрозуміти, яквсепрацює, намсліднаписатицілу, дужедовгустаттю, пояснюючинашметодроботи.Вамдостатньознати, щоунасєрізнігрупитапідрозділи, якгеографічні, такікількісні (нашенововведення), ітипикористувачів, якіунеможливлюютьнегативнийвпливнанашихполітичнихпредставників.Дотогожмайжевсівиборитутпроходятьвідкритимголосуванням.Зрізнихпричин, алеголовна –якщолюдинащосьвирішила, тонеповиннацьогосоромитися.Відповідальністьзастаруполітикулежитьнарізнихполітичнихпартіяхінаполітичнихпредставникахцихполітичнихсил.Алеми, певнимчином, надумкубагатьохнашихекспертів, якшкідливийдлянашогоконсенсусу, якийможепозбавитинасбагатьохголосів, знаємоізавждизаявляємо, щопровинавусіхпроблемахсвітулежитьнатих, хтодозволитивсьомуцьомустатися.Мивсі, іви, хточитаєте, самівиннівтійситуації, якасклаласядотепер.Створюючи DirectDemocracyS, мизмінюємотапокращуємосвіт.Отже, завдякивідкритомуголосуваннюкоженізнашихкористувачівберенасебеправильнуіндивідуальнувідповідальністьзакожненашерішення.Аленетількице, набагатьохнашихвиборахіголосуванняхпотрібнодетальнообґрунтовуватисвійвибір.Крімтого, єперевірканашимиспеціальнимигрупами, якізапобігаютьбудь-якимспробамсаботуватинашуроботу.Нарешті, існуєСпеціальнагрупалогіки, здоровогоглуздутаповаги, щоскладаєтьсязчленівзусіхкраїнсвіту, якаможенезалежно, вільнотадемократичновирішити, щорішеннянеєлогічним, здоровимглуздом, інеґрунтуєтьсянавзаємнійповазівсіхлюдей.Зусімапричинамитавсімадеталямицягрупаможезапитуватидодатковіпричинидлякожногорішення.

Удеякихкраїнах DirectDemocracyS непередбаченотанавітьневідповідаєКонституціїтадеякимзаконам.

Деякікористувачікажутьнам, щонашіправиланепередбаченіКонституцією, азаконамирізнихкраїн.Требауточнити, боневсічиталикожнунашустаттю, кожненашеправило.

Те, щомиробимоврамках DirectDemocracyS івусіхпов’язанихпроектах, стосуєтьсялишетавиключновсіхнашихзареєстрованихкористувачівінашихофіційнихчленів, якієєдинимивласникамикожноїнашоїдіяльностітавсієїполітикинашоїорганізації.Внутрішньомивпроваджуємоповнусвободутасправжнюдемократію.

Миневіримо, щовкраїнах, якіпроголошуютьсебедемократичнимиі, першзавсе, вільними, насловах, алененаділі, існуєзакон, якийперешкоджаєлюдям, яківільнооб’єднуються, вирішувати, вумовахповноїавтономії, яксамоорганізуватися.

Волігархічнихпартократіях, узахіднихкраїнах, СполученихШтатах, ЄвропейськомуСоюзітаінших«вільних»країнах, атакожволігархічнихдиктатурахіводнопартійнихкраїнах DirectDemocracyS маєоднаковіправила, заснованіналогіцітаздоровомуглузді.Ніхтонеможезаборонитинаморганізовуватисяіпрацюватитак, якмихочемо.

Ми —люди, очевидно, невеликачастка, якадужешвидкоросте.Миєдинігосподарінашогосьогоденнятасвогомайбутнього.Минесприймаємоініколинепогодимосянабудь-якевтручанняззовні.

Тойфакт, щовінєвиключноювласністюнашихофіційнихчленівіщовіндієяккооперативнеполітичнета«комерційне»товариство, якенадаєкожномучленулишеоднуокремунепередаванучастку, жоднимчиномневпливаєнанашуполітичнудіяльність.дію.

Убагатьохкраїнахпарламентаріаборізніролівустановах, віднайбільш«великихіважливих»донайбільш«малихіменшважливих», алетакожКонституціїтазаконизалишаютьполітичнихпредставниківвільнимитанезалежними. , робитите, щовонихочуть, без«безвтручання».Багатоконституційізаконівєстарими, застарілими, івсівониповиннібутиглибокореформовані, таксамо, яківсірелігії, алевцьомувипадкуцеповиннізробитивсівідповіднівіруючіразомзусімалідерамирелігій.разом, томуполітичноценаснестосується.

Багатохтоговоритьнам, щовїхніхкраїнахпіслявиборівкоженполітичнийпредставникробитьте, щохоче, ініхтонемає«права»жодномуполітикущосьнав’язувати.Вонивільні, незалежні.Тож , засловамицихлюдей, минемогливимагативіднашихполітичнихпредставниківвиконаннякожногонаказу, отриманоговідїхніхвиборців.Стараполітикавирішилазалишитиполітичнихпредставниківсвободою, томущобагатозаконівіконституційбулипроголошеніпісляДругоїсвітовоївійниабопісляперіодівдиктатури.Залишитивсіхполітичнихпредставниківповністювільнимитанезалежнимитакожбулобцікавоюідеєю, алеценепрацює, ценеетичноправильно, ценелогічно, ценевідповідаєздоровомуглуздутаценеправильно.Демократіяозначаєвладународу, аневладуполітичнихпартійіполітичнихпредставників.Кожен, хтоприєднуєтьсядо DirectDemocracyS, такожробитьце, щобутримувативсювладу.Коженізнашихвиборцівнанашомувеб-сайтімаєвсізасобитаповноваженнявирішувати, пропонувати, обговорювати, голосуватитакеруватидіяльністюсвоїхполітичнихпредставників.Нашівиборціповинніматиповнийіпостійнийконтрольнадлюдьми, якімаютьчестьітягар представлятиїхвустановахнавсіхрівнях.Своїмголосуваннямминедаємовладу, адаємовідповідальність, ізавданняпредставлятинас, виконуватиточно, тількинашіінтереси.Будь-якакраїна, яканамагаєтьсяпротистоятицимнашимправилам, єпротивникомдемократіїтасвободи.ТожжодензакончижоднаКонституціянеможутьперешкодитичиобмежитивладувиборців, якимиєнарод.

Крімтого, численнівипадкиполітичнихпартійіполітичнихпредставниківстароїполітики, якібуликорумпованітаперебувалипідвпливомвпливовихлюдей, фінансів, економіки, іноземнихдержавізлихлюдей, показують, щосвободатанезалежністьполітичнихпредставників , єфальшивими, упередженимитаневирішуютьсправжніхпроблемусіхлюдей.Навпаки, воничастостворюютьсерйознівипадкикорупціїабовипадки, колиполітичніпредставники, обраніголосамипартії, змінюютьпартіюбезпопередньоївідставки.Багатодиктатур, воєн, вторгнень, терористичнихатак, насильстванародилисятакожзавдякислабкимполітичнимпредставникам, якічерезстрах, щобматиможливістьзалишатисявустановахізберігатисвоїролі, абочерезжагувлади, абоЧерезпотребувгрошахіпривілеяхвонидозволяютькеруватисобоюбудь-кому, крімєдинихлюдей, якімаютьправойобов’язокконтролювати, впливатитаспрямовуватикоженїхнійвибір, якієїхнімивласнимивиборцями.

Зробимодужку.

Минародженітакождлятого, щобтворитисправедливість, повернутивладулюдямізробитипредставницькудемократію, першзавсе, справжньоюдемократією.Відносиниміжпредставникомірепрезентованим, тобтоміжтим, хтобувобранийіхтоголосував, щобобрати, міжполітичнимпредставникомівиборцемзавждибулинеоднозначними.Уточнюємо, інашприкладзнянею (політичнимпредставником), ібатьками (виборцями), якідовіряютьсвоюдитину (інституціямдержавитарізнихкраїн), дужепростий.Вамплатятьзанашігроші, щобвиробилищосьдлянас.Виповиннізавждиітількиробитите, щомивамнаказуємо, аякщовицьогонезробите, мискоротимовамзарплатуабозмінимоняню.

Більшетого, українах, деполітичніпредставникироблятьте, щоїмзаманеться, політичніпартіїненаказуютьсвоїмкандидатам, защоголосувати, щопропонуватитаякповодитись? Ми, політичнаорганізація DirectDemocracyS, надаємолишедопомогу, підтримкутачерезнашихкористувачівконтрольідозволенідії.Вирішуєне DirectDemocracyS, акоженвиборецьурізнихгрупах, зякихбуловисунутокожногополітичногопредставника.Томунедеякілідерипартій, авсінашівиборцівсімазасобаминав’язуютьсвоїрішення.

Мибненародилися, якбивсіполітичнісилизавждидіяливінтересахінаблаговсьогонаселення.УнашомуПоложеннічітконаписано, щозавждитребаобирати, наблаговсіх, анетількинашихвиборців, чипевнихсоціальнихкатегорій, поважаючивсіобіцянки, всіпередвиборчіпрограми.Стараполітика, політичніпредставникичастопередвиборамиговорилиіобіцялиодне, апотімробилиінше, знаючи, щоніхтонічогонеможевдіяти.

Такимчином, навітьуфальшивихдемократичнихкраїнахнетількичастозраджуютьнароднеголосування, алейтрапляютьсякрайнівипадкишахрайства, фактично, недотримуючисьусіхобіцянок, зловживаютьнародноюдовірливістю.

Мизнашимметодомнеробимонічогопоганого, інавітьякщодеякізаконипередбачаютьсвободу (майженіколинереалізовуються) політичнихпредставників, наші«обрані»поважатимутькожнезнашихправилікоженнаказ, отриманийвідсвоїхвиборців, нанашомусайті.

Давайтенезабуватипроретельні, безперервніперевірки, якінашічленичерезнашіСпеціальнігрупибезпекиздійснюютьщодосвоїхполітичнихпредставників.Мипершіконтролюємосебе, імиповторюємоце, безперервнотаповністю, щобзапобігти, вирішититауникнутибудь-якоїнеправильноїповедінки.Наснехвилюєсерйознаіміджевашкода, намневажливийконсенсусівтратаголосів.Будь-якийнашполітичнийпредставникбудепідконтролем, повторюємоцещераз, безперервноіповністю, тому, якщобудутьякісьвипадкикорупції, будь-якіпомилки, мибудемоповідомлятипронихпершими.

Мизавждибудемозазаконність, завиняткомзаконівзафальшивунезалежністьполітичнихпредставників.Нехайусімбудезрозуміло, владатількиувиборців.Івсінашіполітичніпредставники, яктількивониреєструються, іщенебалотуючись, напервиннихвиборах, закритихонлайн, інавітьпередсправжнімивиборами, присягаютьіпідписуютьзобов’язуючідокументи, звідповіднимиштрафами, вякихвонизобов’язуються, щобзавждиітільките, щовонинаказують, своїм, єдинимгосподарям, якієвиборцями, аотже, ілюдьми.Комусьнеподобаєтьсянашеправління, вякомувживаютьсяслова«слуги, якпредставникинароду»і«господи, яквиборці, інарод».Алеполітичнийпредставникнеповиненжитикраще, матибільшіпривілеїтастатки, ніжнаселення, якевінсампредставляє.Ценесправедливо, неетично, нелогічно, неправильнотаневідповідаєздоровомуглузду.

Надодатокдоприсягиповажативсінашіправила, ікоженотриманийнаказ, іконтракт, зусімаштрафнимисанкціями, кожензнашихкандидатівотримаєвсісвоїдоходивідполітичноїпредставницькоїдіяльностінапоточнийрахунокнаім’я DirectDemocracyS.Щомісяця, якщовивиконувалисвоюроботурегулярно, виотримуватимете 25% отриманоївіднассуминасвоєім’я, авкінцікожногороку, якщовивиконувалисвоюроботуналежнимчином, виотримуватиметеще 25% , усіхкоштів, отриманихнаминавашеім’япротягомроку.Наприкінцісвоєїроботи, якполітичнийпредставник, якщовінвиконувавсвоюроботунарегулярнійоснові, вінотримаєдодаткові 25% відусіхсум, отриманихнаминайогоім’я, заперіод, вякомувінздійснюваввиконавсвоєзавданняполітичногопредставника. 25% усіхотриманихсумзалишатиметься DirectDemocracyS дляїїроботизпідтримкитазавсіпослуги, якіпропонуютьсякожномуполітичномупредставнику, середяких, нагадаємо, бухгалтерія, службавнутрішньоїбезпеки, контрольдіяльності, підтримканашихгрупспеціалістів, офіційніпредставницькіпослуги, преса, мультимедіа, організаціяроботи, співробітництвотадіяльністьзрозповсюдженнятаконтролюрішеньсвоїхвиборців.Отже, дайтезрозуміти, мив DirectDemocracyS некрадемоінебереможодногоцента, незаслужившинаце, інепропонуючивсінашіпослугинатомість, якієфундаментальними.

Коротшекажучи, нашіполітичніпредставникиприсягаютьнаступніпропозиції, якіпередбаченінашимиконтрактами.

Вониклянутьсязавждизапитуватиобов’язковудумкувгрупах, відякихвонибуликандидатами, нанашомувеб-сайті, усвоїхвиборців, першніжздійснюватибудь-якуполітичнудіяльність, пропонуватизаконабопередпропозицією, обговореннямчиголосуванням, будь-якаміра.

Вониприсягаютьсяпідтримуватитагарантуватиєдність DirectDemocracyS танашоїполітичноїдіїпротягомусьогоперіодуїхполітичноїпредставницькоїдіяльності, іувипадку, якщовонивирішатьдобровільноперейтидоіншоїполітичноїсили, повинніспочаткупітиувідставку.збудь-якоїполітичноїпосади, отриманоїзадопомогоюголосівнашихвиборців, відмовляючисьвідусіхрештисумсвоєїроботиполітичногопредставництванакористь DirectDemocracyS.

Вониклянутьсядозволитисвоїмвиборцямчерезнашіспеціальнігрупибезпекибудь-якийнеобхіднийконтрольнадсвоїмифінансамитавсієюсвоєюдіяльністю.

Вониклянутьсяприйнятитавиконуватикожнерішеннясвоїхвиборців, включаючивотумнедовіритапроханняпровідставку, згіднознашимиправилами.

Вониклянутьсяматиєдинийпоточнийрахунокдляекономічнихіфінансовихдоходів, дляполітичноїдіяльності, щоздійснюється, контролюєтьсятауправляється DirectDemocracyS.Іотримувативстановленівідсоткинасвійособистийпоточнийрахунокуспосібтаустроки, встановленінашимположенням.

Вониклянуться, яківсінашікористувачі, поважатитазастосовуватинапрактицівсінашіправилатаінструкції.

Уцеймоментбагатохтобудедивуватися, якарольполітичнихпредставників.

Колиодинізнашихофіційнихчленіввирішуєздійснюватидіяльністьполітичногопредставництва, вінвирішуєвиконатидужеважливетафундаментальнезавданнядляжиттягромадян, якихйомудоведетьсяпредставляти.

Якмивжеговорили, нанашомувеб-сайтібудь-хтоможезайматисяполітикоюрізнимиспособами, алелишеті, хтовирішитьздійснюватиполітичнупредставницькудіяльність, береучастьпіслянашихзакритихонлайнпервиннихвиборівусправжніхвиборах.Уразіобраннявонибудутьнашимиполітичнимипредставникамиврізнихустановах, якмісцевих, провінційних, регіональних, державних, національних, континентальнихабовсесвітніх.

УнасєдужедетальнеПоложенняпрорізніетапи, відпопередніхдовисуваннякандидатур, азгодоміоцінкирізнихкандидатівдлязакритихпервиннихонлайн-виборів.

Far politica вроліполітичногопредставникагарантуєдопомогутапідтримкукожномузнашихкористувачів.

Мивжебачиливоднійізнашихстатейпричинутого, чомукожномузнашихкористувачіввартовиконатидорогоціннезавданнявирішуватисвоїмголосуваннямнанашомувеб-сайті, щовсінашіпредставникиповинніробитиполітики.Виконуватисвоюроботуозначаєотримуватинайкращірезультатитауникатилайна, якечастороблятьдеякіполітичніпартіїтадеякіполітичніпредставникистароїполітики.

Деякінашіправила, якіневсімподобаються.

Зобов’язанняматищонайменше 3 кандидатинакожнудоступнурольнасправжніхвиборах.Немаєлюдей, призначенихабообранихнарізніролішляхомаккламації.Політичніпризначенняздійснюютьсялишенаосновівиборівзвідповіднимикандидатурами (самокандидатурамиаболюдьми, запропонованимиіншими), відборомкандидатів, оприлюдненнямрезультатів, відборомкандидатів (щобзавждиматиможливістьвибратинайкращого, впоінформованому), авідповідніпервинніонлайн-виборизакриті.

Обов'язокпредставництваобохстатей.Згарантованимзахистомдлявсіхтекучихлюдей.Бездискримінаціїзаознакоюстатічисексуальнихуподобань.Нашеправилоз 3 кандидатіввимагає, щобпринаймніодиніз 3 кандидатівбувіншоїстаті, ніжінші 2.Наприклад, одинчоловікідвіжінки, абооднажінкаідвачоловіки, длякожноїролі.Якщоможливо, миповиннінамагатисягарантуватиприсутністьрівнополовиникандидатівзастатевоюознакою.Отже, 2 з 4, 3 з 6, 4 з 8 ітакдалі.Дляплиннихлюдейвониможутьзмінитисвоюстатьубудь-якиймоментізтієїстаті, якабулазаявленапідчасреєстрації, алевонинеможутьзмінитиїї, виходячизможливостей, щоббалотуватисянавиборах.Якщопідчасрозкриттяофіційнихкандидатур вибулиоднієїстаті, винеможетезмінитистать, докинебудутьвідкритінаступнікандидатури, абовиможетезмінитистать, лишеякщонеподастезаявку, одразупіслязміни.Різнісправибудутьоціненізвеликоюувагоютаобачністю.

Коженполітичнийпредставник, кандидатнанашихвнутрішніхпервиннихвиборахмаєбутимолодшим 60 років.Омолодженнясвітовогополітичногокласуєобов’язком, щобдозволитимолодимлюдямздійснюватиполітичнудіяльність, маючифізичнусилутанеобхіднусвідомість.Цеправило, запропоноване, обговоренетапроголосованевсіманашимиофіційнимипредставниками, встановило, щоможутьбутидеяківинятки, завждивиправдані.Наприклад, якщонапевнихзакритихпервиннихонлайн-виборахєлише 2 кандидати, або, щобзабезпечитипредставництво 2 статей , кандидатистарші 60 роківможутьбутиприйнятінаобмеженійосновітаоцінюватисявкожномуокремомувипадку.відміноквік.Спеціальнагрупарівностітазаслугможеприйнятиабобезпосередньозапропонуватикандидатівстарше 60 років, якщовониєкомпетентнимитачеснимиособистостями.

Нашакінцевамета.

Мивіримо, щополітичнепредставництвоєважливим, алемивіримовпрямудемократію.

Томумисподіваємося, щозможемопоступово, алепостійнозменшуватикількістьполітичнихпредставників, щобгромадянивирішуваливсеонлайн, бездодатковихвитратдлядержави.

Зкоштами, заощадженимизавдякиліквідації 99% політичногопредставництва, переходудопрямоїдемократії, можнабулобзробитиінвестиціїдлястворенняробочихмісцьіможливостейдлямолоді, атакожпокращитижиттясімей, жінокілюдейпохилоговіку.

Узв'язкузцимубагатьохкраїнахчастовиступаютьзініціативамищодоскорочення, наприклад, кількостіпарламентарів.Прихильникисправедливокажуть, щоважливанекількістьполітичнихпредставників, аїхніздібностітачесність.Зіншогобоку, ті, хтонехочецьогоскорочення, говорять, брешутьізнають, щобрешуть, щочереззменшеннякількостідепутатівзменшуєтьсядемократія.Щоабсолютнонеправда, якщойтизанашимметодом, девсевирішуютьлюди, люди, виборці.Крімтого, частоврізнихпарламентахівустановахєдеякінекомпетентні, частомарнілюди, деякібезкультури, компетентності, інавітьдеякінечеснілюди.Отже, безнихполітикабулабтількибільшдовірливою, аотже, кращою.

Мивпевнені, що, усунувши 99% політичногопредставництва, булобменшеполітики, томущолюдипродовжувалибробитиполітику, пропонувати, вирішувати, обговорюватитаголосувати, тількивониробилибцеіншим, більшпрямимспособом, іоднозначнокраще.

Нашінтересполягавбивтому, щоббулоякомогабільшеполітичнихпредставників, щобнашіполітичніпредставникиотримувалибільшісуми, знашимвідсотком 25% відкожноїзаробленоїсуми.Алемиінноваційні, івцьомутежрізні, мидумаємонелишепросвоїінтереси, апроблаговсьогонаселення, завждипочинаємодопомагатилюдяміпідприємствам, якінайбільшескрутні, іминаписалицевкожномунашихстатейівнашомурегламенті.

Якбиодногоднямидосяглисправжньоїпрямоїдемократії, нашимзавданнямбулобвнутрішньогарантуватифункціонуваннябудь-якоїполітичноїдіяльності, дозволитирівністьімеритократію.

Крімтого, знинішнімисистемамимиєдиніусвіті, хторобитьсвоїхвиборціввласниками, аотже, зацікавленівтому, щобусепрацювалоналежнимчином.

Унасєлюдивсіхможливихполітичнихідеологій.Зістарихідеологійминулогомивибірковоусунуликожнунегативнучастину, зберігаючитаоб’єднуючикількапозитивнихчастиноригінальниміпропорційнимспособом.Мистворилиідеальнуполітичнуідеологіювполітичнійорганізаціїздужечіткимиправилами, якіповажаютьусі, ієдинимметодомполітичноїроботи, якийідеальнопрацює.

Минемарнославні, апишаємосясвоєюпрацею, бовсіпереконані, щочасдоведенашуправоту.

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

ممثليناالسياسيين OOR
Нашиполитическиепредставители OOR
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu