Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
20 minutes reading time(3921 words)

הנציגים הפוליטיים שלנו OOR

תפקידם שלנציגים פוליטיים הואיסודבארגוןהפוליטישלנו.

קיבלנושאלותרבות, ובמאמרזהנענהעלכולןבקצרה.

כברראינוכיצדנבחרים הנציגים הפוליטיים שלנו, ואנחנומסכמים זאת, לשם הבהירות.

עלבסיסהבחירותהאמיתיות, והתפקידים השונים הקיימים, במוסדות, נערכותבאתרשלנובחירותמקדימותפנימיותוסגורות, עודהרבהקודם לכן.

כלחברינוהרשמיים, במעמדתקין, בתשלום האגרההשנתית, יכולים להגישבקשהלכלתפקידשלייצוגפוליטי.

בפוליטיקההישנה, המפלגותהפוליטיות, אומנהיגיהן, אומעטמאודאנשים, אורקקבוצותקטנותמאודשלאנשים, לעתים קרובותאנשיכספים, אואנשים עשירים, לעתים קרובותמפורסמים אובעליעוצמה, הם שמחליטים מייכוללהתמודדכמועמדים, ולאיזהתפקידפוליטי?

בואוניקחאתהדוגמהשלנשיאארצותהבריתשלאמריקה, בדרךכלל, רקהפריימריז, שלשתיהמפלגותהפוליטיותהעיקריות, קובעים אתשם המועמדים שלהם, ובדרךכלל, אנחנומנסים למנותרקאתשמותהאנשים שיכולים לנצח.החיפושהאובססיביאחרקונצנזוסוהצבעותשלבוחרים הואאחדהגורמים העיקריים לכישלוןכלהפוליטיקההישנה.לרובהיאגורמת, למרבההצער, גם לסילוקהאוכלוסייהמהחיים הפוליטיים.הסיבהלכךהיאשאנשים טובים רבים אינם מרגישים מיוצגים אואפילומוגנים, ומעללכלכמעטאףפעם לאמקשיבים להם אומכבדים אותם.

כמוכל"דמוקרטיה"שקרית, גם במקרההזה, מוסברבאופןשקרילצעירים אמריקאים שכלאחדיכוללהפוךלנשיאארצותהברית.טכניתזהנכון.אזהחלום האמריקאי, האם הואאמיתי? בהחלטלא.ואנחנועונים לכם בשאלה: האם שמעתפעם עלנשיאארצותהבריתשנבחרעלידיבחירתאדם זרמוחלט? ועודשאלה: האם אתהמאמיןשלאורךההיסטוריהשלנשיאיארצותהבריתשלאמריקה, תמידנבחרוהמועמדים הטובים ביותר?

אנועונים לכם, מג'ורג' וושינגטון, 30 באפריל 1789, ועדהנשיאהנוכחי, נבחרורקאנשים מפורסמים, רביעוצמה, עשירים, ובעליהתמיכה, הכספים, הכלכלה, הצבאושארהמוסדותהחשובים.וכולם היו, לפנישהפכולנשיא.כמובן, אנחנולאמתמודדים עם הכוונותהטובות, הכישורים והיושרשלאףאחד, אבלאנחנוכןמצהירים, בטוחשאנחנוצודקים, שהטובים ביותרלאנבחרו.

אדם פשוט, גם אם אינטליגנטימאוד, בעלהשכלהמעולה, ישר, ובעליכולותגדולות, לעולם לאיוכללהתמודדכמועמד, ולכןיוכללהיבחר.מהסיבההפשוטה, שצריךהרבהכסף, גם לפריימריז, בשלבים הראשונים.אנוזקוקים ל"קשרים", ולעיתים קרובותאנשים, מוסדות, חברותמסחריות, מוסדותפיננסיים, אפילוארגוניצדקה, עיתונאים וכליתקשורתחשובים, התומכים במועמדים השונים.ברורשבדרךזוהולכים לאיבודמועמדים רבים מאוד, שאינם מתנגדים, ואינם מסוגלים להתקדם.הם ישמחו, כלאלהששונאיארצותהברית, שיוכלולומר: אתהרואה, גם במדינה"דמוקרטית", הטובביותרלאנבחר? כאן, זהבדיוקאותושיח, בכלהמדינות, ביןאם הן"דמוקרטיותחלקית", כמוה"מערביות", שאנומכנים מפלגותאוליגרכיות, בעודבדיקטטורות, במדינותאוליגרכיות, אושבהןישמפלגהאחת. , אבלאפילוב"כוחותפוליטיים"רבים, המאמינים עצמם חופשיים ודמוקרטיים, ישלרוברקמועמדאחד.

לאלצחוקעליהם, כיהם יכולים לעשותאתזהטובמאודגם בעצמם, אבלאנחנורואים לאפעם מועמדים שנבחרים באספות, שכןישתיאוליברכה, אורקמועמדאחד, שישלהצביעעליובהכרח.כךשבחלקמהמקרים, מישישלוהרבהחברים, בעליקולותחזקים, זוכהוהואמועמד, אובמקרים מסוימים, "הנבחר"זוכהומועמד.

הבנתם שהטובים ביותרלעולם לאינצחו.לעולם אלתנצח, אלהשיועילולאוכלוסייה.העשירים, המפורסמים, הנבחרים מנצחים.

שוב, אנחנואלטרנטיביים, חדשניים ושונים לחלוטין, מכלהפוליטיקההישנה.

ראשית, נבהירמושגבסיסי, עבורמה 12 היורושלהאגרההשנתית?

בנוסףלאפשרלנולשרוד, לצמוחולגרום לכלהמנגנוןשלנולעבוד, הכסףשיתקבלמהחברים הרשמיים שלנויאפשרלנולאפשרולעזורלכלמישמוכשרוישר, ולאפשרלהם להגישבקשהלחשובביותר, עם כלסיכוילזכות.

ל-DirectDemocracyS ולכלהפרויקטים הקשורים, הודותלמכסותהחברים שלנו, לעולם לאיהיובעיותכלכליותאופיננסיות.כךגם לגביכלמישחלקמהפרויקטים שלנו, כיהדרךהיחידהלחסלאתהמימוןהבלתיצודקוהבלתיצודקשלהאוצרוהכלכלהביחסלפוליטיקההיאלאפשרלארגוןשלנולקבלמספיקכספים, הןעבורעצמווהןעבורכלהפוליטיים שלנו.נציגים.למעשה, באמצעותפעילויותפיננסיותוכלכליותחשובות, שכברהיופעילותבמשךזמןרבבמגזרים רבים, לנציגים הפוליטיים שלנו, בתום פעילותהייצוגהפוליטישלהם, תהיההזדמנותלעבודבמגזרים חשובים בפרויקטים הקשורים לנו.

היינוצריכים לסלקלחלוטיןאתהפיתוילהשחית (אופיינילחלקאחדשלהפוליטיקההישנה), כיכולנוחדשניים.אףאחדמהנציגים הפוליטיים שלנולעולם לאיושחת, ייסחטאויושפעמגורמים חיצוניים, מהסיבההפשוטה, שאנומציעים לחברינו, בהתאם ליכולותיהם, תפקידים חשובים, בניהולהארגוןהפוליטישלנו, וגם בפרויקטים פיננסיים. , וכלכלי, בכלהמגזרים.בדרךזו, לפניואחריפעילותם הפוליטית, תהיהלהם עבודהישרהובשכרטוב.

אבלזהלאמספיק, ישלנובקרות, מלאותופעילותתמיד, שבהןהחברים שלנו (שהם הבוחרים שלנו), באמצעותקבוצותאבטחהמיוחדות (שכלאחדיכוללהיותחברבהן), מאמתים כלפעילות, כלכניסהוכלהוצאה, שלהנציגים הפוליטיים שלהם.עם בקרותחדשניותמאודאלו, אנויכולים להבטיחשלעולם לאיהיולנונציגים פוליטיים שיושחתואויושפעומגורמים חיצוניים.

כידוע, חיסלנואתהדתות, וכלליהדת, מכלהפעילויותשלנו.כמוכן, בואונבטלאתהפיננסים והכלכלהמהפוליטיקהשלנו.זהייראהמוזר, ובלתיאפשרי, לאלהעדיףאתהעסקשלנו, שכןבנוסףלעשייהפוליטיתיחד, חברינו, בהתנדבות, גם עושים עסקים ביחד.במקום זאת, אנויכולים להבטיחלךשנשמורכלפרויקטבנפרד, ולעולם לאנחוקקחוקהמעדיףרקאתהעסקשלנו, שאינוזקוקלשום העדפה, בהיותוחדשניועם כללים מאודברורים.כפישאנחנובהחלט, מושלמים מבחינהפוליטית, אנחנומושלמים, גם מנקודתמבטפיננסיתוכלכלית.אבלכדילהביןכלאחדמהפרויקטים שלנו, וכדילדעתפרטים אחרים, אתהחייבלהיותחלקממנו.התפיסההפוליטיתהבסיסיתשלנוהיא: לאלהיותזהה, אואפילודומה, לפוליטיקההישנה.

אצלנוהכלמבוססעלהיגיון, שכלישר, מדעוכבודהדדישלכלהאנשים.

כעת, אנוחושפים סוד, שאלושמחוץליקום שלנו, לאמבינים.

האם אתהיודעאיךאנחנוגורמים לזהלעבוד, ולהיותמשוכנעים שאנחנולאיכולים להיכשל?

כירבים שואלים אותנו, איךמוודאים שלאתוכלולהיכשל?

בנוסףלאנשים הנכונים, המקום הנכון, חוקים נוקשים ושיטותחדשניותואלטרנטיביותשכולם מכבדים, ישלנוכלללאכתובשכולם מקבלים מהשנייההראשונהשהם מחליטים להצטרףאלינו.

איתנואףאחדלאיכוללהיותחכם.אףאחדלאיכוללהשתמשבכללים שלנו, ובפעילויותשלנו, כדילהשיגיתרונותבלתיראויים שאינם נטולירבבמבחינהאתית.למיששואלאותנואיךמחסלים, אוחוסמים, אתהחכמים? פשוטמאוד, אנומציעים יתרונותומתקנים רבים לכולם, המבוססים עליכולתויושר.אנחנועושים אתזה, תמידמיישמים אתשתיהמילים הבסיסיותשלנו.שוויוןומריטוקרטיה.שתימילים, שלעתים רחוקותנמצאותיחד, באותומשפט, ובאותם כוחותפוליטיים, שלכלהפוליטיקההישנה.

בואונדברעליישומים.

ברורשכלהחברים שלנומתחילים עם אותם סיכויים, אבלתהליךהמיון, והשלבים השונים, תמידישמרועלהמועמדים הטובים ביותר.הדברנכוןגם לגביפעילויותכלכליותופיננסיות.אותהשיטה, אותןתוצאות.בכלגלקסיה, ביקום העצום שלנו.

ישנם כללים ספציפיים למועמדויות, חלקם כברהסברנו, אחרים יפורסמובקרוב.הרעיוןהבסיסיהוא: אתהיכוללהציעאתעצמך, אושאתהיכוללהיותמועמד, מאנשים אחרים, כמובן, אתהתמידיכוללהחליטאם לקבלאולסרב.

ישמועמדים גיאוגרפיים, אבלגם מספריים (עודחידוששלנו), והפריימריזהמקוונים הסגורים שלנומתקיימים ברציפות, עלפיכללים מפורטים, חופשיים ודמוקרטיים.

היחידים שישלהם אתהזכותלהשפיעולקבועאתהבחירותשלהנציגים הפוליטיים שלנוהם האנשים שבוחרים בהם, ונותנים להם אתהכוחלייצגאותם, במוסדותהציבורהשונים.

הדמוקרטיהאינהמעבירהאונותנתכוח (ששייךרקלעם) למפלגותפוליטיות, אואפילולנציגים פוליטיים.לדמוקרטיה, האמיתית, חייבתלהיותבהכרחמשך, מתמשךלאורךזמן.לארקבזמןהבחירות, אועם כמהמשאליעם.הבוחרים תמידצריכים להחליט, אחרת, אנחנולאמדברים עלדמוקרטיה, אלאעלפוליטיקהמפלגתיתואוליגרכיה.דיברנועלזה, אבלתמידכדאילזכור.דמוקרטיהייצוגיתהיאהונאה, וגניבה, אם היאלאנעשיתבדיוקכמונו.עם זאת, הסברנולכם במאמרים נוספים שאנוממליצים לכם לקרואבעיון, כילאניתןלכפותעלהפוליסההישנהלעשותכמונו.עודהסברנולכם מדועלאניתןלתתלכלהאוכלוסייה (אלארקבנפרד, לבוחרים שלכלכוחפוליטי), אתה"זכות"להחליטאם נציגפוליטיעושהאתעבודתוטובאורע.כלאחדחייבלנהל, להשפיע, לשלוט, ואולילהעניש, אתהנציגים הפוליטיים שלו, שנבחרובקולותיו.אחרת, אם נאפשרלכלהאוכלוסייה"להסיראתהאמון"שלכלהנציגים הפוליטיים (שלכלכוחפוליטיאחר), נהיהעדים ל"צידמכשפות", שבואנשים רעים יכולים להשתמשבאמצעים שונים, אפילולאחוקיים, לאתקינים מבחינהאתית. , והשפעתם שלהם, "לחסל"נציגים פוליטיים נכונים, מוכשרים וטובים.תןלנולתתלךדוגמה, שהיאכלכךפופולרית, "המשפיעים"עם מיליונים, אועשרותמיליוניעוקבים.אם חלקמהם יחליטולחסלנציגפוליטי, מתוךסלידה, מתוךקנאה, אובגללשהואלאקובעאתהחוקים, ש"הדמויות"האלהאוהבות, הם יכולים לעשותאתזה, פשוטכיישלהם הרבה"חסידים".מסיבותאלו, כלמצביע, וכלקבוצתמצביעים, שלכלכוחפוליטי, יכולים לשלוט, להשפיעולשנותרקאתהאנשים להם הם נתנואתקולם.כךזהעובדאצלנו, שליטהמוחלטתומוחלטתשלהבוחרים שלנועלהנציגים הפוליטיים שלנו, עלבסיסכללים נוקשים ומפורטים מאוד.

למשל, אצלנורקהקבוצות (שלמשתמשים, גיאוגרפיותאומספריות) שבהןהנציגהפוליטי, זכהאוקיבלאתהזכותלהיותמועמד, בבחירותאמיתיות, יכולותלשלוט, להשפיע, לתגמל, להעניש, ולשנות, הנציגים הפוליטיים שלהם.שליטהמוחלטת, לראשונהבמהלך, ולראשונהבעולם, גם לאחרהבחירות.

אם מישהוישאל: מהאם "משפיע", ועוקביו, כולם נרשמובאתרשלנו, ובדרךזושלטובהחלטותשלכלהנציגים הפוליטיים שלנו? ואם כוחותפוליטיים, פיננסיים, כלכליים יכלולשלוט, באותואופן, עם מסתננים, בהחלטות, בקבוצותגיאוגרפיותומספריות? אנחנועונים לך, בשאלה.אבלבאמת, אתהחושב, שלאחזינואתהמקרההזה?

כדילהביןאיךהכלעובד, כדאישנכתובמאמרשלם וארוךמאודהמסביראתשיטתהעבודהשלנו.מספיקשתדעושישלנוקבוצותשונות, ותת-חלוקות, הןגיאוגרפיותוהןמספריות (החדשנותשלנו), והןשלסוגהמשתמש, שלאמאפשרותלאףאחדלהשפיעלרעהעלהנציגים הפוליטיים שלנו.יתרעלכן, כמעטכלהבחירותכאןנערכותבהצבעהפתוחה.מסיבותשונות, אבלהעיקריתהיאשאם מישהומחליטמשהו, הואלאצריךלהתביישבזה.האחריותלפוליטיקההישנהמוטלתעלהמפלגותהשונות, ועלהנציגים הפוליטיים, שלהכוחותהפוליטיים הללו.אבלאנחנו, באופןשנשפטעלידירבים מהמומחים שלנו, כמזיקים לקונצנזוסשלנו, ואשרעלולים לקחתמאיתנוקולותרבים, יודעים, ואנחנותמידמצהירים, שהאשמהבכלהבעיותבעולם היאשלאלהשלאפשרלכלזהלקרות.כולנו, ואתם הקוראים, אשמים אךורקבמצב, שהיהקיים עדכה.עלידייצירת DirectDemocracyS, אנומשנים ומשפרים אתהעולם.לכן, עם ההצבעההפתוחה, כלאחדמהמשתמשים שלנולוקחאתהאחריותהנכונהוהפרטניתלכלהחלטהשלנו.אבללארקזה, ברבים מהבחירותוההצבעותשלנו, ישלהצדיקאתבחירתובפירוט.יתרעלכן, ישנהבדיקהשלהקבוצותהמיוחדותשלנו, המונעותכלניסיוןלחבלבעבודתנו.לבסוף, ישקבוצהמיוחדתשלהיגיון, שכלישרוכבוד, המורכבתמחברים, מכלמדינותהעולם, שיכולהלהחליט, באופןעצמאי, חופשיודמוקרטי, שהחלטהאינההגיונית, שכלישר, ואינומבוסס, עלכבודהדדי, שלכלהאנשים.עם כלהנימוקים, ועם כלהפרטים, קבוצהזויכולהלבקשנימוקים נוספים לכלהחלטה.

במדינותמסוימות, DirectDemocracyS לאצפויה, ואפילולאתואמת, לחוקהולכמהחוקים.

חלקמהמשתמשים אומרים לנושהכללים שלנואינם מסופקים עלידיהחוקה, ועלידיחוקיהמדינותהשונות.אנחנוצריכים להבהיר, כילאכולם קראוכלאחדמהמאמרים שלנו, וכלאחדמהחוקים שלנו.

מהשאנחנועושים בתוך DirectDemocracyS, ובכלהפרויקטים הקשורים, נוגערק, ובלעדי, לכלהמשתמשים הרשומים שלנו, ולחברים הרשמיים שלנו, שהם הבעלים היחידים, שלכלאחתמהפעילויותשלנוושלכלמדיניותהארגוןשלנו.באופןפנימי, אנומיישמים חופשמוחלטודמוקרטיהאותנטית.

אנחנולאמאמינים שבמדינותשמצהירותעלעצמןדמוקרטיות, ובעיקרחופשיות, במילים אבללאבמעשים, ישחוקשמונעמאנשים שמתאחדים בחופשיותלהחליט, באוטונומיהמלאה, איךלהתארגן.

במפלגותאוליגרכיות, במדינותמערביות, בארצותהברית, באיחודהאירופיובמדינות"חופשיות"אחרות, אךגם בדיקטטורותאוליגרכיות, ובמדינותחד-מפלגתיות, ל-DirectDemocracyS ישאותם כללים, המבוססים עלהיגיוןושכלישר.אףאחדלאיכוללמנועמאיתנולארגןאתעצמנוולעבודכמושאנחנורוצים.

אנחנוהאנשים, ברורשחלקקטן, צומחים מהרמאוד.אנחנוהאדונים היחידים, שלההווהשלנוושלהעתידשלנו.איננומקבלים, ולעולם לאנקבל, כלהתערבותחיצונית.

העובדהשהיארכושם הבלעדישלחברינוהרשמיים, וכיהיאפועלתכחברהפוליטיתו"מסחרית"שיתופית, המעניקהלכלחבררקחלקבודדאחד, בלתיניתןלהעברה, אינהמשפיעהבשום אופןעלהפוליטישלנו.פעולה.

במדינותרבות, חבריהפרלמנט, אוהתפקידים השונים במוסדות, מה"גדולים והחשובים"ביותרועדל"קטנים והחשובים פחות", אךגם החוקותוהחוקים, משאירים אתהנציגים הפוליטיים חופשיים ועצמאיים. , לעשותמהשהם רוצים, בלי"ללאהתערבות".חוקותוחוקים רבים הינם ישנים, מיושנים וצריכים לעבוררפורמהמעמיקה, בדיוקכפישכלהדתותצריכותלעבורמודרניזציה, אבלבמקרהזה, כלהמאמינים בהתאמה, יחדעם כלמנהיגיהדתות, חייבים לעשותזאת.יחד, לכן, מבחינהפוליטית, זהלאנוגעלנו.

רבים אומרים לנושבמדינותשלהם, אחריהבחירות, כלנציגפוליטיעושהמהשהוארוצה, ולאףאחדאיןאתה"זכות"לכפותשום דברעלאףפוליטיקאי.הם חופשיים ועצמאיים.אזלאיכולנו, לפיהאנשים האלה, לדרושמהנציגים הפוליטיים שלנולבצעכלפקודהשהתקבלהמבוחריהם.הפוליטיקההישנההחליטהלהשאיראתהנציגים הפוליטיים חופשיים, משום שחוקים וחוקותרבים פורסמולאחרמלחמתהעולם השנייה, אולאחרתקופותשלדיקטטורה.להשאיראתכלהנציגים הפוליטיים חופשיים ועצמאיים לחלוטיןיהיהגם רעיוןמעניין, אבלזהלאעובד, זהלאנכוןמבחינהאתית, זהלאהגיוני, זהלאהגיוןבריא, וזהלאנכון.דמוקרטיהפירושהכוחלעם, ולאכוחלמפלגותפוליטיותולנציגים פוליטיים.כלמישמצטרףל-DirectDemocracyS עושהזאתגם כדילהחזיקבכלהכוח.לכלאחדמהבוחרים שלנו, באתרהאינטרנטשלנו, ישאתכלהאמצעים, ואתכלהכוח, להחליט, להציע, לדון, להצביעולנהלאתכלהפעילויותשלהנציגים הפוליטיים שלהם.עלהבוחרים שלנולהיותבעלישליטהמלאהורציפהעלהאנשים שישלהם אתהכבוד, והנטל, לייצגאותם, במוסדות, בכלהרמות.עם ההצבעהשלנו, אנחנולאנותנים כוח, אלאאנחנונותנים אחריות, ואתהמשימהלייצגאותנו, עושים בדיוק, רקאתהאינטרסים שלנו.כלמדינה, שתנסהלהתנגדלכללים האלהשלנו, מתנגדתלדמוקרטיהולחופש.אזשום חוק, אושום חוקה, לאיכולים למנוע, אולהגביל, אתכוחם שלהבוחרים, שהם העם.

יתרעלכן, המקרים הרבים שלמפלגותפוליטיותונציגים פוליטיים שלהפוליטיקההישנהשהושחתווהושפעומאנשים חזקים, מפיננסים, מהכלכלה, ממדינותזרותומאנשים מרושעים, מראים כיחירותועצמאותשלנציגים פוליטיים. , שקריים, מוטים ואינם פותרים אתהבעיותהאמיתיותשלכלהאנשים.להיפך, לעתים קרובותהם יוצרים מקרים חמורים שלשחיתות, אומקרים שבהם נציגים פוליטיים, הנבחרים בקולותשלמפלגה, מחליפים מפלגהמבלילהתפטרקודם.דיקטטורותרבות, מלחמות, פלישות, פיגועיטרור, אלימות, נולדו, גם בשלנציגים פוליטיים חלשים, אשרמתוךפחד, וכדישיוכלולהישארבמוסדות, ולשמורעלתפקידיהם, אומתוךצמאלשלטון, אומתוךכורחכסףופריבילגיות, הם נותנים לעצמם להיותמכוונים עלידיכלאחד, מלבדהאנשים היחידים שישלהם אתהזכותוהחובהלשלוט, להשפיעולכווןכלבחירהשלהם, שהם הבוחרים שלעצמם.

בואונעשהסוגריים.

נולדנו, גם לעשותצדק, להחזירכוחלעם, ולהפוךאתהדמוקרטיההייצוגית, קודם כל, לדמוקרטיהאמיתית.היחסביןהנציגוהמיוצג, לפיכךביןמישנבחרלמישהצביעלבחור, ביןהנציגהפוליטילבוחר, תמידהיהמעורפל.אנומבהירים, והדוגמהשלנו, עם הבייביסיטר (נציגפוליטי), וההורים (הבוחרים) המפקידים אתילדם (מוסדותהמדינה, ושלהמדינותהשונות), פשוטהמאוד.משלמים לך, מכספנו, לעשותדברים עבורנו.אתהחייבלעשותתמידורקמהשאנחנואומרים לךלעשות, ואם לאתעשהאתזה, נקצץלךבמשכורת, אושנחליףבייביסיטר.

יתרהמזאת, במדינותשבהןנציגים פוליטיים עושים מהשהם רוצים, מפלגותפוליטיותאינןמורותלמועמדים שלהןלמהלהצביע, מהלהציעואיךלהתנהג? מאתנו, הארגוןהפוליטי DirectDemocracyS, מספקרקאתהעזרה, התמיכהודרךהמשתמשים שלנו, אתהשליטהוהפעילויותהמותרות.לא DirectDemocracyS מחליט, אלאכלמצביע, בקבוצותהשונות, שמהןהוצעכלנציגפוליטי.לכן, לאמעטראשימפלגות, אלאכלהבוחרים שלנו, כופים אתהחלטותיהם בכלהאמצעים.

לאהיינונולדים אילוכלהכוחותהפוליטיים היופועלים תמידלטובתהאוכלוסייהכולה.בתקנוןשלנו, כתובבבירורשתמידישלבחור, לטובתכולם, לארקשלבוחרינו, אושלקטגוריותחברתיותמסוימות, תוךכיבודכלההבטחותוכלתוכניותהבחירות.הפוליטיקההישנה, והנציגים הפוליטיים, אמרווהבטיחולאפעם דבראחד, מעלהכל, לפניהבחירות, ואזהם עשודבראחר, בידיעהשאףאחדלאיכוללעשותדברבנידון.

לכן, אפילובמדינותדמוקרטיותמזויפות, לארקשההצבעההפופולריתנבגדתלעתים קרובות, אלאשישקיצוניותשלהונאה, למעשה, עלידיאיעמידהבכלההבטחות, האמינותהעממיתנוצלהלרעה.

אנחנו, בשיטהשלנו, לאעושים שום דבררע, וגם אם כמהחוקים יקבעואתחירותם (כמעטאףפעם לאיצאואלהפועל) שלנציגים פוליטיים, ה"נבחרים"שלנויכבדוכלאחדמהכללים שלנו, וכלפקודהשמתקבלת, מבוחריהם, באתרשלנו.

אללנולשכוחאתהבדיקותהיסודיותוהמתמשכותשמבצעים חברינו, באמצעותקבוצותהביטחוןהמיוחדותשלנו, לנציגיהם הפוליטיים.אנחנוהראשונים לשלוטבעצמנו, ואנוחוזרים עלכך, באופןרציףומלא, כדילמנוע, לפתורולהימנעמכלהתנהגויותשגויות.לאאכפתלנומהפגיעההתדמיתיתהחמורה, לאאכפתלנומהקונצנזוס, ומאובדןהקולות.כלאחדמהנציגים הפוליטיים שלנויהיהבמעקב, אנחנוחוזרים עלזהשוב, באופןרציףומלא, לכן, אם יהיומקרים שלשחיתות, אוטעויותמכלסוגשהוא, אנחנונהיההראשונים לדווחעליהם.

תמידנהיהבעדהחוקיות, למעטהחוקים לעצמאותכוזבתשלהנציגים הפוליטיים.שיהיהברורלכולם, הכוחשייךרקלבוחרים.וכלהנציגים הפוליטיים שלנו, ברגעשהם נרשמים, ועודלפנישהם יכולים להתמודד, בבחירותהמקדימותהסגורותבאינטרנט, ועודלפניהבחירותהאמיתיות, נשבעים וחותמים עלמסמכים מחייבים, עם עונשים נלווים, שבהם הם מתחייבים, תמיד, ורק, מהשהם מזמינים, שלהם, רקאדונים, שהם הבוחרים, ולכןהעם.חלקם אינם אוהבים אתהשלטוןשלנו, המשתמשבמילים "משרתים, כנציגיהעם"ו"אדונים, כבוחרים וכאנשים".אבלאסורלנציגהפוליטילחיותטוביותר, להיותבעלפריבילגיותועושרגדולים יותרמהאוכלוסייהשהואעצמומייצג.זהלאהוגן, זהלאאתי, זהלאהגיוני, זהלאנכון, וזהלאהגיוןבריא.

בנוסףלשבועה, לכבדאתכלהכללים שלנו, וכלפקודהשהתקבלה, ואתהחוזה, עם כלהעונשים, כלמועמדשלנויקבלאתכלהכנסותיו, מפעילותהייצוגהפוליטי, בחשבוןעו"ש, בשם של DirectDemocracyS.מדיחודש, אם ביצעתאתעבודתךבאופןסדיר, תקבל 25% מהסכומים המתקבלים מאיתנו, עלשמך, ובסוףכלשנה, אם ביצעתאתעבודתךכהלכה, תקבל 25% נוספים. , מכלהכספים שקיבלנו, בשמך, במהלךהשנה.בתום עבודתו, כנציגפוליטי, אם ביצעאתעבודתובאופןשוטף, יקבלתוספתשל 25% מסךהסכומים שקיבלנו, עלשמו, בתקופהבהנשא.להוציאאתתפקידוכנציגפוליטי. 25% מכלהסכומים שיתקבלויישארובידי DirectDemocracyS, עבורעבודתהתמיכהשלה, ועבורכלהשירותים המוצעים, לכלנציגפוליטי, ביניהם אנוזוכרים, הנהלתחשבונות, שירותביטחוןפנים, בקרתפעילות, תמיכהבקבוצותהמומחים שלנו, רשמיים שירותיייצוג, עיתונות, מולטימדיה, ארגוןעבודה, משתפיפעולהופעילויותלהפצהובקרהעלהחלטותבוחריהם.אזשיהיהברור, אנחנוב-DirectDemocracyS לאגונבים, ואנחנולאלוקחים אגורה, בלישמגיעלנו, ובלילהציעבתמורהאתכלהשירותים שלנו, שהם בסיסיים.

בקיצור, הנציגים הפוליטיים שלנונשבעים אתהמשפטים הבאים, שנקבעו, בחוזים שלנו.

הם נשבעים, לבקשתמידחוותדעתמחייבת, בקבוצות, מהןהם היומועמדים, באתרשלנו, מבוחריהם, לפניביצועפעילותפוליטית, הצעתחוק, אולפניהצעה, דיוןאוהצבעה, כלמידה.

הם נשבעים לשמורולהבטיחאתהאחדותשל DirectDemocracyS ושלפעולתנוהפוליטית, במשךכלמשךפעילותהייצוגהפוליטישלהם, ובמקרהשהם מחליטים, באופןחופשי, לעבורלכוחפוליטיאחר, עליהם להתפטרתחילה.מכלמשרהפוליטיתשהושגהעם קולותהבוחרים שלנו, ויתורעלכלהסכומים הנותרים שלעבודתהייצוגהפוליטישלהם לטובת DirectDemocracyS.

הם נשבעים לאפשרלבוחריהם, באמצעותקבוצותהאבטחההמיוחדותשלנו, כלשליטההכרחיתעלהכספים שלהם ועלכלפעילותם.

הם נשבעים לקבל, וליישם, כלהחלטהשלבוחריהם, כוללהצבעותאיאמון, ובקשותלהתפטר, בהתאם לכללים שלנו.

הם נשבעים, שיהיהלהם חשבוןעוברושביחיד, להכנסותכלכליותופיננסיות, לפעילויותפוליטיותהמבוצעות, מבוקרותומנוהלותעלידי DirectDemocracyS.ולקבל, אתהאחוזים שנקבעו, בחשבוןהשוטףהאישישלך, בדרכים ובזמנים שנקבעובתקנוןשלנו.

הם נשבעים, כמוכלהמשתמשים שלנו, לכבדולממשאתכלהכללים וההוראותשלנו.

בשלבזה, רבים יתהומהתפקידם שלנציגים פוליטיים.

כאשראחדמחברינוהרשמיים מחליטלבצעאתפעילותהייצוגהפוליטי, הואמחליטלבצעמשימהחשובהויסודיתביותרלחייהם שלהאזרחים שהואיצטרךלייצג.

כפישאמרנו, באתרשלנו, כלאחדיכוללעסוקבפוליטיקה, בדרכים שונות, אבלרקמישמחליטלבצעפעילותייצוגיתפוליטית, ישתתף, לאחרהבחירותהמקדימותהמקוונותהסגורותשלנו, בבחירותהאמיתיות.במקרהשלבחירה, הם יהיוהנציגים הפוליטיים שלנו, במוסדותהשונים, הןמקומיים, פרובינציאליים, אזוריים, ממלכתיים, לאומיים, יבשתיים אוברחביהעולם.

ישלנותקנהמפורטתמאודעלהשלבים השונים, החלמהראשוניים, ועדהמועמדות, ובהמשך, הערכותהמועמדים השונים, לקראתהבחירותהמקדימותהמקוונותהסגורות.

Far politica, עם תפקידשלנציגפוליטי, מבטיחהעזרהותמיכהלכלאחדמהמשתמשים שלנו.

כברראינו, באחדהכתבותשלנו, אתהסיבהשבגללהכדאילכלאחדמהמשתמשים שלנולבצעאתהמשימההיקרהשללהחליט, באמצעותהצבעתו, באתרשלנו, מהכלהנציגים שלנוחייבים לעשותלפוליטיקאים.לעשותאתהעבודהשלהם פירושולהשיגאתהתוצאותהטובותביותרולהימנעמהשטויותשכמהמפלגותפוליטיותוכמהנציגים פוליטיים שלהפוליטיקההישנהעושים לעתים קרובות.

חלקמהכללים שלנו, שלאכולם אוהבים.

החובהלהחזיקלפחות 3 מועמדים לכלתפקידפנויבבחירותאמיתיות.איןאנשים מועמדים, אונבחרים, בתפקידים שונים, בקולקורא.מינויים פוליטיים נעשים רק, עלבסיסהבחירות, עם המועמדותהמתאימות (מועמדותעצמית, אואנשים שהוצעועלידיאחרים), בחירתמועמדים, פרסום התוצאות, בחירתמועמדים (עלמנתשתמידתהיהאפשרותלבחוראתהטובים ביותר, במודעה), והבחירותהמקדימותהמקוונותהקשורותנסגרו.

חובתהייצוג, שלשניהמינים.עם הגנהמובטחתלכלהאנשים הנוזלים.ללאאפליה, עלבסיסמין, אוהעדפותמיניות.הכללשלנו, מבין 3 המועמדים, מחייבשלפחותאחדמ-3 המועמדים יהיהממיןשונה, מהשניהאחרים.למשל, זכראחדושתינקבות, אונקבהאחתושניזכרים, לכלתפקיד.במידתהאפשר, עלינולנסותלהבטיחאתנוכחותם שלמחציתמהמועמדים בדיוקעלפימגדר.אז, 2 מתוך 4, 3 מתוך 6, 4 מתוך 8, וכןהלאה.עבוראנשים נזילים, הם יכולים לשנותאתמינם, בכלעת, מהמגדרשהוצהרבעתההרשמה, אךהם אינם יכולים לשנותאותו, בהתבססעלהזדמנויות, להתמודדלבחירות.אם בפתיחתהמועמדויותהרשמיותהייתם ממיןאחד, לאניתןלשנותמגדר, עדלפתיחתהמועמדויותהבאות, אושניתןלשנותמגדר, רקאם לאתגישומועמדות, מידלאחרהשינוי.המקרים השונים יוערכובתשומתלבובדיסקרטיותרבה.

כלנציגפוליטי, מועמדבבחירותהמקדימותהפנימיותשלנו, חייבלהיותמתחתלגיל 60.הצערתהמעמדהפוליטיהעולמיהיאחובה, לאפשרלצעירים לבצעפעילויותפוליטיות, בכוחהפיזיובבהירותהדרושה.כללזה, שהוצע, נדוןוהצבעהעלידיכלהנציגים הרשמיים שלנו, קבעשייתכנוכמהחריגים, תמידמוצדקים.לדוגמה, אם בבחירותמקדימותמקוונותסגורותנתונות, ישרק 2 מועמדים, אוכדילהבטיחייצוגשלשניהמינים , מועמדים מעלגיל 60 עשויים להתקבל, עלבסיסמוגבל, ולהעריךכלמקרהלגופו.בסיסמקרה.גיל.הקבוצההמיוחדתלשוויוןומריטוקרטיהיכולהלקבל, אולהציעישירות, מועמדים מעלגיל 60, אם הם אישים הנחשבים מוכשרים וישרים.

המטרההסופיתשלנו.

אנחנומאמינים שייצוגפוליטיהואחשוב, אבלאנחנומאמינים בדמוקרטיהישירה.

לכן, אנומקווים שנוכללצמצם בהדרגהאךמתמשכתאתמספרהנציגים הפוליטיים, כדילאפשרלאזרחים להחליטהכלבאינטרנט, ללאעלויותנוספותלמדינה.

בעזרתהכסףשנחסךעלידיביטול 99% מהייצוגהפוליטי, מעברלדמוקרטיהישירה, ניתןהיהלבצעהשקעותליצירתמקומותעבודהוהזדמנויותלצעירים, אךגם לשפראתחייהם שלמשפחות, נשים וקשישים.

בהקשרזהננקטותלאפעם יוזמותבמדינותרבותלצמצום, למשל, אתמספרחבריהפרלמנט.המצדדים אומרים בצדקשלאמספרהנציגים הפוליטיים קובע, אלאיכולתם ויושרם.מנגד, מישלארוצהבצמצום הזהאומר, משקר, ויודעשהואמשקר, שעלידיצמצום מספרחבריהפרלמנט, הדמוקרטיהמצטמצמת.וזהשקרילחלוטין, אם תפעללפיהשיטהשלנו, שבההעם, העם, הבוחרים, מחליטים הכל.יתרעלכן, לעתים קרובות, בפרלמנטים השונים ובמוסדות, ישנם כמהאנשים חסרייכולת, לעתים חסריתועלת, חלקם חסריתרבות, כישורים, ואפילוכמהאנשים לאישרים.אז, בלעדיהם, הפוליטיקהתהיהרקאמינהיותר, ולכןטובהיותר.

אנובטוחים שעלידיחיסולשל 99% מהייצוגהפוליטי, תהיהפחותפוליטיקה, כיאנשים ימשיכולעשותפוליטיקה, להציע, להחליט, לדוןולהצביע, רקשהם יעשוזאתבצורהאחרת, ישירהיותר, בהחלטטוביותר.

האינטרסשלנויהיהשיהיוכמהשיותרנציגים פוליטיים, כדילקבלסכומים גדולים יותר, באחוזשלנושל 25%, עלכלסכום שמרוויחים, עלידיהנציגים הפוליטיים שלנו.אבלאנחנוחדשניים, ושונים גם בזה, אנחנולאחושבים רקעלהאינטרסים שלנו, אלאעלטובתכללהאוכלוסייה, תמידמתחילים לעזורלאנשים, ועסקים, הכיבקשיים, וכתבנואתזהבכלאחד.שלהמאמרים שלנו, ובתקנוןשלנו.

אם יום אחדנגיעלדמוקרטיהישירהאמיתית, המשימהשלנותהיהלהבטיח, פנימית, אתתפקודכלפעילותפוליטית, כדילאפשרשוויוןומריטוקרטיה.

אבלגם, עם המערכותהנוכחיות, אנחנוהיחידים בעולם שהופכים אתהבוחרים שלהם לבעלים, ולכן, מעוניינים שהכליעבודכמושצריך.

ישלנו, בתוכנו, אנשים מכלהאידיאולוגיותהפוליטיותהאפשריות.מהאידיאולוגיותהישנותשלהעבר, חיסלנוכלחלקשליליבאופןסלקטיבי, תוךשמרומאחדאתהחלקים החיוביים המעטים בצורהמקוריתומידתית.יצרנואתהאידיאולוגיההפוליטיתהמושלמת, בארגוןפוליטי, עם כללים מאודברורים, שמכובדים עלידיכולם, ושיטתהעבודההפוליטיתהיחידה, שעובדתבצורהמושלמת.

אנחנולאשווא, אבלאנחנוגאים בעבודתנו, שכןכולנומשוכנעים שהזמןיוכיחשאנוצודקים.

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Përfaqësuesit tanë politikë OOR
Våra politiska företrädare OOR
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu