Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
45 minutes reading time(8986 words)

مقداریاطلاعات SI

هرکسیکهدروبسایتماثبتناممیکندویکنمایهشخصیایجادمیکند،وسپسبهمامیپیوندد،معمولاًاینکارراازرویکنجکاویسادهانجاممیدهدتاببیندآیاسازمانسیاسیماازدرونبههماناندازهکهازبیرونزیباست،زیباست.درعوض،کسانیکهتصمیممیگیرندبهمانپیوندند،اینتصمیمرابهدلیلعدماعتمادقابلدرک،اماغیرموجهمیگیرند.

متأسفانهدراینترنتافراد،اپلیکیشنهاووبسایتهایزیادیوجوددارندکهکلاهبرداریها،ویروسها،باجگیری،جرموجنایتوبسیاریازفعالیتهایغیرقانونیراپنهانمیکنند.

اغلب،بانتایجغمانگیز،مانندقلدریآنلاین،فحشا،پدوفیلیا،وسایرموقعیتهایناخوشایندوضداجتماعی.افرادزیادیهمهستندکهپولوداراییخودراازدستمیدهند.ایناتفاقمیافتد،بهدلیلافراد،یاشرکتهایتجاری،کهازاینترنتبرایبهدستآوردنپولآساناستفادهمیکنندوازافرادخوبکلاهبرداریمیکنند.

اعتمادیکهازهرکسیکهبهمامی‌پیونددمی‌خواهیمهمیشهمتقابلاست.

اگرافرادجوانیامتخصصبدانندکهچگونهقابلیتاطمینانوامنیتیکوبسایتراتشخیصدادهوتأییدکنند،بسیاریازافرادمسنیابیتجربهکهمبناییبرایتشخیصفعالیتهایقانونیازمواردغیرقانونیندارند،بامشکلاعتمادمیکنند.

اتکابهارزیابی‌ها،سایرکاربرانیاآنچهدراطرافمی‌شنوید،همیشهتضمینینیست.اغلب،بسیاریازارزیابی‌ها،چهبهلحاظمنفیوچهدرجهتمثبت،نادرست،دستکاریشدهوتمایلیهستند.

ماازهیچتأییدینمیترسیم،مطمئنهستیمکههمباقوانینوهمازنظروجدانخودنظمداریم.ماراهمنمیترساند،هیچنقدیوجودندارد،بهخصوصاگرمنفیباشد.نظراتمثبتماراخوشحالمیکندزیرانشاندهندهقدردانیازکارسختماهستند.مامیتوانیمبهشمااطمیناندهیمکهایجادهمهاینهاآساننبودهاست.

روشکارآزادومستقلمابهماکمکنمیکندکهخودراموردعلاقهوقدردانیغولهایوبقراردهیمکهبادانستنپتانسیلعظیمهمهپروژههایسیاسیما،ونهتنهااین،بهدنبالکاهشسرعتهستند،زیرادردرایننقطه،توقفغیرممکناست.گلولهبرفیکهازکوهغلتید،تبدیلبهبهمنیغیرقابلتوقفشدهاست.

غولهایوبوموتورهایجستجوکمکیبهمانمیکنند،همچنینبهایندلیلکهمادرپروژههایسیاسیخودقصدداریمهرمزیتوهرامتیازیراازآنهابگیریموآنهاراواداربهپرداختمالیاتیککارگرکنیم.یکمستمریبگیر،یایکشرکتکوچکیامتوسط.وماآنهاراوادارخواهیمکردکههمهآنهارادقیقاًدردرصدهاییکسان (ازجمعیتومشاغلمحلی) درهرکشوریکهشرکتهایاکاربرانیکهبرایاینغولهایوبایجاددرآمدمیکنند،بپردازند.برایوضوح،تکرارمی‌کنیم: آنهابایددقیقاًدرهمانکشورهاییکهدرآنسودمی‌آورند،مالیاتبپردازند.دیگرهیچپناهگاهمالیاتییاکاهشیوجودندارد،زیرااخلاقینیست،برایکسانیکهدرمشکلهستند.

ایننیزبهماکمکنمیکندکهماانتظارداشتهباشیمهمهجنگهاراازهمهکشورهاحذفکنیموآیندهایباصلح،برادری،وحدتدرتنوعواحتراممتقابلبرایهمهمردمزمینایجادکنیم.سازندگانوبازرگاناناسلحهدوستندارندخودراویرانوسودشانراازبینببرند،بهنفعبشریت.

ماخودراحتیباهرجنایتیمنفورمیکنیم،زیراقصدداریمباهوشمندیوارائهفرصتهایقانونیبرایثروتمندشدنهمه،همهمافیاهاوهمهفعالیتهایغیرقانونیراازبینببریم.قانونیترسناکترازغیرقانونیاست.امامافقطخودرامحدودبهمافیاهایبزرگیاکسبوکارهایغیرقانونیبزرگنمیکنیم،بلکهبهتمامیجرایمخردورفتارهایضداجتماعی،حتیازسویکسانیکهمعتقدندمطابقباقوانینرفتارمیکنندوحتیباچیزهایکوچک،ازآنهاتخطیمیکنند،پایانخواهیمداد.. بدونهیچنوعخشونت،بدوندیکتاتوری،اماباهوشمندیوباپروژههایواقعیوملموس.ماهرذهنیتنادرستیراتغییرخواهیمدادوبهبودمی‌دهیم،صرفاًباارائهجایگزین‌هایی،تاخودمانراازهمهنظربهبودببخشیم.یکانقلابواقعی،ازمنظرمدنی،اخلاقیواخلاقی.

حتیمبارزهما،علیهانواعدیکتاتوری،تکحزبی،الیگارشی،سیاستحزبی،وعلیهدزدیقدرتودموکراسیواقعی،توسطسیاستقدیموفعلی،خودبهخودضدیتهایزیادیرابرایماایجادمیکند.تقریباًهمهاحزابسیاسیوتقریباًهمهنمایندگانسیاسیآنها،ازسیاستهایقدیمیوفعلی،تمامقدرتتصمیمگیریرادراختیارمیگیرند (کهدرتئوریوهمچنینبهنامخوددموکراسیبایدمتعلقبهمردمباشد) وآنهاراحفظمیکنند.خودشان،بدوناینکهسزاوارآنباشند.ازدستانواذهانمردمتاسالهاپسازانتخابات (وبدونهیچامکانیازطرفمردمبرایابرازعقیدهیامخالفتباتصمیماتاشتباه) تمامقدرتبهدست،ودرذهنغالباًمنحرفشدهنمایندگانسیاسیختممی‌شود،کهقطعاًمنتخبنیستند،بلکهاغلبتنهاتوسطاحزابسیاسی،براساس،گاهیاوقات،منافعمالیواقتصادیانتخابمی‌شوند.آنهاایندزدیدموکراسیواقعیرابااستفادهازاینبهانهباورنکردنیتوجیهمیکنندکهمردمبارأیدادن (بانتایجانتخابات)،بهاحزابسیاسیونمایندگانسیاسیآنهاقدرتتصمیمگیریمیدهند.حتیاگردردموکراسینمایندگی (وبازهمنامآنرابهوضوحتوضیحدهد)،بارای،بهجایانتخابکنندگانخود،قدرتنمایندگیوقطعاًقدرتتصمیمگیریرانمیدهد.آنهادومفهومکاملاًمتفاوتهستند،نمایندگیوواگذاریحق.احزابسیاسیقدیمیونمایندگانسیاسیآنهاکهاغلبنوکرنظاممالیواقتصادیهستند،همیشهبهوعدههایخودعملنمیکنند،نههمیشه،آنهابهمنافعکلمردمعملمیکنند،اغلببهاعتمادکسانیکهبرایرایدادنمیروندخیانتمیکنند.پسلیاقتآنهمهقدرتیکهبافریببهدستآوردهاندراندارند.

بنابراین،آنهامارادوستندارند،برعکس،ازمامتنفرندوازمامیترسند،همهکسانیکهبخشیازسیاستقدیمی،ازاقتصادقدیمی (ناعادلانهوتحتکنترلعدهکمیهستند)،ازاقتصادقدیمی.،کهدرآنغالباًافرادبدونهیچشایستگیبسیارثروتمندوافرادشایستهدرمواردیبسیارفقیرهستند.اغلبافرادوشرکتهایتجاریوجوددارندکهازکارگراناستثمارمیکنندوسیارهماراآلودهمیکنند.اماافرادثروتمندینیزوجوددارندکهبهلطفگمانهزنیهایاکلاهبرداریها،مبالغهنگفتوثروتیرابهروشیغیراخلاقیبهدستآوردهاند.

آنهامارادوستندارند،حتیسازمانهایغیردولتی،وآژانسهایبینالمللیمختلف (سازمانملل،اتحادیهاروپاوسایرنهادهایمرتبط) کهمامیخواهیمآنهارااصلاحکنیموشفافسازیکنیمواحتراممتقابلهمهمردمراعملیکنیم.ماهمچنینمی‌خواهیمبفهمیمکهچهاتفاقیبرایاینهمهپولمی‌افتد،کهحتیکسانیکهبرایخودوخانواده‌شانکافینیستندداوطلبانهکمکمالیمی‌کنند،بهامیدحلمشکلاتکسانیکهدرمشکلهستند.اصلاحاتساختاری،واقعیوشفاف.

اومارادوستندارد،حتیاطلاعاتیراکهماهمیشهمی‌خواهیمآزادومستقلببینیم،بدوناینکهبهکسیعلاقه‌مندباشیم.آنهااغلبهماناخبارراباتفاوتهایظریفمختلفوبابسیاریازاخبارفرضیدیگرمیدهندکهباعثمیشودهریکازمادقیقاًهمانچیزیراکهامیدواراستبیابد،بشنویم،ببیندوبخواند،پیداکنیم،بشنویم،ببینیم،بخوانیم.اخباربایددقیقاًهمانطورکهاتفاقافتادهارائهشودوبههرکاربرآزادینظربدهدبدوناینکهتحتتأثیرنظراتوکنایههاقرارگیردومهمترازهمهبدونشستشویمغزیکهاغلبشاهدآنهستیم.باظرافتهایبسیارزیاد،همانحقیقت،آنهااغلبنفرتوتنشهایاجتماعیایجادمیکنندوهمچنینبهتوهینوبیادبیدامنمیزنند.

سرویس‌هایمخفیمختلفنیزمارادوستندارند،زیرابسیاریازآنهانمی‌خواهندبهمحضورودنمایندگانسیاسیمابهنهادهایمختلفهمهکشورهایجهان،تماماطلاعاتوحقایقیراکهشهروندانبرایبسیاریازآنهاگمشده‌اند،بهاطلاععمومبرسانند.سالها،شایدهزارههااماوظیفهماایناستکهحقیقترابهمردمبفهمانیم،حتیاگرناخوشایندباشد.بهعنوانشهروند،ماحقداریمهمهچیزرابدانیم،هرنهادیراکنترلوتأییدکنیم.زیراآنها،نهادهایما،داراییهمهماهستند.

آنچهراکهماانجامخواهیمداد،آنارشینیست،نامشدموکراسیوآزادیاست،سخنانیکههمدستانبزرگترینشیادتاریخبشرنبایدبیانکنند،دموکراسیدروغین،دموکراسینماینده،کهدزدیقدرترابهوجودمیآورد.مردم،آنرابهسیاست،احزابسیاسیونمایندگانسیاسیآنهابدهند.بههمیندلیل،ماتصمیمگرفتهایمکهتنهادموکراسیاصیلوواقعی،یعنیدموکراسیمستقیمراعملیکنیم.باروشیبدیع،کارداخلیوخارجی،کهنمایندگانسیاسی،خدمتگزار،مردمیراکهفقطبا DirectDemocracyS،بهمعشوقهوقهرمانبازمیگردند،میسازد.

ماتقریباًباهیچدینیهمدردینخواهیمکرد،زیرادرعیناینکهبههمهآنهااحتراممیگذاریم،دقیقاًبههمانشیوه،وبهکاربرانخوداجازهمیدهیمکهایمانبیاورندوبرایهرکسیدعاکنند،ما،همهمذاهب،آنهارابرایهمیشهازهمهامورسیاسی،مالیوخودحذفخواهیمکرد.اقتصادیآنهابایدفقطبهخدایانخودخدمتکنندومطمئناًقوانینوتصمیماتماوکاربرانمارادیکتهیاتحتتأثیرقرارندهند.

سعیکنیدیکتمرینذهنیسادهومفیدانجامدهید.بهاینفکرکنیدکهچهتعدادازافراد،مؤسسات،شرکت‌هایتجاری،شرکت‌هایمالی،مجرمان،ومؤسساتمذهبیواجتماعی، DirectDemocracyS وهمهپروژه‌هایمرتبطباما،بافعالیت‌هایسادهسیاسی،باقوانینماآزاردهندهخواهندبودیابرایآنهامشکلاتبزرگیایجادخواهندکرد.وروشما

خوب،ماتعجبنمیکنیمکهآیاایناتفاقمیافتد.امابیاییدازخودمانبپرسیمچهزمانیایناتفاقخواهدافتاد.

بهزودی،بستگیبهاینداردکهچقدرسریعرشدکنیموچگونهاینکارراانجامدهیم.

باوجوداینهمهمردمونهادهاییکهنمیتوانندماراتحملکنندوبیشکباهروسیلهقانونیوحتیدرمواردیغیرقانونیمانعمامیشوند،هنوزهمهستندکسانیکهاز 282 عضواولماشگفتزدهمیشوند.،کهبیشاز 14 سالبهتنهاییکارکردهاندوهمهپروژههایماراساختهاند،چهرهخودرارویآنقرارندهیدونامونامخانوادگیواقعیخودراعمومینکنید،بلکهفقطکدهایرمزگذاریشدهرااعلامکنید.نهبرایمحافظتازخود (اگرآنهاافرادترسوبودند،بهاینهمهفکرنمیکردند)،بلکهبرایمحافظتازخانوادههایخودشانکهمقصرنیستند.

اکنونمابسیارزیادهستیمومتحدهستیم،بنابراینتوقفعملاغیرممکناست،شایدبتوانندکمیسرعتماراکاهشدهندوازاینبابتازآنهاتشکرمیکنیم.زمانتلاشآنهابرایلغوبرخیچیزها،شواهدخاص،اسنادخاص،برایما،زمانبسیارمفیدیاست،تاخودمانرابهترسازماندهیکنیم،وبتوانیمهمهپتانسیلهاراداشتهباشیم،تاچیزهایمتفاوتومطمئنابهتریخلقکنیم.مسیر.حذفبرخیچیزهاآساننیستودیریازودحقیقتکشفخواهدشد.

ازهرکسیکهدرموردپیوستنیاعدمپیوستنبهماتردیددارد،اجازهدهیدیکسوالسادهبپرسیم: آیاهمهباهممی‌توانیمبدترازآنچهآنهاانجاممی‌دادند،سیاستقدیمی،امورمالیقدیمیواقتصادقدیمیانجامدهیم؟مامیتوانیمپاسخصحیحرابهشمابدهیم.اگربههمهقوانینخودبراساسمنطقوعقلسلیماحترامبگذاریم،هرگزنمیتوانیمکارهایبدترازآنهاانجامدهیم.

اگردرابتدا،بسیاریازکاربرانثبتنامنمیکردند،زیراآنهاپتانسیلکاملمارادرکنمیکردند،وماآنهارادرکمیکنیم،اکنون،بسیاریازآنهاثبتنامنمیکنند،مهمترازهمه،زیراآنهابهناحقمعتقدندپروژهمابسیارپیچیدهاستوماآنهارادرکنکناگربهصورتسادهوقابلفهمبرایهمهتوضیحدهیم،نبایدشکیداشتهباشند.

مااندکیازپروژهعظیمخودراارائهکردیم.مابیشازهمهمشکلاتوتنهابخشیازراه‌حل‌هایمتعددیراکهدرطولسال‌هاکار،همهباهمپیداکرده‌ایم،آشکارکرده‌ایم.مادرحالیافتنراهحلهایبسیاریهستیم،حتیدرحالحاضر،همهباهم.وبسیاریازراهحلهایدیگر،ماآنهارا،همیشهباهم،باهرکسیکهبهماملحقمیشود،حتیدرآیندهپیداخواهیمکرد.

مقالاتیکهفقطبرایکسانیکهمستقیماًدرارتباطهستندقابلمشاهدههستند،دربخش‌هایمختلفرزروشدهوب‌سایتما،کهشاملتمامروش‌شناسینوآورانهماهستند،بسیارطولانی‌تروبااطلاعاتبسیاردقیق‌ترهستند.حتیقوانینکارگروه‌هایمختلفما،علاوهبرقوانینکلی،برایهمهیکساناست،قوانینوروش‌هایمشخصیدارد،همیشهمتفاوت،براساسنیازهاوبراساستصمیماتجمعی،بارأیاعضا،مستقیماًدرگروه‌هایمختلف.

برایاینکههمهچیزرابدانیموبتوانیمپروژهماراکپیکنیم،وبسیاریتلاشمیکنند،یکفردمجردبایدتمامزندگیخودراصرفخواندن،کسباطلاعات،درکوتلاشبرایبازسازیهمهکارهایماکند.حتیهزاراننفر،درگروههایمختلفما،بهسختیمیتوانندتماماطلاعاتلازمرابرایکپیبرداریازمابیابند،زیراقوانینخاصوروشهایقطعیبرایافرادبسیارکمیقابلاعتماداست.

همچنینسرمایهگذاریاولیهبرایایجادهمهاینهابسیارزیاداست.برایداشتنیکوبسایتامن،جادار،قدرتمند،سریعوکاربردی،علاوهبرافراد،ایدهها،قوانین،پولوابزارنیزلازمبود.مابهلطفکمکهایمالیبسیار،رایگانوداوطلبانه،توسطبسیاریازکاربرانخود،وهمچنینبسیاریازبازدیدکنندگانناشناس،توانستهایمهمهمنابعلازمراداشتهباشیم.امامادریکمقالهمفصلدرمورداینکهاینهمههزینهبرایماچقدراستصحبتخواهیمکرد.

علاوهبرپروژه،شایدبزرگترینثروتماکاربرانماهستند،بهویژهاولینشجاعانیکهبهماپیوستهاند.مردمیکهباهمکارمیکنند،بهشیوهایواحد،درآزادیوخودمختاریکاملهماهنگشدند.یکپارچه،درخودمختاریکاملوباآزادیکامل،آیابرایشماغیرممکنبهنظرمیرسد؟واردشوید،بررسیکنیدوخودتانراقانعخواهیدکرد،تاآنزمانبایدبهحرفماوکسانیکهازقبلباماهستنداعتمادکنید.شماهمچنینمیتوانیدانتخابکنیدکهبهکسانیاعتمادکنید،خوشبختانهتعدادکمیکهمامجبوریمازپروژههایخودحذفکنیم.بدیهیاستکهآنهادربارهماخوبصحبتنخواهندکرد،اماماهمهشواهدودلایلیراداریمکهمارامجبورکردهاستآنهاراکناربگذاریم،ودربرخیمواردآنهاراغیرارادیاعلامکنیم.ماهیچچیزرادورنمیاندازیمتابتوانیمبههراتهامیبهطورکاملوسریعپاسخدهیم.امامامقالهایخواهیمنوشت،همچنیندرمورداقداماتامنیتی،یکیباتحریمهایمختلف،وهمچنینیکی،بامطالعهموردی،ازکاربرانحذفشدهخودومشکلاتمختلفیکهبهوجودآمدهاست.درسگرفتنازاشتباهاتدیگران،برایتکرارنشدناشتباهات،حتیچیزهایمنفیرامفیدمیکند.آنهاتقریباًهمیشهکاربرانیبودندکهبامرتکباشتباهی،ماموفقمیشدیمآنهاراازبینببریم،حتیاگربرخیازآنهاپتانسیلخوبیداشتند.

ماهمچنینتصمیمگرفته‌ایمکههمیشه،حتیباشکایت‌هایمنظم،بهمقاماتذیصلاح،بههرگونهتلاشیبرایتحقیرما،کار،پروژه‌ها،فعالیت‌هایمانوهریکازکاربرانمانپاسخدهیم.ضمناًبهتمامیاخبارکذبکهبههرنحویبهاشتراکگذاشتهخواهدشدودرخواستخسارتمعنویودربرخیمواردمادیراداشتهباشیم،پاسخکاملخواهیمداد.ماازهمانروشدرخواستخسارتبرایهرکسیکهسعیدرکپیکردنپروژههایمادارداستفادهخواهیمکرد.ماازابتدایکشرکتبازرگانیازنوعتعاونیایجادکردهایمکههریکازاعضایماازلحظهثبتناموتازمانیکهنزدماهستنددارایسهمفردیدراینشرکتسیاسیواقتصادیهستند.مالمابهاینترتیب،هرکسیکهحتیبهطورجزئیازپروژههاوایدههایماکهعلائمتجاریثبتشدههستندکپیکند،مسئولرقابتناعادلانهوهمچنیننقضحقچاپخواهدبود.همیشهازهمینروشعلیهکسانیاستفادهمیشودکهسعیمیکنندازپروژههایمابرایبهدستآوردنمزایایغیرقانونیوبرایاهدافغیرمجازاستفادهکنند.حفاظتازمنافعاعضایمابرایمااساسیاست،تابتوانیممزایاییراکهبهناچارازچنینمجموعهایازپروژههاناشیمیشود،تضمینکنیم،فقطبرایکسانیکهحقدارند.ماهمچنیندرمورداینجنبه،بهمعنایخاص،بحثبرانگیزدرآینده،بهتفصیلبحثخواهیمکرد.

اگرچهدرنگاهاولبسیارپیچیده،آهستهودشواربهنظرمیرسد،اماهمهچیزبسیارساده،شهودی،سریع،ایمنوباحداقلتلاشبرایدستیابیبهبهتریننتایجازسویهمهاست.ازهمه.

بنابراین،توصیهمابههمهایناستکهفقطدروبسایتماپرسوجوکنند.شمامیتوانیداینکارراهمراهباافرادیکهبهآنهااعتماددارید،کهمیتوانندبهشمامشاورهدهندودرصورتنیازکمککنند،انجامدهید.مخصوصاًخردسالانوبسیارزیادهستندکهبهماملحقمیشوند،لطفاً: خودراهمیشههمراهباوالدینیاقیمقانونیخودمطلعسازیدوازآنهامجوزپیوستنبهمارابگیریدکهبعداًبدوناستثنابادقتبررسیمیشود.

افرادمسنبایدبابزرگسالانیاجوانانصحبتکنند،مشروطبراینکهمتخصصباشند،تادرمراحل«پیچیده‌تر»کمکبگیرند،بهایمنیخودتوجهزیادیداشتهباشندوازبهاشتراکگذاشتنداده‌هایخودباکسانیکهبهآنهاکمکمی‌کننداجتنابکنند.

باکمیفعالیتوباتمرین،بهمرورزمانخواهیددیدکهکاربامابسیارسادهاست،زیراماسعیکردهایمهمهچیزراساده،شهودیوفوریکنیم.

بنابراین،توصیهماایناستکهاگرپروژهمارادوستداریدوباتمامقوانینماسازگارهستید،ثبتنامکنید.ازطرفدیگر،اگرحتییکشکدارید،مجدداًتماماطلاعاتمارامطالعهکنیدواگرشکباقیماند،مستقیماًباماتماسبگیریدوماباکمالمیلبهتمامسؤالاتیکهدرمقالاتماپاسخیپیدانمیکنندپاسخخواهیمداد.ماحتیپسازخواندنمطالبیکهمنتشرمیکنیم،بههرشکوشبههایکهممکناستداشتهباشید،پاسخخواهیمداد.

اگربهشماپاسخندادیمیااگرفقطبایکلینکبهمقالهایکهبهتفصیلپاسخهریکازسوالاتشماراتوضیحمیدهد،باماعصبانینشوید.مااینقانونرابرایخودقائلشده‌ایم: تاجاییکهممکناستدرمقاله‌هایمختلفمواردراتوضیحمی‌دهیمتامجبوربهدریافتسوالاتزیادنباشیم.ماترجیحمیدهیمبرایجلوگیریازاتلافوقت،تماماطلاعاتمجازرامنتشرکنیمکهبرایهمهقابلمشاهدهاست.بسیاریازاطلاعاتفقطبرایکاربرانتاییدشدهماوبنابهموارداعضایرسمیقابلمشاهدهاست،امامربوطبهقوانینداخلیوروشهایکاریخاصبرایایننوعکاربراناست.ایناطلاعاتمحرمانهبههیچوجهنمیتواندبرتصمیمشمابرایپیوستنیاعدمپیوستنبهماتأثیربگذارد.

اگربلافاصلهحتیبهسؤالاتقانونیپاسخنمیدهیم،بهایندلیلاستکهبهبازدیدکنندگاندرزمانهایطولانیترینسبتبهکاربرانثبتنامشدهخودپاسخمیدهیم.آنهامزیتهایکوچکیهستندکهمابهکاربرانخودارائهمیدهیموبرایمامنطقیوعادیبهنظرمیرسند.

پسازهمه،برایتصمیمگیریدرمورداینکهآیادوستداریدیانهآنچهراکهمیخواهیمانجامدهیم،همهباهم،فقطبایداولینمقالهرادرصفحهاولوبسایترسمیمابخوانید.انتخابسختنیست.

اگرآنرادوستدارید،بیشتربخوانید،اگرعلاقهاینداریدیا 100% مطمئننیستید،میتوانیدصبرکنیدوبعداًبپیوندیدوفقطزمانیکهمطمئنشدیدمیخواهیدآنراانجامدهید.

افرادبلاتکلیفیاکسانیکهدردسترسنیستندتافعالانهباماکارکنند،هیچکمکیبهمانمیکنند،بهخصوصدرمراحلاولیه،جاییکههمهبایدمشغولشوند.

بسیاریازمامیپرسندکهپسازثبتنامچهنوعمشاغلوچهفعالیتهاییرامیتوانانجامداد.یکمقالهبسیارطولانی،اختصاصیومفصللازماستتاهمهاحتمالاتبینهایتموجودراآشکارکند.ماخودمانرابهکارهایاصلیکههرکسبهماملحقمیشودموظفبهانجامآناست،نوشتنیکلیستکوتاه،همراهباتوضیحاتمحدودمیکنیم.برایهرکسی،الزامبهحضورنبایدیکبارباشد،یادرخواستیکهبرآوردهکردنآنبسیاردشواراست.برایتغییروبهبودجهانحدود 20 دقیقهدرروزیاحداقل 2 ساعتدرهفتهزمانمیبرد.ماآنقدرفعالیت‌هایبی‌فایدهانجاممی‌دهیموزمانمهمیراتلفمی‌کنیم،بهطوریکهآنچهراکهمی‌خواهیمکاملاًموردقبولهرکسیاست.بدیهیاستکههرکسبهصلاحدیدخودفعالیتهاوزمانخودرابامامدیریتمیکند.شمامیتوانیدزمانبیشتریرادروبسایتما،یادرفعالیتهایما،حتیدرفضایباز،صرفکنیدوکارهایبیشتریراباماانجامدهید.ماخودرابهذکرچندموردمحدودمیکنیمکهبرایهرکسیکهبهمامیپیوندداجباریاست.اولینکاریکههمهبایدانجامدهندکمکوحمایتازسایرکاربراناست،همباپشتیبانی،همبهعنوانتوضیحقوانینخاصوهمباهمکاری،براساسروشابتکاریما،بهنام"زنجیرههایپیوندی"،کهدرآنهرفردبهدیگرانمتصلاست.مردم،براساسقوانینبسیاردقیق.هرکاربرثبت‌شدهتاییدشدهبایدحداقلبخشیازیکیاچندگروهازمتخصصانباشد (درابتداتوصیهمی‌کنیمحداکثردر 3 گروهبهطورهمزمانباشید)،براساستحصیلاتخود،یابراساسفعالیتکاریدرگروههایمتخصصبایدمتخصصباشد،علاقهمندانیاکنجکاوهایسادهپذیرفتهنمیشوند،امادورههاییرابرگزارخواهیمکردتابههرکسیکهعلاقهمنداستاجازهمطالعهموضوعاتخاصیاموضوعاتخاصوبعدازدورهوامتحانرابدهد،درصورتکسبنتایجخوب،بهاواجازهمیدهیمدیپلمآنلاین،تخصصومتعاقباًواردگروهمتخصصان،موضوعاتیاموضوعاتیشودکهبیشتراورامجذوبخودمیکند.ماهمهامکاناترابرایهمهداریم،زیرابهنظرمیرسدکهپرورشعلایقوشایدعلایقجدیددرستباشد.

هریکازاعضایرسمیمابایدحداقلدریکگروهخاصکهمیتوانداداره،امنیتی،قانونیوانواعدیگرگروههایمدیریتیخاصسازمانسیاسیماباشد،باشد.

هرکاربرثبت‌شدهتأییدشدهبایدحداقلبخشیازیکگروهازکارهایسیاسیباشد،براساساولویت‌هاوتوانایی‌هایش.

هریکازاعضایرسمیمابهطورخودکاردرگروههایجغرافیاییبراساسمحلسکونتخود،دریکیاچندکشور،حسبمورد،یادرتمامیگروههایجغرافیایی (براساستقسیماتمختلفسرزمینی) کشوردرجمیشوند.تولد،یادرگروههایجغرافیایی،تمامکشورهاییکهدرآنهادارایحقرایوبرحسبموارد،نامزدشدناست.همهاعضایمادرکارگروههایجغرافیاییبینالمللی،قارهای،ملی،ایالتی،منطقهای،استانی،منطقهایومحلیقرارخواهندگرفت.درمواردخاص،آنهاهمچنینبهطورخودکاردرگروههایبلوکجغرافیایی،محلهیاخیاباندرجمیشوند.هریکازکاربرانثبت‌شدهتأییدشدهمابایدبه‌طورخودکاربخشیازگروه‌هایعددیماباشد،براساسشمارههویتشخصی،کهبه‌طورتصادفیتوسطسیستممادرزمانثبتنامبههرکاربرجدیداختصاصدادهمی‌شود.درهرگروه،هریکازکاربرانمافعالیتهایزیادیرابرایانجامخواهندیافت،برخیاجباری (مانندانتخابوشرکتدررأیگیری)،برخیدیگرداوطلبانه،مانندشرکتدرانتخابات،یاکار،براساسعلایقوترجیحاتخود،درمواردمختلف.مناطقکاریهرگروه

هرفعالیت،دروبسایتسیاسیما،همیشهابتدابهصورتداوطلبانهورایگانانجاممیشود،اماباگذشتزمان،متعاقباً،میتوانیمتصمیمبگیریمکهبهصورتدائمییاحتیباقراردادکارتماموقت،برخیازافرادرااستخدامکنیم.بهتریناعضایرسمیمابرایبازنشستگانودانشجویان،فرصت‌هایشغلیزیادی (براساسجوایز،نقدی،کالایاخدمات) بدونازدستدادنحقوقبازنشستگییاکمکهزینهتحصیلی،همچنینبراساسقوانینکشورهایمختلفداریم.وترجیحاتفردی

هرفعالیتفردیوهراقدامیکهانجاممی‌شود،توسطگروه‌هاینظارتوارزیابیکاربرانمابهدقتنظارتوارزیابیمی‌شود.رتبه‌بندیبافعال‌ترینکاربران،باارزیابینتایجفردی،وگروه‌هاییکههمهبهآن‌هاتعلقدارند،انجاممی‌شودتابهماامکاندهدشایستگیفردیوجمعیراارتقادهیموهمیشهپاداشدهیم.ماهمچنینرفتارهریکازکاربرانخودرابادقتتجزیهوتحلیلمیکنیم.

آیاسیاستبرایشماکافینیست؟آیاشماهممیخواهیدکسبدرآمدکنیدیاسرمایهگذاریکنید،ماپروژههایزیادیدرهربخشاقتصادیومالیداریم.بسیاریازپروژهها،همهنوآورانه،بامشارکتمحدود،وبهصورتداوطلبانه،وهمهبه DirectDemocracyS مرتبطهستند.هریکازاعضایماقادرخواهندبودپروژههایجداگانهایراپیشنهاددهندوماآنهاراباهم،مشخصاًپسازتجزیهوتحلیلوارزیابیآنها،همراهباکارشناسانخوداجراخواهیمکرد.

الزامبهحضور،همکاریباماوشرکتدرآرابدیهیاستکهفقطبهفعالیتسیاسیاشارهدارد.

اگربهماملحقشدید،لطفاًخجالتنکشید.

بسیاری،بهخصوصدرابتدا،زمانیکهازآنهاخواستیمپروژهمارابهسایرافرادقابلاعتماد،اقوام،دوستانومخاطبینمعرفیکنند،اینکاررانکردند.تاحدودیبهدلیلترسازاطلاعدیگراندرموردپروژهمشابه،بهامیداینکهبتوانیممزایاوامکاناتیراکهبرایاولیمارامتحدمیکندحفظکنیم.

دیگرانبهکسینمیگویند،زیرابابهدستآوردننقشهایمهم،امیدوارندبتوانندارتباطاتخودراارتقادهند،گروههایخودمختارایجادکنند،تابتوانندبهطورمستقلمدیریتوکنترلکنند.آنهابااینرفتارشاننشانمیدهندکهازپروژهسیاسیماچیزینفهمیدهاند.

ماهمهمتحدهستیموهرکسیکهتلاشمی‌کندگروه‌هایخودمختاربسازد،باوحدت،کهبرایدستیابیبهنتایجعالیبرایمااساسیاست،سازگارنیست.حیفکهبسیاریازآنهاپتانسیلبالاییداشتندواکنونهرفرصتیرابرایانجامیککارخوبباماازدستدادهاند.

ازسویدیگر،دیگرانتقریباًشرمندههستندیامیترسندکهبهخاطرپیداکردنوایجادنمایهدروبسایتمابهآنهابخندند.مامستقیماًازشماسؤالمیکنیم: ازچهچیزیخجالتمیکشی؟چهترسیداری؟هرکسیکهشمارابهخاطرپیوستنبهمابهصورتمنفیقضاوتمیکند،قطعامارانمیشناسد.امااگرپرسوجوکند،اگردرآنتحقیقکند،ازشماتشکرخواهدکردکهاوراازیکپروژهسیاسیباپتانسیلمشابهآگاهکردید.

همهانتقاداتمعدودیکهاخیراًدریافتکردهایمودرمدتکوتاهیکهازشروعبهکارمامیگذرد،دریافتکردهایمتاسازمانسیاسیخودرابهافرادمعدودیبهصورتگزینشیبشناسانیم،همگیمحدودبهانتقادازآرماست.یانام،یاوبسایت،خیلیدیدنینیست.انتقاداتسطحیوغیرضروریازمردمیکهیککتابراازرویجلدشقضاوتمیکنند.درچیزهایمشخص،مانندبرنامهسیاسیما،یاروشکارما،آنهاهیچایرادینمییابند.اگرتصادفاًچیزهایکوچکمبهمیاجزییاتناچیزپیداکنند،بهمحضاینکهآنهاراروشنکنیمودلایلخودراتوضیحدهیم،دیگرهیچشکیدرموردارزشعظیمچیزیکهماخلقکردهایمندارند.

آنهاهمچنینازماانتقادمیکنند،بهخاطرنحوهمستقیمصحبتکردن،نوشتن،وبهطورکلی،بهخاطرنحوهبرقراریارتباط،یابهخاطرشیوه«نوآورانه»مادرشخصیتپردازی،وانتقادازبرخیرفتارهاوافرادیکهدرکارشانسهیمنیستیم.آیاترجیحمی‌دهیدباکلماتزیبابهشمادروغگفتهشودوموردتمسخرقراربگیرید،یاترجیحمی‌دهیدحقیقتراباروش‌هایتاحدیخشناماصادقانهبدانید؟اگرگزینهدومراانتخابکردیدبهادامهمطلببروید.درغیراینصورت،اینجاتوقفکنید،چیزیبیشترازمانخوانید،وبهمانپیوندید،مامیتوانیمحساسیتشماراآزاردهیم.

آنهاازماانتقادکردهاندکهدربرخیازمقالاتمانفحشهایینوشتهایمکهبهگفتهخودشانباعثافتخارمانیست.اگردوبارهبادقتبخوانید،آنچهمینویسیم،انتقادمیکنیم،مخصوصاًازخودمانوهرگزبهکسیتوهینوانتقادنکردهایمکهرفتارخوبیداشتهاست،بلکهفقطبهخاطراشتباهاتفاحشاست.

گفتنچیزها،حتیناخوشایند،بهوضوحودرچهرهمردم،ازنظربسیاریبهعنوانتوهینیابیادبیتلقیمیشود.متاسفیم،اماترجیحمیدهیمصادقباشیموهمهچیزراروشنکنیمتادرموردحسننیتخودتردیدیدرمردمایجادنکنیم.

هرجمله،هرکلمه،بادقتارزیابیمی‌شودوبادقتزیادیانتخابمی‌شودتاهرگزبی‌اهمیتنباشد.

شماهرگزقادرنخواهیدبود،درمواجههبایکقاعده،یادرمواجههبایکعملانجامشده،بگویید: منآنرانمیدانستم،یاانتظارشرانداشتم.

اگرهرازچندگاهیبهدلیلاشتباهترجمهیاتصحیحخودکاراشتباهاملاییکوچکیمرتکبشدیم،عذرخواهیمیکنیموباکمالمیلاشتباهراتصحیحمیکنیم،اگرهرکسبهآناشارهکردمودبانهانجامدهدومحتوا،ومعنایآنباتصحیحمخدوشنمیشود.

آنهابهماگفتندکهمامتکبرهستیم،معتقدیمکهکاملهستیم،فکرمی‌کنیمهمهراه‌حل‌هاراآمادهکرده‌ایم،امااگراینافرادهمهکارهایمارابخوانندوبهطورمشخصبدانند،می‌فهمندکهماهردلیلیداریم.مابهکارخودافتخارمیکنیموآنرابهخوبیانجامشدهمیدانیموخوشبختانهیابهلطفماهمهکاربرانجدیدمانیزآنراتأییدمیکنند.

ماتوانسته‌ایمایدئولوژیجدیدیایجادکنیم،هربخشکوچکمثبتیرادرنظربگیریم،وتمامبخش‌هایمنفی،همهایدئولوژی‌هایگذشتهوهمهسیاست‌هایقدیمیراحذفکنیم.اینکارآسانینبود،همهچیزراکنارهمگذاشتیم،امابهلطفصدهانفریکهرویآنکارکردند،وهنوزهمرویآنکارمیکنند،ماازنظرسیاسیکاملهستیم.

آنچهمیبینید،کهبرایهمهبازدیدکنندگانماقابلمشاهدهاست،فقطنوککوهیخاست،یکپروژهسیاسی،پرازفعالیتهایجالبوبسیارخاص.شمانمیتوانیدجزازدرون،کارهایعظیمیراکهماانجامدادهایموانجاممیدهیم،ببینید.ودرآیندهکارهاییکهبایدانجامشودافزایشمییابد،امااگربااینسرعترشدکنیم،انجامآنآسانترمیشود،زیراآنرابهقسمتهایکوچکزیادیتوسطگروههاییازکاربرانتقسیممیکنیم.

مابامادرگروه‌هایمختلفودرانواعمختلفکارمی‌کنیموهرکاربرعلاوهبرحداقل‌هاوموارداجباری،فقطفعالیت‌هاییراکهترجیحمی‌دهدوآن‌هاییکهبیشتریناستفادهرادرآنهاداردانجاممی‌دهد.همهچیزبهشیوهایمنظم،منظمودقیقانجاممیشود.

البته،مافقطمواردیرامنتشرمیکنیمکهمطمئن،قطعی،پیشنهادشده،تصمیمگیری،بحث،رایگیریوتاییدشدهباشد،همتوسطکسانیکهآنهاراساختهاندوهمتوسطگروههایکنترلویژهما.هریکازمقالاتما،هریکازقوانینما،هریکازپیشنهاداتمانتیجهکارجمعی،گروههایمختلفمردماست.

مادوستنداریممطالبیرامنتشرکنیموسپسمجبوربهعذرخواهیبرایانتشارمطالبیباشیمکهواضح،نادرستیابدترازآننادرستاست،امااگرچنینشد،پیشاپیشعذرخواهیمیکنیموبهشماتضمینمیدهیمکهمااولینکسیخواهدبودکهبهطورعمومیعذرخواهیمیکندوهرگونهاشتباهیانادرستیرااصلاحمیکند.ماآنراتکرارمیکنیم،چهزمانیواگراتفاقبیفتد.تاکنونهیچکسشکایتنکردهاستوهیچنادرستیوجودنداشتهاست.

بسیاریازمطالبیکهمامنتشرمیکنیمبسیاریازافرادوبسیاریازموسساتراآزارمیدهد،امافقطدرصورتیمنتشرمیکنیمکهازصحتآنهامطمئنباشیم.درهرصورتانجامهربررسیممکن.

هیچکسهرگزنتوانستهاستمارابهدروغگوییمتهمکند،بهایندلیلسادهکهماچندینباربهدقتهمهمنابعخودرابهصورتبیطرفانه،متنوعومستمربررسیمیکنیم.

ماسعیمیکنیمفقطحقایقیرامنتشرکنیمکهدرموردآنهامطمئنهستیم،نهفرضیاتبیهوده،وازانتشارفقطقسمتهاییکهبرایهدفمامفیداستاجتنابمیکنیم.استفادهازابزارقانونیبهسبکمانیست،اماازنظراخلاقیصحیحنیست.مادوستنداریمصرفاًباسوءاستفادهازبدبختیهاواشتباهاتدیگرانموردتحسینقراربگیریم.

ماهمیشههرانتقادیراکهازمامیشودمنتشرمیکنیم،نهازرویقربانیبودن،بلکهبهایندلیلکهبهنظرماندرستمیرسد،همیشههرتوضیحیراارائهمیدهیمتاانگیزههایمانرابفهمیم.باتوضیحمطالب،حتیمواردکمترخوشایندیاکمترراحت،ازسوءتفاهمجلوگیریمیکنیموازانتقاداتاستفادهمیکنیم،حتیبرایاطلاعرسانیصحیحبرخیازجزئیاتکهدرمقالاتقبلیماروشننشدهاست.

گاهیاوقاتماتکراریهستیم،امادراینراه،باچندینبارتکراربرخیمفاهیممهم،هرکسیکهبهمامی‌پیوندد،می‌داندچگونهرفتارکندوچگونهباهمهماهمکاریکند.

ماآنرادوستنداریم،زیراشستشویمغزیمردمیاتحمیلعقایدغیراخلاقیاست.

ماقوانینوروشیراتحمیلمیکنیمکههمیشهمورداحترامهمهبودهوخواهدبود.

هیچ‌کسبهدلیلایده‌هایخود،اگردرراه‌ها،زمان‌هاومکان‌هاییکهبراینمایشآن‌هادرنظرگرفتهشدهارائهشود،هرگزکنارگذاشتهنمی‌شود.

مااغلبآنرامینویسیم،زیرابهآناطمینانداریم،قدرتمادروحدتاست،درتنوع.

بنابراین،ایده‌هایاپیشنهادهابرایبهبودهریکازپروژه‌هایمابدونتحریفهدف،کاربرد،سبک،روش،قوانینقبلیومعنایآنمورداستقبالقرارمی‌گیرند.

اماماازکسانیکهمیآیندبرایماتوضیحمیدهندکه"آسمانآبیاست"یاکسانیکهمیآیندتاروشیاقوانینخودرابهماتحمیلکنند،قوانین،پیشنهاداتماراتغییردهند،ازقبلتصمیمگرفتهشده،بحثشدهوتوسطهمهرایدادهاند،دوستنداریم.،بهنفعهمهاست.

ومهمترازهمه،مامتاسفیمبرایافرادیکهباعباراتیمانند: یابهقولمنعملکنیامیروم.اوعلاوهبرتوهینبهخودوشعورخود،نشانمی‌دهدکهکودکیوغیرقابلاعتماداست.اگرنتوانیمرویتکتککاربرانخودحسابکنیم،همهمطمئنخواهیمشدکهکسانیکهاینگونهرفتارمیکنندهرگزنقشمهمیدرسلسلهمراتباجتنابناپذیرمانداشتهباشندوهرگزنتوانندفعالیتهایمهمیراانجامدهند.مطمئناًنهازرویبدخواهییابرایانتقام،امادوستداریمبتوانیمرویهمهافرادیکهبهمامی‌پیوندندحسابکنیم،احساساعتمادمهماستوهمیشهمتقابلاست.

وقتیباوسواس"ما"مینویسیم،بهخاطرجمع maiestatis نیست،بلکهبهایندلیلاستکهما،ماافرادزیادیهستیم،حتیدرحالنوشتناینمقاله،وهریکازپروژههایما،داراییماست،بنابراینافرادمختلفیداریم،کهدرهرکاریکهانجاممیدهیمگردهممیآیند.

بهطورکلی،ماسیاستمدارانیراکهبخشیازسیاستقدیمبودهاندقابلاعتمادنمیدانیموبهکسانیکهبرایبرخینقشهاباسایرنیروهایسیاسیکاندیداشدهاند،کهبخشیاز«نظامقدیمی»هستند،اجازهنمیدهیممجدداًباهمدرخواستدهند.بهما،برایهماننقشها.بااینحال،آنهامیتواننددرخواستدهند،یاخودشانراپیشنهادکنند،یابراینقشهایدیگرمدیریتسیاسیپیشنهادشوند،امااحتمالاًنهبراینمایندگیسیاسی.

مهمترازهمه،ماافرادیرادوستنداریموخیلیبهآنهااعتمادنداریم،درحالیکهاذعانداریمکهتغییرذهندربرخیمواردمیتواندمترادفباهوشباشد،امااغلبمترادفبابلاتکلیفیاست.غیرقابلاعتمادبودن،فرصت‌طلبیومنافعشخصی،کهاگرچهمشروعاست،اماباعثمی‌شودنسبتبهکسانیکهغالباًاحزابراتغییرمی‌دهند،یاکسانیکهدرجریانقانون‌گذاریبهنیروهایسیاسیخیانتمی‌کنندیاآنهارارهامی‌کنند،ملاحظاتیداشتهباشیم.ماآنراخیلیدوستنداریم،حتیکسانیکهحزبیراترکمیکنندتاحزبیرابهشکلوشمایلخودتأسیسکنند،بهخصوصاگربلافاصلهپسازرأیگیریانجامشود.اینرفتارنشاندهندهفقداناحترامواحترامبرایافرادتشکیلدهندهاست.برایما،همهرایدهندگانمامقدسهستند،زیراتقریباًهمهاعضایرسمیماخواهندبود،بنابراین،همهآنهابخشیازخانوادهعظیمماخواهندبود.بهطورکلیازافرادیکه«دربشقابشانتفمیکنند»متنفریم.بدیهیاستکهاستثنائاتیوجودداردوتغییراتانگیزشیودرنتیجهتعمیمنادرستاست.قبلازنتیجهگیریعجولانهیااشتباه،بایدهرواقعیت،هرتصمیموهرشخصیرادرزمینهکلیوخاصموردتحلیلقرارداد.

اینمقالهطولانیراکهمطمئناًبسیاریازکاربرانبالقوهراباآنازدستداده‌ایم،باچندجملهبهپایانمی‌رسانیمکهباعثمی‌شودحتیآندرصدکوچکامامهمیازعلاقه‌مندانراکهشایدالانثبت‌ناممی‌کردندازدستبدهیم.

وقتیکسیبهمامی‌پیوندد،ازهمهاعتماد،احترامواحتراممابرخوردارمی‌شود.هرکاربرجدیدباهمانامکاناتشروعمیکندتابهاهدافمهمبرسد،مانندکسانیکهبرایمدتطولانیبامابودهاند،حتیاگردرابتدانقشهایمشابهینداشتهباشند.غلبهبرمراحلمختلفزمانزیادیرامیطلبد،بنابراینصبروتلاشسخت،همیشهنشانمیدهدکهمیدانیدچگونهبهگونهایرفتارکنیدکهباهمهقوانینماسازگارباشد.

اگرکسیاشتباهاتکوچکیمرتکبشود،مامیدانیمکهچگونهبایددرککنیم،امااگرآنهااغلبتکرارشوند،میدانیمچگونهتصمیمبگیریم،کسانیراکهبههمهقوانینمااحترامنمیگذارندمجازاتکنیم.

اگرشخصیمرتکباشتباهیجدیشود،عملاًهیچشانسیبرایرهاییازخودندارد،مگراینکهباکارزیادورفتارمثالزدنی،برایمدتبسیارطولانیبایدثابتکندکهقابلاعتماداست.ازاینکهسختگیرهستیموبهطورمداومهریکازکاربرانخودرابررسیمیکنیممتأسفیم،امابسیاریازپروژهها،حتیپروژههایزیبا،بهدلیلفقدانقوانینوفقدانشجاعت،درمجازاتافرادیکهازآنهاتخطیمیکنندشکستمیخورند.

ماترجیحمیدهیمازهرگونهمشکلیجلوگیریکنیمومیدانیمکهناسازگاریبسیاریازکاربرانبالقوهراازثبتناموپیوستنبهمامنصرفمیکند.امابرایخیروصلاحهمه،مابایدبسیارمراقبباشیموازهرگونهفعالیتبالقوهخطرناکجلوگیریکنیم.

مزایاوامکاناتیکهبرایاولینکاربرانیکهبهمااعتمادمی‌کنندوبهماملحقمی‌شوند،ازلحظه‌ایشروعمی‌شودکهبهتوانایی‌ها،صداقت،قابلیتاطمینانوصداقتهرفردپیمی‌بریم.درآنلحظه،گروه‌هایارزیابی،کاربران،گروه‌هایما،کههمگیآزاد،مستقلومتشکلازقابلاعتمادتریناعضایماهستند،تصمیممی‌گیرندکه«ترفیع»کنندوهرفردرادرجایمناسبقراردهند.امااعتمادونقشفردبایدهرروزازطریقکارخود،بانتایجخودوگروهوازطریقرفتارفردیوگروه‌هایشتأییدشود.اگریککاربرجدیدمهارت‌هایبیشتریداشتهباشد،می‌تواندحتیدرنقش‌هایمهم‌تریادرهماننقشیکهکاربرانیکهمدتبیشتریدرپروژهماحضورداشته‌اند،ارتقایابد.درواقع،یافتنافرادبیشتریدرهماننقش،یابهعنوانرئیسیاهماهنگکنندهگروههایکاری،غیرمعمولنیست.ایجادیکرقابتسالم،صادقانه،منصفانهومفیدبینکاربرانمختلفوبینگروههایما،فعالیتیسودمنداستکهازطریقرقابت،همیشهبهماامکانمیدهدتانتایجمهمیراکسبکنیم.مادرموردرقابتصحبتمیکنیم،برایخوب،نهمبارزهبرایقدرت،کهفقطآسیبایجادمیکند.مهمنتیجهمشترکاستنهشهرتافراد.

آنهاهمچنینبهماگفتندکهماغیرحرفهایوهرگزخیلیفنیصحبتنمیکنیم.میدانیمکهمتهمکردنمابهخیلیچیزهاوحتیمحکومکردنمابهزودی"ورزشی"خواهدبودکهخیلیهاآنراانجامخواهندداد.اماگولزدنخودمانوتلاشبرایکوچکشمردنکارمان،مطمئناًرفتارهوشمندانهاینیست.اینواقعیتکهمااغلبازنقلقولهااستفادهنمیکنیم (قبلاًدرموردآنصحبتکردهایم)،واینکهبهروشیسادهوقابلدرکبرایهمهمینویسیم،آنرابهعنوانیکتعریفمیدانیم.اغلباوقاتسیاست،اماهمچنینامورمالییااقتصاد،بهگونهایباماصحبتمیکنندکهدرکآندشواراست.آنهابا 2 جملهفقطبرایچند"خودی"توضیحمیدهند،دقیقاًهمانچیزیراکهماتوضیحمیدهیم،برایهرکسی (حتیبرایافرادکمسواد) در 10 جملهسادهشدهوتاحدودی"رقیق".مابههرچیزیکهمینویسیموهمچنینبهنحوهنوشتنآنافتخارمیکنیم.چندبارسیاستقدیمیمارامسخرهمیکند،زیرامعتقدیمبرخیازگفتههایآنهادرستاستوآنهاراکاملاًدرکنمیکنیم.ماحتیدراینزمینههممبتکرهستیمونهبرایجلبرأیوحمایتافرادکمسواد.مااینکارراانجاممیدهیمزیراوظیفهخودمیدانیمکههمیشهخودمانرابرایهرکسیکهمارامیخواند،گوشمیدهدیابهمانگاهمیکنددرککند.مابرایبهدستآوردناجماعوپیروزیدرانتخابات،کارهایدرستراانجامنمیدهیم.مافقطومنحصراًکارهاییراانجاممیدهیمکهواقعاًبهآنهااعتقادداریم.

ماپیام‌هاییدریافتمی‌کنیمکهدرآن،حتیافرادیکهبهمامی‌پیوندند،ازماالتماسمی‌کنندکهمفاهیمراخلاصهکنیم،وتاحدیمااینکارراانجاممی‌دهیم.آنهابهزانوازماالتماسمیکنندکهمقالاتراکوتاهکنیموماتلاشمیکنیمتااینکارراانجامدهیم.شایدمتوجهشدهباشیدکهمادروبسایتخودمقالاتیداریمکهبسیارکوتاههستند،هرچندمفصل.جملاتیمانند: بایدخلاصهکنید،بایددرچندخطتمامنکاتضروریرابنویسید.یا: مردم،زمانیبرایتلفکردنندارند،دوستندارنددرآنغورکنند.اماهمچنین: 20 سطراولراخواندموبعدخوابمبرد.دراینجا،آفرین،شماماراکشفکردید،مایکنقصجدیداریم،ما"هدیهسنتز"نداریم.وباخطرطولانیشدن،اینبارنیزانگیزههایخودراتوضیحخواهیمداد.

وقتیهمهباهمتصمیمگرفتیمبهصورتیکپارچهواردسیاستشویم،علاوهبراینکهبایدبرایهمهمشکلاتجدیزمینراهحلیپیدامیکردیم،بایدسبککاروارائهایدههایمانراانتخابمیکردیم.

بهطورخلاصه،پسازیافتنراه‌حلبرایتماممشکلاتزمین،بایدراهیپیدامی‌کردیمتاهمهچیزراکنارهمنگهداریمومکانیسمعظیمبسیاریازمفاهیمکوچکرابهکارببندیم.زیراایدههایخوبمیتوانندبهسراغهمهبیایند،اماپسازآن،عملیکردنوماندگاریآنهادرطولزماندشوارتراست.

مامجبوربودیمماه‌هایادربرخیمواردحتیسال‌هاتماممشکلاتاحتمالیرامطالعهکنیموهمهراه‌حل‌هایمفیدرابرایجلوگیریازآنهاپیداکنیم،نهفقطبرایحلآنها.

مادرنهایتبادههاهزارصفحهمشکلاحتمالیوصدهاهزارصفحهراهحلبرایجلوگیریوحلهرگونه"رویدادپیشبینینشده"مواجهشدیم.

مابیشاز 14 سالاستکهکارخودراعمومینکردهایم،آنهمبهایندلایل.

مشکلات،رویدادهایغیرمنتظره،پیشگیریوراهحل.در DirectDemocracyS،بسیاریازکلماتتنهادرصورتیکارمیکنندکهدریکجملهدرجشوند،فقطبههدفنهاییمافکرکنید: تغییروبهبودجهان.فعلتغییرکردن،بدونفعلبهبوددادن،برایکلجمعیتجهانمفیدنخواهدبود.

اینواقعیتکهاغلبجزئیاتاضافیارائهمیشود،یادربرخیموارد،برایهمهقابلدرکنیست،وجودندارد.مادقیقاًهمانچیزیرامیگوییمکهبرنامهریزیکردهایم،درزمانهاوروشهایپیشبینیشده،باخطرخستهکردنیاخواباندنکسی.خوابیدنوازدواجمجددهیچکسراآزارنمیدهد،مگردرمواردمعدودیکهآسیبشناسیاست.بنابراین،اگرمقالاتطولانیمانیزاثرخوابآوردارند،اگربرایسلامتیشمامفیداست،خوشحالمیشویم.مااغلببههمهاینمفاهیمبازخواهیمگشت،حتیدرآیندهمقالهبسیارطولانیدرموردچگونگیایجادهمهاینهامینویسیم.بهنظرمادرستاستکهدرموردمنشأخودصحبتکنیم.چقدردرستبهنظرمیرسدکههمهانگیزههایمانراتوضیحدهیم.

چیزدیگریکهعملاًهمهراآزارمیدهدجملهایاستکهمااغلبمینویسیم،سیاستقدیمیدقیقاًمنعکسکنندهرأیدهندگانیاستکهبرایرأیدادنمیروند.

وقتیمااعلاممیکنیمکههمهما (بهمعنایماکهمینویسیموشماکهمیخوانید)،رایدهندگانانتخاباتقدیم،مقصراصلیهربدیرویزمینهستیم،هیچکسنمیتواندبامامخالفتکند.میدونیچرا؟چونهمهاینهارابدوناقدامیابهتربگوییمبدونواکنشاجازهدادهایم.

همهماتوانسته‌ایمازهمهچیزشکایتکنیمودرموردهمهچیز،حتیبی‌فایده‌ترین‌ها،به‌خصوصدرشبکه‌هایاجتماعیاظهارنظرکنیم،تاپسازآنبدونبرداشتنانگشتیانورون،بهزندگیادامهدهیم،عملکنیم،همهچیزراتغییردهیموبهبوددهیم.چیزهاییکهکارنمیکنند

شکایتکردن،اظهارنظرکردن،مخالفتبانظامقدیمیسیاسی،مالیواقتصادی،حسادتبهافرادثروتمندومشهور.

همهماشبکه‌هایاجتماعیراازجاییکهاقوامودوستانمانرادنبالمی‌کردیم،باآن‌هاارتباطبرقرارمی‌کردیم،درتوالت،جاییکهاستفراغمی‌کردیم،تمامزهرمان،وهمه‌یخشمسرکوب‌شده‌مانوتمامناامیدی‌هایمانراتغییرداده‌ایم.

نکتهجالبایناستکهنظامقدیمیسیاسی،مالیواقتصادیماکمترینتأثیریاز«خشماجتماعی»ماندارد.

تمامفعالیت‌هایشما،ساعت‌ها،برایایجادگروه‌ها،صفحات،پست‌هاونظرات،کموبیشجالب،کموبیشقابلاشتراک‌گذاری،بی‌فایدهاست،تغییرنمی‌کندودنیارابهبودنمی‌بخشد.

امادرحالحاضر،همهما"معتادانرسانههایاجتماعی"هستیم،همانطورکهجوانان،ونهچندانجوان،بهبازیهایویدیویی،همانطورکهبهزودیخواهندبود،همهکسانیکهترجیحمیدهندبهروشیسادهدریکدنیایمجازیزندگیکنند،"معتادانرسانههایاجتماعی"هستیم.متاآیه،بهجایاینکهسختکارکنیم،وبهطورمشخصبرایتغییروبهبوددنیایواقعیخودکارکنیم.آنهابهشما،بهصورترایگانیاباپولبسیارکم،یکدنیایمجازیمیدهندکهدرآنهمهشماثروتمند،مشهوروقدرتمندخواهیدبود.شمامردانوزنانیخواهیدداشتکهباآنهارابطهجنسیداشتهباشید،ویلاها،اتومبیلهایلوکس،زمینهایگلفوبسیاریچیزهاخواهیدداشتکهدرزندگیواقعیهرگزبهشمانخواهندداد.

آنها،افرادعادیوقدرتمند،درواقعیتزندگیمیکنندوشمارادردنیایرویاهازندگیمیکنند.

ماتوپکریستالینداریم،اماواقعبینانهوهوشمندانهبهآیندهنگاهمیکنیم.دراینراستا،اکنونهمانآیندهایاستکهمادرموردآنصحبتکردیم.اینکهدرستاستیانادرست،تصمیممانیست.اماچگونهمصرفموادیامشروباتالکلیرااشتباهمیدانیم،شجاعتاینراپیدامیکنیمکهخودرابهافرادیکهبهماعلاقهدارنداعلامکنیم،وچگونهرابطهجنسیتحتتأثیرموادمخدریاالکلرااشتباهمیدانیم،زیرابهیادنمیآورد.ماخوب،روزبعد،هراحساس،واشتباهاتجدیممکناستانجامشود،مانیزآنراعمیقااشتباه،زندگیدردنیایمجازی،زندگیواقعیما.

پسبیاییداشتباهنکنیمودروغنخواهیمگفتکهماوهمهشماتنهامقصردنیایکثیفیهستیمکهدرآنزندگیمیکنیم.سیستمقدیمیوغالباًفاسد،تنهااینتقصیرراداردکهازتمامنقاطضعفمابهنفعخودسوءاستفادهمیکند.

ماباپیشبینیهمهاینهاتصمیمگرفتیمکهاقدامکنیم.

قطعاًنه،دریکبرخوردرودررو،چونهیچشانسیبرایبرندهشدننداشتیم،برعکس،ازهمانابتداشکستمیخوردیم.سیستمقدیمیسیاسی،مالیواقتصادیصدهاسال،اگرنگوییمهزارههایکامل،فرصتداشتتاخودراشکستناپذیرکند.

تنهادرعرضچندسالراهحلهایدیگریپیداکردهایم.

بنابراین،همهآن«بازنده‌ها»کهاغلبمعتقدندمی‌توانندبرایایده‌هایقابلاشتراک‌گذاریبجنگند،همزمانوهمتمامنبردهایخودراازدستداده‌اند.

ماکهواقعاًباهوشیم،راهبهتریپیداکرده‌ایمکهتنهاراهکارآمداست.دقیقاًبرایایجادمسیرهایجدیدبرایسفر،همهباهم.نهیکتقابلمستقیم،بلکهجایگزین،معتبر،مفیدبرایهمه،باقواعد،ارزشها،آرمانها،اصول،همهبراساسمنطق،عقلسلیمواحتراممتقابلهمهمردم.

ماباکسینمیجنگیم،مابههمهمردماجازهمیدهیمانتخابکنندکهنوآوریمفید (بنابراینما) بهتراستیانوآورینادرست (آنها).

ماجایگزینونهدشمننظامقدیمهستیم.ومسلماایناستکهمابهآرامی،اماپیوستهرشدمیکنیم.بهلطفقوانینسختگیرانه،مورداحترامهمه،وروشهایخطاناپذیر،مانمیتوانیمهیچاشتباهیانجامدهیم.باتشکرازکارسختوطولانی.

بهایندلایل،حتیاگرنیازبهحرکتسریعبرایجلوگیریازرنجبیشتربرایجمعیتجهانوجودداشتهباشد،ماباآرامش،بااحتیاطوباتوجهبهجزئیاتکوچکپیشمیرویم.

درحالیکهشماهمچنانبهپستکردنعکسبچهگربهها،یاکوتاهکردنمویجدیدادامهمیدهید،یابهاعتراض،وانقلابکردن،وتغییرپروژهها،ومبارزهبا"سیستم"،بهصورتآنلاین،مستقیماًدرخانهآنها (شبکههایاجتماعی،خانهآنهاست) ادامهدهید.اتلافوقتگرانبها،برایچیزهایبیهوده،کههیچچیزراتغییرنمیدهند،ماکهدرعوضفقطدرخانهخود (کهوبسایتماست)،آزادومستقلکارمیکنیم،همهباهمکارمیکنیم،تاواقعیتراتغییردهیموبهبوددهیم.جهان

ماتغییرنمیکنیموبهترمیشویم،فقطدنیایخودمان،امادنیایشمانیز.

ماابرقهرماننیستیم،ماافرادسادهایهستیمکهراهحلهاییبرایمشکلاتپیدامیکنیم،دقیقاهمانکاریکهیکنیرویسیاسیسالمومبتکربایدانجامدهد.

بنابراین،باتشکرازهمهشما،برایتوصیههایمفید،امابدیهیشما،انتقادشما،اگرسازندهباشد،قطعاباعثپیشرفتماخواهدشد،اماماهرگززمانگرانبهاییرابرایپاسخبههمهاینجزئیاتکهبرایشمامهماست،تلفنمیکنیم،امابهمحضاینکهانگیزههایخودرابرایشماتوضیحمیدهیم،آنهابیربطمیشوند.ماازتلاششماتشکرمیکنیم،اماهیچکاریانجامنمیدهیم،کاملاتصادفی.

ماهممثلهمهشمابهطورکاملاًتصادفیحاملهشدیم.امابهمحضاینکهچشمانمانرابازکردیم،نهفقطبهنفعخودمان،بلکهبهنفعدیگران،دستبهکارشدیم.

برایکسانیکهدوستدارندیکپروژهسادهوبهراحتیقابلدرکباشد،مابااینمقالاتطولانی،واضحومفصلپاسخمیدهیم.

جهانرانمیتوانبهسادگیوخلاصهکرد،تغییردادوبهبودبخشید،امابامراقبتواشاعهتکتکجزئیات.اگردوستداریدبهمابپیوندیدوگرنهدرشبکههایاجتماعیکهحضورماصرفاًنمادیناستوتقریباًهیچفعالیتینداریم،بهگریهکردن،شکایتکردن،عصبانیت،عصبانیت،ایجادپروژههایمجازیومشاورهدادنادامهدهید.

مازمانیبرایتلفکردننداریمونخواهیمداشت.

پسازآخرینجلسهباهمهنمایندگانکشورمان،ازهمهکشورهایجهان،تصمیمگرفتهشدکههرگزکاربرانخودراباسایرنیروهایسیاسیوگروه‌هایدیگر،درشبکه‌هایاجتماعییاسایرسایت‌هابهاشتراکنگذاریم.بهطورخلاصه،کسانیکهباماسیاستمیکنندفقطباماودروبسایتمااینکارراانجاممیدهندونهباسایرنیروهایسیاسی،درگروههایدیگرودرسایروبسایتهایاشبکههایاجتماعی.

ماهرگز،بههیچدلیلی،باکاربرانبالقوهخود،توافقاتگروهی،بلکهفقطبهصورتفردیانجامنمیدهیم.درعوض،ماقادرخواهیمبودبرخیازنمایندگانرسمیخودرابرایحفظارتباطباسایرکاربرانبالقوه،اماهمیشه،بهصورتانفرادی،وهرگزدرسایرگروههایسیاسی،تفویضکنیم.

دلایلواضحاست،درآیندهبهتفصیلدرموردآنهاصحبتخواهیمکرد.

بدیهیاستکهمی‌توانیددرشبکه‌هایاجتماعیوسایروب‌سایت‌هابمانید،خوشبگذرانیدیاارتباطبرقرارکنید،امابدونداشتنمجوزقبلی،وفقطبرایفعالیت‌هایخاصمحدودبهزمان،مجبوربهانجامفعالیت‌هایسیاسینخواهیدبود.برایکسیکهبخواهدباماهمکاریکنددرخواستبیمعنیبهنظرنمیرسد.

مادرپروژهخودسفتوسختوبسیاربستهبهنظرمیرسیم،اماهمهاینهاجنبهمهمیاست،برایاینکههمهچیزکارکندومانندبسیاریازسیاستهایقدیمیناپایداریاجدینباشد.

بسیاریمارانهچندانفراگیروخیلیگزینشیمیدانند،امادرزمانمناسب،هرفردخوبرویزمینمیتواندبهمابپیوندد.

نههمهباهم،بلکهافرادمناسب،درزمانمناسب.

بنابراین، 99 درصدازجمعیتجهانمیتوانندبهمابپیوندند.زیراتنهادرصدکمیازافرادبدهرگزبافعالیتهایماسازگارنخواهندبود.

مادرمقالاتدیگردرموردانگیزههایعمیقخودصحبتخواهیمکرد،کهماراملزممیکنداولینکاربرانخودرابادقتانتخابکنیم.عواملزیادیدربسیاریازانتخابهایماازجملهحفاظتازسیارهمانوانگیزههایمختلفدخیلهستندکهمثلهمیشهشماراشگفتزدهخواهندکرد.

مواردیکهدرمقاله‌هایماارائهمی‌شوند،همهانتخاب‌هایماهستند،بادقتارزیابیشدهوبسیارمفیددرنظرگرفتهمی‌شوند،حتیاگربسیاریازآنهاخوششاننیاید.بااینحال،برایما،خیرجمعیهمیشهمهمترازبرخیازکاربرانبالقوهفردیاستکهازدسترفتهاند.

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Beberapa informasi
کچھمعلومات SI
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu