Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
28 minutes reading time(5566 words)

نمایندگانسیاسیما OOR

نقشنمایندگانسیاسیدرتشکیلاتسیاسیمااساسیاست.

ماسوالاتزیادیدریافتکردهایمکهدراینمقالهبهطورخلاصهبههمهآنهاپاسخخواهیمداد.

ماقبلاًدیدیمکهنمایندگانسیاسیماچگونهانتخابمیشوندوبرایوضوحآنراخلاصهمیکنیم.

براساسانتخاباتواقعی،ونقشهایمختلفموجود،درنهادها،انتخاباتاولیهداخلیوبسته،حتیخیلیزودتر،دروبسایتماسازماندهیمیشود.

کلیهاعضایرسمیماباشرایطخوبباپرداختحقالزحمهسالانهمیتوانندبرایهرنقشنمایندگیسیاسیاقدامکنند.

درسیاستقدیمی،ایناحزابسیاسی،یارهبرانآنها،یاافرادبسیارکمی،یافقطگروههایبسیارکوچکیازمردم،اغلبسرمایهداران،یاافرادثروتمند،اغلبمشهوریاقدرتمندهستندکهتصمیممیگیرندچهکسیمیتواندبهعنواننامزدشرکتکند.برایچهنقشسیاسی

بیاییدرئیسجمهورایالاتمتحدهآمریکارامثالبزنیم،بهطورکلی،تنهاانتخاباتمقدماتیدوحزباصلیسیاسی،نامکاندیداهایخودراتعیینمیکندومعمولاً،ماسعیمیکنیمفقطنامافرادیراکهمیتوانندبرندهشوند،معرفیکنیم.جست‌وجویوسواس‌آمیزبرایاجماعوآرایرأی‌دهندگانیکیازعواملاصلیشکستهمهسیاست‌هایقدیمیاست.متأسفانهاغلبباعثحذفجمعیتاززندگیسیاسینیزمیشود.اینبهایندلیلاستکهبسیاریازافرادخوباحساسنمایندگییاحتیحمایتنمیکنندومهمترازهمه،تقریباًهرگزبهآنهاگوشدادهنمیشودوبهآنهااحترامنمیگذارند.

مانندتمام«دموکراسیهایدروغین»،دراینموردنیزبهدروغبهجوانانآمریکاییتوضیحدادهمیشودکههرکسیمیتواندرئیسجمهورایالاتمتحدهشود.ازنظرفنیدرستاست.بنابراینرویایآمریکایی،آیاواقعیاست؟قطعانه.ومابایکسوالبهشماپاسخمیدهیم: آیاتابهحالدرموردرئیسجمهورایالاتمتحدهشنیدهایدکهباانتخابیکفردکاملاًغریبهانتخابشدهباشد؟ویکسوالدیگر: آیاشمامعتقدیدکهدرطولتاریخروسایجمهورایالاتمتحدهآمریکا،بهتریننامزدهاهمیشهانتخابشدهاند؟

مابهشماپاسخمیدهیم،ازجورجواشنگتن، 30 آوریل 1789،تارئیسجمهورفعلی،تنهاافرادمشهور،قدرتمند،ثروتمندانتخابشدندکهازحمایت،مالی،اقتصاد،ارتشوسایرنهادهایمهمبرخورداربودند.وهمهآنهاقبلازرئیسجمهورشدنبودند.البته،مابانیتخوب،مهارتوصداقتکسیمخالفتنمیکنیم،امامطمئنهستیمکهحقباماست،بهترینهاانتخابنشدند.

یکفردساده،حتیاگربسیارباهوش،باتحصیلاتعالی،صادقوباتواناییهایعالیباشد،هرگزنمیتواندبهعنوانکاندیدایانتخاباتشرکتکندوبنابراینمیتواندانتخابشود.بهایندلیلساده،کهپولزیادی،حتیبرایمرحلهمقدماتی،درمراحلاولیهموردنیازاست.مابه«ارتباطات»نیازداریم،واغلبافراد،مؤسسات،شرکت‌هایتجاری،مؤسساتمالی،حتیمؤسساتخیریه،روزنامه‌نگارانورسانه‌هایمهمکهازنامزدهایمختلفحمایتمی‌کنند.بدیهیاستکهدراینراهبسیاریازکاندیداهایبسیارخوبازدستمی‌روندکهمقاومتنمی‌کنندونمی‌توانندجلوبروند.آنهاخوشحالخواهندشد،همهکسانیکهازایالاتمتحدهمتنفرند،کهمیتوانندبگویند: میبینید،حتیدریککشور"دمکراتیک"،بهترینانتخابنمیشود؟دراینجا،اینگفتماندقیقاًیکساناست،درهمهکشورها،خواهآنها«تاحدیدموکراتیک»باشند،مانندکشورهای«غربی»کهماآنراحزبسالاریالیگارشیمینامیم،درحالیکهدردیکتاتوری،درکشورهایالیگارشیویادرجاییکهیکحزبواحدوجوددارد.اماحتیدربسیاریاز«نیروهایسیاسی»کهخودراآزادودموکراتیکمی‌دانند،اغلبتنهایکنامزدوجوددارد.

نهاینکهآنهارامسخرهکنیم،زیراآنهاحتیبهتنهاییمیتواننداینکاررابهخوبیانجامدهند،امااغلبمیبینیمکهدرمجامعکاندیداهاییانتخابمیشوند،زیراتحسینهاوجودداردیافقطیکنامزدکهلزومابایدبهاورایدادهشود.بنابرایندربرخیموارد،هرکسدوستانزیادیداشتهباشد،باصدایقدرتمند،پیروزمیشودونامزدمیشود،یادربرخیموارد،«برگزیده»برندهمیشودونامزدمیشود.

شمامتوجهخواهیدشدکهبهترینهاهرگزبرندهنمیشوند.هرگزبرندهنشوید،کسانیکهبرایمردممفیدهستند.ثروتمندان،معروفها،برگزیدگانبرندهمیشوند.

بازهم،ماجایگزین،مبتکروکاملاًمتفاوتازهمهسیاستهایقدیمیهستیم.

ابتدابیاییدیکمفهوماساسیراروشنکنیم، 12 یوروهزینهسالانهبرایچیست؟

پولیکهازاعضایرسمیمابهدستمی‌آید،علاوهبراینکهبهماامکانمی‌دهدزندهبمانیم،رشدکنیم،وتمامسازوکارمانراعملیکنیم،بهمااجازهمی‌دهدوبههرکسیکهصالحوصادقاستکمکمی‌کندوبهآنهااجازهمی‌دهدتابرایمهم‌ترینموارددرخواستدهند.هرشانسبرایبرندهشدن

DirectDemocracyS وتمامیپروژههایمرتبط،بهلطفسهمیهاعضایما،هرگزمشکلاقتصادیومالینخواهندداشت.همینامردرموردهرکسیکهبخشیازپروژههایمااست،صدقمیکند،زیراتنهاراهبرایازبینبردنتامینمالیغیرقانونیوناعادلانهمالیواقتصادیدررابطهباسیاستایناستکهبهسازمانمااجازهدهیمبودجهکافی،همبرایخودوهمبرایتمامسیاسیماداشتهباشد.نمایندگاندرواقعازطریقفعالیت‌هایمهممالیواقتصادیکهمدت‌هاستدربسیاریازبخش‌هافعالبوده‌اند،نمایندگانسیاسیمادرپایانفعالیتنمایندگیسیاسی‌شاناینفرصتراخواهندداشتتادربخش‌هایمهمپروژه‌هایمرتبطمافعالیتکنند.

مامجبوربودیموسوسهفاسدشدنراکاملاًازبینببریم (معمولاًدربخشیازسیاستقدیمی)،زیراهمهمامبتکرهستیم.هیچیکازنمایندگانسیاسیماهرگزفاسد،باج‌گیرییاتحتتأثیرعواملخارجیقرارنخواهندگرفت،بهایندلیلسادهکهمابهاعضایخود،باتوجهبهتوانایی‌هایشان،نقش‌هایمهمیدرمدیریتسازمانسیاسیخودوهمچنیندرپروژه‌هایمالیپیشنهادمی‌کنیم.واقتصادیدرهمهبخشها.بهاینترتیبقبلوبعدازفعالیتسیاسی،شغلیصادقانهوپردرآمدخواهندداشت.

امااینکافینیست،ماکنترل‌هاییداریم،کاملوهمیشهفعال،کهدرآناعضایما (کهمؤلفانماهستند)،ازطریقگروه‌هایامنیتیویژه (کههرکسیمی‌تواندعضوآنباشد)،هرفعالیت،هرورودیوهرهزینهراتأییدمی‌کند.نمایندگانسیاسیخودشانبااینکنترلهایبسیارنوآورانه،میتوانیمتضمینکنیمکههرگزنمایندگانسیاسیفاسدیاتحتتأثیرعواملخارجینخواهیمداشت.

همانطورکهمیدانیدماادیانواحکامدینیراازتمامفعالیتهایخودحذفکردهایم.بههمینترتیب،بیاییدامورمالیواقتصادراازسیاستخودحذفکنیم.بهنظرعجیبوغیرممکنخواهدبودکهبهتجارتماعلاقهنداشتهباشیم،زیرااعضایماعلاوهبرانجامسیاستباهم،بهصورتداوطلبانه،باهمتجارتنیزمیکنند.درعوض،می‌توانیمبهشماتضمیندهیمکههریکازپروژه‌هایخودراجداگانهنگهمی‌داریموهرگزقانونیوضعنمی‌کنیمکهفقطبهنفعکسب‌وکارماباشد،کهنیازیبهطرفداری،نوآورانهوباقوانینبسیارروشنندارد.همانطورکهماقطعاًازنظرسیاسیکاملهستیم،ازنظرمالیواقتصادینیزکاملهستیم.امابرایدرکهریکازپروژههایماودانستنجزئیاتدیگر،بایدبخشیازآنباشید.مفهوماصلیسیاسیماایناست: مشابهیاحتیمشابهسیاستقدیمینباشیم.

باماهمهچیزبراساسمنطق،عقلسلیم،علمواحتراممتقابلهمهمردماست.

اکنون،مارازیرافاشمیکنیم،کهکسانیکهخارجازجهانماهستند،آنرانمیفهمند.

آیامیدانیدچگونهاینکارراانجاممیدهیمومتقاعدمیشویدکهنمیتوانیمشکستبخوریم؟

زیرابسیاریازمامیپرسند،چگونهمطمئنمیشویدکهنمیتوانیدشکستبخورید؟

علاوهبرافرادمناسب،مکانمناسب،قوانینسفتوسختوروش‌هایبدیعوجایگزینیکههمهبهآناحتراممی‌گذارند،یکقانوننانوشتهداریمکههمهازهمانثانیهاولکهتصمیممی‌گیرندبهمابپیوندندآنرامی‌پذیرند.

باماهیچکسنمیتواندباهوشباشد.هیچ‌کسنمی‌تواندازقوانینوفعالیت‌هایمابرایبهدستآوردنمزیت‌هاینامناسبیکهازنظراخلاقیبی‌عیبنیستند،استفادهکند.بهکسانیکهازمامیپرسندچگونههوشمندانراحذفیامسدودمیکنید؟بسیارساده،مابراساسشایستگیوصداقت،مزایاوامکاناتزیادیرابرایهمهارائهمیدهیم.مااینکارراانجاممیدهیموهمیشهدوکلمهاساسیخودرادرعملبهکارمیبریم.برابریوشایستهسالاری.دوکلمهکهبهندرتباهم،دریکجمله،ودرهماننیروهایسیاسی،ازتمامسیاستهایقدیمییافتمیشود.

بیاییددرموردبرنامههایکاربردیصحبتکنیم.

بدیهیاستکههمهاعضایماباشانسهاییکسانشروعمیکنند،اماروندانتخابومراحلمختلف،همیشهبهتریننامزدهاراحفظمیکند.درموردفعالیتهایاقتصادیومالیهمهمینطوراست.همانروش،نتایجیکسان.درهرکهکشانی،ازجهانعظیمما.

قوانینخاصیبراینامزدیوجوددارد،برخیازآنهاقبلاتوضیحدادهایم،برخیدیگربهزودیمنتشرخواهندشد.مفهوماصلیایناست: شمامیتوانیدخودرانامزدکنیدیامیتوانیدازافراددیگرنامزدشوید،البتههمیشهمیتوانیدتصمیمبگیریدکهبپذیریدیاردکنید.

نامزدهایجغرافیاییوجوددارند،امانامزدهایعددینیزوجوددارند (یکیدیگرازنوآوریهایما)،ومقدماتیآنلاینبستهمابهطورمداوموبراساسقوانیندقیق،آزادودموکراتیکبرگزارمیشود.

تنهاکسانیکهحقنفوذوتعیینانتخابهاینمایندگانسیاسیمارادارند،افرادیهستندکهآنهاراانتخابمیکنندوبهآنهاقدرتنمایندگیدرنهادهایمختلفعمومیرامیدهند.

دموکراسیقدرترا (کهفقطمتعلقبهمردماست) بهاحزابسیاسییاحتینمایندگانسیاسیمنتقلنمیکندیانمیدهد.دموکراسی،دموکراسیواقعی،لزوماًبایدمدتیداشتهباشدکهدرطولزمانمستمرباشد.نهفقطدرزمانانتخابات،یاباچندرفراندوم.رایدهندگانبایدهمیشهتصمیمبگیرند،درغیراینصورت،مادرمورددموکراسیصحبتنمیکنیم،بلکهدرموردسیاستحزبیوالیگارشیصحبتمیکنیم.مادرموردآنصحبتکردیم،اماهمیشهارزشیادآوریرادارد.دموکراسینمایندگییککلاهبرداریویکدزدیاست،اگردقیقاًمانندماساختهنشود.بااینحالدرمقالاتدیگریبرایشماتوضیحدادهایمکهبهشماتوصیهمیکنیمبادقتمطالعهکنید،زیرانمیتوانسیاستقدیمیرامجبوربهانجاممثلماکرد.همچنینبرایشماتوضیحداده‌ایمکهچرانمی‌توانبهکلجمعیت (بلکهتنهابهصورتفردی،بهرای‌دهندگانهرنیرویسیاسی) «حق»دادکهتصمیمبگیرندکهآیایکنمایندهسیاسیوظیفهخودراخوبیابدانجاممی‌دهد.هرکسبایدنمایندگانسیاسیخودراکهبارایخودانتخابشدهاند،مدیریت،تحتتأثیرقراردهد،کنترلواحتمالاًمجازاتکند.درغیراینصورت،اگربهکلمردماجازهدهیمکهازتمامنمایندگانسیاسی (هرنیرویسیاسیدیگر) "اعتماد"راسلبکنند،شاهدیک"شکارجادوگر"خواهیمبودکهدرآنافرادبدمیتوانندازابزارهایمختلف،حتیغیرقانونی،غیراخلاقیاستفادهکنند.ونفوذخودشان،برای«حذف»نمایندگانصحیح،شایستهوخوبسیاسی.اجازهدهیدمثالیبرایشمابیاوریمکهبسیارمحبوباست،"اینفلوئنسرها"بامیلیونهایادههامیلیوندنبالکننده.اگربرخیازآنهاتصمیمبهحذفیکنمایندهسیاسی،ازرویبیزاری،حسادت،یاعدموضعقوانینیکهاین«شخصیتها»دارند،بگیرند،صرفاًبهایندلیلکه«پیروان»زیادیدارند،میتواننداینکارراانجامدهند.بهایندلایل،هررأی‌دهندهوهرگروهازرأی‌دهندگانهرنیرویسیاسی،تنهامی‌توانندافرادیراکهبهآنهارأیداده‌اند،کنترل،تأثیربگذارندوتغییردهند.اینروشبرایماکارمیکند،کنترلکاملوکاملتوسطانتخابکنندگانمابرنمایندگانسیاسیما،براساسقوانینبسیاردقیقودقیق.

بهعنوانمثال،درماتنهاگروه‌هایی (ازکاربران،جغرافیایییاعددی) کهنمایندهسیاسیدرآن‌هابرندهشدهیاحقنامزدیرادرانتخاباتواقعیبهدستآوردهاست،می‌تواندکنترل،نفوذ،پاداش،مجازات،ونمایندگانسیاسیخودراتغییردهند.کنترلکامل،ابتدادرحین،وبرایاولینباردرجهان،حتیپسازانتخابات.

اگرکسیبپرسد: اگریک"اینفلوئنسر"وپیروانشهمهدروبسایتماثبتنامکنندوازاینطریقتصمیماتهمهنمایندگانسیاسیماراکنترلکنندچه؟وآیانیروهایسیاسی،مالی،اقتصادیمیتوانستندبههمینترتیببانفوذیها،تصمیماترادرگروههایجغرافیاییوعددیکنترلکنند؟مابایکسوالبهشماپاسخمیدهیم.اماواقعافکرمیکنیدکهماایناحتمالراپیشبینینکردهایم؟

برایاینکهبفهمیمهمهچیزچگونهکارمیکند،بایدیکمقالهکاملوبسیارطولانیبنویسیمکهروشکارخودراتوضیحدهد.کافیاستبدانیدکهماگروههاوزیرمجموعههایگوناگونیهمازنظرجغرافیاییوعددی (نوآوریما) وهمازنظرنوعکاربریداریمکهامکانتأثیرمنفیبرنمایندگانسیاسیمارابرایهیچفردیغیرممکنمیکند.علاوهبراین،تقریباًتمامانتخاباتدراینجابارایگیریآزادبرگزارمیشود.بهدلایلمختلف،امااصلیترینآنایناستکهاگرکسیتصمیمیگرفت،نبایدازآنخجالتبکشد.مسئولیتسیاستقدیمیبرعهدهاحزابمختلفسیاسیونمایندگانسیاسیایننیروهایسیاسیاست.امامابهگونه‌ایکهبسیاریازکارشناسانخودرامضربهاجماعخودمی‌دانندومی‌توانندآرایبسیاریراازمابگیرند،می‌دانیموهمیشهاعلاممی‌کنیمکهتقصیرهمهمشکلاتدنیابرعهدهکسانیاستکهاجازهدهیدهمهایناتفاقبیفتدهمهماوشماکهمطالعهمیکنیدمقصراینوضعیتهستیمکهتاکنونوجودداشتهاست.باایجاد DirectDemocracyS،جهانراتغییردادهوبهبودمیدهیم.بنابراین،بارایآزاد،هریکازکاربرانمامسئولیتصحیحوفردیرابرایهریکازتصمیماتخودمیپذیرند.امانهتنهادربسیاریازانتخاباتورایهایما،بایدانتخابخودرابهتفصیلتوجیهکرد.علاوهبراین،ازسویگروههایویژهمابررسیمیشودکهازهرگونهتلاشبرایخرابکاریدرکارماجلوگیریمیکند.درنهایت،یکگروهویژهمنطق،عقلسلیمواحترام،متشکلازاعضاییازهمهکشورهایجهانوجودداردکهمیتوانندمستقل،آزادانهودموکراتیکتصمیمبگیرندکهیکتصمیممنطقیوعقلسلیمنیست.ومبتنیبراحتراممتقابلهمهمردمنیست.باتمامدلایلوباتمامجزئیات،اینگروهمیتوانندبرایهرتصمیمدلایلبیشتریدرخواستکنند.

دربرخیکشورها، DirectDemocracyS نهپیش‌بینیشدهاست،نهحتیباقانوناساسیوبرخیقوانینمطابقتدارد.

برخیازکاربرانبهمامیگویندکهقوانینماتوسطقانوناساسیوقوانینکشورهایمختلفارائهنشدهاست.مابایدتوضیحدهیم،زیراهمههریکازمقالاتوقوانینمارانخواندهاند.

کاریکهمادر DirectDemocracyS ودرتمامپروژه‌هایمرتبطانجاممی‌دهیم،فقطومنحصراًبههمهکاربرانثبت‌شدهواعضایرسمیماکهتنهامالکانهریکازفعالیت‌هایماوخط‌مشیکلسازمانماهستندمربوطمی‌شود.درداخل،ماآزادیکاملودموکراسیاصیلراعملیکردیم.

مامعتقدنیستیمکهدرکشورهاییکهخودرادموکراتیکوبالاترازهمهآزادمی‌دانند،درکلام،امانهدرعمل،قانونیوجودداردکهمانعازاینمی‌شودکهافرادیکهآزادانهمتحدمی‌شوند،درخودمختاریکاملدربارهنحوهسازماندهیخودتصمیمبگیرند.

درحزب‌سالاری‌هایالیگارشی،درکشورهایغربی،ایالاتمتحده،اتحادیهاروپاوسایرکشورهای«آزاد»،بلکهدردیکتاتوری‌هایالیگارشی،ودرکشورهایتکحزبی، DirectDemocracyS براساسمنطقوعقلسلیمقوانینمشابهیدارد.هیچکسنمیتواندماراازسازماندهیخودوکارکردنآنطورکهمیخواهیمبازدارد.

مامردمیهستیمکهمشخصابخشکوچکیازآنهستیمکهخیلیسریعرشدمیکنیم.ماتنهااربابحالوآیندهخودهستیم.ماهیچدخالتخارجیرانمیپذیریموهرگزنخواهیمپذیرفت.

اینواقعیتکهمالکیتانحصاریاعضایرسمیمااستوبهعنوانیکجامعهسیاسیو"تجاری"تعاونیعملمیکندکهبههریکازاعضافقطیکسهمفردیوغیرقابلانتقالمیدهد،بههیچوجهبرسیاستماتأثیرنمیگذارد.عمل.

دربسیاریازکشورها،نمایندگانپارلمانیانقش‌هایمختلفدرنهادها،از«بزرگ‌ترینومهم‌ترین»تا«کوچک‌ترینوکم‌اهمیت‌ترین»،بلکهقانوناساسیوقوانین،نمایندگانسیاسیراآزادومستقلمی‌گذارند.،بدون"بدوندخالت"آنچهراکهمیخواهندانجامدهند.بسیاریازقوانیناساسیوقوانینقدیمیوقدیمیهستندوبایدهمهآنهاراعمیقاًاصلاحکرد،دقیقاًهمانطورکههمهادیانبایدمدرنشوند،امادراینمورد،همهمؤمنانمربوطهوهمهرهبرانادیانهستندکهبایداینکارراانجامدهند.باهم،بنابراین،ازنظرسیاسی،بهمامربوطنمیشود.

بسیاریبهمامیگویندکهدرکشورهایشان،پسازانتخابات،هرنمایندهسیاسیهرکاریراکهمیخواهدانجاممیدهدوهیچکس«حق»نداردکهچیزیرابههیچسیاستمداریتحمیلکند.آنهاآزادومستقلهستند.بنابراینبهگفتهاینافرادنمی‌توانستیمنمایندگانسیاسیخودراملزمبهاجرایهردستوریکهازسویانتخاب‌کنندگانشانمی‌شود،داشتهباشیم.سیاستقدیمتصمیمگرفتهاستکهنمایندگانسیاسیراآزادبگذارد،زیرابسیاریازقوانینوقوانیناساسیپسازجنگجهانیدومیاپسازدورههایدیکتاتوریبهتصویبرسیدهاست.رهاکردنتمامنمایندگانسیاسیکاملاًآزادومستقلنیزایدهجالبیخواهدبود،اماکارنمیکند،ازنظراخلاقیدرستنیست،منطقینیست،عقلسلیمنیستودرستنیست.دموکراسیبهمعنایقدرتبرایمردماستونهقدرتبرایاحزابسیاسیونمایندگانسیاسی.هرکسیکهبه DirectDemocracyS می‌پیوندداینکاررانیزانجاممی‌دهدتاتمامقدرترادردستداشتهباشد.هریکازرایدهندگانما،دروبسایتما،تمامامکاناتوتمامقدرترابرایتصمیمگیری،پیشنهاد،بحث،رایدادنومدیریتتمامفعالیتهاینمایندگانسیاسیخوددارند.رایدهندگانمابایدکنترلکاملومستمریبرافرادیداشتهباشندکهافتخاروبارنمایندگیآنهارادرنهادهادرهمهسطوحدارند.مابارایخودقدرتنمیدهیمبلکهمسئولیتمیدهیمووظیفهنمایندگیمارادقیقاًانجاممیدهیمفقطمنافعخودراانجاممیدهیم.هرکشوریکهسعیکندبااینقوانینمامخالفتکند،بادموکراسیوآزادیمخالفاست.بنابراینهیچقانونیاهیچقانوناساسینمیتواندمانعیامحدودکنندهقدرتانتخابکنندگان،کهمردمهستند،شود.

علاوهبراین،مواردمتعدداحزابسیاسیونمایندگانسیاسیسیاستقدیمکهتوسطافرادقدرتمند،مالی،اقتصادی،کشورهایخارجیوافرادشرورفاسدوتحتتأثیرقرارگرفتهاند،نشانمیدهدکهآزادیواستقلالنمایندگانسیاسی،دروغین،مغرضانههستندومشکلاتواقعیهمهمردمراحلنمیکنند.برعکس،آنهااغلبمواردجدیازفسادایجادمیکنند،یامواردیکهدرآننمایندگانسیاسیکهباراییکحزبانتخابمیشوند،احزابرابدوناستعفاتغییرمیدهند.بسیاریازدیکتاتوری‌ها،جنگ‌ها،تهاجم‌ها،حملاتتروریستی،خشونت‌ها،آنهمبهدلیلضعیفبودننمایندگانسیاسی،کهازترسوبرایاینکهبتواننددرنهادهاباقیبمانندونقشخودراحفظکنندیاازعطشقدرت،یاآنهابهدلیلنیازبهپولوامتیازات،بهخوداجازهمیدهندکهتوسطهرکسیهدایتشوند،بهجزتنهاافرادیکهحقووظیفهدارندهرانتخابخودراکنترل،تأثیربگذارندوهدایتکنند،کهانتخابکنندگانخودشانهستند.

بیاییدیکپرانتزبزنیم.

مابهدنیاآمدیم،همچنینبرایاجرایعدالت،بازگرداندنقدرتبهمردم،وتبدیلدموکراسینمایندگی،اولازهمه،یکدموکراسیواقعی.رابطهبیننمایندهونماینده،بنابراینبیناینکهچهکسیانتخابشدوچهکسیبهانتخابکردن،بیننمایندهسیاسیورایدهنده،همیشهمبهمبودهاست.ماروشنمیکنیمومثالماباپرستاربچه (نمایندهسیاسی) ووالدین (رایدهندگان) کهبهفرزندشاناعتمادمیکنند (موسساتدولتیوکشورهایمختلف) بسیارسادهاست.شماباپولماحقوقمیگیریدکهکارهاییبرایماانجامدهید.شمابایدهمیشهوفقطکاریراکهمابهشمامی‌گوییمانجامدهید،واگراینکاررانکنید،حقوقشماراکاهشمی‌دهیمیاپرستاربچهراعوضمی‌کنیم.

علاوهبراین،درکشورهاییکهنمایندگانسیاسیآنچهراکهمی‌خواهندانجاممی‌دهند،احزابسیاسیبهنامزدهایخوددستورنمی‌دهندکهبهچهچیزیرایدهند،چهچیزیراپیشنهاددهندوچگونهرفتارکنند؟ازما،سازمانسیاسی DirectDemocracyS،فقطکمک،پشتیبانی،وازطریقکاربران،کنترلوفعالیتهایمجازماراارائهمیدهد.این DirectDemocracyS نیستکهتصمیممیگیرد،بلکههررأیدهندهدرگروههایمختلف،کههرنمایندهسیاسیازآننامزدشدهاست،تصمیممیگیرد.بنابراین،نهتعدادکمیازرهبرانحزب،بلکههمهرایدهندگانماتصمیماتخودرابههرطریقیتحمیلمیکنند.

اگرهمهنیروهایسیاسیهمیشهبهنفعوبهنفعکلمردمعملمیکردند،مامتولدنمیشدیم.درآییننامهما،بهصراحتنوشتهشدهاستکههمیشهبایدبهنفعهمه،نهتنهاانتخابکنندگانخود،یادستهبندیهایاجتماعیخاص،بارعایتهمهوعدههاوهمهبرنامههایانتخاباتی،انتخابکرد.سیاستقدیمونمایندگانسیاسیغالباًقبلازانتخاباتیکچیزمیگفتندووعدهمیدادندوبعدیکچیزدیگرمیکردندومیدانستندکههیچکسنمیتواندکاریانجامدهد.

بنابراین،حتیدرکشورهایدموکراتیکجعلی،نهتنهااغلببهرایمردمخیانتمیشود،بلکهتقلبهایافراطیوجوددارد،درواقعباعملنکردنبههمهوعدهها،اززودباوریمردمسوءاستفادهشد.

ماباروشخودهیچغلطینمی‌کنیموحتیاگربرخیازقوانینآزادی (تقریباًهرگزدرعمل) نمایندگانسیاسیراپیش‌بینیکنند،«منتخبین»مابههریکازقوانینماوهردستوریکهازسویرایدهندگانخوددریافتمی‌شود،احتراممی‌گذارند.دروبسایتما

بیاییدبررسیهایکاملومستمریراکهاعضایماازطریقگروههایامنیتیویژهمابرروینمایندگانسیاسیخودانجاممیدهند،فراموشنکنیم.مااولینکسانیهستیمکهخودراکنترلمیکنیموآنرابهطورمستمروکاملتکرارمیکنیمتاازهمهرفتارهاینادرستپیشگیری،حلوفصلواجتنابکنیم.مابهآسیبجدیتصویر،اجماعوازدستدادنآرااهمیتینمیدهیم.هریکازنمایندگانسیاسیماتحتنظرخواهندبود،مامجدداًآنرابهطورمستمروکاملتکرارمیکنیم،بنابرایناگرمواردیازفسادویاهرنوعاشتباهیوجودداشتهباشد،اولیننفریهستیمکهگزارشمیدهیم.

ماهمیشهطرفدارقانونخواهیمبود،بهاستثنایقوانیناستقلالکاذبنمایندگانسیاسی.بگذاریدبرایهمهروشنباشد،قدرتفقطمتعلقبهرایدهندگاناست.وتمامینمایندگانسیاسیمابهمحضثبتناموحتیقبلازاینکهبتوانندنامزدشوند،درانتخاباتمقدماتیبهصورتآنلاینبستهمیشوندوحتیقبلازانتخاباتواقعی،سوگندیادمیکنندواسنادلازمالاجرابامجازاتهایمربوطهراامضامیکنندکهدرآنتعهدمیکنند.همیشهوفقطبهآنچهدستورمیدهند،اربابانخودشان،کهرایدهندگانودرنتیجهمردمهستند.برخیازحکومتماخوششاننمیآیدکهازواژههای«خادمان،بهعنواننمایندگانمردم»و«اربابان،بهعنوانانتخابکنندگانومردم»استفادهمیکند.امانمایندهسیاسینبایدبهترازجمعیتیکهخودشنمایندگیمیکند،بهترزندگیکند،ازامتیازاتوثروتبیشتریبرخوردارباشد.نهمنصفانهاست،نهاخلاقی،نهمنطقی،نهدرستونهعقلسلیم.

علاوهبرسوگند،بههمهقوانینماوهردستوردریافتیوقراردادباهمهجریمههااحترامبگذاریم،هریکازنامزدهایماتمامدرآمدحاصلازفعالیتنمایندگیسیاسیرادرحسابجاریبهنامدریافتخواهندکرد.از DirectDemocracyS.هرماهاگرکارخودرابهطورمنظمانجامدادهباشید، 25 درصدازمبالغدریافتیازمارابهنامخوددریافتخواهیدکردودرپایانهرسال،اگرکارخودرابهدرستیانجامدادهباشید، 25 درصددیگردریافتخواهیدکرد.،ازتماموجوهدریافتیمابهنامشمادرطولسال.درپایانکار،بهعنواننمایندهسیاسی،درصورتیکهکارخودرابهطورمنظمانجامدادهباشد، 25 درصدازکلمبالغدریافتیمابهناماودردورهایکهانجامدادهاست،دریافتخواهدکرد.وظیفهخودرابهعنواننمایندهسیاسیانجامدهد. 25٪ازکلمبالغدریافتیبرایکارپشتیبانیآنوبرایکلیهخدماتارائهشدهبههرنمایندهسیاسی،کهازجملهآنها،حسابداری،خدماتامنیتداخلی،کنترلفعالیت،پشتیبانیازگروههایمتخصصما،مقاماترسمیاست،نزد DirectDemocracyS باقیمیماند.خدماتنمایندگی،مطبوعات،چندرسانهای،سازمانهایکاری،همکاران،وفعالیتهاییبرایانتشاروکنترلتصمیماتتشکیلدهندهخود.بنابراین،بگذاریدواضحباشد،مادر DirectDemocracyS دزدینمی‌کنیم،ویکسنتهمنمی‌گیریم،بدوناینکهمستحقآنباشیم،وبدونارائهتمامخدماتخوددرازایآن،کهاساسیهستند.

بهطورخلاصه،نمایندگانسیاسیمابهجملاتزیرکهدرقراردادهایماتصریحشدهاستسوگندیادمیکنند.

آنهاسوگندیادمیکنندکههمیشهقبلازانجامهرگونهفعالیتسیاسی،پیشنهادقانونی،یاقبلازپیشنهاد،بحثیارایدادن،نظرالزامآوررادرگروههاییکهازآنهاکاندیداشدهاند،دروبسایتما،ازانتخابکنندگانخودبپرسند.هراندازه

آنهاسوگندیادمیکنندکهوحدت DirectDemocracyS وکنشسیاسیمارادرتماممدتفعالیتنمایندگیسیاسیخودحفظوتضمینکنندودرصورتیکهآزادانهتصمیمبگیرندبهیکنیرویسیاسیدیگررویآورند،ابتدابایداستعفادهند.ازهردفترسیاسیکهبارایرایدهندگانمابهدستمیآید،ازتماممبالغباقیماندهازکارنمایندگیسیاسیخودبهنفع DirectDemocracyS صرفنظرمیکند.

آن‌هاسوگندیادمی‌کنندکهازطریقگروه‌هایامنیتیویژهما،بهموکلانخوداجازههرگونهکنترللازمبرامورمالیوتمامیفعالیت‌هایشانرابدهند.

آنهاسوگندیادمیکنندکهطبققوانینماهرتصمیمرایدهندگانخودازجملهرایعدماعتمادودرخواستاستعفارابپذیرندواجراکنند.

آنهاسوگندیادمیکنندکهبرایدرآمداقتصادیومالی،برایفعالیتهایسیاسیانجامشده،کنترلومدیریتشدهتوسط DirectDemocracyS یکحسابجاریواحدداشتهباشند.وبرایدریافتدرصدهایتعیینشدهدرحسابجاریشخصیخودبهطرقودرزمانمقررطبقمقرراتما.

آنهامانندهمهکاربرانماسوگندیادمیکنندکهبههمهقوانینودستورالعملهایمااحترامبگذارندوآنهارادرعملاجراکنند.

دراینمرحله،بسیاریازآنهاتعجبخواهندکردکهنقشنمایندگانسیاسیچیست؟

وقتییکیازاعضایرسمیماتصمیمبهانجامفعالیتنمایندگیسیاسیمی‌گیرد،تصمیممی‌گیردبرایزندگیشهروندانیکهبایدنمایندگیکند،وظیفهبسیارمهمواساسیراانجامدهد.

همانطورکهگفتیم،دروبسایتما،هرکسیمیتواندبهطرقمختلفواردسیاستشود،امافقطکسانیکهتصمیمبهانجامفعالیتهاینمایندگیسیاسیدارند،پسازانتخاباتاولیهبستهآنلاینما،درانتخاباتواقعیشرکتمیکنند.درصورتانتخاب،آنهانمایندگانسیاسیمادرنهادهایمختلفاعمازمحلی،استانی،منطقهای،ایالتی،ملی،قارهایوجهانیخواهندبود.

مایکآییننامهبسیاردقیقدرموردمراحلمختلف،ازمرحلهمقدماتیتانامزدی،ومتعاقباًارزیابینامزدهایمختلف،برایانتخاباتمقدماتیبستهآنلاینداریم.

Far politica بانقشنمایندهسیاسیکمکوحمایترابرایتکتککاربرانماتضمینمیکند.

ماقبلاًدریکیازمقاله‌هایخوددلیلارزشاینراداشتیمکههریکازکاربرانمااینوظیفهارزشمندراانجامدهندکهازطریقرأیخوددروبسایتماتصمیمبگیرندکههمهنمایندگانمابایدچهکارهاییرابرایسیاستمدارانانجامدهند.انجاموظیفهخودبهمعنایکسببهتریننتایجوپرهیزازمزخرفاتیاستکهبرخیازاحزابسیاسیوبرخیازنمایندگانسیاسیسیاستقدیمیاغلبانجاممیدهند.

برخیازقوانینماکههمهآنهارادوستندارند.

الزامبهداشتنحداقل 3 نامزدبرایهرنقشموجوددرانتخاباتواقعی.هیچفردیوجودنداردکهدرنقشهایمختلفباتحسیننامزدیاانتخابشدهباشد.انتصاباتسیاسیفقطبراساسانتخابات،بانامزدهایمربوطه (خودکاندیداتوری،یاافرادپیشنهادشدهتوسطدیگران)،انتخابنامزدها،انتشارنتایج،انتخابنامزدها (برایاینکههمیشهبتوانیمبهترینهاراانتخابکنیم،انجاممیشود.دریکمطلع) وانتخاباتمقدماتیآنلاینمرتبطبستهشد.

الزامبهنمایندگی،هردوجنس.باحفاظتتضمینشدهبرایهمهافرادسیال.بدونتبعیض،براساسجنسیت،یاترجیحاتجنسی.قانونما،از 3 نامزد،موظفاستکهحداقلیکیاز 3 نامزد،ازجنسمتفاوتباشد،از 2 نفردیگر.مثلاًبرایهرنقشیکمردودوزنیایکزنودومرد.درصورتامکانبایدتلاشکنیمتادقیقاًنیمیازکاندیداهارابراساسجنسیتتضمینکنیم.بنابراین، 2 از 4، 3 از 6، 4 از 8،وغیره.برایافرادسیال،آنهامیتوانندهرزمانکهبخواهندجنسیتخودراازجنسیتاعلامشدهدرهنگامثبتنامتغییردهند،امانمیتوانندآنرابراساسفرصتهابرایشرکتدرانتخاباتتغییردهند.اگردرافتتاحیهکاندیداتوریرسمی،یکجنسیتبودید،نمیتوانیدتغییرجنسیتدهید،تازمانیکهنامزدهایبعدیبازنشدهباشند،یامیتوانیدتغییرجنسیتدهید،فقطدرصورتیکهبلافاصلهپسازتغییردرخواستنکنید.مواردمختلفبادقتواحتیاطبسیارموردارزیابیقرارخواهندگرفت.

هرنمایندهسیاسی،نامزدانتخاباتمقدماتیداخلیما،بایدزیر 60 سالسنداشتهباشد.جوانسازیطبقهسیاسیجهانیکوظیفهاست،تابهجواناناجازهدهیمتاباقدرتبدنیوشفافیتلازمفعالیتهایسیاسیانجامدهند.اینقاعدهکهتوسطهمهنمایندگانرسمیماپیشنهاد،بحثورأیگیریشدهاست،ثابتکردهاستکهممکناستاستثناهاییوجودداشتهباشدکههمیشهموجههستند.بهعنوانمثال،اگردریکانتخاباتمقدماتیآنلاینبستهمعین،فقط 2 نامزدوجودداشتهباشد،یابرایاطمینانازنمایندگیدوجنس،نامزدهایبالای 60 سالممکناستبهصورتمحدودپذیرفتهشوندوبهصورتموردیارزیابیشوند.اساسمورد.سنگروهویژهبرابریوشایسته‌سالاریمی‌تواندنامزدهایبالای 60 سالرابپذیردیامستقیماًپیشنهادکند،درصورتیکهشخصیت‌هاییشایستهوصادقباشند.

هدفنهاییما

مامعتقدیمکهنمایندگیسیاسیمهماست،امابهدموکراسیمستقیماعتقادداریم.

بنابراین،ماامیدواریمکهبتوانیمبهتدریجامابهطورمداومتعدادنمایندگانسیاسیراکاهشدهیمتابهشهرونداناینامکانرادهیمکههمهچیزرابهصورتآنلاینوبدونهزینهاضافیبرایدولتتصمیمگیریکنند.

باصرفهجوییدرپولباحذف 99 درصدنمایندگیسیاسی،حرکتبهسمتدموکراسیمستقیم،میتوانبرایایجادشغلوفرصتبرایجوانانوهمچنینبهبودزندگیخانوادهها،زنانوسالمندانسرمایهگذاریکرد.

دراینزمینهاغلبدربسیاریازکشورهاابتکاراتیبرایکاهشمثلاتعدادنمایندگانمجلسانجاممیشود.موافقانبهدرستیمیگویندکهتعدادنمایندگانسیاسیمهمنیست،بلکهتواناییوصداقتآنهاست.ازسویدیگر،کسانیکهاینکاهشرانمیخواهند،دروغمیگویندومیدانندکهدروغمیگویند،باکاهشتعدادنمایندگان،دموکراسیکاهشمییابد.اگرازروشماپیرویکنید،کهدرآنمردم،مردم،رایدهندگان،همهچیزراتصمیممیگیرند،کاملانادرستاست.علاوهبراین،غالباًدرمجالسونهادهایمختلف،افرادنالایق،غالباًبیفایده،برخیبیفرهنگ،فاقدصلاحیتوحتیبرخیافرادبیشرفحضوردارند.بنابراین،بدونآنها،سیاستفقطمعتبرترودرنتیجهبهترخواهدبود.

مامطمئنهستیمکهباحذف 99 درصدنمایندگیسیاسی،سیاستکمتریوجودخواهدداشت،زیرامردمبهسیاستگذاری،پیشنهاد،تصمیمگیری،بحثورایدادنادامهمیدهند،فقطآنهااینکاررابهروشیمتفاوتومستقیمترانجاممیدهند،وقطعابهتراست

علاقهماایناستکهتاآنجاییکهممکناستنمایندگانسیاسیداشتهباشیمومبالغبیشتریبادرصدما 25 درصددرهرمبلغیکهتوسطنمایندگانسیاسیمابهدستمیآید،دریافتکنیم.امامامبتکرهستیمودراینزمینهنیزمتفاوتهستیم،مافقطبهمنافعخودفکرنمیکنیم،بلکهبهخیروصلاحکلجمعیتفکرمیکنیم،همیشهشروعبهکمکبهمردمومشاغلیمیکنیمکهبیشترینمشکلرادارند،واینرادرهریکنوشتهایم.ازمقالاتماودرمقرراتما.

اگرروزیبهدموکراسیمستقیمواقعیرسیدیم،وظیفهماتضمینعملکردهرفعالیتسیاسیدرداخل،اجازهبرابریوشایستهسالاریخواهدبود.

اماهمچنین،باسیستمهایکنونی،ماتنهاکسانیدرجهانهستیمکهرایدهندگانخودرامالکمیکنیم،وبنابراین،علاقهمندیمکههمهچیزبهدرستیکارکند.

مادردرونخودافرادیازهمهایدئولوژیهایسیاسیممکنداریم.ازایدئولوژی‌هایقدیمیگذشته،ماهربخشمنفیرابهطورگزینشیحذفکرده‌ایمواندکبخش‌هایمثبترابهشکلیاصیلومتناسبحفظومتحدکرده‌ایم.ماایدئولوژیسیاسیکاملیرادریکسازمانسیاسیباقوانینبسیارروشنومورداحترامهمهوتنهاروشکارسیاسیایجادکردهایمکهکاملاًکارمیکند.

مابیهودهنیستیم،امابهکارخودافتخارمیکنیم،زیراهمهمامتقاعدشدهایمکهزمانحقماراثابتخواهدکرد.

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Wakil politik kami OOR
ہمارےسیاسینمائندے۔ OOR
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...

Why do you call, your users, users? It almost seems that they own an electricity bill. Every social network, every webs...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu