Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
8 minutes reading time(1606 words)

Хајдедапроменимоипобољшамосветзаједно CIWT

хттпс://ввв.дирецтдемоцрацис.орг/

Далижелитедапроменитеипобољшатесвет?

Акојевашодговор потврдан, ажелитетодаурадитеконкретно, саветујемвамдапажљивопрочитатеовупоруку, безпредрасуда, безповршностииотвореногума.

Једининачиндасесветпроменијекрозполитику, кроззаконедонетеуинтересуцелокупногстановништва.

ЈедининачиндапобољшамосветјезаједносаДирецтДемоцрациС-ом, нашомполитичкоминовацијом, алтернативомонојкојајепостојалапренас.

Можетенаставитидамењатеполитичкепартије, иличестомењатесвојеполитичкереферентнефигуре, такођеможетепроменитисвојуполитичкуидеологију, алиникадасенећетепроменити, иникаданећетевидетидасестариначинвођењаполитикепобољшао.Јединиметод, иматиправеднуполитику, укојојсеречједнакостувеквезујезаречмеритократија, укојојјеувекуједињенопоштење, закомпетентност, укојојсу: слободаиаутентичнадемократија.Свими, чакиузападнимземљама, живимоулажнојдемократији, онојрепрезентативној, укојојвисвојимгласомтератеполитичкестранкеињиховеполитичкепредставникедаодлучујуосвимзаконима, којисусваправила, којасами, вимораћедапрати.Вигласатезастранке, аонеодлучујууместовас.Дајешиммоћдаодлучују, идугинизгодинативишенисибитан.

Ми, сдругестране, мењамоимењамоулоге, чинећиипредставничкудемократијуистинскомдемократијом, крозприменуиновативног, алтернативногметодакојиомогућаванашимбирачима, крозвеомадетаљнаправила, даконтролишу, одлучују, усмеравајуиутичу, свакуактивностисвакуодлукуњиховихполитичкихпредставника, пре, завремеипрвипутусвету, паипослеизбора.

Нашаполитичкаорганизацијастављаљудеупозицијудаодлучују, анашиполитичкипредставницићеизвршитииспровестиуделосвакизахтевнашихбирача.Когоднаспредставља, уинституцијама, бићеслугајединоггосподара, атојенарод.Једнаоднашихкарактеристикаједаподстичемоинтересовањецелокупнепопулације, увекпочеводљудиипредузећакојисуунајтежојситуацији.Даондапомогнемосвима, аданикадаништанеодузмемо, онимакојисубогатиимоћни, наетички, легаланначин, безкрађе, варања, безлажи, безискоришћавањасвојихрадникаибезуништавањаизагађењанашепланете.Класнеборбе, мржња, битке, поделе, препуштамостаројполитици, увеквишеволимодабудемојединственииподржавамо, уразличитостима.

Тоталнаконтроланашихчланова, дакрознашудиректнудемократијунатерамополитикударадиуправоуинтересуцелокупногстановништва.Накрајукрајева, овомконтроломбирачанадизабраниманечинимоништаосимдадајемосмисаоиаутентичнозначењеречидемократија, којаобезбеђуједајевластурукамаиумовимастановништва.

Многи, питаћесе, штаакостановништвонеизабередобро? Управусте, нисусвиграђанистручњацизасвеврстетема.Алиимамоједноставно, безбедноипоузданорешење.Дугинизгодинасмоконтактирали, контактирамосадаиконтактираћемопоновоубудућности, самногимбриљантнимумовима, анекомпромитовани, састаримполитичким, економскимифинансијскимсистемима.Овебриљантнеумове, заједносаосталимнашимчлановима, сврсталисмоихугрупестручњака, слободних, независних, проверених, искрених, поштених, компетентнихипоузданих.Дакле, становништво, уразличитимгеографскимгрупама, алиинашипојединачниполитичкипредставници, имаћестручњаке, којићеихувек, накомплетанначин, информисатиоразнимпитањима, увекизносећисвемогућеалтернативе, ипредвиђенепоследице, засвакуодразличитихмогућности.Очигледно, свинашичланови, уразличитимгеографскимгрупама, увекћеодлучивати.Надаље, постављамовампитање: далистезаистаувјеренидасутрадиционалнеполитичкестранкеињиховиполитичкипредставницизаистаприпремљени, културнииимајурјешењазасвепроблеме? Далијестараполитикакомпетентна, слободна, независнаодекономскогифинансијскогсистема? Далистараполитикадржисваобећања? Далистараполитиказаправосвесвојепрограмеспроводиудело? Далистараполитикаслужиинтересимасвих, илисамоједногдела, честобогатогимоћног?

Свакинашзваничничланраспоређенје, наосновусвојеприпреме, образовања, анаосновупослакојиобавља, угрупестручњака, алииупосебнегрупе: администрацијаируковођењесвимнашимактивностима, упосебнебезбедноснегрупе, иконтролу, иусвакојраднојгрупи.Наовајначинћесвакинашчлан, угрупамаукојимаћерадити, моћидапровери, пријавиилиисправисвеситненетачности.Свакокосвеконтролише, сатоликобриљантнихумова, исамалорада (корисногзасве), одсвих, неможемодапропаднемо.

Икаодатониједовољно, свинашичлановисујединивласници, саједним, појединачним, некумулативним, непреносивимуделом, нашеполитичкеорганизације, нашевебстранице, свакенашекомпонентеисвихнашихактивности..Опет, првипутусвету, бирачикојинамсепридружебићевласници, „акционари“, свегаштостварамо.Натајначинћемоизбећиутицајефинансија, алииекономије, унашојполитици, каоштосето, нажалост, понекаддешаваутрадиционалнојполитици.Штавише, поштосвеприпадасвима, свакоћеиматиинтересдапрофункционишесопственаполитичкаорганизација.

Ипак, одлучилисмодаиновирамосвакисектор, несамополитику, већи: привреду, финансије, информисање, образовање, штампуисвакуврстуделатности, даконачноучинимослободним, независним, поштеним, саистиммогућностимазасве, награђујућинајзаслужније.Свакокоимапобедничку, иновативнуидеју, којаћесесматратикорисном, моћићедајеспроведе, заједносасвиманама.

Нисмоиникаданећемобитипротивполитике, противекономије, противфинансијаилипротивсистема.Изпростогразлога, штосмоиувекћемобитиалтернативни, некомпатибилниипотпуноиновативни, сасвимештојепостојалодосада.

Санашимрођењем, коначнојеновипут, даидемосвизаједно, саистимправима, исаистимдужностима, безбилокакведискриминације.

Никаданећемоправитиполитикупротивнекога, илипротивнечега, већувекукористсвих, стварајућизасвакоганајбољушансудаиспољесвојиндивидуалниигрупнипотенцијал.

Висигурноиматеполитичкуидеологијукојуволитеизакојуиматеподршку, скорокаоспортскинавијач.

Штааковамкажемодамеђунашимчланствомимамонекеоднајбољихкреатораполитике, глобално, изтоликоземаља? Овистручњацисуузелисвакималипозитиваникористандеоизсвакеидеологијеистареполитичкеснагекојајепостојалакрозисторијучовека, елиминишућисвакинегативандео, свакугрешку, ачестоисвакиужас.Овинашистручњаци, нашизваничници, створилисунашупрактичносавршенуполитичкуидеологију.Изненадићетесекадапочнетедаоткриватештасмостварали, увеликојтајности, вишеод 14 година, пренегоштосмотосаопштиливрломаломбројуодабранихљуди.

Свакинашпројекат, сваканашаактивностзаснованајеналогици, здравомразуму, вредностима, идеалима, принципима, методамаиправилима, асветоможедадели, подржаваипоштујесвакоконамсепридружи.Свакинашкорисникспроводиупраксинашерешењезасвеневољесвета, атоје: узајамнопоштовање, свихљуди.

Мождаћетесеборитидасхватитеогроманпотенцијалоногаштосмостворили, ионогаштостварамо, инадамоседаћемонаставитидастварамоиуправљамозаједносавама.Утусврхусаветујемовамдапажљиво, чакивишепута, прочитатебилокојујавнуинформацију, којајебесплатно, безикаквихобавеза, видљивананашемзваничномсајту.

Нашавебстраницајенаписананаенглеском, алисамотребадапроменитејезик, унашојформи, пореднашеглоготипа, бирајућижељенијезик, упадајућемменијукојисеотвара, кликомнаенглескиизанеколикосекундисвакидеонаенглеском, асвакаоднашихстраницабићедоступна, преведенанапреко 120 језика.Имамоиблог, јавнестраницеигрупенамногимјезицима, гдекликомнакатегоријувашегјезика, азатимнанасловсвакогчланка (поста), можетепрочитатисадржај.Објавилисмомногоинформација, алионоштовидитенанашојвебстраницијесамоврхледеногбрега.Прави, огроманрадсеодвијаурезервисанимпросторима, узсвемеребезбедностиимир, дабисемоглодоброрадити.Радијеобјављујемоујавностсамоствариокојимасерасправљало, гласалоиодлучивало, узабрањенимподручјима, одстранеонихкојисудиректноукључени.

Пријатељи, дабисмобилинезависни, слободнииизбеглицензуру, отказивања, блокадеилигубљењевремена, свенашеактивности, самоиискључиво, спроводимонанашојзваничнојвебстраници, ограничавајућисенаминималноприсуство, самоинформативно, надруштвениммрежамамрежеидругевебстранице.

Закључујемо, малимделом, којисемногиманедопада.Светсенемењаинепобољшавасамодсебе, аодсвакогнашегкорисникаочекујемоједнуоднајважнијихстварикојусвиимамо.Малидеовашегслободногвремена.Нашистатистичарисуизрачуналидајезакориснерезултатесвимапотребнооко 20 минутадневно, аупросекуоко 2 сатанедељно.Тојејединоштоочекујемоодсвихнашихкорисника.

Пословикојеможетедарадитесанамауполитичкомпројектусуразличити, каоштојегласањезаразличитеодлукекојетребадонети, управљањенашимгрупама, помагањедругимкорисницимаистављањевашегзнањанарасполагањедругима.

Јер свакооднас, даклеиви, умедаурадинештодобро, вииматесвојевештине, својестрасти, своје „специјалности“.

Накрајукрајева, свимитрошимомноговременанажаљење, узалуд, иговорећидаствариидунаопако, да 20 минутадневнодаихнатерамодасепроменеипобољшају, конкретно, задобробитсвих, неизгледакаопревишеодрицања.

Аковамсесвиђаоноштонудимо, наконштосеинформишете, придружитенамсе, иширитеовупорукуштојевишемогуће, ставитенашелоготипе (можетеихпронаћинаразнимдруштвениммрежама), насвојенасловнесликенадруштвениммрежама, причајтеонама, сасвојимрођацима, пријатељимаиконтактима.

Грешка, засветукаквомживимо, лежинасвиманама, пасвизаједноморамодагапроменимоипобољшамо.Имамоморалнуобавезудатоурадимо, занасизабудућегенерације.Незадовољавамосекритиковањемиуказивањемнапроблеме, већрешавањемсвихпроблемакојенисмоуспелидаизбегнемо.Обнављамовас, нашепитање.Далижелитедапроменитеипобољшатесвет? Придружитенамсеинеканасдругиупознају.

Сапоштовањем, поштовањемисанадомдасмобилијасни, шаљемовамнашенајбољежељеипоздраве.

ДирецтДемоцрациС, вашаиновативна, алтернативнаполитика, заиста, усвакомсмислу!

 

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Promijenimo i unaprijedimo svijet zajedno CIWT
Gəlin dünyanı birlikdə dəyişdirək və təkmilləşdirə...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu