Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
16 minutes reading time(3156 words)

Ո՞վէձեզֆինանսավորում: HFY

Ե՞րբկասեքմեզ, ովուներ DirectDemocracyS ստեղծելուգաղափարը: Ե՞րբկպատմեքմեզկոնկրետևամենափոքր մանրամասնությամբ, թեինչպեսենտեղիունեցելիրադարձությունները։Իսկեթեչեսանում, գոնեասա, թեովէքեզֆինանսավորում։

Անվտանգությաննկատառումներիցելնելով, իրավունքիհամար, որըմենքտալիսենքբոլորին, մնալու, եթենրանքցանկանան, լիովինանանուն, գաղտնիությաննկատառումներով, բացահայտխնդրանքովևորոշմանհամար, մեր առաջին 5 ստեղծողներիևհաջորդանդամներիհամար մինչև 282 թ. , մենքերբեքոչմեկինչենքտանրանցանունները։

Ճիշտնույնկերպմենքպաշտպանումենք՝ անանունության, բոլոր անձնականտվյալների, գաղտնիության, գաղտնիության, անվտանգության, պաշտպանվածության, մեզհետիրականացվողբոլոր գործողություններիևմեր յուրաքանչյուր օգտատիրոջիրավունքը՝ անկախնրանից՝ անհատապես, թեհավաքականորեն: (հետևաբար որպեսխումբ): Ովկփորձիպարզել, թեովքեր եննրանք, մեր առաջին 282 օգտատերերը, ներկաօգտատերերը, իհարկե, հաջորդներընույնպես, կհիասթափվեն, քանիոր մենքլավթաքցրելենքև՛նրանցանունները, և՛նրանցտվյալները։Այստեղկանանհատականևկոլեկտիվգործողություններ ևաշխատանքներ, որոնքտեղիենունենումհամատեղորոշումներիհիմանվրա, ևոչոքիչիհետաքրքրում, թեովէմեկայլօգտվողկամմեկայլխումբևինչենանում, բայցմենքօգնումենքմիմյանցևհամագործակցումենք, ըստբոլորի: մեր կանոնները.

Նրանցհամար, ովքեր չգիտենմեր բոլոր կանոնները, ևնրանցհամար, ովքեր չենկարդացելևչգիտեն, թեինչենքանում, ևառաջինհերթիննրանցհամար, ովքեր սովոր ենհինքաղաքականությանըևչենհետևում.մեզ, ևուսումնասիրել, բացմտքով, դաչափազանցդժվար է, գրեթեանհնար էհասկանալ:

Շատերըմեզհամարումենգաղտնիաղանդ, նույնիսկվտանգավոր, ևտարբեր տեսություններ ենանում, դավադրություններ ենստեղծումփաստերիվրա, որոնքիրականումգոյությունչունեն։Եվորքանժամանակէանցնում, այնքանավելիշատմարդիկենճանաչումմեզ, այնքանավելիենքմենքմեծանում, ևայնքանավելիշատգաղափարներ ենձևավորումոմանք, հաճախվատկամքով, մեր մասին: Բայցինչ-որ բանմտածելուփաստը, ցանկացածպարզենթադրություն, չինշանակում, որ այնհամապատասխանումէիրականությանը։Մեր կարծիքով՝ դաժամանակիվատնումէ, գուցեայնմարդկանց, ովքեր փորձումենվարկաբեկելմեզ, կամովքեր մարդկանցհրավիրելուենչմիանալմեզ՝ ասելով.Մենքմիշտխորհուրդենքտալիսբոլորինուշադիր կարդալմեր հոդվածներիցյուրաքանչյուրը, թեկուզմիերկուանգամ, կոնկրետպատկերացումկազմելուհամար, ոչթեհույսըդնելոմանցերևակայությանվրա։Մեզմիացողըերբեքչպետքէասի` անպայմանպետքէինչ-որ փտածբանլինի, ևդաայնքանէլլավչէճշմարիտլինելուհամար, ինչ-որ անհասկանալի, թաքնվածբանպետքէլինի:

Եթեմենքունենայինքլիդեր, մեծշեֆ, որըիշխանությանբրգաձեւհամակարգումկառավարումէմեր ողջքաղաքականկազմակերպությունը, իմաստկլիներ իմանալ, թեովէղեկավարում։Եվհետո, DirectDemocracyS-ումառաջին 282-նունենգործողություններ, որոնքլիովինանկախենևանջատվածենմեր կայքից՝ թե՛անվտանգությաննկատառումներիցելնելով, թե՛իրենց«արարածից»ամբողջովինկտրվածլինելուպատճառով։Մտածելովկապակցվածշղթաներիհամակարգիմասին, յուրաքանչյուր օգտատիրոջ՝ նույնտիպիօգտագործողներիառաջին 5 կոնտակտներովև«ավագ»տեսակիօգտատերերի 5 կոնտակտներով, հետևաբար բոլոր մյուսներիհետ, դաթույլէտալիսմեզմիավորվել, բազմազանությանմեջ, անբաժանելի, ևկոնկրետօգնելմիմյանց: Այսնորարարականմեթոդըկանխումէիշխանությանհամար ցանկացածներքին, բայցնաևարտաքինպայքար։Շատհոդվածներում, հատկապեսսկզբնականուհրապարակային, մենքդժգոհումենքհինքաղաքականությունից։Մենքայնքանամբարտավանենք, որ մեզհամարումենքհինքաղաքականությանընորարար ևայլընտրանքայինքաղաքականություն։Եվմենքմիշտայդպիսինենքմնալու, ուստիմտածումենքմիայնևբացառապեսմեր աշխատանքիմասին՝ առանցհետաքրքրվելու, թեուրիշներնինչենանումկամինչպեսենանում։Մենքբոլորիհետհավատարմորենհամագործակցումենք, ևվստահենք, որ դրադիմացշատտհաճբաներ ենքստանալու։

Եթելիներ մեկսեփականատեր, կամմիքանիընկերություններ, ևմարդիկ, ովքեր տնօրինումևֆինանսավորումէինմեր ողջքաղաքականգործունեությունը, իմաստկլիներ մեզմիանալուցառաջպահանջելիմանալ, թե«ովէկանգնածդրահետևում»։Բայցդուքգիտեք, թեովէպատկանում, ովէֆինանսավորումևովէվերահսկում DirectDemocracyS-ը, մեր կայքըևմեր բոլոր բիզնեսները: Աշխարհումառաջինանգամընտրողները, քաղաքականուժիանդամներըտիրապետումեն, կառավարում, ֆինանսավորում, վերահսկումենամենինչ։

Եթելիներ միայնմեկմարդկամմիքանիհոգի, ովքեր ստեղծեցինմեր ամբողջհսկայական«նախագծերիևգործունեությանտիեզերքը», հետաքրքիր կլիներ իմանալնրանցինքնությունը, չար մարդիկ«սպանեիննրանց, ովայսամենըհորինելէ, ևնրանցընտանիքներին»: », իսկլավուխելացիմարդկանցհամար՝ պարգեւատրելնրանց, շնորհավորելնրանց։Բայցմեզմոտամենինչայլէ, նույնիսկնրանք, ովքեր միանումենայսպահին, ևնաևնրանք, ովքեր կմիանանապագայում, իրենցֆիզիկականևմտավոր աշխատանքով, իրենցգաղափարներով, իրենցխորհուրդներով, կառուցողականքննադատությամբ, մեզօգնումէ.ավելացրեքհասկացություններ, կանոններ, առանցերբևէորևէբանհեռացնելու, նրանցնախորդներիաշխատանքից (մեզմոտպատմությունը, կանոններըևմեթոդըչենփոխվում, դուքկարողեքավելացնելբաներ, բարելավելևընդլայնելհինները): Այսկերպմեր քաղաքականնախագիծը, կայանալով, ընդլայնվելով, շարունակումէնորամուծվելուկատարելագործվել՝ մեզմիացողիներդրումով։Եվմենքդաանելուենքընդմիշտ:

Մենքպետքէկանխեինքմեր ունեցածհսկայականներուժիչարաշահումը։Կանխելբոլոր ավտորիտար միտումներըևպառակտումներիցանկացածփորձ։Որովհետևմիայնմիավորվածկարողենքմիասինփոխելևբարելավելաշխարհը: Ելնելովայնհայեցակարգից, որըպարզէբոլորիհամար.յուրաքանչյուր ոք, ովունիիր սեփականշահերը, յուրաքանչյուրըորոշակիդերերում, կարողէփորձելօգտվելդրանցից, յուրաքանչյուրըկարողէստել, ցանկացածըկարողէգողանալ, ցանկացածըկարողէփորձելդանդաղեցնելմեզ, կամավելիվատ՝ յուրաքանչյուրը: կարողէփորձելկանգնեցնելմեզ: Մարդը, եթեիշխանությանորոշակիդերերումէ, միշտկարողէփորձելլինելխելացի։Բոլորինդուր էգալիսիշխանությունը, բոլորինդուր էգալիսհարստությունը, ևշատմարդիկկարողենամենինչանել, որպեսզիդառնանկամդառնանհզոր ևհարուստ, ևիրենցնպատակներինհասնելուցհետոամենինչկանեինդրանքպահելուհամար: Աշխարհիբոլոր չարիքներիցխուսափելուհամար, որըպարփակվածէնախորդմիքանինախադասություններում, մենքկիրառելենքյուրահատուկևհնարամիտմեթոդ.Մեր լուծումըամենինչտալնէ, բոլորին, մեր բոլոր կանոններիիսպառհարգանքով: Ե՛վիրավական, և՛ֆիզիկապեսմեր պաշտոնատար անդամներիցյուրաքանչյուրըտիրապետումէամենինչին, վերահսկումէամենինչ, կառավարումէամենինչև, առաջինհերթին, ունիբոլոր հնարավորությունները։Այսկերպ, բոլորինդնելովճիշտկառավարմանևվերահսկողությանպայմաններում, ոչոքչիկարողխուսափելմեր անդամներից։Ոչոքչիկարողխելացիլինել, նաևայնպատճառով, որ մեր կանոններըտարբեր մեկնաբանություններ չունեն, դրանքայնքանկոնկրետենևմանրամասն, որ չկանսողանցքներ ևսեփականանօրինականնպատակներիհամար դրանքօգտագործելուհնարավորություն։Ավելին, վերահսկիչները, որոնքմեր բոլոր օգտվողներնեն, երբեքառանձինչենվերահսկում, սովորաբար մեր յուրաքանչյուր գործունեությունըվերահսկվումէմիքանիհարյուր, որոշդեպքերում՝ հազարավոր, իսկապագայում՝ միլիոնավոր մարդկանցկողմից: Նույնըվերաբերումէֆինանսականգործունեությանը, մուտքիևելքիգումարներիդեպքումմիայնվերահսկողությանհիմանվրա, որոնքներկայիստեխնոլոգիաներիշնորհիվպարզեն, արագևապահով:

Շատերնասումեն, որ մենքտարվածենքկանոններովևվերահսկողությամբ: Ովմարդկությանպատմությանմեջորևէբանկարդացելէ, գիտի, որ մեզմիշտբաժանելենֆինանսականևտնտեսականշահերը։Մենքմիավորվումենքկանոնների, մեթոդների, գաղափարներիևհասկացություններիվրա՝ միշտհիմնվածտրամաբանությանևողջախոհությանվրա՝ կենտրոնանալովբոլոր մարդկանցփոխադարձհարգանքիվրա։Այսպիսով, նայելովմեր բոլոր նախնիներիսխալներին, մենքպետքէթույլչտանք, որ դրանքկրկնվեն: Եվդակարելիէանելմիայնայնդեպքում, եթեբոլորըհարգենմեր բոլոր կանոններըևհամապատասխանվերահսկողությամբ:

Այսպիսով, այսհոդվածիբոլոր հարցերիպատասխանըպարզէևպարզ: Եվդամիշտնույննէ՝ մեր բոլոր օգտվողները, մեր բոլոր ընտրողները, մեր բոլոր անդամները:

Շատերըչենհավատում 5-ի, հետո՝ 282-ի«պատմությանը», ովքեր 14 տարի, մեծգաղտնիությանպայմաններում, միասինաշխատելովօրըմիերկուժամ, ստեղծեցինմեր կանոնները, մեր մեխանիզմը, մեր քաղաքականգաղափարախոսությունը։Շատերըհավատումեն, նույնիսկշատտարօրինակբաներին, որ տրամաբանությունչունեն։Մենքձեզպատմելենքհաղորդագրություններիմասին, որոնքստացելենք, որտեղնրանքմեզասումէին.հարուստներիխումբենևհզոր: Շուտովնրանքսկսումենանուններով, մարդկանցցուցակներով, ովքեր կարողենլինելմեր ստեղծողներիմեջ, կամմարդիկ, ովքեր կարողենթաքնվելմեր հետևում, բոլոր տեսակի, շատերկրներիցևշատոլորտներից՝ քաղաքականությունից, ձեռնարկատիրությունից, ֆինանսներից: , այլեւհայտնիմարդիկ, իսկվերջինշրջանումնաեւ«ինֆլյուենսերներ»։Ցուցակըշատերկար է, ևհազիվթեորևէանունկամբոլոր անուններըճիշտլինեն: Թերևսավելիհավանականէ, որ ոչմիանունչկալավագույն 5-ում, ևոչմեկընույնիսկլավագույն 282-ում:

Բայցնույնիսկայստարածքներով, յուրաքանչյուր ոք, ովցանկանումէմիանալմեզ, կարողէդաանել, պարզապեսստեղծելանձնականպրոֆիլևհարգելյուրաքանչյուր կանոն:

Ոմանցկարծիքով, անշուշտ, առաջին 282-իմեջկաՋոնՍմիթը։Մենքչենքկարողդահերքել, ոչէլհաստատել։

Ինչքանէլդազայրացնիմեկին, դուերբեքչեսիմանա, ևիվերջո, ի՞նչնէկարևոր: Իսկապե՞սձեզհետաքրքրումէիմանալ, թեովէստեղծելայսամենը, թե՞վերջնականարդյունքնէմիակկարևորը:

Խելացիմարդկանցհամար արդյունքըկարևոր է:

Հավերժկմնամեր բնութագրիչներիցմեկը՝ անուններըչբացահայտելը։

Բայցորպեսզիօգնեմձեզհասկանալու, չկանշատհայտնիմարդկանցանուններ, չկանշատհզոր մարդիկ, ևչկանշատհարուստմարդիկ, առաջին 282 անդամներիմեջ, ովքեր միացելեն, ստեղծելով DirectDemocracyS ևհարակիցբոլոր նախագծերը: Մենքասումենքձեզ, բայցբամբասանքիսիրահարներ (որըշատօգտակար էուշադրությունըշեղելուլուրջխնդիրներից, ստիպելովմտածելուրիշներիկյանքիմասին, այլոչթեիրենց), կամնրանք, ովքեր շատգիտաֆանտաստիկֆիլմեր տեսնելով, այլևսչենգիտեն, թեինչպեստարբերելիրականությունըգեղարվեստականից, կամՄետավերսինրանք, ովքեր մեզանիցյուրաքանչյուրիհամար ստեղծումենմիտիեզերք՝ կեղծ, բայցշատգեղեցիկ: Որոշհարցերիվերաբերյալմենքմիքանիհոդվածներ կանենք, որպեսզիիմանաքմեր մտքերըորոշհարցերիվերաբերյալ:

Մենքձեզերբեքչենքխաբել, տարբեր առիթներովբացատրելենք, թեինչպեսենզարգանումփաստերը՝ միշտմանրամասնելով, ինչըմենքխելամտորենկառավարելենք՝ միշտխառնելով«քարտերը», առանցստելու, այլկարգովևմանրամասներով, որոնցնրանքկարողէինստիպելմարդունհասկանալճշմարտությանմիմասը, բայցնաևստիպելհավատալմիբանի` ստիպելովմեծերևակայությամբմարդկանցստեղծելդավադրություններ ևտեսություններ:

Սկզբնական 5 հոգինտարբեր երկրներիցեն, ևնրանքսկսելենմիասինմտածել, զուտպատահականորեն, խնջույքիժամանակ։Նրանցիցյուրաքանչյուրը, հավելելէնա, կարճժամանակումորոշմարդիկ՝ ելնելովմասնագիտացումներիցևխմբիկարիքներից, բազմաթիվերկրներից։Բոլոր քաղաքականծագման, յուրաքանչյուր կրոնիևգործունեությանյուրաքանչյուր հատվածիմարդիկ: Համալսարանիդասախոսներ, ոչայնքանհայտնի (նրանքչափազանցառնչվածկլինեինհինհամակարգին, քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսականկամմշակութային), բայցնաևերիտասարդուսանողներ, շատհնարամիտ:

Գրեթեամբողջաշխատանքըկատարվելէ 282 հոգուկողմից 14 տարիանց, օրականմոտմիքանիժամ, գրեթեամենօր:

283 օգտատիրոջհամարիցսկսած՝ մենքմեր նախագիծըհանրայնացրելենք, շատերին, կրկնումենք, ընտրովիևաստիճանաբար։ 282-իցոչմեկը, մեր իմացածով, քաղաքականգործունեությունծավալելութեկնածուչիլինելու, իրականումնրանքնախընտրելեններկագտնվելմեր կայքում՝ միայնմեկանձնականպրոֆիլով (որըքիչ-քիչտնօրինումեն), առանցտանելու.գործունեության, քաղաքականներկայացուցչության.

Եթենրանցիցմիայնմեկըցանկանար անձնականպրոֆիլստեղծելևաշխատելմեզհետ՝ անանուն, բայցնաևգրելովիր իրականտվյալները, ոչոքնրանցչէր խանգարի։Յուրաքանչյուր նոր օգտվողպարզապեսպետքէհարգիմեր բոլոր կանոնները:

Սակայն, եթենրանցիցմիայնմեկըցանկանար առաջադրվելորպեսթեկնածու, մեր կանոնակարգիհամաձայն, նակարողէր դաանել, բայց, դարձյալմեր կանոնակարգով, քաղաքականթեկնածուներըպետքէդաանեն, ինչպեսմեր բոլոր պաշտոնականանդամները (լինելովլավդիրքերում, տարեկանվճարը), դիմելովկամորպեսթեկնածուառաջարկվելովուրիշներիկողմից (տրամաբանորենընդունելովթեկնածությունը): Նրանքպետքէանմիջապեսհրաժարվեն, եթեունենորևէդեր, ևցանկացածկառավարմանգործունեությունկամներկայացուցչությունմեր նախագծերից: Ակնհայտէ, որ նրանքպետքէխնդրենևստանանիրենցպրոֆիլիարգելափակումը (անձնական, կամ, ըստդեպքի, ինստիտուցիոնալ), յուրաքանչյուր անձկարողէօգտագործելմիայնմեկպրոֆիլ, ևոչմիդեպքում 2-ըմիաժամանակ: Դիմումիցհետոնրանքկստանանքաղաքականպրոֆիլ (ճիշտայնպես, ինչպեսուրիշիձևերը, ժամանակներըևկանոնները), միշտիրականանձնականտվյալներովևկրթականորակավորումներով, աշխատանքայինգործունեության, մրցանակների, պարգևներիևէլ.փոստիհասցեով։հարմարեցված (իրականտվյալներով): Իվերջո, նրանքպետքէմասնակցենթեկնածուներիընտրությանը, ինչպեսմեր բոլոր քաղաքականներկայացուցիչները։Ակնհայտէ, որ մեր յուրաքանչյուր անդամիհամար (եթենրանքցանկանան), նրաքաղաքականնկարագիրըերբեքչիկապվիանձնականիկամինստիտուցիոնալպրոֆիլիհետ, որնիր հերթինչիկարողկապվել: Մենքչենքկրկնումբոլոր կանոնները, բոլոր մանրամասներըիմանալուհամար պարզապեսկարդացեքմեր հոդվածները:

Մենքգրելենքայսերկար նախաբանը, որպեսզիևսմեկանգամձեզասենք, որ մեզհետյուրաքանչյուր պաշտոնականանդամմեր ամբողջքաղաքականկազմակերպության, մեր կայքիևմիասինիրականացվողյուրաքանչյուր գործունեությանտերնէ: Քանիոր չկաառաջնորդ, կամղեկավարություն, բոլորսմիասին, մենքմեկհսկայականառաջնորդենք:

Նույնըվերաբերումէնաևֆինանսավորմանը։

Առաջինքննարկումներիցհետոֆինանսականխնդիր առաջացավ, ամենխմբումմիշտկամեկը, ովասումէ«գերազանցգաղափարներ, բայցամենինչշատթանկարժե»։Մեր ամբողջքաղաքականկազմակերպությունը, կայքըևայնամենը, ինչանումէինք, ինչ-որ կերպպետքէֆինանսավորվեր:

Մենքընտրելենքոչայնքանպարզ, բայցավելիճիշտճանապարհը։Ապրեքևաշխատեքմիայնինքնաֆինանսավորմամբ։

Մենքպետքէլինեինքևմիշտմնայինքազատ, անկախևտնտեսապեսչեզոք:

Այսպիսով, 282-ըորոշեցիննվիրատվություններ հավաքել (առանցվերադարձիպահանջի), նախիրենցմիջև (բոլորըդրեցինիրենցհասանելիքգումարները), այնուհետևընդունելանվճար, կամավոր նվիրատվություններ յուրաքանչյուրից, ովայցելումէմեր կայք։Այսառումովմեզօգնելուհամար ինչ-որ բաննվիրաբերելումիակմիջոցըմեր կայքումներկայացվածնվիրատվությանձևնէ: Ամենինչշատպարզէ, անվտանգ, կոդավորված, ևձեր գումարըգալիսէանմիջապեսմեզ: Առանցորևէմիջնորդի, բացառությամբ, իհարկե, մեր ընթացիկհաշիվըկառավարողընկերության։

Որոշելենքնաևհնարավորությանսահմաններումվերացնելգովազդը, ևեթեհետագայումփոքր գովազդներ թույլտանք, դականենքառանցմիջնորդի, արդենպատրաստիձևաթղթեր ունենքմեր կայքում։Կրկնումենք՝ առանցխեղաթյուրելուկամնավարկությունըդժվարացնելուկամնյարդայնացնելու։Դակլինիորոշմոդուլներ՝ մեր կայքիտարբեր բաժիններում՝ միջազգային, մայրցամաքային, ազգային, նահանգային, տարածաշրջանային, մարզային, շրջանայինևտեղականմակարդակներում: Հստակկանոններիհիմանվրաևգովազդատուներիզգույշընտրությամբ, որնիրականացվումէինչպեսմիշտտարբեր համակարգվածխմբերիկողմից: Ոչբոլորըկարողենմեզմոտգովազդել։Մենքչենքընդունում, օրինակ, նրանց, ովքեր ստեղծելենիրենցընկերությունը, անհասկանալիձևով, մենքչենքընդունումնրանց, ովքեր շահագործումենիրենցաշխատակիցներին, ոչէլնրանց, ովքեր չափիցդուրսաղտոտումենմեր մոլորակը։Ակնհայտէ, որ մենքչենքընդունումծանր հանցագործությունների, հարկերիցխուսափելուկամտնտեսականևֆինանսականհանցագործություններիհամար դատապարտվածընկերություններ, մարդիկ։Կհասկանաք, որ մեզմոտքչերըկկարողանանիրենցգովազդել։

Կաննաևմեր քաղաքականներկայացուցիչներիվաստակիցհավաքագրվածգումարները։

Մեր քաղաքականներկայացուցիչներիցյուրաքանչյուրըկստանաիր քաղաքականգործունեությանըվերագրվողյուրաքանչյուր գումար մեր ընթացիկհաշիվներիցմեկում։Ինչպեսարդենբացատրելենք, մեր քաղաքականներկայացուցիչներիցյուրաքանչյուրը, եթեհարգիմեր կանոնները, ամենամիս, յուրաքանչյուր տարվավերջում, եթեհարգիմեր կանոնները, կստանաամբողջամսվագումարի 25%-ը (աշխատավարձիևբոնուսիմիջև): ամբողջտարվագումարի (աշխատավարձիևհավելավճարիմիջև) ևս 25%-ը, ևիր քաղաքականգործունեությանավարտին, եթենապահպանիմեր բոլոր կանոնները, կստանաքաղաքականգործունեությանողջժամանակահատվածիվերջին 25%-ը։ (աշխատավարձիևբոնուսիմիջև): Մեր քաղաքականներկայացուցիչներիցյուրաքանչյուրիստացածյուրաքանչյուր գումարի 25%-ըկմնա DirectDemocracyS-ում, այնտարբեր ծառայություններիհամար, որոնքմենքերաշխավորումենք (խորհրդատվություն, փորձագետներ, հաշվապահություն, անվտանգությունևայլծառայություններ): «Եթենահարգիմեր յուրաքանչյուր կանոն»արտահայտությունըտանըգրվածչէ, քանիոր մեր կայքումքվեարկելուենայնաշխարհագրականտարբեր խմբերիսեփականընտրողները, որոնցումնաընտրվելէփակառցանցնախնականընտրություններում։ , յուրաքանչյուր բանկայինփոխանցում. Եվնույնիսկմեր վերահսկողականխմբերըստիպվածկլինեննույնբաննանել՝ նախքանմեր քաղաքականներկայացուցիչներինգումար ուղարկելը։Մենքարդենգիտենք, որ երբեքխնդիրներ չենլինի, ևոր մեր բոլոր քաղաքականներկայացուցիչներըհարգելուենմեր բոլոր կանոնները։

Այսպիսով, քվեարկելովմեր թեկնածուներիօգտին, որոնք, անկասկած, կլինենլավագույնթեկնածուները, ևստիպելովնրանցհաղթելիրականընտրություններում, դուքանուղղակիորենկօգնեքնաևմեր քաղաքականկազմակերպությանը, որը, ամենդեպքում, եթեմեր պաշտոնականանդամնեք, նաևձերնէլինելու։. Մեկ, չփոխանցվողանհատականբաժնետոմսիսեփականությանիրավունքըմեր արտոնություննէ։

Վայրերիհամար գումար չծախսելուփաստը (մեր օգտատերերիցյուրաքանչյուրիտունըմեզհամար գոյությունունեցողամենագեղեցիկվայրնէ), դեմառդեմկոնգրեսներիհամար (բոլոր հանդիպումները, չնչինբացառություններով, անցկացվումենառցանց), կամպաստառներիհամար ընտրություններըկամգովազդը (մենքպետքէձայներ հավաքենք՝ ելնելովծրագրերիցևմեր լրջությունից), ստիպումէմեզհամեմատաբար քիչծախսել։Մենքարդենարելենքկամկանենքմանրամասնհոդվածներ այսկարևոր թեմայով:

Այնփաստը, որ մեր վեբսերվերները (որտեղտեղակայվածենմեր կայքըևպահուստայինկայքերը) գրեթեբոլորնաշխատումենամբողջությամբվերականգնվողէներգիայով, բացառությամբվթարայինգեներատորների, որոնք, ցավոք, դիզելայինեն (բայցէլեկտրաէներգիայիբացակայությունը): Մենքգործնականումզրոյականազդեցությունունենքշրջակամիջավայրիվրա, բացառությամբտեխնոլոգիականբաղադրիչների, վեբսերվերներիևտարբեր սարքավորումների, որոնք, ցավոք, իրենցկառուցմանպատճառովաղտոտելեն։Բայցօգտագործելովլավագույնևնորագույնտեխնոլոգիաները, միշտարդիական, մենքզգալիորենկրճատելենքէներգիայիսպառումը (գրեթեբոլորըվերականգնվող, կրկնումենք, քանիոր մենքհոգումենքդրամասին): Մենքարդենարելենքկամկանենքմանրամասնհոդվածներ այսկարևոր թեմայով:

Իսկկոնկրետփաստը, որ գիտենքքիչծախսել, շատբանիհասնել, թույլէտալիսմիքանիտարիառաջունենալլավաշխատելուհամար անհրաժեշտբոլոր գումարները։Իրականում, մեր իրավասություններիցմեկնայնէ, որ մենքերբեքորևէտեսակիպարտքչենքունենաորևէֆինանսականհաստատության, ընկերությանկամֆիզիկականանձիհետ: Այսելույթըվերաբերումէմեր բոլոր գործունեությանը, մենքերբեքչենքծախսիփող, որըչունենք։

Ինտերնետայինշատընկերություններ, Covid-19 համաճարակի (2019-իվերջին) ևՈւկրաինառուսականանիմաստներխուժմանպատճառով, սկզբումզարգացումունեցան՝ ստիպվածեղանվարձելշատանձնակազմ, իսկհետո՝ ֆինանսականճգնաժամ՝ ստիպվածլինելովաշխատանքիցազատվել։շատաշխատողներ.Մենքնախընտրումենքամենաքիչթվովաշխատողներ ընդունել, որպեսզիերբեքստիպվածչլինենքաշխատանքիցազատվել: Բայցեթեդատեղիունենա, մենքայնքչերիցենք, ովքեր կերաշխավորենկոնկրետօգնություննոր աշխատանքգտնելուհամար, գուցեհարակիցնախագծերում։

Ինչվերաբերումէֆինանսականևտնտեսականգործունեությանը, որըմեր անդամներիցշատերըմիասինիրականացնումեն, մենքկարողենքձեզերաշխավորել, որ մեր օրինագծիառաջարկներիցյուրաքանչյուրըկկատարվիիշահբոլորի, ևոչմիայնմեր, կամմեր ընտրողներիշահերին (որոնքմեր գրեթեբոլոր օգտվողները): Շատերիհամար քաղաքականկազմակերպությանխոստումներըբավարար չեն, ուստիբոլորինհրավիրումենքստուգելու։Նույնիսկեթեմեր հոդվածներըկարդացողյուրաքանչյուրըգիտի, որ մենքառաջիննենք, ովստուգումէմեզևինքնազեկուցումինքներսմեզ, որ մենքամենինչումտարբեր ենք, այլընտրանքայինևնորարար:

Մենքձեզմիշտգործովցույցկտանք, որ գեղեցիկխոսքերըգործնականումենքդնում՝ միշտհարգելովյուրաքանչյուր խոստում, ևայնամենը, ինչասումենք, գրումկամցույցենքտալիս, միայնճշմարտությունէ։

Մենքտվելենքբավարար հիմնավոր պատճառներ մեր ընտրությանհամար ևմեկանգամթույլենքտալիսձեզինչ-որ բանխնդրել: Եթեիսկապեսդավադրությունլիներ մեր կողմիցվատբաներ անելուհամար, իսկապե՞սկարծումեք, որ մենքկունենայինքայսկանոնները: Իսկապե՞սհավատումեք, որ մենքմեր անդամներիցյուրաքանչյուրինկտանքսեփականությանիրավունքևվերահսկումայնամենը, ինչմենքանումենք:

Ինչպեսարդեննշվեց, դուքայնքանսովոր եքխաբվելհինքաղաքականության, հինֆինանսների, հինտնտեսությանմիմասիկողմից, որ երբգտնումեքորևէայլբան, և, իհարկե, ավելիլավը, պարզապեսակնկալումեքգտնելնույնը, ինչնախկինում, նույնկանոնները, ինչպեսնախկինում, նույնմեթոդները, ինչպեսնախկինում, ևբոլոր վատագույնսովորությունները: Նրանքքեզայնքանենհիասթափեցրել, որ քեզչենճանաչումևոչմիբանիչենհավատում։Եվմենքհասկանումենքձեզ, մենքէլ, սկզբումնույնմտավախություննունեինք, ևվախըհիասթափվելուկամմեզվստահողներինհիասթափեցնելու։

Միայնժամանակըցույցկտաձեզ, որ մենքբարեխիղճենք, ևոր մենքիսկապեսաշխատումենքաշխարհըփոխելուևբարելավելուուղղությամբ: Եվեթելիովինվստահչեք, մեր անկեղծխորհուրդնէ՝ միմիացեքմեզ, սպասեք, թեարդյոքմենքճշմարտություննենքասում, թեստումենք, ևեթեարդենունեք, պարզապեսջնջեքձեր պրոֆիլը, ևմի՛միանաք.այլևսերբեքմեզմոտ (որովհետևովգնումէ, դառնումէպերսոնանոնգրատա, նահետչիգնումուտելու, այնափսեիմեջ, որիմեջթքվումէ): Նույնիսկոճովմենքեզակիենք, նորարար ևայլընտրանքային:

Մենքգիտենք, որ աշխարհըփոխելուևբարելավելուհամար մենքնախպետքէփոխենքևբարելավենքբոլոր մարդկանցմտածելակերպը, ոչթե«ուղեղներիլվացման»միջոցով, ինչպեսհաճախկրումէլրատվամիջոցներիմիմասըևտեղեկատվությանմիմասը, այլիրազեկմամբ, ճշմարտությամբ, սեփականությանիրավունքով, վերահսկողությամբևքրտնաջանաշխատանքով, որըմենքբոլորսմիասինպետքէանենք: Աշխարհիբնակչությունըոչմիայնբաժանվելէ՝ ստեղծելովլարվածությունևբռնություն, այլևնրանթմրանյութենօգտագործել, հարբել, դրդելատելության, նախանձի, փոխհատուցելուիշխանությանևհարստությանառաջնայինկարիքը, ինչըստիպումէքեզանտեսելիսկապեսկարևոր բաները, ինչպիսիքեն.որպեսփոխադարձհարգանքբոլոր մարդկանցհանդեպ, իսկականսեր, բարեկամություն, խաղաղություն, եղբայրություն, երկխոսություն, փոխըմբռնումևներողամտություն:

Միայննախորդնախադասությանիսկապեսկարևոր բաներըկկարողանանթույլտալ, փոխելևբարելավելաշխարհըերկրիբոլոր լավմարդկանցհետմիասին:

Հ.Գ.Շատմարդիկկան, ովքեր նույնիսկչենէլփորձումբացմտքովհասկանալ, թեինչենքբացատրում, ոմանքչենմիանումմեզ, որովհետևվստահեն, որ մեզհետչենկարողանախելոքանալ, և, անկեղծասած, մեզչմիացողներիցշատքչերնենդադրդումնրանով, որ չգիտեն, թեովէայդամենըհորինել, ովէկանգնածևովէֆինանսավորումայդամենը։Եթեչեսհասկանում, միերկուանգամնորիցկարդաայսամբողջհոդվածը։

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Хтовасфінансуе? HFY
Wie finansier jou?
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu