Accessibility Tools

terrosole
Category: Fundamental questions12 Dec 2022

Let's change and improve ...

terrosole

Do you want to change, and improve the world?

...

Power and then
Category: Fundamental questions13 Nov 2022

Power and then?

Power and then

We have analyzed various aspects, and many ...

informations
Category: Fundamental questions29 Nov 2022

Some information

informations

Anyone who registers and creates a personal ...

keep calm
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Stay calm be patient

keep calmRegistration, and creation of personal profiles.

...
Who believes all this
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who believes all this?

Who believes all this

We have to do a short article, in this ...

Business Group
Category: Fundamental questions21 Jan 2023

Who finances you?

Business GroupWhen will you tell us, who had the idea, to ...

Whos in charge here
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Who's in charge here?

Whos in charge here

One of the key things for everyone who visits ...

Why were we born
Category: Fundamental questions01 Oct 2022

Why were we born?

Why were we born

In this article we will explain why we were ...

Work for others
Category: Fundamental questions02 Dec 2022

Work for others

Work for othersOne of our rules requires and obliges anyone who ...

Blog

DirectDemocracyS Blog yours projects in every sense!
Font size: +
30 minutes reading time(5903 words)

አንዳንድመረጃዎች SI

ማንኛውም ሰውበድረ-ገጻችንላይየግልፕሮፋይሉንየመዘገበእናከኛጋርየተቀላቀለ፣በአጠቃላይበቀላሉየማወቅጉጉትያለው፣የፖለቲካድርጅታችንከውስጥእንደውጨውያማረመሆኑንለማየትነው።ይልቁንስከእኛጋርላለመቀላቀልየወሰኑሰዎችይህንንውሳኔየሚወስኑትለመረዳትበሚያስቸግርነገርግንፍትሃዊባልሆነእምነትበማጣትነው።

እንደአለመታደልሆኖ፣በይነመረብላይማጭበርበርን፣ቫይረሶችን፣ማጭበርበርን፣ወንጀልንእናብዙህገወጥድርጊቶችንየሚደብቁብዙሰዎች፣አፕሊኬሽኖችእናድረ-ገጾችአሉ።

ብዙጊዜ፣እንደየመስመርላይጉልበተኝነት፣ዝሙትአዳሪነት፣ፔዶፊሊያእናሌሎችደስየማይሉእናፀረ-ማህበራዊሁኔታዎችባሉአሳዛኝ ውጤቶች።ገንዘብናንብረትያጡብዙሰዎችም አሉ።ቀላልገንዘብለማግኘትኢንተርኔትንበሚጠቀሙሰዎችወይም የንግድኩባንያዎችምክንያትጥሩሰዎችንበማጭበርበርይከሰታል።

ከእኛጋርለሚመጣማንኛውም ሰውየምንጠይቀውአደራሁልጊዜምላሽይሰጣል።

ወጣትወይም ኤክስፐርትሰዎችየድረ-ገጹንአስተማማኝነትእናደህንነትእንዴትእንደሚያውቁእናእንደሚያረጋግጡካወቁብዙበዕድሜየገፉወይም ልምድየሌላቸውሰዎችህጋዊድርጊቶችንከህገወጥሰዎችለመለየትመሰረትየሌላቸው, ለመተማመንይቸገራሉ.

በግምገማዎች፣ከሌሎችተጠቃሚዎችወይም በዙሪያውበሚሰሙትነገርመተማመንሁልጊዜዋስትናአይሆንም።ብዙጊዜ፣ብዙግምገማዎችበአሉታዊም ሆነበአዎንታዊመልኩየውሸት፣የተበላሹእናዝንባሌያላቸውናቸው።

ምንም ማረጋገጫአንፈራም ፣በህግእናበህሊናችንበሥርዓትመሆናችንንእርግጠኞችነን።እኛንም አያስፈራንም ፣ምንም ግምገማዎችየሉም ፣በተለይም አሉታዊከሆኑ።አዎንታዊግምገማዎችእኛንያስደስቱናልምክንያቱም ለታታሪስራችንአድናቆትያሳያሉ።ይህንሁሉመፍጠርቀላልእንዳልሆነእናረጋግጥልዎታለን።

የኛነፃእናገለልተኛየስራዘዴእራሳችንንእንድንወደድእናእንድናደንቅአይረዳንምናየሁሉንም የፖለቲካፕሮጀክቶቻችንንከፍተኛአቅም እያወቅንእናያንንብቻሳይሆንበተቻለመጠንፍጥነትለመቀነስበሚፈልጉየድረ-ገጽግዙፍሰዎችእራሳችንንእንድናደንቅእናደንቃለንምክንያቱም በበዚህነጥብ, ማቆም የማይቻልነው.ከተራራውላይየሚሽከረከረውየበረዶኳስሊቆም የማይችልየበረዶዝናብሆኗል.

የድረ-ገፁግዙፍእናየፍለጋሞተሮችአይረዱንም ምክንያቱም በፖለቲካዊፕሮጄክቶቻችንውስጥእንደሰራተኛተመሳሳይቀረጥእንዲከፍሉበማድረግሁሉንም ጥቅማጥቅሞችእናልዩመብቶችንልንወስድባቸውስላሰብንጡረተኛ፣ወይም አነስተኛወይም መካከለኛድርጅት።እናግብርእንዲከፍሉእናደርጋቸዋለን፣ሁሉም ፣በትክክል፣በተመሳሳይመቶኛ (የሕዝብብዛትእናየአካባቢንግድ) ፣በእያንዳንዱሀገር፣ኩባንያዎችወይም ተጠቃሚዎችለእነዚህየድርግዙፍሰዎችገቢየሚፈጥሩ።እኛደግመንእንገልፃለንግልጽነት: ግብርመክፈልአለባቸው, በትክክል, በተመሳሳይአገሮችውስጥ, ትርፍበሚያስገኙበት.ከአሁንበኋላየግብርቦታዎችወይም ቅነሳዎች, ምክንያቱም ሥነምግባራዊአይደለም, በችግርላይላሉ.

እንዲሁም ሁሉንም ጦርነቶችከሁሉም ሀገሮችእናስወግዳለንብለንመጠበቁአይጠቅመንም ፣የወደፊትሰላም ፣ወንድማማችነት፣በልዩነትውስጥአንድነትእናለሁሉም የምድርህዝቦችመከባበር።የጦርመሳሪያአምራቾችእናነጋዴዎችለሰውልጅጥቅም ሲሉራሳቸውንሲወድሙእናትርፋቸውሲጠፋአይወዱም።

እኛእራሳችንንበሁሉም ወንጀልእንኳንእንድንጠላእናደርጋለንምክንያቱም ሁሉንም ማፍያዎችንእናሁሉንም ህገ-ወጥድርጊቶችንለማስወገድበማሰብ፣በማሰብችሎታ፣ህጋዊእድሎችንለሁሉም ሰውሀብታም ለመሆን።ሕጋዊነትከሕገወጥነትየበለጠአስፈሪነው።ነገርግንእራሳችንንበትልልቅማፍያዎችወይም በህገወጥንግድላይብቻአንገድበውም፣ሁሉንም ጥቃቅንወንጀሎችእናፀረ-ማህበረሰብባህሪያትንእናስቆማለን፣በሚያምኑትም ቢሆን፣ህጎቹንለማክበርእናበትንንሽነገሮችም ቢሆንእንጥላለን።. ያለምንም ዓይነትብጥብጥ፣ያለአምባገነንነት፣ግንበእውቀት፣እናበእውነተኛእናበተጨባጭፕሮጀክቶች።ከየትኛውም እይታአንጻርእራሳችንንለማሻሻልአማራጮችንበማቅረብእያንዳንዱንየተሳሳተአስተሳሰብእንለውጣለንእናእናሻሽላለን።እውነተኛአብዮትከሲቪክ፣ከሥነምግባርእናከሥነምግባርአንፃር።

በአሮጌውም ሆነአሁንባለውፖለቲካ፣ከሁሉም አይነትአምባገነንነት፣ነጠላፓርቲ፣ኦሊጋርኪ፣የፓርቲፖለቲካእናየስልጣንስርቆትእናእውነተኛዲሞክራሲጋርየምናደርገውትግልእንኳንብዙጸረፓለቲካዎችንይፈጥርልናል።ከሞላጎደልሁሉም የፖለቲካድርጅቶች፣እናከሞላጎደልሁሉም የፖለቲካወኪሎቻቸው፣የድሮውእናየአሁኑፖለቲካ፣ሁሉንም የመወሰንስልጣንይወስዳሉ (በንድፈሀሳብእናእንዲሁም በዲሞክራሲስም የህዝቡመሆንአለበት) እናእነሱም ይቀጥላሉ።እራሳቸው, ሳይገባቸው.ከእጅ, እናከአእምሮ, ከህዝቡ, ለብዙአመታት, ከምርጫውበኋላ (እናምንም አይነትእድልሳይኖር, በህዝቡበኩል, አስተያየትንለመግለጽወይም የተሳሳቱውሳኔዎችንለመቃወም) ሁሉም ስልጣን.በእጆቹውስጥያበቃል, እናብዙውንጊዜበተጣመሙየፖለቲካተወካዮችአእምሮውስጥ, በእርግጠኝነትአልተመረጡም, ግንየተመረጡ, ብዙውንጊዜበፖለቲካፓርቲዎችብቻ, በገንዘብእናበኢኮኖሚያዊፍላጎቶችላይበመመስረት, አንዳንድጊዜ.ህዝቡበድምጽ (በምርጫውጤት) ለፖለቲካፓርቲዎችእናለፖለቲካተወካዮቻቸውየመወሰንስልጣንይሰጣልየሚለውንአስገራሚሰበብበመጠቀም ይህንንየእውነተኛዲሞክራሲስርቆትያረጋግጣሉ።ምንም እንኳን, በተወካይዲሞክራሲ (እናበድጋሚ, ስሙበግልጽይገለጻል), በድምጽ, አንድሰውየውክልናስልጣንንይሰጣል, እናበእርግጠኝነትየመወሰንስልጣንአይሰጥም, በመራጮችምትክ.እነሱሁለትፍጹም የተለያዩጽንሰ-ሐሳቦችናቸው, ውክልናእናመብትንመስጠት.ብዙጊዜየፋይናንስናየኢኮኖሚሥርዓትአገልጋይየሆኑትየቀድሞየፖለቲካፓርቲዎችናየፖለቲካወኪሎቻቸውሁልጊዜየገቡትንቃልአያከብሩም፣ሁልጊዜም ሳይሆን፣የሕዝቡንጥቅም የሚሠሩት፣ብዙውንጊዜምርጫየሚሄዱትንሰዎችእምነትየሚከዱናቸው።ስለዚህበተንኮልየያዙትንስልጣንሁሉአይገባቸውም።

ስለዚህእነሱአይወዱንም ፣በተቃራኒው፣ይጠላሉ፣እናም እኛን፣የድሮውፖለቲካ፣የአሮጌውፋይናንስ (ፍትሃዊያልሆነእናበጥቂቶችቁጥጥርስርያሉ) ፣የድሮውኢኮኖሚአካልየሆኑትንሁሉያስፈሩናል። , በዚህውስጥብዙውንጊዜሰዎችምንም ጥቅም የሌላቸው, በጣም ሀብታም ናቸው, እናየሚገባቸውሰዎችበአንዳንድሁኔታዎችበጣም ድሆችናቸው.ብዙውንጊዜሠራተኞችንየሚበዘብዙእናፕላኔታችንንየሚበክሉሰዎችእናየንግድኩባንያዎችአሉ።ነገርግንግምቶችወይም ማጭበርበሮችምስጋናይግባውናከፍተኛመጠንያለውገንዘብእናሀብትያገኙበት፣ከሥነምግባርውጭበሆነመንገድሀብታሞችም አሉ።

እኛንአይወዱንም ፣መንግሥታዊያልሆኑድርጅቶችንእናየተለያዩዓለም አቀፍኤጀንሲዎችን (ዩኤን፣አውሮፓህብረትእናሌሎችተዛማጅተቋማትን) እኛልናሻሽላቸውየምንፈልገው፣እናግልፅለማድረግ፣የሁሉንም ሰዎችመከባበርበተግባርላይያውሉታል።ለራሳቸውእናለቤተሰባቸውበቂገንዘብየሌላቸውእንኳንበፈቃደኝነትየሚለግሱትንበችግርውስጥያሉትንችግሮችለመፍታትተስፋበማድረግሁሉም ገንዘብምንእንደሚሆንለማወቅእናለህዝብይፋእናደርጋለን።መዋቅራዊማሻሻያዎች፣እውነተኛእናግልጽነት።

ሁልጊዜነፃእናገለልተኛሆኖለማየትየምንፈልገውንመረጃእንኳንለማንም ሳይጠቅመንአይወደንም።ብዙጊዜተመሳሳይዜናይሰጣሉ፣ከተለያዩነገሮችጋር፣እናሌሎችብዙየሚገመቱዜናዎች፣ይህም እያንዳንዳችንለማግኘት፣ለመስማት፣ለማየትእናለማንበብየሚፈልጉትንበትክክልእንድናገኝ፣እንድንሰማ፣እንድናይ፣እንድናነብያደርገናል።ዜናውበትክክልእንደተከሰተመቅረብአለበት, እያንዳንዱተጠቃሚሀሳብንየማግኘትነፃነትንይተዋል, በአስተያየቶችእናበማጣቀሻዎችሳይነካ, እናከሁሉም በላይ, አንጎልንሳይታጠብ, ይህም ብዙጊዜየምንመሰክረው.ብዙልዩነቶች፣ተመሳሳይእውነትያላቸው፣ብዙጊዜጥላቻንእናማህበራዊውጥረትንይፈጥራሉ፣እንዲሁም ስድብእናብልግናንያባብሳሉ።

እንዲሁም የተለያዩሚስጥራዊአገልግሎቶችአይወዱንም ምክንያቱም ብዙዎቹየፖለቲካተወካዮቻችንወደተለያዩየአለም ሀገራትተቋማትእንደገቡለብዙዎችዜጎችየጠፉትንመረጃእናእውነቶችንሁሉለህዝብይፋእንዲያደርጉአይፈልጉም።ዓመታት፣ምናልባትም ሺህዓመታት።ነገርግንእውነትንደስየማይልቢሆንም ሰዎችእንዲያውቁትማድረግየእኛግዴታነው።እንደዜጋሁሉንም ነገርየማወቅ፣የመቆጣጠርእናየማጣራትመብትአለን።ምክንያቱም እነሱተቋሞቻችንየሁላችንም ንብረትናቸው።

እኛየምናደርገውሥርዓትአልበኝነትአይባልም፣ዲሞክራሲይባላል፣እናነፃነት፣በሰውልጅታሪክውስጥየታላቁማጭበርበርተባባሪዎችሊናገሩትየማይገባቸውቃላት፣የውሸትዲሞክራሲ፣ተወካይ፣የስልጣንስርቆትንየሚፈጥር።ህዝቡለፖለቲካ፣ለፖለቲካፓርቲዎችእናለፖለቲካተወካዮቻቸውእንዲሰጥ።በዚምኽንያት’ዚ፡ኣብውሽጢሃገርናዘሎህዝባዊለውጢንምርግጋጽ፡ዲሞክራሲያዊለውጢንምርግጋጽዘኽእሎለውጢንምምላእንምግባርንግበር።ከDirectDemocracyS ጋርብቻየህዝቡንየፖለቲካተወካዮች፣አገልጋዮች፣እመቤትእናዋናገጸ -ባህሪንየሚያደርጋቸውየፈጠራዘዴ፣የውስጥእናየውጭሥራ።

ለማንኛውም ሀይማኖትርህራሄአንሆንም ምክንያቱም ሁሉንም በማክበር፣በተመሳሳይመንገድ፣እናተጠቃሚዎቻችንለማንም እንዲያምኑእናእንዲፀልዩመፍቀድ፣እኛ፣ሁሉም ሀይማኖቶች፣ከፖለቲካ፣ፋይናንስእናከፖለቲካችንእናስወግዳቸዋለን።ኢኮኖሚያዊ.አማልክቶቻቸውንብቻማገልገልአለባቸው፣እናበእርግጠኝነትሕጎችን፣እናውሳኔዎችን፣የእኛእናየተጠቃሚዎቻችንንመምራትወይም ተጽዕኖማድረግየለባቸውም።

ቀላልእናጠቃሚየአእምሮእንቅስቃሴለማድረግይሞክሩ።ምንያህልሰዎች፣ተቋማት፣የንግድድርጅቶች፣የፋይናንስኩባንያዎች፣ወንጀለኞችእናየሃይማኖትእናማህበራዊተቋማት፣ DirectDemocracyS እናተዛማጅፕሮጀክቶቻችንንሁሉእንደሚያናድዱወይም ለዚህም በቀላልየፖለቲካእንቅስቃሴ፣ከህጋችንጋርትልቅችግርእንደሚፈጥሩአስቡ። , እናየእኛዘዴ.

ደህና፣እኛ፣ይከሰትይሆንብለንአንጠራጠርም።ግንመቼይሆናልእራሳችንንእንጠይቅ።

ብዙም ሳይቆይ, ምንያህልበፍጥነትእንደምናድግእናእንዴትእንደምናደርገውብቻይወሰናል.

እነዚህሁሉሰዎችእናተቋማትእኛንሊቋቋሙትየማይችሉትእናበማንኛውም መንገድእኛንለማስቆም የሚሞክሩህጋዊእናእንዲያውም አንዳንድጊዜህገ-ወጥነትያላቸው, አሁንም የሚገርሙአሉ, የመጀመሪያዎቹ 282 አባሎቻችን , ብቻቸውንከ 14 ዓመታትበላይየሰሩእናሁሉንም ፕሮጄክቶቻችንንየፈጠሩ፣ፊታቸውንበላዩላይአላደረጉም ፣እናትክክለኛስማቸውንእናስማቸውንለህዝብይፋአያደርጉም ፣ግንየተመሰጠሩኮዶችብቻ።ራሳቸውንለመጠበቅብዙም አይደለም (የሚፈሩሰዎችቢሆኑኖሮይህንሁሉአያስቡም ነበር) ግንተጠያቂያልሆኑትንየራሳቸውንቤተሰብለመጠበቅነው።

አሁን፣እኛበጣም ብዙነን፣እናአንድሆነናል፣ስለዚህማቆም በተግባርየማይቻልነው፣ምናልባትትንሽሊያቀዘቅዙንይችሉይሆናል፣ለዚህም እናመሰግናለን።ጊዜ, ለእነሱ, አንዳንድነገሮችን, የተወሰኑማስረጃዎችን, የተወሰኑሰነዶችንለመሰረዝ መሞከር, ለእኛበጣም ጠቃሚጊዜነው, እራሳችንንበተሻለሁኔታለማደራጀትእናሁሉንም እምቅችሎታዎችእንዲኖረን, የተለየእናበእርግጠኝነትየተሻለለመፍጠር.መንገድ።አንዳንድነገሮችንመሰረዝ ቀላልአይደለም, እናይዋልይደርእንጂእውነቱይገለጣል.

ከእኛጋርመቀላቀልወይም አለመቀላቀልንለሚጠራጠርሰው፣አንድቀላልጥያቄእንጠይቅ፡ሁላችንም በአንድላይሆነውእነሱከሠሩትነገር፣ከቀድሞውፖለቲካ፣ከአሮጌውፋይናንስእናከአሮጌውኢኮኖሚየባሰማድረግእንችላለን? ትክክለኛውንመልስልንሰጥዎእንችላለን.ሁሉንም ህጎቻችንንበአመክንዮእናበማስተዋልላይተመስርተንካከበርንከእነሱየከፋነገርማድረግአንችልም።

መጀመሪያላይብዙተጠቃሚዎችካልተመዘገቡ፣እኛሙሉአቅማችንንስላልተረዱ፣እናእኛእንረዳቸዋለን፣አሁን፣ብዙዎችአይመዘገቡም ፣ከሁሉም በላይ፣ምክንያቱም የእኛፕሮጀክትበጣም የተወሳሰበነውብለውኢፍትሃዊበሆነመንገድስለሚያምኑእናእኛአይረዷቸውም .ብናብራራው, ሁሉም ሰውሊረዳውበሚችልቀላልመንገድ, ምንም ጥርጣሬሊኖራቸውአይገባም.

ከግዙፉፕሮጀክታችንጥቂቱንአቅርበናል።ከችግሮቹሁሉበላይ፣እናከፊልብቻ፣ከበርካታመፍትሄዎች፣ያገኘናቸው፣በስራዓመታትውስጥ፣ሁሉንም በአንድላይአጋልጠናል።ብዙመፍትሄዎችንእያገኘንነው, አሁንእንኳን, ሁሉም በአንድላይ.እናሌሎችብዙመፍትሄዎችንእናገኛቸዋለን፣ሁሌም አንድላይ፣ከእኛጋርከሚተባበረን፣ወደፊትም ቢሆን።

ጽሑፎቹ፣በቀጥታለሚመለከቷቸውብቻየሚታዩ፣በልዩልዩየተጠበቁየድረ-ገጻችንክፍሎች፣ሁሉንም የፈጠራዘዴዎቻችንንየያዙ፣በጣም ረጅም እናየበለጠየተለየመረጃያላቸውናቸው።የእኛየተለያዩየስራቡድኖቻችንደንቦችእንኳን, ከአጠቃላይህጎችበተጨማሪ, ለሁሉም ሰውአንድአይነት, ልዩህጎችእናዘዴዎችአሏቸው, ሁልጊዜም የተለያዩ, በፍላጎቶችላይበመመስረትእናበጋራውሳኔዎችላይ, በአባላትድምጽ, በቀጥታበተለያዩቡድኖችውስጥ.

ሁሉንም ነገርለማወቅእናፕሮጀክታችንንለመቅዳትእናብዙዎችእየሞከሩነው, አንድነጠላሰውሙሉህይወቱንበማንበብ, መረጃንበማግኘት, በመረዳትእናሁሉንም ስራዎቻችንንለመፍጠርመሞከርአለበት.በሺዎችየሚቆጠሩሰዎችእንኳን, በተለያዩቡድኖቻችንውስጥ, እኛንለመቅዳትሁሉንም አስፈላጊመረጃዎችንማግኘትአይችሉም, ምክንያቱም አንዳንድደንቦችእናትክክለኛዘዴዎችበጣም ጥቂትለሚታመኑሰዎችየተቀመጡናቸው.

እንዲሁም, ይህንንሁሉለመፍጠርየመጀመሪያውኢንቨስትመንትበጣም ትልቅነው.ከሰዎችበተጨማሪአስተማማኝ፣ሰፊ፣ሃይለኛ፣ፈጣንእናየሚሰራድረ-ገጽእንዲኖራቸውሃሳቦች፣ህጎች፣ገንዘብእናመንገዶችም ያስፈልጉነበር።ለብዙልገሳዎች፣ነፃእናበበጎፈቃደኝነት፣በብዙተጠቃሚዎቻችን፣ነገርግንበብዙማንነታቸውባልታወቁጎብኝዎችአማካኝነትሁሉንም አስፈላጊሀብቶችእንዲኖረንችለናል።ግንይህሁሉምንያህልእንደሚያስወጣንበዝርዝርጽሑፍውስጥእንነጋገራለን።

ከፕሮጀክቱበተጨማሪምናልባትየእኛትልቁሀብታችንተጠቃሚዎቻችንናቸውበተለይም የመጀመሪያዎቹጀግኖችከእኛጋርየተቀላቀሉት።ሰዎች፣አብረውየሚሰሩ፣የተቀናጁ፣አሃዳዊበሆነመንገድ፣በፍጹም ነፃነትእናራስንበራስየማስተዳደር።አሃዳዊ፣ሙሉራስንበራስየማስተዳደርእናከሙሉነፃነትጋር፣ለእርስዎየማይቻልይመስላል? አስገባ፣አረጋግጥ፣እናእራስህንአሳምነህእስከዚያድረስቃላችንንእናከእኛጋርያሉትንማመንአለብህ።ከፕሮጀክቶቻችንለማግለልየተገደድንባቸውን፣እንደእድልሆኖጥቂቶቹንለማመንመምረጥይችላሉ።ስለእኛጥሩአይናገሩም ፣በግልጽ፣ግንሁሉንም ማስረጃዎችእናሁሉም ምክንያቶችአሉን፣እነሱንእንድንገለልያስገደዱንእናበአንዳንድሁኔታዎች፣እነሱ persona non grata ብለንእንድንጠራቸውያስገድዱናል።ለእያንዳንዱክስሙሉበሙሉእናፈጣንምላሽለመስጠትእንድንችልምንም ነገርአንጥልም።ነገርግንስለየደህንነትእርምጃዎችአንድጽሑፍእንጽፋለን, ከተለያዩማዕቀቦችጋር, እናአንድ, ከጉዳይጥናትጋር, የተገለሉተጠቃሚዎቻችንእናስለተፈጠሩትየተለያዩችግሮች.ተመሳሳይስህተቶችንላለመድገም, ከሌሎችስህተቶችመማር, አሉታዊነገሮችንእንኳንጠቃሚያደርገዋል.ሁልጊዜማለትይቻላልተሳስተው፣አንዳንዶቹጥሩአቅም ቢኖራቸውም ለመላክየቻልንተጠቃሚዎችነበሩ።

እንዲሁም እኛን፣ስራችንን፣ፕሮጀክቶቻችንን፣ተግባሮቻችንንእናእያንዳንዱንተጠቃሚዎቻችንንለማንቋሸሽለሚደረገውሙከራበመደበኛቅሬታዎችም ቢሆንሁልጊዜምላሽለመስጠትወስነናል።በተጨማሪም፣በማንኛውም መንገድየሞራልጥያቄለሚሰነዘሩእናበአንዳንድሁኔታዎችቁሳዊጉዳትለሚደርስባቸውየውሸትዜናዎችበሙሉምላሽእንሰጣለን።ፕሮጀክቶቻችንንለመቅዳትለሚሞክርለማንኛውም ሰውካሳለመጠየቅተመሳሳይዘዴእንጠቀማለን.ከመጀመሪያውጀምሮየንግድኩባንያፈጠርንየትብብርዓይነት , እያንዳንዱአባሎቻችንከተመዘገቡበትጊዜጀምሮእናከእኛጋርእስካሉድረስበዚህየፖለቲካእናየኢኮኖሚድርጅትውስጥየግለሰብድርሻአላቸው.የኛ።በዚህመንገድማንኛውም ሰው፣በከፊልም ቢሆን፣ፕሮጀክቶቻችንንእናሃሳቦቻችንን፣የንግድምልክቶችየሆኑ፣ለፍትሃዊውድድር፣እንዲሁም የቅጂመብትጥሰትተጠያቂይሆናሉ።ከቁጥጥርውጪየሆኑጥቅሞችንለማግኘትእናላልተፈቀደዓላማበፕሮጀክቶቻችንለመጠቀም በሚሞክሩላይሁሌም ተመሳሳይዘዴጥቅም ላይይውላል።የአባሎቻችንንጥቅም ማስጠበቅለኛመሠረታዊነገርነው፣ከእንደዚህዓይነትየፕሮጀክቶችአጽናፈሰማይጥቅሞቹንማግኘትለሚገባቸውብቻዋስትናለመስጠትእንድንችልነው።እንዲሁም ይህንገጽታ, በተወሰነመልኩ, ወደፊትአከራካሪ, በዝርዝርእንነጋገራለን.

ምንም እንኳንበአንደኛውእይታ፣በጣም የተወሳሰበ፣ቀርፋፋ፣ለመተግበርአስቸጋሪቢሆንም ፣ሁሉም ነገርግንበጣም ቀላል፣ሊታወቅየሚችል፣ፈጣን፣ደህንነቱየተጠበቀ እናበትንሽጥረትበሁሉም ሰውበኩልጥሩውጤትለማግኘት፣ለበጎነው።ከሁሉም.

ስለዚህ, የእኛምክር, ለሁሉም ሰው, መጠየቅነው, በድረ-ገፃችንላይብቻ.ከምታምኗቸው፣ምክርሊሰጡዎትከሚችሉእናበችግርጊዜሊረዱዎትከሚችሉሰዎችጋርማድረግይችላሉ።በተለይለአካለመጠንያልደረሱልጆች፣እናእነሱከእኛጋርእየተቀላቀሉያሉትብዙናቸው፣እባክዎንእራስዎንያሳውቁ፣ሁልጊዜከወላጆችዎወይም ከህጋዊአሳዳጊዎችዎጋር፣እናከነሱ፣ከእኛጋርየመቀላቀልፍቃድያግኙ፣ይህም በጥንቃቄ፣ያለልዩሁኔታይረጋገጣል።

አረጋውያንአዋቂዎችወይም ወጣቶችንማነጋገርአለባቸው፣ኤክስፐርቶችከሆኑየበለጠ “ውስብስብ” በሆኑትእርምጃዎችእርዳታለማግኘት፣ለራሳቸውደህንነትከፍተኛትኩረትበመስጠትእናውሂባቸውንለሚረዷቸውሰዎችከማካፈልይቆጠባሉ።

በትንሽእንቅስቃሴ፣እናበተግባር፣ከጊዜበኋላ፣ከእኛጋርአብሮመስራትበጣም ቀላልእንደሆነያያሉ፣ምክንያቱም ሁሉንም ነገርቀላል፣ሊታወቅየሚችልእናፈጣንለማድረግሞክረናል።

ስለዚህየእኛምክርመመዝገብነውፕሮጀክታችንንከወደዱእናከሁሉም ህጎቻችንጋርተኳሃኝ ሆኖከተሰማዎት።በሌላበኩል, አንድም ጥርጣሬካለብዎት, ሁሉንም መረጃዎቻችንንእንደገናያንብቡ, እናጥርጣሬውከቀጠለ, በቀጥታያግኙን, እናበአንቀጾቻችንውስጥመልስየማያገኙትንሁሉንም ጥያቄዎችበደስታእንመልሳለን.የምናተምነውንሁሉካነበብንበኋላም ለሚኖሩዎትጥርጣሬዎችመልስእንሰጥዎታለን።

ባንመልስልህወይም በሊንክብቻብንመልስልህአትናደድብን፤በዝርዝርወደሚያብራራውመጣጥፍየእያንዳንዱንጥያቄመልስ።እኛእራሳችንንይህንንህግሰጥተናል-ብዙጥያቄዎችንላለመቀበልበተቻለመጠንብዙነገሮችንእናብራራለን, በተለያዩጽሁፎችውስጥ.ማንኛውንም የጊዜብክነትለመከላከልለሁሉም የሚታይሁሉንም የተፈቀደመረጃማተም እንመርጣለን።ብዙመረጃየሚታየውለተረጋገጡተጠቃሚዎቻችንብቻነው, እናእንደጉዳዩ, ኦፊሴላዊአባላት, ነገርግንለእንደዚህአይነትተጠቃሚውስጣዊደንቦችንእናየተወሰኑየአሰራርዘዴዎችንይመለከታሉ.ይህሚስጥራዊመረጃእኛንለመቀላቀልወይም ላለመቀላቀልባደረጉትውሳኔላይተጽዕኖሊያሳርፍአይችልም።

አፋጣኝ ምላሽካልሰጠንህጋዊለሆኑጥያቄዎችም ቢሆንከተመዘገቡተጠቃሚዎቻችንይልቅለጎብኚዎችምላሽየምንሰጥበመሆኑነው።ለተጠቃሚዎቻችንየምናቀርባቸውትናንሽጥቅሞችናቸው, እናለእኛምክንያታዊእናየተለመዱይመስላሉ.

ደግሞም ፣እኛማድረግየምንፈልገውንእንደወደዱወይም እንደማይፈልጉለመወሰን፣ሁሉም በአንድላይ፣የመጀመሪያውንጽሑፍማንበብብቻያስፈልግዎታል፣በፊትገጽላይ፣በእኛኦፊሴላዊድርጣቢያላይ።ምርጫውአስቸጋሪአይደለም.

ከወደዱት, የበለጠያንብቡ, ፍላጎትከሌለዎት, ወይም 100% እርግጠኛካልሆኑመጠበቅይችላሉ, እናበኋላላይይቀላቀሉ, እናእርስዎማድረግእንደሚፈልጉእርግጠኛሲሆኑብቻነው.

ያልተወሰኑሰዎች, ወይም ከእኛጋርበንቃትለመስራትየማይገኙ, ለእኛምንም አይረዱንም, በተለይም በመጀመሪያዎቹደረጃዎች, ሁሉም ሰውመጨናነቅአለበት.

ብዙዎችምንአይነትስራዎችእናምንአይነትእንቅስቃሴዎችከተመዘገቡበኋላሊደረጉእንደሚችሉይጠይቁናል.ያሉትንማለቂያየሌላቸውንእድሎችለመግለጥበጣም ረጅም፣የተወሰነእናዝርዝርመጣጥፍያስፈልጋል።ከእኛጋርየሚቀላቀልማንኛውም ሰውሊያከናውናቸውበሚገቡትዋናዋናስራዎችላይእራሳችንንእንገድባለን, አጭርዝርዝርበመጻፍ, ከአንዳንድማብራሪያዎችጋር.ለማንም ሰውየመገኘትግዴታሸክም መሆንየለበትም, ወይም ለማሟላትበጣም አስቸጋሪየሆነጥያቄመሆንየለበትም.ዓለምንለመለወጥእናለማሻሻልበቀን 20 ደቂቃያህልወይም በሳምንትቢያንስ 2 አጠቃላይሰአታትይወስዳል።ብዙየማይረቡተግባራትንእንሰራለንእናበጣም አስፈላጊጊዜንእናጠፋለን, የምንጠይቀውነገርበማንኛውም ሰውዘንድተቀባይነትያለውነው.በግልጽለማየትእንደሚቻለውሁሉም ሰውእንደፈለገተግባራቱንእናከእኛጋርያለውንጊዜያስተዳድራል።በድረ-ገጻችንላይወይም በእንቅስቃሴዎቻችንላይ, ከቤትውጭም ቢሆንየበለጠጊዜማሳለፍእናከእኛጋርብዙስራዎችንመስራትይችላሉ.ጥቂቶቹንብቻበመጥቀስእራሳችንንእንገድባለን, እነሱም ከእኛጋርለሚቀላቀልማንኛውም ሰውግዴታነው.ሁሉም ሰውማድረግያለበትየመጀመሪያውነገርሌሎችተጠቃሚዎችንመርዳትእናመደገፍነው, ድጋፍ, እንደአንዳንድደንቦችማብራሪያ, እናበትብብር, በእኛፈጠራዘዴላይበመመስረት, "የተገናኙሰንሰለቶች"እያንዳንዱሰውከሌሎችጋርየተገናኘ.ሰዎች, በጣም ዝርዝርደንቦችላይየተመሠረተ.እያንዳንዱየተረጋገጠተጠቃሚቢያንስአንድወይም ከዚያበላይየልዩባለሙያዎችቡድንአካልመሆንአለበት (መጀመሪያላይበተመሳሳይጊዜቢበዛ 3 ቡድኖችእንድትሆኑእንመክራለን) በትምህርትዎላይበመመስረትወይም በእርስዎላይበመመስረት።የሥራእንቅስቃሴ.በባለሙያዎችቡድንውስጥአንድሰውልዩመሆንአለበት፣አድናቂዎችወይም ቀላልየማወቅጉጉትአይቀበሉም ፣ግንኮርሶችንእናደራጃለን፣ፍላጎትያለውማንኛውም ሰውለመፍቀድ፣የተወሰኑጭብጦችን፣ወይም የተወሰኑርዕሶችን፣እናከትምህርቱበኋላ፣እናፈተና።ጥሩውጤትካገኘ, የመስመርላይዲፕሎማእንዲያገኝ እንፈቅዳለን, ስፔሻላይዜሽን, እናበመቀጠል, በጣም የሚስቡትንየልዩባለሙያዎችንቡድኖች, ርዕሶችንወይም ጭብጦችንእንዲገባእንፈቅዳለን.ለሁሉም ሰውየሚሆንሁሉም እድሎችአለን።

እያንዳንዱየእኛኦፊሴላዊአባላትቢያንስየአንድልዩቡድንአካልመሆንአለባቸው፣እሱም የአስተዳደር፣ደህንነት፣ህጋዊነትእናሌሎችየልዩአስተዳደርቡድኖች፣የፖለቲካድርጅታችን።

እያንዳንዱየተረጋገጠተጠቃሚበምርጫዎችእናበችሎታዎችላይበመመስረትቢያንስየአንድየፖለቲካስራቡድንአካልመሆንአለበት።

በራስ-ሰርእያንዳንዱየእኛኦፊሴላዊአባላትበጂኦግራፊያዊቡድኖችውስጥገብተዋል፣በመኖሪያቸው፣በአንድወይም በብዙአገሮች፣እንደጉዳዩ፣ወይም በሁሉም የጂኦግራፊያዊቡድኖች (በተለያዩየክልልንዑስክፍሎችላይየተመሠረተ) ፣የሀገሪቱመወለድ፣ወይም በጂኦግራፊያዊቡድኖች፣በሁሉም ሀገሮች፣አንድሰውየመምረጥመብት፣እናእንደሁኔታው፣እንደእጩየመቆም መብትያለው።ሁሉም አባሎቻችንበአለም አቀፍ፣አህጉራዊ፣ሀገርአቀፍ፣ግዛት፣ክልላዊ፣አውራጃ፣ወረዳእናየአካባቢጂኦግራፊያዊየስራቡድኖችውስጥይቀመጣሉ።በአንዳንድሁኔታዎች፣በጂኦግራፊያዊ፣ሰፈርወይም የመንገድብሎክቡድኖችውስጥም በራስ-ሰርእንዲገቡይደረጋሉ።እያንዳንዱየተረጋገጠየተመዘገቡተጠቃሚዎቻችንበተመዘገቡበትጊዜለእያንዳንዱአዲስተጠቃሚበስርዓታችንበዘፈቀደየተመደበውንየግልመለያቁጥርመሰረትበማድረግየቁጥርቡድኖቻችንአካልመሆንአለባቸው።በእያንዲንደቡዴንእያንዲንደተጠቃሚዎቻችንሇማከናወናቸውብዙተግባራትንያገኛሉ, አንዳንድየግዴታ (እንደምርጫእናድምጽውስጥመሳተፍ) ሌሎችበፈቃደኝነት, ለምሳሌለምርጫመቆም ወይም መስራት, በአንድሰውፍላጎቶችእናምርጫዎችላይበመመስረት, በተለያዩውስጥ.የስራቦታዎች, የእያንዳንዱቡድን.

በፖለቲካዊድህረገፃችንላይያለውእያንዳንዱእንቅስቃሴሁልጊዜየሚከናወነውበመጀመሪያ፣በፈቃደኝነት፣ከክፍያነፃነው፣ግንከጊዜበኋላ፣በመቀጠል፣በቋሚነት፣ወይም ፣በሙሉጊዜየቅጥርውል፣የተወሰኑትለመቅጠርመወሰንእንችላለን።የእኛምርጥኦፊሴላዊአባላት።ለጡረተኞችእናለተማሪዎች፣ጡረታዎንእንዳያጡሳያደርጉ (በሽልማት፣በጥሬገንዘብ፣በእቃዎችወይም በአገልግሎቶች) ብዙየስራእድሎችአለን።እናየግለሰብምርጫዎች.

እያንዳንዱየግለሰብእንቅስቃሴእናእያንዳንዱየተከናወነተግባርበጥንቃቄክትትልየሚደረግበትእናየተጠቃሚዎቻችንግምገማቡድኖችንበመከታተልነው።በጣም ንቁከሆኑተጠቃሚዎችጋር፣የነጠላውጤቶችንእናየቡድኖቹንግምገማበማድረግ፣ሁሉም ሰውየሚገኝበት፣እንድናስተዋውቅእናሁልጊዜም የግልእናየጋራውለታዎችንእንድንሸልም ይደረጋል።የእያንዳንዳችንንተጠቃሚባህሪም በጥንቃቄእንመረምራለን።

ፖለቲካአይበቃህም? እንዲሁም ማግኘትወይም መዋዕለንዋይማፍሰስትፈልጋላችሁ, በእያንዳንዱየኢኮኖሚእናየፋይናንስሴክተርውስጥብዙፕሮጀክቶችአሉን.ብዙፕሮጀክቶች፣ሁሉም ፈጠራዎች፣የተገደበተሳትፎ፣እናበበጎፈቃድ፣እናሁሉም ከDirectDemocracyS ጋርየተገናኙናቸው።እያንዳንዳችንየየእኛአባላትፕሮጄክቶችንማቅረብይችላሉ፣እናሁሉንም በአንድላይበግልፅከተተነተነእናከገመገምንበኋላ፣ከባለሙያዎቻችንጋርተግባራዊእናደርጋለን።

የመገኘት፣ከእኛጋርየመሥራትእናበድምጾችየመሳተፍግዴታየሚያመለክተውየፖለቲካእንቅስቃሴንብቻነው።

ከኛጋርከተቀላቀሉእባኮትንበማድረጋችሁአታፍሩ።

ብዙዎች፣በተለይም መጀመሪያላይ፣ፕሮጀክታችንንለሌሎችታማኝ ሰዎች፣ዘመዶች፣ጓደኞችእናእውቂያዎችእንዲያውቁትስንጠይቃቸውአላደረጉም።አንድየሚያደርገንንለቀድሞዎቹየተቀመጡትንጥቅሞችእናመገልገያዎችንለመጠበቅእንድንችልበማሰብስለተመሳሳይፕሮጀክትለሌሎችለማሳወቅበከፊልበመፍራት።

ሌሎችለማንም አይናገሩም ምክንያቱም ጠቃሚሚናዎችንበማግኘትእውቂያዎቻቸውንለማስተዋወቅ, እራሳቸውንየቻሉቡድኖችንበመፍጠር, እራሳቸውንችለውማስተዳደርእናመቆጣጠርእንዲችሉተስፋያደርጋሉ.በዚህባህሪያቸውስለፖለቲካፕሮጄክታችንምንም እንዳልተረዱያሳያሉ።

ሁላችንም አንድነን፣እናም እራሱንየቻለቡድንለመፍጠርየሚሞክርሁሉከአንድነትጋርአይጣጣምም ፣ይህለእኛጥሩውጤትለማግኘትመሰረታዊነው።በጣም መጥፎ፣ብዙዎቹአቅም ነበራቸው፣እናአሁንከእኛጋርጥሩስራለመስራትምንም እድልአጥተዋል።

ሌሎችበአንፃሩበድረ-ገፃችንላይፕሮፋይልበማግኘታቸውእናበማድረጋቸውሳቃቸውያፍራሉወይም ይፈራሉ።በቀጥታጥያቄእንጠይቅሃለን፡ምንታፍራለህ? ምንፍርሃትአለህ? ከእኛጋርስለተቀላቀሉ፣በአሉታዊመልኩየሚፈርድባችሁ፣በእርግጠኝነትእኛንአያውቀውም።ነገርግንከጠየቀ፣ከገባበት፣ተመሳሳይአቅም ያለውየፖለቲካፕሮጀክትእንዲያውቀውስላደረጋችሁትያመሰግናል።

የፖለቲካድርጅታችንንበጣም ጥቂትሰዎችእንዲያውቁትለማድረግከጀመርንበትጊዜአንስቶበቅርብጊዜየደረሰንእናየደረሰንጥቂትትችቶችሁሉአርማውንበመተቸትብቻየተገደቡናቸው።ወይም ስሙ፣ወይም ድርጣቢያው፣በጣም አስደናቂአይደለም።ላዩን፣እናአስፈላጊያልሆኑትችቶች።መጽሐፍንበሽፋኑከሚፈርዱሰዎች።እንደፖለቲካፕሮግራማችንወይም የእኛየአሰራርዘዴበመሳሰሉትተጨባጭነገሮችምንም ጥፋትአያገኙም።በአጋጣሚግልጽያልሆኑትንወይም ትንሽዝርዝሮችንካገኙወዲያውኑግልጽአድርገንምክንያቶቻችንንእንደገለፅንላቸውየፈጠርነውንትልቅዋጋአይጠራጠሩም።

እንዲሁም በቀጥታበምንናገርበት፣በምንጽፍበትእናበአጠቃላይ፣በምንግባባበትመንገድወይም በእኛ"ፈጠራ"የመገለጫ፣እናየመተቸትመንገዳችን፣አንዳንድባህሪያትንእናስራቸውንየማንጋራውሰዎችይነቅፉናል።ለመዋሸት፣እናለመሳለቅትመርጣለህ፣በሚያምርቃላት፣ወይስበምትኩ፣እውነትንለማወቅ፣በመጠኑም ቢሆንግንበቅንነትመንገዶች? ሁለተኛውንአማራጭከመረጡ, ያንብቡ.ያለበለዚያ፣እዚህያቁሙ፣ስለእኛምንም ተጨማሪነገርአያነቡ፣እናከእኛጋርአይቀላቀሉን፣የእርስዎንስሜታዊነትእናሰናክላለን።

በአንዳንድጽሑፎቻችንላይአንዳንድየስድብቃላትንበመጻፍተችተውናል, ይህም እንደነሱምንም ክብርአይሰጡንም.ደግመህበጥሞናካነበብክየምንጽፈውንበተለይም እራሳችንንእንነቅፋለንእናማንንም ሰውጥሩባህሪስላሳየተሳደብንወይም ነቅፈንአናውቅም ነገርግንከባድስህተትስለሰራንብቻነው።

በግልጽእናበሰዎችፊትደስየማይሉነገሮችንእንኳንመናገርበብዙዎችዘንድእንደስድብወይም እንደስድብይቆጠራል።እናዝናለን፣ነገርግንበቅንልቦናችንበሰዎችላይጥርጣሬእንዳንፈጥርበታማኝነትመቆየታችንንእናሁሉንም ነገርግልፅማድረግንእንመርጣለን።

እያንዳንዱዓረፍተነገር፣እያንዳንዱቃል፣በጥንቃቄይገመገማል፣እናበታላቅጥንቃቄይመረጣል፣በጭራሽቀላልአይሆንም።

ከህግጋርፊትለፊትሲጋፈጡወይም የተዛባአጭበርባሪሲገጥማችሁ፡እኔአላውቀውም ነበርወይም፡አልጠበኩትም ማለትበፍጹም አይችሉም።

አንዳንድጊዜትንሽየፊደልአጻጻፍስህተትከሠራን, በአንዳንድየትርጉም ስህተትወይም አንዳንድአውቶማቲክአራሚዎች, ይቅርታእንጠይቃለን, እናም ማንኛውንም ስህተትበደስታእናስተካክላለን, ማንም ቢጠቁመው, በትህትና, እናይዘቱን, እናትርጉሙበማረም የተዛባአይደለም.

እብሪተኞችመሆናችንን፣ፍፁም መሆናችንንእንደምናምን፣ሁሉም መፍትሄዎችእንዳሉንእንደምናስብነግረውናል፣ነገርግንእነዚህሰዎችየምናደርገውንነገርሁሉአንብበውናቢያውቁ፣በተጨባጭ፣በቂምክንያትእንዳለንይረዱነበር።በስራችንእንኮራለን፣እናበጥሩሁኔታእንደተሰራእንቆጥረዋለን፣እናእንደእድልሆኖ፣ወይም ለእኛእናመሰግናለን፣ሁሉም አዲሶቹተጠቃሚዎቻችንም ያረጋግጣሉ።

እያንዳንዷንትንሽአዎንታዊክፍልበመውሰድእናሁሉንም አሉታዊክፍሎችን, ያለፈውንሁሉንም አስተሳሰቦችእናየድሮፖለቲካዎችንበማስወገድአዲስርዕዮተዓለም መፍጠርችለናል.ሁሉንም ነገርአንድላይማጣመርቀላልአልነበረም፣ነገርግንበእሱላይለሰሩትበመቶዎችለሚቆጠሩሰዎችምስጋናይግባውናአሁንም በእሱላይለሚሰሩት፣በፖለቲካዊመልኩፍጹም ነን።

የምታዩት፣በአደባባይየሚታየው፣ለሁሉም ጎብኚዎቻችን፣የበረዶግግርጫፍ፣የፖለቲካፕሮጀክት፣አስደሳችእናበጣም ልዩበሆኑእንቅስቃሴዎችየተሞላነው።የሰራነውንእናየምንሰራውንግዙፍስራከውስጥካልሆነበቀርማየትአይችሉም ።እናለወደፊቱ, የሚሠራውሥራይጨምራል, ነገርግንበዚህፍጥነትካደግን, ይህንለማድረግቀላልይሆናል, ምክንያቱም በተጠቃሚዎችቡድንወደብዙትናንሽክፍሎችእንከፋፈላለን.

ከእኛጋርበተለያዩቡድኖችውስጥእንሰራለን, የተለያዩአይነቶችእናእያንዳንዱተጠቃሚ, ከዝቅተኛውበተጨማሪአስገዳጅ, እሱየሚመርጠውንእናእሱበጣም ጠቃሚየሆኑትንብቻነውየሚሰራው.ሁሉም ነገርየሚከናወነውበሥርዓት፣በተደራጀ እናበትክክለኛመንገድነው።

እርግጥነው፣እርግጠኛየሆኑ፣ግልጽየሆኑ፣የቀረቡ፣የወሰኑ፣የተወያየን፣ድምጽየሰጡእናየጸደቁነገሮችንበሰሩትእናበልዩየቁጥጥርቡድኖቻችንብቻነውየምናትመው።የእያንዳንዳችንመጣጥፎች፣እያንዳንዳችንደንቦቻችን፣እያንዳንዳችንፕሮፖዛሎቻችንየጋራስራውጤትነው፣የተለያዩየሰዎችቡድኖች።

ነገሮችንማተም አንወድም ከዚያም ይቅርታመጠየቅያለብንግልጽያልሆኑ፣ያልተሳኩወይም የከፋ፣ሀሰትነገርነው፣ነገርግንእንደዚያካደረግንአስቀድመንይቅርታእንጠይቃለን፣እናም እንደምናረጋግጥልዎትዋስትናእንሰጥዎታለን።በይፋይቅርታለመጠየቅእናስህተቶችንወይም ስህተቶችንለማስተካከልየመጀመሪያውይሆናል።እንደግመዋለን, መቼእናከተከሰተ.እስካሁንድረስማንም ቅሬታአላቀረበም, እናምንም የተሳሳቱነገሮችአልነበሩም.

ብዙየምናተምናቸውነገሮችብዙሰዎችንእናብዙተቋማትንያናድዳሉነገርግንየምናትማቸውትክክለኛነታቸውንካረጋገጥንብቻነው።በማንኛውም ሁኔታ, ሁሉንም በተቻለቼክማድረግ.

ማንም ሰውበውሸትሊከሰንአልቻለም።በቀላልምክኒያትብዙጊዜበጥንቃቄበገለልተኛነት፣በተለያየእናቀጣይነትባለውመልኩሁሉንም ምንጮቻችንንእናረጋግጣለን።

እውነትንብቻለማተም እንሞክራለን፣እርግጠኞችየሆንንባቸው፣ምክንያታዊያልሆኑግምቶችንላለማድረግ፣ለዓላማችንጠቃሚየሆኑትንክፍሎችብቻከማተም እንቆጠባለን።ህጋዊመንገዶችንመጠቀም በእኛዘይቤአይደለም፣ነገርግንከሥነምግባርአኳያትክክልአይደለም።የሌሎችንመጥፎዕድልእናስህተትበመጠቀም ብቻያልተገባአድናቆትማግኘትአንወድም።

በእኛላይየሚሰነዘሩትችቶችንሁልጊዜየምናትመውከተጠቂዎችሳይሆንለእኛትክክልመስሎስለሚታየንሁልጊዜእያንዳንዱንማብራሪያእየሰጠንተነሳሽነታችንንለመረዳትነው።ነገሮችንበማብራራት, ብዙም ደስየማይሉወይም ብዙም የማይመቹ, አለመግባባቶችንእናስወግዳለን, እናበቀደሙትጽሑፎቻችንላይያልተብራሩአንዳንድዝርዝሮችንበትክክልለማሳወቅእንኳንትችቶችንእንጠቀማለን.

አንዳንድጊዜተደጋጋሚእንሆናለን, ነገርግንበዚህመንገድ, አንዳንድአስፈላጊፅንሰሀሳቦችንብዙጊዜበመድገም, ከእኛጋርየሚቀላቀልማንኛውም ሰውእንዴትባህሪንእናከሁላችንም ጋርእንዴትእንደሚሰራያውቃል.

እኛአንወደውም ምክንያቱም ሰዎችንአእምሮማጠብወይም ሃሳቦችንመጫንሥነምግባርየጎደለውነው።

ደንቦቹንእናዘዴውንእናስቀምጣለን, እሱም እናሁልጊዜም በሁሉም ሰውይከበራል.

ማንም ሰውለዕሳቤውሊገለጽበሚታሰበውመንገድ፣ጊዜናቦታቢቀርብ፣ፈጽሞአይገለልም።

ብዙጊዜእንጽፋለን, ምክንያቱም ስለእሱእርግጠኛስለሆንን, ጥንካሬያችንበአንድነት, በልዩነትውስጥነው.

ስለዚህሐሳቦችወይም ፕሮፖዛልዎችዓላማውን፣አጠቃቀሙን፣ዘይቤውን፣ዘዴውን፣የቀድሞሕጎቹንእናትርጉሙንሳናዛባእያንዳንዳችንንለማሻሻልእንቀበላለን።

ነገርግን"ሰማዩሰማያዊነው"ብለውሊያስረዱንየሚመጡትንወይም የራሳቸውንዘዴወይም መመሪያበኛላይሊጭኑን፣ደንቦቻችንን፣ፕሮፖዛልንእየቀየሩ፣ቀድመውወስነው፣ተወያይተውእናበሁሉም ሰውድምጽየመረጡትንአንወድም። , ለሁሉም ሰውፍላጎት.

ከምንም በላይደግሞ፣ወይእኔያልኩትንአድርጉወይም እተወዋለሁበሚሉሀረጎችወደእኛለሚመጡሰዎችእናዝናለን።እራሱንእናየእራሱንየማሰብችሎታከማስከፋትበተጨማሪ, የልጅነትእናየማይታመንመሆኑንያሳያል.በእያንዳንዳችንተጠቃሚላይመቁጠርካልቻልንሁላችንም እንደዚህአይነትባህሪያላቸውየማይቀሬተዋረድውስጥወሳኝ ሚናእንደሌላቸውእናአስፈላጊተግባራትንበፍፁም ማድረግእንደማይችሉእናረጋግጣለን።በርግጠኝነትከክፋትወይም ለመበቀልአይደለም፣ነገርግንከእኛጋርበሚሆኑትሰዎችሁሉላይመተማመንመቻልንእንወዳለን፣የመተማመንስሜቱአስፈላጊእናሁልጊዜም ምላሽየሚሰጥነው።

"እኛ"ብለንበድፍረትስንጽፍብዙሰዎችስለሆንንሳይሆንእኛብዙሰዎችነን፣ይህንጽሑፍበምንጽፍበትጊዜም፣እናእያንዳንዳችንፕሮጄክታችንንብረታችንስለሆነየተለያዩሰዎችአሉን።በምናደርገውነገርሁሉየሚሰበሰቡ.

በአጠቃላይየድሮውፖለቲካአካልየነበሩትንፖለቲከኞችታማኝ አድርገንአንቆጥራቸውም እናም ለአንዳንድሚናዎችየተሯሯጡከሌሎችየፖለቲካሃይሎችጋርየአሮጌው"ስርዓት"አካልበመሆንበድጋሚእንዲያመለክቱአንፈቅድም.ለእኛ, ለተመሳሳይሚናዎች.ነገርግን፣ለፖለቲካአስተዳደርሚናዎችማመልከት፣ወይም እራሳቸውንሊያቀርቡወይም ሊቀርቡይችላሉ፣ግንየፖለቲካውክልናላይሆኑይችላሉ።

ከምንም በላይ፣ብዙጊዜጎራየሚቀይሩሰዎችንአንወድም፣እናም ብዙም አናምንም፣አስተሳሰብንመቀየርበአንዳንድሁኔታዎችከብልህነትጋርተመሳሳይሊሆንእንደሚችልአምነንእየቀበልንነው፣ነገርግንብዙጊዜከውሳኔማጣትጋርተመሳሳይነው።አለመተማመን፣ዕድሎችእናየግልፍላጎቶች፣ይህም ምንም እንኳንህጋዊቢሆንም፣ብዙጊዜፓርቲንስለሚቀይሩወይም በህግአውጭውጊዜየፖለቲካሃይሎችንየሚከዱወይም የሚተዉትንእንድንጠብቅያደርገናል።ፓርቲውንትተውበራሳቸውአምሳልእናአምሳያያገኙትንበተለይም ከድምጽመስጫውበኋላወዲያውከተደረጉትብዙም አንወድም።ይህባህሪለህዝቦቻቸውአክብሮትማጣትእናግምትንያሳያል።ለእኛ፣ሁሉም የእኛአካላትየተቀደሱናቸው፣ምክንያቱም ሁሉም ማለትይቻላልየእኛኦፊሴላዊአባላትስለሚሆኑ፣ስለዚህሁሉም የግዙፉቤተሰባችንአካልይሆናሉ።ባጠቃላይ"በሳህኑላይየሚተፉ"ሰዎችንእንጠላለን።በግልጽለማየትእንደሚቻለው, ልዩሁኔታዎችአሉ, እናተነሳሽለውጦች, እናስለዚህጠቅለልማድረግ, ትክክልአይደለም.የችኮላወይም የተሳሳቱድምዳሜዎችከመድረሳቸውበፊትእያንዳንዱእውነታ፣እያንዳንዱውሳኔ፣እናእያንዳንዱሰው፣በአጠቃላይእናልዩአውድውስጥመተንተንአለበት።

ብዙተጠቃሚዎችንበእርግጠኝነትያጣንበትንይህንረጅም መጣጥፍከጥቂትዓረፍተነገሮችጋርእናጠናቅቃለን፣ይህም ምናልባትአሁንተመዝግበውይኖሩየነበሩያንያህልትንሽ፣ግንአስፈላጊመቶኛፍላጎትያላቸውንሰዎችእንድናጣያደርገናል።

አንድሰውከኛጋርሲቀላቀል፣ያለንንእምነት፣ግምትእናአክብሮትይደሰታል።ከኛጋርለረጅም ጊዜእንደነበሩት፣ምንም እንኳንመጀመሪያላይተመሳሳይሚናባይኖራቸውም እያንዳንዱአዲስተጠቃሚአስፈላጊግቦችላይለመድረስበተመሳሳይእድሎችይጀምራል።የተለያዩደረጃዎችንለማሸነፍብዙጊዜይወስዳል, ስለዚህትዕግስትእናጠንክሮመሥራት, ሁልጊዜከሁሉም ህጎቻችንጋርበሚስማማመልኩእንዴትእንደሚለማመዱበማሳየትላይ.

አንድሰውትናንሽስህተቶችንቢሠራ, እንዴትመረዳትእንዳለብንእናውቃለን, ነገርግንብዙጊዜከተደጋገሙ, ሁሉንም ህጎቻችንንየማያከብሩትንለመቅጣትእንዴትውሳኔማድረግእንዳለብንእናውቃለን.

አንድሰውከባድስህተትከፈፀመ, በተግባር, እሱአስተማማኝ መሆኑንማረጋገጥካለበት, ከብዙስራእናአርአያነትባህሪበስተቀርእራሱንየመዋጀትእድልየለውም ማለትይቻላል.ግትርበመሆናችንእናእያንዳንዳችንንያለማቋረጥለመፈተሽእናዝናለን፣ነገርግንብዙፕሮጀክቶች፣ቆንጆዎችም ሳይቀሩ፣ህግጋትእጦት፣እናድፍረትበማጣት፣የሚጥሱትንበመቅጣትአይሳኩም።

ማንኛውንም ችግርመከላከልንእንመርጣለንእናተለዋዋጭመሆንብዙሊሆኑየሚችሉተጠቃሚዎችእንዳይመዘገቡእናእኛንእንዳይቀላቀሉተስፋእንደሚያደርግእናውቃለን።ነገርግንለበጎነገር፣በጣም መጠንቀቅአለብንእናማንኛውንም አደገኛሊሆንየሚችልእንቅስቃሴንማስቀረትአለብን።

ለመጀመሪያዎቹተጠቃሚዎች፣እኛንለሚያምኑትእናለሚቀላቀሉንጥቅማጥቅሞችእናመገልገያዎች፣የእያንዳንዱንሰውአቅም፣ታማኝነት፣ታማኝነትእናቅንነትበተገነዘብንበትቅጽበትይጀምራሉ።በዚያቅጽበት፣የግምገማቡድኖቻችን፣ተጠቃሚዎቻችን፣ቡድኖች፣ሁሉም ነፃ፣ገለልተኛእናከሁሉም በጣም ታማኝ አባሎቻችንየተዋቀሩ፣ወስነዋል፣ “ለማስተዋወቅ” እናእያንዳንዱሰውበትክክለኛውቦታላይ።ነገርግንመተማመንእናየአንድሰውሚናበየቀኑ, በስራው, በራሱውጤትእናበቡድን, እናበግለሰብባህሪእናበቡድኖችመረጋገጥአለበት. አንድአዲስተጠቃሚየላቀ ችሎታካለው፣ይበልጥአስፈላጊበሆኑሚናዎችወይም በፕሮጀክታችንውስጥለረጅም ጊዜከነበሩተጠቃሚዎችጋርበተመሳሳይሚናሊተዋወቅይችላል።እንደእውነቱከሆነ፣ተመሳሳይሚናያላቸውን፣ወይም እንደየሥራቡድንኃላፊወይም አስተባባሪየሆኑብዙሰዎችንማግኘትየተለመደነገርአይደለም።በተለያዩተጠቃሚዎችእናበቡድኖቻችንመካከልጤናማ፣ታማኝ፣ፍትሃዊእናጠቃሚፉክክርመፍጠርበፉክክርሁሌም ጠቃሚውጤቶችንእንድናገኝ የሚያስችልጠቃሚተግባርነው።እየተነጋገርንያለነውስለፉክክርነው፣ለበጎእንጂለስልጣንየሚደረግትግልአይደለም፣ይህም ጉዳትንብቻይፈጥራል።ዋናውነገርየጋራውጤትእንጂየግለሰቦችዝናአይደለም።

ሙያዊባልሆነእናቴክኒካልበሆነመንገድእንደምንናገርም ነግረውናል።በብዙነገርመክሰሱንአልፎተርፎም እኛንመኮነንበቅርቡብዙዎችየሚለማመዱት “ስፖርት” እንደሚሆንእናውቃለን።ነገርግንእራሳችንንሞኝ ማድረግ፣ስራችንንለማሳነስመሞከርበእርግጠኝነትየማሰብችሎታአይደለም።ብዙጊዜጥቅሶችንአለመጠቀማችን (አስቀድመንተናግረናል) እናለሁሉም ሰውበሚረዳቀላልመንገድመፃፋችንእንደማመስገንእንወስደዋለን።ብዙጊዜፖለቲካ፣ግንፋይናንስወይም ኢኮኖሚው፣እኛንለመረዳትበሚያስቸግርመንገድያናግሩናል።በ 2 ዓረፍተ-ነገሮች፣ለጥቂት “ውስጥአዋቂዎች” ፣በትክክልየምናብራራውን፣ለማንም (ደካማያልተማሩሰዎችእንኳን) ፣በ 10 ቀላልእናበተወሰነ “የተደባለቀ” ዓረፍተ-ነገሮችያብራራሉ።በምንጽፈውነገርእናበምንጽፈውመንገድም እንኮራለን።የድሮውፖለቲካስንትጊዜያፌዝብናል፣ምክንያቱም አንዳንድንግግራቸውትክክልናቸውብለንእናምናለንእንጂሙሉበሙሉአልተረዳችኋቸውም።እኛበዚህውስጥእንኳንፈጠራዎችነን, እናብዙም ያልተማሩሰዎችንድምጽእናድጋፍለማግኘትአይደለም.ይህንየምናደርገውበሚያነብን፣በሚሰማንወይም በሚመለከትንሰውሁልጊዜራሳችንንእንዲረዳማድረግእንደግዴታስለምንቆጥርነው።መግባባትንለማግኘትእናምርጫንለማሸነፍትክክለኛስራዎችንአንሰራም።እኛበእውነትየምናምንባቸውንነገሮችብቻእናብቻእናደርጋለን።

መልእክቶችንእንቀበላለን, እነሱም ከእኛጋርየሚቀላቀሉሰዎችእንኳን, ጽንሰ-ሐሳቦችንእንድናጠቃልልይለምናሉ, እናበከፊልይህንእያደረግንነው.ጽሑፎቹንእንድናሳጥርላቸውተንበርክከውይለምኑናል፣እኛም ይህንለማድረግጥረትእናደርጋለን።በድረ-ገጻችንላይበጣም አጭር፣ዝርዝርቢሆንም አንዳንድጽሑፎችእንዳሉንአስተውለህይሆናል።አረፍተነገሮችንአንብብ፣ለምሳሌ፡- ማጠቃለልአለብህ፣መፃፍአለብህ፣በጥቂትመስመሮች፣ሁሉንም አስፈላጊነጥቦች።ወይም: ሰዎች, ለማባከንጊዜየላቸውም, ወደውስጥዘልቀውለመግባትአይወዱም.ግንደግሞ: የመጀመሪያዎቹን 20 መስመሮችአነበብኩ, እናከዚያተኛሁ.እዚህጥሩአድርገሃል፣ደርሰውናል፣ከባድጉድለትአለብን፣ “የመዋሃድስጦታ” የለንም።እናረዘም ላለጊዜየመቆየትስጋት፣በዚህጊዜም ፣ተነሳሽነታችንንእናብራራለን።

ሁላችንም በአንድነትወደፖለቲካለመግባትስንወስን፣ለምድራችንአሳሳቢችግሮችሁሉመፍትሄከማፈላለግበተጨማሪ፣የስራዘይቤንእናየሃሳቦቻችንንአቀራረብመምረጥነበረብን።

በአጭሩለምድርችግሮችሁሉመፍትሄካገኘንበኋላሁሉንም ነገርአንድላይማቆየትእናየበርካታትንንሽፅንሰ-ሀሳቦችግዙፍዘዴእንዲሰራማድረግነበረብን።ምክንያቱም ጥሩሀሳቦችወደሁሉም ሰውሊመጡይችላሉ, ግንከዚያበኋላእንዲሰሩእናበጊዜእንዲቆዩማድረግየበለጠከባድነው.

ለወራት, ወይም በአንዳንድሁኔታዎችእንኳንሙሉአመታትን, ሁሉንም ሊሆኑየሚችሉችግሮችንማጥናትእናሁሉንም ጠቃሚመፍትሄዎችመፈለግነበረብን, እነሱንለመፍታትብቻሳይሆንለመከላከል.

ማናቸውንም "ያልተጠበቁክስተቶች"ለመከላከልእናለመፍታትበአስርሺዎችየሚቆጠሩገፆችሊሆኑየሚችሉችግሮችንእናበመቶሺዎችየሚቆጠሩመፍትሄዎችንአዘጋጅተናል.

ከ14 አመታትበላይስራችንንለህዝብይፋአላደረግንም፤በነዚህም ምክንያቶች።

ችግሮች፣ያልተጠበቁክስተቶች፣መከላከልእናመፍትሄዎች።በDirectDemocracyS ውስጥ፣ብዙቃላቶችየሚሰሩትበተመሳሳይዓረፍተነገርውስጥከገቡብቻነው፣የመጨረሻውንግባችንንብቻአስቡ፡አለምንመለወጥእናማሻሻል።የመቀየርግስ፣ያለመሻሻልግስ፣ለአለም ህዝብሁሉተመሳሳይጥቅም አይኖረውም።

ብዙጊዜከመጠንበላይዝርዝሮችንየመስጠትእውነታወይም በአንዳንድሁኔታዎችበሁሉም ሰውየማይረዳውእውነታየለም.በትክክልለመናገርያቀድነውንእንናገራለን, በጊዜእናበተጠበቁመንገዶች, አሰልቺወይም አንድሰውእንዲተኛሊያደርገውይችላል.መተኛት፣እናእንደገናማግባት፣ማንንም በጭራሽአይጎዱ፣ከጥቂትሁኔታዎችበስተቀር፣እሱየፓቶሎጂነው።ስለዚህ፣ረጅም ጽሑፎቻችንእንዲሁየሶፖሪፊክተፅእኖካላቸው፣ለጤንነትዎጥሩከሆነስለእሱደስተኞችነን።እኛብዙጊዜወደእነዚህሁሉጽንሰ-ሐሳቦችእንመለሳለን, ወደፊትእነዚህንሁሉእንዴትእንደፈጠርንበጣም ረጅም ጽሑፍእንጽፋለን.ስለአመጣጣችንማውራትተገቢይመስላል።ሁሉንም ተነሳሽነታችንንለመግለጽለእኛምንያህልትክክልይመስላል.

ሌላውበተግባርሁሉንም ሰውየሚያስጨንቀውነገርብዙጊዜየምንጽፈውዓረፍተነገርነው፣አሮጌውፖሊሲ፣ድምጽለመስጠትየሚሄዱትንመራጮችበትክክልየሚያንጸባርቅነው።

እኛሁላችንም (በእኛየምንጽፈውእናእርስዎያነበቡ) የአሮጌውምርጫመራጮች፣በምድርላይላለውክፉሁሉዋናተጠያቂዎችመሆናችንንስንገልጽማንም ሊቃረንአይችልም።ለምንእንደሆነታውቃለህ? ምክንያቱም እኛይህንሁሉፈቅደናል፣ምንም ሳንሠራ፣ወይም ይልቁንስ፣ምላሽሳንሰጥ።

ሁላችንም ስለሁሉም ነገርማጉረምረም እናበሁሉም ነገርአስተያየትመስጠትችለናል, በተለይም በማህበራዊአውታረመረቦችላይ, ከዚያም በሕይወትለመቀጠል, ጣትንሳናነሳ, ወይም የነርቭሴል, እርምጃለመውሰድ, ለመለወጥእናለማሻሻል, ሁሉም.የማይሰሩትንነገሮች.

ማጉረምረም ፣አስተያየትመስጠት፣የድሮውንየፖለቲካ፣የገንዘብእናየኢኮኖሚስርዓትመቃወም ፣በሀብታሞችእናበታዋቂሰዎችመቅናት።

ሁላችንም ዘመዶቻችንንእናጓደኞቻችንንከምንከታተልበት፣ከተግባባንበትቦታ፣ሽንትቤትውስጥ፣የምንተፋበትመርዝ የምንወጣበት፣የተገፋንዴታችንንእናብስጭታችንንሁሉማህበራዊድረ-ገጾችንቀይረናል።

የሚገርመውነገርየድሮውየፖለቲካ፣የፋይናንሺያልእናየኤኮኖሚስርዓትቢያንስበእኛ"ማህበራዊቁጣ"ያልተነካመሆኑነው።

ቡድኖችን፣ገጾችን፣ልጥፎችንእናአስተያየቶችንለመፍጠር፣ብዙወይም ባነሰሳቢ፣ብዙወይም ባነሰሊጋሩየሚችሉእንቅስቃሴዎችዎ፣ለሙሉሰአታት፣ከንቱናቸው፣አይለወጡም፣እናአለምንአያሻሽሉም።

አሁንግንሁላችንም "የማህበራዊሚዲያሱሰኞች"ነን፣ልክእንደወጣቶች፣እናበጣም ወጣትአይደሉም ፣የቪዲዮጨዋታዎች፣በቅርቡእንደሚሆኑ፣ሁሉም መኖርንየሚመርጡ፣በቀላልመንገድ፣በምናባዊዓለም ውስጥ፣የሜታጥቅስ፣ጠንክሮከመሥራት፣እናበተጨባጭከመስራት፣የእኛንእውነተኛዓለም ለመለወጥእናለማሻሻል።በነጻወይም በጣም ትንሽገንዘብሁላችሁም ሀብታም፣ዝነኛእናኃያልየምትሆኑበትምናባዊዓለም ይሰጡዎታል።ወንዶችእናሴቶችይኖሯችኋል, ከወሲብጋርለመፈጸም, ቪላዎች, የቅንጦትመኪናዎች, የጎልፍመጫወቻዎችእናብዙነገሮችይኖሩዎታል, በእውነተኛህይወትውስጥ, በጭራሽአይሰጡዎትም.

እነሱ፣መደበኛ፣ኃያላንሰዎች፣በእውነታውይኖራሉ፣እንድትኖሩበማድረግ፣በህልም አለም።

ክሪስታልኳስየለንም፣ነገርግንበእውነተኛእናበጥበብወደፊትእንመለከታለን።በዚህረገድ፣አሁንየተነጋገርነውያወደፊትነው።ትክክልም ይሁንስህተትእኛየምንወስነውአይደለም።ነገርግንአደንዛዥዕፅመውሰድወይም አልኮልመጠጣትስህተትእንደሆነአድርገንየምንቆጥረው፣ለሚፈልጉንሰዎችራሳችንንለመግለጽድፍረትለማግኘትእናበአደንዛዥዕፅወይም በአልኮልተጽዕኖሥርየግብረሥጋግንኙነትመፈጸም ስህተትእንደሆነየምንቆጥረውእንዴትነው? እኛደህና፣በማግስቱ፣እያንዳንዱስሜትእናከባድስህተቶችሊደረጉይችላሉ፣እንዲሁም በጣም የተሳሳተሆኖአግኝተነው፣በምናባዊውዓለም ፣በእውነተኛህይወታችንውስጥእንኖራለን።

እንግዲያው፣አንሳሳት፣እናም እኛ፣እናሁላችሁም፣ለምንኖርባትየሺቲአለም ተጠያቂውእኛብቻነንብለንአንዋሽም።አሮጌው፣እናብዙጊዜየበሰበሰስርዓት፣ሁሉንም ድክመቶቻችንንበመጥቀም ጥፋቱብቻነው።

እኛይህንንሁሉአይተንእርምጃለመውሰድወሰንን።

በእርግጠኝነትአይደለም, በግጭትውስጥ, ምክንያቱም እኛየማሸነፍእድልስለሌለን, በተቃራኒው, ከመጀመሪያውእንሸነፍነበር.የድሮውየፖለቲካ፣የፋይናንሺያልእናየኤኮኖሚስርዓትራሱንየማይበገርለማድረግበመቶዎችየሚቆጠሩዓመታትነበረው፣ካልሆነም ሙሉሺህዓመታት።

በጥቂትአመታትውስጥ, ሌሎችመፍትሄዎችንአግኝተናል.

ስለዚህ፣እነዚያሁሉ “ተሸናፊዎች”፣ብዙውንጊዜለጋራሃሳቦችመታገልእንደሚችሉየሚያምኑ፣ጊዜያቸውንም ሆነጦርነታቸውንሁሉአጥተዋል።

እኛ, በእውነትአስተዋዮችየሆንን, የተሻለመንገድአግኝተናል, እሱብቻነውየሚሰራው.በትክክል፣ለመጓዝ አዲስመንገዶችንለመፍጠር፣ሁሉም በአንድላይ።ቀጥተኛግጭትሳይሆንአማራጭ፣ተአማኒ፣ለሁሉም ጠቃሚ፣ከህጎች፣እሴቶች፣ሃሳቦች፣መርሆዎችጋር፣ሁሉም በሎጂክ፣በማስተዋልእናበሰዎችሁሉመከባበርላይየተመሰረተ።

ከማንም ጋርአንጣላም፣ሁሉም ሰዎችጠቃሚፈጠራ (ስለዚህየኛ) ወይም የውሸትፈጠራ (የነሱ) የተሻለመሆኑንእንዲመርጡእንፈቅዳለን።

እኛአማራጭእንጂየአሮጌውሥርዓትጠላቶችአይደለንም።እናእርግጠኛውነገርእኛየምናድገውበዝግታነው፣ግንያለማቋረጥነው።ጥብቅደንቦች, በሁሉም ዘንድየተከበሩእናየማይሳሳቱዘዴዎችምስጋናይግባውናምንም ስህተትልንሠራአንችልም.ለጠንካራእናረጅም ስራምስጋናይግባው.

በነዚህምክንያቶችበአለም ህዝብላይተጨማሪስቃይእንዳይደርስበትበፍጥነትለመንቀሳቀስአስቸኳይሁኔታቢፈጠርእንኳን, ለእያንዳንዱትንሽዝርዝርትኩረትበመስጠትበእርጋታ, በጥንቃቄእንቀጥላለን.

እርስዎ፣የድመቶችንፎቶመለጠፍ፣ወይም አዲስየፀጉርአስተካካዮችንመለጠፍ፣ወይም ተቃውሞማሰማትዎንቀጥሉ፣እናአብዮቶችንበመስራት፣እናፕሮጀክቶችንበመቀየር፣እና “ስርአቱን” በመቃወም፣በመስመርላይ፣በቀጥታበቤታቸው (ማህበራዊአውታረመረቦች፣ቤታቸውናቸው)፣ውድጊዜንበማባከን፣ለማይረቡነገሮች፣ምንም የማይለውጡ፣እኛ፣በምትኩየምንሠራው፣በቤታችንውስጥብቻ (የእኛድረ-ገጽበሆነው)፣በነጻእናበገለልተኛነት፣ሁላችንም አብረንእንሠራለን፣ለመለወጥእናለማሻሻል፣እውነተኛውን።ዓለም.

እኛአንለወጥም፣እናእናሻሽላለን፣የእኛአለም ብቻ፣ግንያንተም ጭምር።

እኛልዕለጀግኖችአይደለንም ፣እኛለችግሮችመፍትሄየምንሰጥቀላልሰዎችነን፣በትክክልጤናማእናአዲስየፖለቲካኃይልምንማድረግእንዳለበት።

ስለዚህ፣ሁላችሁንም አመሰግናለሁ፣ጠቃሚ፣ግንግልፅ፣ምክር፣ትችትዎ፣ገንቢከሆነ፣በእርግጥእንድንሻሻልያደርገናል፣ግንለእርስዎአስፈላጊየሆኑትንእነዚህንሁሉዝርዝሮችለመመለስውድጊዜንእንደገናአናጠፋም ፣ግንያእንደተነሳሽነታችንንለእርስዎእንደገለፅንላቸውእነሱተዛማጅነትየሌላቸውይሆናሉ።ለጥረቱእናመሰግናለን፣ነገርግንምንም ነገርአናደርግም፣በአጋጣሚብቻ።

ልክእንደሁላችሁም በንጹህእድልተፀንሰናል።ነገርግንዓይኖቻችንንእንደገለጥንለራሳችንጥቅም ብቻሳይሆንለሌሎችም ሥራመሥራትጀመርን።

ቀላል፣በቀላሉሊረዳየሚችልፕሮጀክትለሚፈልጉ፣በእነዚህረጅም፣ግልጽእናዝርዝርጽሑፎችምላሽእንሰጣለን።

በእያንዳንዱዝርዝርእንክብካቤእናማሰራጨትእንጂአለም መቀየርእናመሻሻልበቀላሉእናማጠቃለልአይቻልም።ከወደዳችሁት፣ተቀላቀሉን፣ካልሆነ፣ማልቀስ፣ማጉረምረም፣መናደድ፣መበሳጨት፣ምናባዊፕሮጀክቶችንመፍጠርእናምክሮችንመስጠት፣በማህበራዊድረ-ገጾችላይ፣መገኘታችንሙሉበሙሉምሳሌያዊበሆነበት፣እናየትም ምንም አይነትእንቅስቃሴየለንም።

ለማባከንጊዜየለንም እናአይኖረንም።

ከመጨረሻውስብሰባበኋላከሁሉም የአለም ሀገራትከተውጣጡብሄራዊተወካዮቻችንጋርተጠቃሚዎቻችንንከሌሎችየፖለቲካሃይሎችእናከሌሎችቡድኖችጋርበማህበራዊድረ-ገጾችወይም በሌሎችድረ-ገጾችላይበፍፁም እንዳናካፍልተወስኗል።ባጭሩከእኛጋርፖለቲካየሚያደርጉትከእኛጋርብቻእናበድረ-ገጻችንላይእንጂከሌሎችየፖለቲካሃይሎችጋር፣በሌላቡድንእናበሌሎችድህረ-ገፆችወይም ማህበራዊድህረ-ገፆችላይአይደሉም።

በምንም ምክንያትየቡድንስምምነቶችንአንፈፅምም ፣ግንበግልብቻ፣ከተጠቃሚዎቻችንጋር።እኛይልቁንስአንዳንድኦፊሴላዊወኪሎቻችንንከሌሎችሊሆኑከሚችሉተጠቃሚዎችጋርግንኙነታቸውንእንዲቀጥሉበውክልናልንሰጥእንችላለን፣ነገርግንሁልጊዜ፣በተናጠል፣እናበጭራሽ፣በሌሎችየፖለቲካቡድኖችውስጥ።

ምክንያቶቹግልጽናቸው, ወደፊትበዝርዝርእንነጋገራለን.

በማህበራዊድህረገጾችእናሌሎችድረ-ገጾችላይመቆየት፣ለመዝናናትወይም ለመግባባትእንደምትችልግልጽነው፣ነገርግንቀደም ሲልፍቃድሳይሰጥህየፖለቲካእንቅስቃሴዎችንማድረግአይኖርብህም እናለተወሰነጊዜለተወሰነተግባራትብቻ።ከእኛጋርመስራትለሚፈልግሁሉምንም ትርጉም የለሽጥያቄአይመስልም።

በፕሮጀክታችንውስጥግትር, እናበጣም የተዘጋይመስላል, ነገርግንይህሁሉአስፈላጊገጽታነው, ሁሉም ነገርእንዲሰራ, እናያልተረጋጋ, ወይም በጣም ከባድአይደለም, ልክእንደአሮጌውፖለቲካ.

ብዙዎችእኛንእንደአካታችእናበጣም መራጭእንደሆኑአድርገውይቆጥሩናል፣ነገርግንበትክክለኛውጊዜ፣በምድርላይያለጥሩሰውሁሉከእኛጋርመቀላቀልይችላል።

ሁሉም በአንድላይአይደሉም, ነገርግንትክክለኛሰዎች, በትክክለኛውጊዜ.

ስለዚህ 99% የሚሆነውየአለም ህዝብከእኛጋርመቀላቀልይችላል።ምክንያቱም ከመጥፎሰዎችመካከልጥቂቶቹብቻከእኛእንቅስቃሴጋርፈጽሞሊጣጣሙአይችሉም።

የመጀመሪያተጠቃሚዎቻችንንበጥንቃቄእንድንመርጥስለሚያስገድደንስለጥልቅተነሳሽነታችንበሌሎችጽሑፎችውስጥእንነጋገራለን.የፕላኔታችንንጥበቃእናየተለያዩተነሳሽነቶችንጨምሮበብዙምርጫዎቻችንውስጥብዙምክንያቶችአሉ፣ይህም እንደሁልጊዜውእርስዎንያስደንቃል።

በጽሑፎቻችንላይየቀረቡትሁሉም ምርጫዎቻችን፣በጥንቃቄየተገመገሙእናብዙባይወዷቸውም በጣም ጠቃሚናቸውተብሎይታሰባል።ለእኛ, ቢሆንም, የጋራጥቅም ሁልጊዜአንዳንድእምቅግለሰብተጠቃሚይልቅይበልጥአስፈላጊነው, ጠፍቷል.

1
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

ข้อมูลบางอย่าง SI
Wat informatie
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Thursday, 02 February 2023

Captcha Image

Discover our Latest News

Albert Paine said: "What we do for ourselves dies with us, what we do for others and for the world remains and is immort...

Read More...

Let's get one thing straight right away. DirectDemocracyS loves, respects, protects, helps, and accepts good people, of...

Read More...

Everyone knows that to access our website, after registering, and creating your personal profile, after clicking on the ...

Read More...

THE "WILD LANDS" OF THE DONBAS Donbas has never been talked about as much as now. Yet many had never heard of this indu...

Read More...

All foreign policies are composed of various activities, involving relations, between various countries. For us at Dire...

Read More...

The "style" of our political organization is completely different from that of other political forces. We have often se...

Read More...

When will you tell us, who had the idea, to create DirectDemocracyS? When will you tell us exactly, and in the smallest ...

Read More...

Let's look at some data, on global GDP, for the year 2021. Population 7.888 billion ‎(2021) GDP Per Capita $12,234.80 ...

Read More...
No More Articles

Our mailing subscription form

Welcome Module

Chat Module

All menu